ZPRAVODAJ č. 3 - květen 2015

ODBORNÉ AKCE - PŘIPRAVUJEME

v rámci CŽV – 1 bod

červenec 2015 ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Připravujeme exkurzi, která se uskuteční na základě zájmu.

Konkrétní datum s dopřesňující informací sdělíme e-mailem.

26.9.-28.9.2015 ODBORNÁ EXKURZE PO ZAJÍMAVÝCH STAVBÁCH

PLZEŇSKA A ŽATECKA

Centrum stavitelského dědictví národního technického muzea v Plasech, Vodní dílo Nechranice na Ohři, Nové divadlo v Plzni.

Odjezd 26.9.2015 (sobota) v 8.00 od sídla oblastní kanceláře ČKAIT , Staroměstská 1, Č. Budějovice s návratem 28.9.2015 (pondělí - státní svátek) do cca 18 hod.

Odborný program: odborná exkurze s výkladem v Centru stavitelského dědictví v Plasech, VD Nechranice, exkurze do Nového divadla v Plzni. V rámci programu navštívíme i kulturní památky v Mariánské Týnici, Žatci, Kadani, Chomutově a Plzni.

Cena 2.500 Kč, dotace ČKAIT 800 Kč, v ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování se snídaní v hotelu U hada v Žatci, vstupné na exkurzi do Nového divadla v Plzni.

Závazné přihlášky se složením zálohy 1000 Kč/os. do 30.6.2015 v oblastní kanceláři.

Exkurze je limitována počtem 34 osob, přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.

Odborný garant: ČSSI, Ing. Schandl

15.10.2015 Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II – 1.část

Navrhování mechanického kotvení ETICS dle ČSN 73 2902.

Představení kalkulátoru pro zjednodušený výpočet mechanického kotvení ETICS – 2.část

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Seminář o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech a způsobech a jak lze těchto parametrů dosáhnout, o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Seznámeni s výsledky akustických měření střech s nadkrokevní izolací z kamenné vlny. Na závěr bude pojednáno o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a bude pohovořeno o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.

Ve druhé části přednášky bude pohovořeno o zásadách správného návrhu kotvení ETICS, bude prezentován nový kalkulátor pro zjednodušený výpočet počtu hmoždinek.

Vložné: zdarma.

Odborný garant je Ing. Zdeněk Kobza, ROCKWOOL.

19.11.2015 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Stavíme bez bariér. Ale děláme to dobře?

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Přednáší Ing. Renata Zdařilová, VŠB Ostrava, Přemysl Kabourek a Aleš Klabouch

Program semináře:

- Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Metodické zajištění přístupného prostředí

- Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Stavby občanského vybavení

- Bytové domy

- Stavby pro výkon práce

- Národní rada osob se zdravotním postižením

- Přístupnost veřejných budov. Atlas přístupnosti objektů na území města ČB

- Zkušenosti nevidomých a slabozrakých

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: SPŠ stavební Č. Budějovice, Ing. Lanz

26.11.2015 BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

pokračování seminářů z r. 2013

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 13.00 do 18:00 hodin

Seminář je určen především pro obory autorizace pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Program semináře bude rozdělen do třech okruhů, každý okruh odborně garantuje některý ze členů pracovní skupiny:

1. Požadavky na přípravu a umístění stavby, požadavky na architektonické řešení (odborný garant ing. arch. Josef Smola)

2. Požadavky na řešení stavební části stavby (odborný garant ing. Jaroslav Šafránek, CSc.)

3. Požadavky na technické zařízení budov. Možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů (odborný garant prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)

V rámci programu semináře bude věnována také pozornost další novele zákona o hospodaření energií, která již byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Odborný garant: IC ČKAIT, Marie Báčová

ZHODNOCENÍ AKCÍ

PRESTA jižní Čechy

Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky „PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012–2014" při této soutěži prezentují provedené a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. Smyslem a cílem organizování této přehlídky je vytvořit v tomto oboru v našem kraji zdravou rivalitu a soutěživost a tím ve svém důsledku podporovat kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická a technologická řešení celého stavebního díla.

Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 51 přihlášených staveb, které byly rozděle¬ny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní stavby pro volnočasové aktivity.

Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly „Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech" za roky 2012–2014. Další hodnocené vybrané stavby získaly „Čestná uznání" a „Zvláštní ocenění". Byly také uděleny „Ceny vyhlašovatelů" a „Cena časopisu Stavebnictví". Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu „INSPIRA 2012–2014".

Součástí letošního ročníku „PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012–2014" byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškol¬ských studentů stavebních škol jihočeského regionu „STUDENT PRESTA JČ 2012–2014".

Kompletní katalog oceněných staveb VIII. Soutěžní přehlídky PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012-2014 včetně termínů putovních výstav najdete na:

http://www.cssi-cr.cz/images/stories/PRESTA_2015_katalog.pdf

16.4.2015 Smluvní vztahy výstavbových projektů a nový občanský zákoník

Semináře se zúčastnilo 42 autorizovaných osob. Přednášející JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA se zaměřil na právní a manažerské aspekty výstavbových projektů v kontextu nového občanského zákoníku a kladl důraz na správné pochopení specifik stavebnictví a nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti výstavbových projektů. Přednášející poskytl oblastní kanceláři prezentaci své přednášky, která je na vyžádání k dispozici.

23.4.2015 ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ

Semináře se zúčastnilo 43 autorizovaných osob.

Přednášející Prof. lng. Jiří Witzany, DrSc.,dr.h.c,; lng. Václav Honzík; lng, Jaromír Vrba, CSc.; Ing. Luděk Němec navázali na seminář z dubna 2012 ve věci problematiky dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů. Informaci rozšířili o další zkušenosti získané v průběhu konání 22 seminářů pro členy ČKAIT v různých městech ČR.

Publikace autorského kolektivu „OTVORY V PANELOVÝCH DOMECH" je pro AO v oboru PS a Statika ještě k vyzvednutí v oblastní kanceláři.

21.5.2015 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE PRO NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PRVKŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉ CNC LINKY

Semináře se zúčastnilo 12 AO a byli seznámeni se:

- vstupními podklady potřebnými pro návrh konstrukce

- základními informacemi CNC programu

- návrhem na zpracování pomocí CNC technologie

- praktickou ukázkou výroby dřevěného prvku na CNC lince ve výrobní hale.

Jako vstupní podklady pro zpracování dokumentace na automatické CNC lince slouží klasické 2D výkresy (půdorys, řezy) od projektanta (i např. AutoCAD). Na základě toho je zpracování 3D model a následné výrobní výkresy pro automatické zpracování prvků. Používán je software SEMA-V15-1. Objednatel na základě zpracovaného výpisu materiálu a normohodin je informován o množství potřebného materiálu a ceně jak projektové 3D dokumentace, tak i celkové výroby.

INFORMACE o aktivitách výboru ČKAIT

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

SPŠ stavební České Budějovice

Celostátní soutěž žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování RD pomocí grafických programů se zúčastnilo 29 škol. Soutěžním dnem byl čtvrtek, 26. března 2015. Slavnostní zahájení proběhlo v aule školy a akci oficiálně zahájil ředitel školy, RNDr. Vladimír Kostka. Vzácnými hosty byli: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. z Fakulty stavební ČVUT Praha, dále Ing. František Hladík, předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT a Ing. Stanislav Hronek, předseda poroty delegován ČKAIT. Informace o 14. ročníku soutěže jsou zveřejněny na www.stavarna.eu

VŠTE České Budějovice

Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích proběhl pod vedením Oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti již osmý ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti. SVOČ je určena pro všechny studenty VŠTE bez rozdílu oboru, formy a ročníku studia. Často slouží rovněž jako příprava na obhajobu bakalářských a seminárních prací, neboť autor má možnost ověřit si kvality své práce před kritickou veřejností. Obhajoby prací proběhly před odbornými komisemi 29. dubna 2015. Členy poroty byli za ČKAIT Ing. Fr. Hladík a za ČSSI Ing. Jan Jelínek.

STUDENT PRESTA JČ 2012 - 2014

Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012–2014 byla soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol STUDENT PRESTA JČ 2012–2014. Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu – VŠTE České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, VOŠ a SPŠ Volyně, SOŠ a SOU Písek.

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Společné jednání zástupců OK ČKAIT České Budějovice Hornorakouské komory Arch+Ing dne 13.5.2015

Cílem těchto jednání je diskuse k aktuálním tématům a problémům v práci obou komor a možnosti společných akcí. Z naší strany jsme se zajímali o tato témata:

Témata ČKAIT

- projednávání a platnost VHŘ v Rakousku

- otázky z povolování staveb a obsahu projektové dokumentace v Rakousku

- kompetence Hornorakouské komory při řešení stížností na členy a způsob disciplinárního řešení přestupků a stížností na členy Arch+Ing

- realizace putovní výstavy PRESTA v Linci

Témata Hornorakouské Arch+Ing

- možnost členství právnických osob v Hornorakouské komoře.

- informace členů Arch+Ing o společné akci s ECČB

ZHODNOCENÍ AKCÍ

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH ROK OD ÚČINNOSTI NOVELY

Termín: 31. března 2015, garant i přednášející: JUDr. Pavel Rubeš PH.D,

Odborný seminář pro pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře a byl zaměřen na vodohospodářskou problematiku vzniklou v roce 2014 tj. Jeden rok od platnosti nového občanského zákoníku a vliv na legislativu vodovodů a kanalizací, novely zákona o vodovodech a kanalizacích a novely prováděcí vyhlášky. Seminář se konal v přednáškovém sále SPŠ stavební v č. Budějovicích, ulice Resslova 1579/2, České Budějovice.

Seminář v 13.00 hod. Zahájil Ing. Bohumil Kujal, uvítal přítomné a představil činnost ČSVH a význam dnešního semináře. Následně předal slovo přednášejícímu. Seminář probíhal podle stanoveného programu, byla probrána všechna témata obsažená na pozvánce. Seminář byl v 17.00 hod. zakončen kratší neformální diskusí několika účastníků semináře s přednášejícím.

Účastníci semináře během celé doby konání semináře průběžně vznášeli dotazy k jednotlivým dílčím tématům, zejm. k problematice:

• Uzavírání smluv mezi vlastníky VaK, zda tyto smlouvy sjednávat i v situaci, kdy bezprostředně po kolaudaci dojde k převodu nově budovaného VaK na vlastníka stávajícího VaK.

• Sjednávání odběratelských smluv v případě, že připojená nemovitost je ve spoluvlastnictví, možnost vymáhání plateb vodného a stočného v takových případech.

• Osvobození od placení tzv. srážkovného v případě rodinných domů, které jsou souběžně užívány jak k účelům bydlení, tak i k účelům podnikání (např. podnikatelská provozovna v technickém podlaží RD).

• Poskytování informací o datu a času výměny vodoměru, zda je nezbytné tyto informace poskytnout i v případě, že vodoměr je umístěn v šachtě na veřejném prostranství.

JUDr. Pavel Rubeš Ph.D.

EXKURZE NA ROZDĚLOVACÍ OBJEKT NOVOŘECKÉ SPLAVY NA LUŽNICI A NA NOVOU ŘEKU

Termín: 15. dubna 2015, garant akce: Ing. Miloslav Šír, CSc.,

V rámci vzdělávací činnosti ČSVH, byla uspořádaná exkurze žáků „Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína" v Třeboni, jejímž cílem bylo prohlubování praktických poznatků, jak řešit modernizaci a zlepšování funkcí vodohospodářských objektů, jejichž původní stav již neodpovídal dnešním požadavkům na ochranu před povodněmi.

Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody z řeky Lužnice, do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech.

Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500-leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk.

Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003 – 2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i bezpečnost rybníka Rožmberk, jako vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.

Akce se zúčastnilo 23 účastníků.

Ing. Miloslav Šír CSc.

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ

Termín: 5. května 2015, garant akce: Ing. Jiří Baloun

Dne 5. května 2015 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH ČSSI v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí".

Na úvod školení vystoupili vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence OŽZL Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Hana Zahradníková a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal. Vlastní školení bylo rozděleno do 5 tematických bloků.

1. Novinky v předpovědní a hlásné povodňové službě – Mgr. Tomáš Vlasák, Ph.D. (ČHMÚ – pobočka České Budějovice) seznámil přítomné s fungováním předpovědní povodňové služby, s druhy vydávaných předpovědí, se způsobem jejich zveřejňování, s možnostmi jejich využití a se způsobem vydávání a distribuce výstrah na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy.

2. HZS ČR – ochrana obyvatelstva a přeshraniční spolupráce - plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) objasnil postavení Hasičského sboru v rámci integrovaného záchranného systému a vysvětlil funkce, které HZS plní při řešení krizových situací a provádění záchranných prací. Byly ukázány konkrétní příklady spolupráce HZS s krizovými složkami sousedních států.

3. Povodňové plány – Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) seznámil s problematikou povodňových plánů z hlediska jejich obsahu a zpracovávání i procesu schvalování.

4. Povodně z hlediska vodního zákona - Ing. Hana Zahradníková (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZL) přednesla legislativní záležitosti týkající se povodňové služby a fungování povodňových orgánů.

5. Stanovování záplavových území - Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik , závod Horní Vltava) podrobně vyložil problematiku stanovování záplavových území jak z hlediska správce toku jako navrhovatele, tak z hlediska obcí jako účastníka procesu stanovování formou opatření obecné povahy.

V rámci diskuse k jednotlivým blokům byly vzneseny a lektory zodpovězeny otázky týkající se aktualizace záplavových území v souvislosti s budováním protipovodňových opatření a vyjadřovací činnosti správce povodí k povodňovým plánům obcí.

Semináře se zúčastnilo 41 zástupců obcí z Jihočeského kraje a 23 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Celková účast 64 přítomných na semináři.

Ing. Jiří Baloun

ZÁKLADY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Termín: 7. května 2015, garant: Ing. Bohumil Kujal, Ing. Jiří Kubeš.

Akce byla organizovaná spolu s KÚ Jč. kraje – Ing. Helenou Rybkovou.

Pracovní seminář byl uskutečněn v souladu s programem uvedeným v pozvánce. Počet účastníků pracovního semináře byl 43 zástupců OÚ, 6 přednášejících a organizátorů. Seminář byl určen obcím, které vlastní vodovody a kanalizaci, nebo řeší otázky zajišťování provozu, ekonomiku, nebo získávání finančních prostředků na výstavbu infrastruktury majetku VaK. Seminář byl uspořádán tak, aby zahrnoval požadavky a potřeby menších provozovatelů, případně posloužil majetkovým společnostem, které poskytují odbornou a inženýrskou činnost, nebo specializované služby. Dotazem při semináři bylo zjištěno, že většina účastníků jsou zástupci OÚ – provozovatelů vodovodů a kanalizací. Seminář byl přijat velice pozitivně.

Ing. Helena Rybková se soustředila na objasňování obsahu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, objasňovala důležité paragrafy týkajících se provozovatelů, majitelů, jejich práv a povinností, důležitost smluv s provozovateli, odběrateli, podmínky zahájení provozování a ukončení provozu vodohospodářské infrastruktury (dále VHI). Upozornila na nutnost nového zpracování kanalizačních řádů, zabývala se objasňováním definic a terminologii ve vodohospodářské činnosti apod.

Ing. Jan Plechatý ve svém příspěvku objasňoval různé modely provozování vodovodů a kanalizací, což závisí na velikosti dotčené oblasti spotřebitelů, jejich odborné způsobilosti, finančních možnostech a dalších podmínkách. Vodohospodářské zákony ČR se musí přizpůsobovat obdobným zákonům EU, což se týká i programu nové výstavby. Po roce 2017 je uvažováno s novou koncepcí uspořádání vodovodů a kanalizací a vytvoření regulačního úřadu. Prvotní povinností provozovatelů je zajištění kontinuální dodávky kvalitní pitné vody v souladu s platnými hygienickými předpisy, spolehlivý odběr a zpracování splaškových vod, rovněž v souladu s platnými vyhláškami a předpisy ČR. V uzavíraných smlouvách s provozovateli, nemohou být upřednostňovány požadavky provozovatele a musí být jednoznačně stanoveny povinnosti provozovatele i odběratele. Jsou zpracovány vzorové smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem. Konečné rozhodnutí o uzavření smlouvy vyslovují zastupitelé – političtí činitelé. V dubnu 2016 by měl vejít v účinnost Nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon by měl být klíčovou normou, ovlivňující veřejné investice v příštích letech. Zpracování tohoto zákona zajišťuje MMR ČR – členem zpracovatelského týmu je JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler. V oblasti čištění splaškových vod je připomínáno decentralizované čištění, které lze uvažovat v oblastech s malou hustotou zástavby. V čistírenství budou preferované obce s počtem obyvatel nad 2000. Plán hlavních povodí ČR je zpracováván v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. V prezentaci Ing. Plechatého byly objasňovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje při čerpání dotací.

Ing. Jiří Kubeš – upozornil na skutečnost, že dochází k vylidňování menších obcí, proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Součásti provozování vodohospodářské infrastruktury je administrativní činnost, která způsobuje problémy na Obecních úřadech zejména tam, kde došlo při volbách k výměně představitelů OÚ. Pokud si provozují VHI obce samostatně, pak je důležité zajištění oprávněných osob. Ekonomicky výhodné je využívání vlastních zdrojů při provozování VHI. Jsou to např. elektroúdržba, instalatérské práce, zemní práce menšího rozsahu, doprava apod. Určité činnosti (laboratorní rozbory, vyhledávání poruch na potrubí aj.) nutno zajišťovat subdodavateli s potřebnou akreditací. Vyřizování administrativní agendy lze doporučit osobou, která má s touto prací zkušenosti. Plánované pravidelné opravy představují 70 % a nahodilé 30 % z objemu všech oprav VHI. Vodoměry na vodovodních přípojkách jsou majetkem provozovatele a pokud jejich funkce je bez závad, pak se vyměňují po 6 letech provozu. Odběratel vody může žádat o revizi kvality vodoměru a v případě oprávněnosti, hradí opravu, nebo výměnu vodoměru provozovatel. Cena za cejchování vodoměru je cca 600 Kč. Majitelem vodovodní přípojky (kromě vodoměru a šoupěte za vodovodním řadem) je odběratel vody. Zemní práce na veřejné části pozemku vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel VHI. U vodovodních přípojek je zásada, že k jedné nemovitosti je jedna přípojka. Dobré vztahy mezi majitelem VHI a provozovatelem, vytvářejí předpoklad pro dobré fungování celé VHI.

Ing. Pavel Peroutka – informoval ve své prezentaci o ekonomice provozu VHI, kalkulaci cen vodného a stočného. Cena vodného a stočného se kalkuluje jako jednosložková, nebo dvousložková a sjednává smluvním vztahem v souladu s cenovým výměrem MF ČR 01/2012 Sb. Při tvorbě ceny nesmí být uplatňovány ekonomicky neoprávněné náklady a výše ceny musí být obvyklá a přiměřená. Vykazování hodnoty majetku VHI je včetně dotací. Zařazování hodnoty majetku z dotací je až po ukončení kolaudačního řízení. Odpisy se provádí po uvedení příslušného objektu do trvalého provozu. Kalkulace cen – mimo jiné - se archivují po dobu 3 roků. Cena vodného a stočného obsahuje i finanční rezervu pro budoucí obnovu. Do ekonomicky oprávněných nákladů lze zahrnout některý nehmotný majetek – např. náklady na audit, generely aj. Vlastníci VHI jsou povinni vést zaměření svého majetku v digitální podobě (GIS) a aktualizovat jej. Nelze akceptovat cenu vodného a stočného, stanovenou paušálním poplatkem.

Z průběhu celé akce a diskusních příspěvků bylo konstatováno, že je neprovázanost dosavadních vodohospodářských zákonů, což bylo završeno NOZ. Uspořádaná akce byla zhodnocena jako velice úspěšná.

Ing. Bohumil Kujal

F O T O G R A F O V É  A M A T É Ř I  P O Z O R !

ČSVH vyhlašuje fotografickou soutěž „Voda a život".

Členové výboru rozhodli založit foto soutěž zaměřenou na vodní tématiku s názvem „Voda a život". Pravidla soutěže zpracuje Ing. Jan Jindra CSc. Foto soutěž bude pro členy i nečleny ČSVH a uzávěrka pro letošní rok bude 1. 12. 2015. Na první tři místa poskytne ČSVH odměnu v celkové výši 3.000 Kč. Hodnotící porotu bude tvořit organizátor soutěže – ČSVH. Podrobnosti foto soutěže budou zveřejněny ve Zpravodaji 4/2015 a na webových stránkách. Výsledky první foto soutěže budou předvedeny na VČS ČSVH v únoru 2016.

Fotografická soutěž je pro členy i nečleny ČSVH.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky