ZPRAVODAJ č. 2 - březen 2017

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

12.4.-13.4.2017 DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ

Seminář je určen pro projektanty, zhotovitele, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tematické okruhy:

• Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana

• Materiály a polotovary používané pro dřevostavby

• Vícepodlažní dřevostavby

• Rekonstrukce dřevěných staveb

• Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty

• Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.

Součástí semináře je i workschop Gulliver – dřevěná vzducholoď nad centrem DOX Praha

a workshop Výzkumného centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze na téma Tepelně-vlhkostní problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky

Bližší informace k semináři podají Ing. František Volmut nebo Ing. František Řáha na telefonním čísle 383 457 025 nebo 383 372 257;

Bližší informace na http://www.sps.volyne.cz/web/seminar-drevostavby-2017

Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 2 body.

Garant SPŠ a VOŠ Volyně

13.4.2017 B I M – co je metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb.

Od 13-17 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Program:

1. Obecná část

Shrnutí základních informací o BIM. Zavádění metody BIM v České republice, aktuální stav. Vývoj pohledu státní správy na BIM, stav v jiných zemích, plány technické normalizace pro BIM včetně souvisejících projektů. Vysvětlení rozsahu, významu a zaměření technické normalizace a navazujících projektů. Současné bariéry a chybějící pravidla pro využití metodiky BIM v běžné praxi. Základní přehled dostupných nástrojů zaměřených na navrhování staveb.

Přednášející: Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM, s. r. o.

2. Navrhování staveb

Využití metody BIM při navrhování staveb. Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití.

Přednášející: Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři, s. r. o.

3. Provádění staveb

Využití BIM z hlediska zhotovitele staveb. Konkrétní zkušenosti firmy Skanska při implementaci BIM z pohledu zhotovitele v Čechách a na Slovensku. Na konkrétních případech z oblasti pozemního a dopravního stavitelství bude prezentovat způsoby využití BIM, jeho přínosy a výzvy, kterým stavební společnost čelí. Zmíněny budou i mezinárodní zkušenosti a celosvětové trendy v této oblasti.

Přednášející: koordinátoři BIM společnosti SKANSKA.

4. Provozování staveb s využitím metodiky BIM (facility management)

Přínosy metody BIM z pohledu facility managementu. Případová studie výstavby nové budovy ústředí ČSOB v Praze Radlicích, kde je BIM vyžadován. Prezentace možností, které tato metoda poskytuje v přípravné fázi a v následném provozu budovy.

Přednášející: Ing. Dalibor Šulc, ČSOB a.s., BIM koordinátor

Garant semináře: IC ČKAIT, pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost budov a pro BIM.

Možnost přihlášení:

http://www.ckait.cz/content/informacni-model-stavby-bim-v-navrhovani-provadeni-provozu-staveb-11

Vložné: ČKAIT/ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

26.4.-29.4. Stavební veletrhy BRNO 2017

Jednodenní odborná exkurze na veletrh se uskuteční v termínu 27.4.2017

Stavební veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Témata:

• Inženýrský den 2017

• Bezplatná odborná poradenská centra

• Zásobování vodou pro byty, domy, zahrady

• Inteligentní a bezpečná domácnost v pavilonu F

• Dotace na energeticky úsporné bydlení a kotlíkové dotace

• Dřevostavby

• Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru

Souběžně probíhají veletrhy Dřevo a stavby Brno (DSB), Urbis a Mobitex.

Stavební veletrhy Brno a ČKAIT opět organizují Stavební poradenské centrum, které je pro návštěvníky veletrhu ZDARMA. Stánek stavebního poradenství se nachází v pavilonu P.

ČKAIT a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.

Z důvodu zajištění dopravy autobusem je nutná závazná přihláška v termínovníku na webové stránce ČKAIT http://www.ckait.cz/content/stavebni-veletrhy-brno-2017-0

nebo v oblastní kanceláři ČKAIT nejpozději do 10.4.2017 - exkurze se uskuteční při minimální účasti 20 osob.

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma. Cizí účastníci za úhradu cestovních nákladů 500 Kč (včetně vstupenky).

PŘIPRAVUJEME

18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení.

Garant akce: IDEA RS, přednáší Ing. Ondřej Perháč

8.6.2017 Diskusní odpoledne odborníků dopravního a mostního stavitelství ke stavbě části dálnice D3 – II. pokračování

Garant: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT Č. Budějovice

15.6.2017 Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení od stavebního úřadu

Garant: Agentura BONUS, Ing. Jana Lepičová, přednáší Ing. Milan Pacák

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Výroční členská schůze OP ČSSI

se konala dne 8. února 2017 v Hotelu Filip v Českých Budějovicích.

 

 

Byl zvolen nový výbor, který se na své první schůzi dohodl pracovat v tomto obsazení funkcí:

Ing. Roman ŠUBRT -předseda

Ing. Petra BEDNÁŘOVÁ -místopředseda

Ing. Alena KOREŠOVÁ -jednatel

Ing. Jan MAŠEK –hospodář

Ing. Jiří BALOUN

Ing. Milan BOROVKA

Ing. František HLADÍK

Ing. Šárka JANUROVÁ

Ing. Karel KOCINA

Ing. Michal SKALÍK

Ing. Jiří ŠÁL

Práci výboru bude kontrolovat kontrolní komise ve složení:

Ing. František BOSTL -předseda

Ing. Petr LENGÁL

Ing. Jaroslav MIKYŠKA

Nově zvolený výbor by se chtěl více zaměřit na činnost, která bude nejen ČSSI propagovat, ale zároveň bude mít pro zapojené členy určitý přínos.

V současné době se podařilo získat statut Energetického konzultačního a informačního střediska, kdy bude každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin odborník poskytovat široké veřejnosti bezplatné konzultace. Konzultantům pak tuto činnost bude hradit MPO, které zároveň uhradí paušální náklady s tímto spojené.

Velmi zajímavou aktivitou je STIO, kdy se snažíme propojit starosty obcí se studenty, kteří pak pro obce mohou v rámci svého studia zpracovávat různé studie.

V současné době výbor OP ČSSI Č. Budějovice přemýšlí o dalších aktivitách, které by pomohly na jednu stranu rozšířit členskou základnu a na druhou působit na širokou veřejnost a zdůrazňovat kladný vliv odborné veřejnosti na veřejný život.

Ing. Roman Šubrt, předseda

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2017

Dne 25. 3. 2017 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskutečnilo celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok.

193 delegátů přivítalo zástupce ministerstev MMR a MPO, děkany stavebních fakult a další hosty.

Nejvýznamnější částí jednání byly volby do nejvyšších orgánů ČKAIT na další 3leté volební období:

• Představenstva ČKAIT

• Dozorčí rady ČKAIT

• Stavovského soudu ČKAIT

Nově zvolené Představenstvo ČKAIT zvolilo opětovně za předsedu ČKAIT Ing. Pavla Křečka. Součástí jednání bylo schválení Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016, rozpočtu na rok 2017 a úprava řádů.

Další významnou událostí bylo udělení cen stavbám přihlášeným do XIII ročníku Inženýrské komory 2016 a následné vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrského komory 2017.

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

V rámci spolupráce se školami proběhl na SPŠ stavební České Budějovice 16. ročník celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech - ,,Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce"

Zúčastnilo se 26 škol (z toho 2 ze SR – Žilina, Trnava); z každé školy 2 studenti, tj. 52 soutěžících

Zadání bylo na základě zadaných schémat zobrazit půdorysy, řezy, pohledy a 3D náhledy v perspektivě (vše v M 1:100 ve formě studie))

Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického sboru přihlášených škol, fakultu stavební ČVUT Praha zastupovat Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., předsedou poroty byl Ing. Stanislav Hronek, delegovaný naší oblastí ČKAIT.

16. 2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jejich dopady na projektování

Seminář se konal v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Akci pořádala oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, přednášel Ing. Roman Šubrt. Velká pozornost byla věnována zejména téměř nulovým domům, které se musí začít stavět v termínech daných zákonem od 1. ledna 2016 do 1. ledna 2020.

Na modelovém příkladu rodinného domu byly prezentovány zásady návrhu této kategorie budov. Velká část semináře byla věnována dotačním programům na úspory energie i tomu, z nichž vychází. Semináře se účastnilo 41 osob a dle reakce a živé diskuze se zúčastněným líbil.

16. 3. 2017 Změny v zajišťování podmínek BOZP– činnost a plán koordinátora BOZP na staveništi

Seminář se konal v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Přednášející Ing. Jindřich Pater seznámil účastníky s novelou zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Novela nabyla účinnosti dne 1. 5. 2016 a zavedla do výstavby od 1. 1. 2007 pozici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Cílem semináře bylo seznámit posluchače se zkušenostmi z realizace nově zavedených poznatků do praxe. Seminář se zaujetím sledovalo 38 autorizovaných osob a rozvinula se i věcná diskuze.

Účastníkům na vyžádání prostřednictvím Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript poskytneme prezentaci semináře.

3. a 4. 2017 Veletrh úspor energií WELS

Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádal jednodenní zájezd na Veletrh úspor energie do Welsu. Veletrh je každoročně plný novinek a zajímavostí. Hlavními tématy veletrhu bylo stavebnictví, vytápění, obnovitelné zdroje energie, ale také např. úsporné osvětlení a elektrospotřebiče.

J U B I L A N T I

ING. JIŘÍ SCHANDL PĚTAOSMDESÁTNÍKEM

Narodil se 24. 4. 1932 v Suchdole nad Lužnicí - Klikově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni vystudoval v r. 1956 na ČVUT Praha, obor vodního hospodářství a později postgraduál Dopravní stavby. Na umístěnku nastoupil do severočeských uhelných dolů v Mostě, kde pracoval na stavbách různého charakteru.

Od r. 1969 vedl odbor technického rozvoje u podniku Silnice České Budějovice. V roce 1985 přešel na KIPUSH České Budějovice, kde řídil výstavbu dopravních staveb pro největší stavbu té doby Jadernou elektrárnu Temelín.

Vedle různorodé činnosti v oborech inženýrských staveb má mnohé společenské aktivity (VTS, ČSSI), které směřují zejména k růstu odborné úrovně a zvyšování prestiže profese. Je zakládajícím členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků a od počátku působil jako přednosta v oblasti České Budějovice. Do r. 2005 pracoval jako člen Stavovského soudu a při ukončení obdržel čestné členství Komory. Podílel se na zpracování vnitřních řádů a dalších předpisů Komory. Byl dlouholetým členem redakční rady Z+i.

Jako předseda výboru a přednosta oblasti se zasadil o spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, odbornými organizacemi a stavebními školami v oblasti. V roce 1998 stál u zrodu spolupráce s Rakouskou komorou Arch+ ING.

Činnost autorizovaných osob považuje za společensky velmi přínosnou, s tím že je nezbytné její úroveň nejen zvyšovat, ale i veřejně propagovat.

Srdečně gratulujeme.

Ing. František Hladík, předseda oblasti

Výroční členská schůze ČSVH

Výroční členská schůze ČSVH se konala 16. března 2017 v restauraci hotelu Filip v Českých Budějovicích. Přítomno bylo 17 členů ČSVH a 5 významných hostů: Ing. Adam Vokurka, zástupce prezidia ČSSI, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod JČU, Ing. František Hladík, předseda OK ČKAIT České Budějovice, Ing. Roman Šubrt, předseda OP ČSSI České Budějovice.

Výroční schůzi zahájila Ing. Miloslava Melounová a přednesla zprávu o činnosti společnosti za rok 2016. Kladně zhodnotila realizovanou vzdělávací činnost zaměřenou na pomoc obcím v oblasti nakládání s vodami. 2. ročník konference Povodně a hospodaření s vodou připravený na říjen 2016 poskytl účastníkům konference příležitost k diskusi se zástupci MZe a Mžp na téma sucho a hospodaření s vodou. V roce 2016 společnost připravila 2. aktualizované vydání publikace Vodní hospodářství- příručka pro obce a vydala časopis Bulletin 2016.

Zprávu revizní komise za uplynulé období přednesl Ing. Radek Mára, předseda revizní komise. Plán činnosti na rok 2017 a rozpočet na rok 2017 přednesla Ing. Miloslava Melounová. Následoval příspěvek Ing. Kaisra ( Povodí Vltavy, s. p.) s tématikou „Splavnění Vltavy z Českých Budějovic". Po skončení prezentace v krátké diskusi účastníci položili přednášejícímu upřesńující dotazy k otázce stávajícího využití této investice pro rekreaci a dopravu a termínu zahájení provozu posledního dokončovaného úseku v květnu letošního roku.

Výroční schůze zvolila 11 členů výboru :(uvedeno bez titulů)

Jiří Baloun

Iva Čiháková

Ivan Ingeduld

Jan Kouřil

Buhumil Kujal

Martin Malec

Miloslava Melounová

Jiří Pudil

Jan Šálek

Miloslav Šír

Jiří Zima

Výroční schůze zvolila revizní komisi ve složení : ( uvedeno bez titulů)

Jiří Bezděka, Radek Mára, Dana Zídková

Účastníci jednání zvolili tyto delegáty na sjezd ČSSI:

Ing. Miloslavu Melounovou, Ing. Bohumila Kujala.

Náhradníkem byla zvolena doc. Ing. Iva Čiháková.

Návrh usnesení z výroční členské schůze byl schválen nadpoloviční většinou z přítomných členů.

Po ukončení výroční schůze nový výbor zvolil Ing. Miloslavu Melounovou předsedkyní společnosti a revizní komise zvolila předsedou revizní komise Ing. Radka Máru.

PŘIPRAVUJEME

19.4. – 20.4.2017 konference „ Obnova vodohospodářské infrastruktury"

Místo: Brno, hotel Voroněž

Cílem semináře je informovat účastníky o zákonných požadavcích na zajištění obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví měst a obcí.

Informace : www.medim.cz

Přihlášky : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

9. 5. 2016 Školení povodňových orgánů obcí

Místo : České Budějovice

Povodňové orgány obcí jsou základním článkem řízení ochrany před povodněmi na území České republiky. Toto řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Informace : www.csvh.cz

Přihlášky : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

17.5.2017 Vodovodní a kanalizační přípojky

Místo: České Budějovice

Účastníci semináře budou seznámeni s požadavky na výstavbu a provoz vodovodních a kanalizačních přípojek.

Informace : www.csvh.cz

Přihlášky : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jsou přijímány příspěvky pro Vodohospodářský bulletin ČSVH 2017.

Termín pro odevzdání rukopisů je nepozději do 30. 9. 2017.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky