ZPRAVODAJ č. 3 - květen 2016

logo_cssi

Výzva ČSSI

K úhradě členského příspěvku na rok 2016

základní příspěvek ve výši 700 Kč

snížený příspěvek ve výši 400 Kč

na číslo účtu 3802603544/0600, var.s.=RČ

 

CKAIT_logo

 

 

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

 


19.5.2016 Nový občanský zákoník ve stavebnictví

V aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice od 14-18 hod. (vchod z Klavíkovy ulice).

Výklad zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který je platný od 1.1.2014 se zaměřením na stavebnictví. Seminář je určen především pro pracovníky ve stavebnictví. Důležité informace pro svoji činnost zde mohou získat také vedoucí pracovníci a zástupci stavebních firem - stavbyvedoucí a zadavatelé staveb

Program:

• Osoby jako účastníci řízení

• Zastoupení účastníka řízení

• Věci a jejich rozdělení, součást věci a příslušenství věci

• Právní jednání, forma, neplatnost

• Věcná práva – vlastnictví a držba

• Věcná práva k cizím věcem – právo stavby, věcná břemena, zástavní právo

• Smlouvy – uzavření, obsah, forma, účinky

• Smlouva o dílo

• Smlouva o výstavbě

Přednáší: JUDr. Arnošt URBAN

Organizuje Agentura BONUS ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.

Registrace přihlášek:

Členové ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/novy-obcansky-zakonik-ve-stavebnictvi-0

při registraci na místě hlásit číslo autorizačního razítka

Ostatní: na adrese Agentury BONUS Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vložné: pro členy ČKAIT 500,-Kč (s 21% DPH) - hradí ČKAIT

pro ostatní: 800,-Kč (s 21% DPH)

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem.

23.6.2016 HONORÁŘE A STANDARDY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

V aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice od 14-18 hod. (vchod z Klavíkovy ulice).

Přednáší: Ing.Pavel Štěpán,Ing.Karel Vaverka. Garant:OK ČKAIT Č.Budějovice Ing.Jaroslav Hodina.

Smyslem je seznámit posluchače se stavem revize standardů projektových prací, náklady na projektové práce a se zkušenostmi úrovně projektové dokumentace z pohledu stavebního úřadu.

- Revidované standardy projektových dokumentací oboru pozemní stavby, stanovení pracnosti jednotlivých částí PD, novela vyhlášky č. 499/1996 po novele SZ.

- BIM – základní informace z hlediska projektování

- Hodinová zúčtovací sazba

- Zkušenosti z úrovně projektové dokumentace z pohledu stavebního úřadu

Vložné: 500 Kč (100% dotace pro členy ČKAIT)

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

PŘIPRAVUJEME

16.9.2016 FOR Arch Praha + tunel Blanka

Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT.

Garant: ČSSI OP České Budějovice, Ing. Jan Mašek a ČSSI OP Praha, Ing. Jiří Hájek

Program:

800 hod. odjezd z Mariánského nám., Č. Budějovice (zast.ČSAD naproti Policii).

1000-1100 hod. přednáškový sál ČKAIT Praha - odborné informace o výstavbě tunelu Blanka +

následný průjezd trasou s odborným výkladem

1200-1600 hod. návštěva veletrhu FOR-Arch Praha Letňany (vstupenky zdarma)

1600 hod. odjezd z výstaviště směr Č. Budějovice

Vložné: 500 Kč (zahrnuje dopravu, odborný výklad, drobné občerstvení)

Závazné přihlášky v oblastní kanceláři do 19.8.2016 se složením nevratného vložného 500 Kč.

Účastníci z členů ČKAIT v případě účasti dostanou vložné zpět (100 %dotace ČKAIT)

Exkurze se uskuteční v případě dostatečného zájmu účastníků.

Informace v oblastní kanceláři 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

27.10.-30.10.2016 STAVBY OSTRAVSKA

Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT

Odborné exkurze: Kouty nad Desnou - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně; Ostrava, Dolní Vítkovice – NKP Hlubina. V rámci programu navštívíme i kulturní památky v Olomouci, Opavě a další zajímavé stavby po trase.

27.10. 2016 (čtvrtek)

Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Opava-Kravaře. Cestou návštěva Veselého kopce – soubor lidových staveb u Hlinska. Ubytování+ večeře v hotelu Buly Aréna Kravaře.

28.10.2016 (pátek)

exkurze Dolní Vítkovice – NKP Hlubina s odborným výkladem, volná prohlídka Ostravy, Opavy

29.10.2016 (sobota)

Kouty nad Desnou – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně

30.10.2016 (neděle)

Po snídani přesun do Olomouce, Olomouc - individuální prohlídka, návrat do Č.Budějovice do 18 hod.

Cena 4.700 Kč

dotace ČKAIT 1200/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek)

dotace ČSSI do 500 Kč (člen platící plný členský příspěvek).

V ceně je zahrnuta: doprava, 3x ubytování s polopenzí v hotelu Buly Aréna v Kravařích, vstupné na exkurzi v Dolních Vítkovicích a vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Závazné přihlášky do 30.7.2016 se složením nevratné zálohy 2.000 Kč/os. v oblastní kanceláři nebo na účet 3802603544/0600, v.s.=RČ.

Exkurze je limitována počtem 38 osob, přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.

Odborný garant: OP ČSSI, Ing. Jan Mašek.

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

10.11.2016 TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Místo: SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 13-17 hod.

Smyslem je seznámit se s platností technických norem obecně a stávajícími revizemi norem.

přednášející: Ing. J.Víchová (ČKAIT), Ing. J.Korbel (ČKAIT), Dalibor Veselý (SPŠ stav.ČB)

Platnost technických norem obecně

Revize normy ČSN 01 3406-výkresy ve stavebnictví, revize norem třídy 01 31XX

Vztah ČSN a grafických programů.

Garant: OK ČKAIT České Budějovice ve spolupráci se SPŠ stavební ČB.

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

Prosinec 2016 ADVENTNÍ SETKÁNÍ v České Krumlově

ZHODNOCENÍ AKCÍ

21.4.2016 Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Seminář se uskutečni v aule SPŠ stavební České Budějovice a byl zaměřen na proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Přednášející RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a Mgr. Radomír Mužík porovnali procesy podle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. s důrazem na změny, které přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. dubna 2015. Akce se zúčastnilo 27 autorizovaných osob. Prezentace semináře je k dispozici v oblastní kanceláři.

PRÁCE S GRAFICKÝMI PROGRAMY NA STAVEBNÍ PRŮMYSLOVCE

15. ročník celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů, 17. března 2016 České Budějovice

Patnáctý ročník celostátní soutěže v projektování byl opět připraven jako soutěž otevřená pro všechny grafické programy určené k projektování pozemních staveb, a to pro žáky 3. – 4. ročníků denního studia. Pozvány byly všechny SPŠ a SOŠ z České republiky, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství, a také partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavební Trnava a SPŠ stavební Žilina.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo pro organizaci soutěže významnou finanční podporu. Rovněž přidělení grantu Jihočeského kraje přispělo značnou měrou k organizaci soutěže. K zabezpečení soutěže přispěli také naši tradiční spolupořadatelé: Centrum pro podporu počítačové grafiky, s. r. o. ( CEGRA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( ČKAIT). Tradičním partnerem soutěže je časopis STAVEBNICTVÍ.

15. ročníku soutěže se zúčastnilo 32 škol. K velkému zájmu škol přispívá skutečnost, že soutěž je od roku 2009 pravidelně zveřejňována ve Věštníku MŠMT a v roce 2012 byla rozhodnutí MŠMT začleněna do programu EXCELENCE. Každá škola měla možnost vyslat dva reprezentanty na základě výsledků školních kol, na soutěžní listinu bylo tedy zapsáno 64 žáků. Většina z nich pracovala v programu ArchiCAD, dalšími programy v soutěži byly REVIT, AutoCAD a Allplan.

Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v aule SPŠ stavební České Budějovice a celou akci oficiálně zahájil ředitel školy, RNDr. Vladimír Kostka. Vzácnými hosty byli: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. z Fakulty stavební ČVUT Praha, dále Ing. František Hladík předseda výboru oblasti ČKAIT a Ing. Stanislav Hronek, předseda poroty delegován ČKAIT. Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického doprovodu z přihlášených škol, hodnocení prací se neúčastnili zaměstnanci pořádající školy. Soutěžním úkolem bylo zpracovat na základě zadání architektonickou studii obsahující půdorysy, řezy, pohledy v M 1:100 a 3D zobrazení rodinného domu. Časový limit práce byl od 9.00 do 12.00 hodin.

Po 16. hodině proběhlo vyhlášení výsledků, přičemž účastníky byla vítězná práce ohodnocena jako vysoce profesionální. 15. ročník soutěže byl hodnocen jako velice povedený a přínosný pro soutěžící i jejich učitelský doprovod.

Ing. Hana Konečná

 

PŘIPRAVUJEME

 

31. 5. 2016 se bude konat konferenčním sále ČEVAK, a.s. Boženy Němcové 12, v Českých Budějovicích seminář: „Výroba pitné vody a její dodávka potřebitelům". Seminář je určen především pro obce jako vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu. Účastníci se seznámí se základními povinnostmi vlastníků a provozovatelů při výrobě pitné vody, s legislativními požadavky na zdroje vody, úpravu vody a dopravu vody ke spotřebitelům včetně hygienických zásad pro pracovní činnosti, při kterých dochází k přímému styku s pitnou vodou.

Garantem této akce je Ing. Miloslava Melounová.

Česká společnost vodohospodářská připravuje již 2. ročník konference: „Povodně a hospodaření s vodou" ve dnech 14.-15. 9. 2016 v hotelu VITA v Českých Budějovicích. Úvodní referát přednese náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík na téma Hospodaření s vodou. Náměstek ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž seznámí přítomné s možností podpory staveb na ochranu před povodněmi z Operačního programu životní prostředí.

15. 9. 2016 je v rámci konference připravená exkurze na jadernou elektrárnu Temelín.

Garanti: Ing. Miloslava Melounová a Ing. Bohumil Kujal.

Jsou přijímány příspěvky pro Vodohospodářský bulletin ČSVH 2016. Termín pro odevzdání rukopisů je nepozději do 30. 9. 2016.

Publikace VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ – PŘÍRUČKA PRO OBCE - 2016

Zkráceně nazývaná „Příručka-2016" – je aktualizované druhé vydání – v roce 2016.

Vyjde ve 2.čtvrtlrtí 2016.

Není možné sestavit všechny práva a povinnosti majitelů a provozovatelů VH objektů do jedné publikace, neboť to by bylo velice objemné dílo. Autoři publikace zahrnuli do ní pouze nejdůležitější problémy a otázky spojené s provozováním, údržbou a opravou VH zařízení, s nimiž přicházejí starostové a zastupitelé nejčastěji do styku a které musí neodkladně řešit. Je nutno vzít na vědomí s plnou odpovědností, že v „Příručce" není vše. V „Příručce" je, ale uveden seznam platných vyhlášek, nařízení ČSN a literatury, v nichž si případný zájemce může vyhledat legislativní podrobnosti sám.

V „Příručce" jsou zahrnuty téměř všechny oblasti VH infrastruktury s nimiž přichází OÚ do styku a nejsou tam informace o minerálních – lázeňských vodách, důlních vodách a podobných specialitách.

Pojednávané kapitoly zahrnují informace o projektování vodních děl, jejich provozování, o bezpečnosti práce, financování, protipovodňové ochraně, zásobování pitnou vodou, odkanalizování, klasickém i alternativním čištění odpadních vod, malých vodních nádržích, odpadech ve VH aj. Významná část „Příručky" je věnovaná největšímu problému současnosti a to hospodaření s vodou. Dešťová voda je jediný zdroj vody, který nám příroda poskytuje, avšak nedovedeme s touto drahocennou tekutinou hospodařit a to ani při povodních, ani v období sucha. Povodně tu vždy byly a budou. Stavby zbytečně umísťujeme do záplavových území, směle umísťujeme objekty do míst, kde brání přirozenému toku při povodní, nevytváříme dostatečně předem retenční nádrže na zadržování přebytečné vody a naopak urychlujeme odtok dešťové vody dalšími způsoby z míst spadů až do moře. Údržba průtočnosti vodních toků, zachovávání meandrů, to vše souvisí s hospodařením s vodou.

V intravilánu je třeba dešťovou vodu zadržovat vsakováním, nebo uměle vytvořenými nádržemi (nadzemními podzemními) a každý majitel pozemků musí odpovídat za hospodaření s touto vodou. Nejlepší způsob je zasakování dešťové vody, nebo její retence v uměle vytvořených nádržích. Zbytečné odvádění dešťových vod v intravilánu vede k nadměrně velkým dimenzím společných kanalizačních řadů, odlehčovacím komorám a odlehčovacím stokám. V extravilánu vede dobré hospodaření s dešťovou vodou k zmírnění negativních dopadů na zemědělské produkty, zeleninu, ovoce a další plodiny. Zadržování vody v místě spadu (v extravilánu), zajišťují, mimo jiné, různé nádrže, opětné vytváření mezí, preferování travních pozemků, lesů, zmenšování rozloh nepřiměřených lánů, obnovování rybníků, revitalizace toků atd. Samostatným problémem je zabraňování odplavování úrodné zeminy, nebo eutrofizace vody, správné hospodaření se zemědělskou půdou i správná volba osevních plánů.

V „Příručce" je důležitý odstavec o „Integrovaném záchranném systému. I „Hasičský záchranný sbor ČR" se bez vody neobejde.

V kapitolách o „Vodním zákonu" a „Zákonu o vodovodech a kanalizacích" jsou podrobně rozebrány problémy, s nimiž se často setkávají pracovníci OÚ. „Příručka" končí souhrnem platné legislativy, literatury a „Doslovem".

Lze konstatovat, že „Příručka" je určená převážně pro potřeby Obecních úřadů, ale mohou z ní čerpat všichni, kteří přicházejí do styku s vodohospodářskými problémy. Nejsou v ní obsaženy žádné fotografie, schémata ani složité vzorce, takže jsou vítanou pomůckou, která pomáhá jednoduchým způsobem se orientovat ve vodním hospodářství obcí. Je to publikace, která časem podléhá změnám z titulu nových zákonů, vyhlášek a nových technických poznatků v oboru VH. Příručka je zpracovaná VH odborníky a editovaná Ing. Miloslavem Šírem CSc., a Ing. Bohumilem Kujalem.

Publikaci si lze objednat na adrese: „Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice", e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Publikace má 207 stran textu o rozměrech 163 x 235 mm (š x h).

Ing. Bohumil Kujal

VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V ROCE 2014

V české republice v roce 2014 bylo 6270 evidovaných vlastníků vodohospodářské infrastruktury a 2571 provozovatelů. Přitom 50 největších provozovatelů zajišťuje dodávku pitné vody v množství 89,7% z celkového množství dodané vody. Z toho lze usuzovat, že velké množství vlastníků a provozovatelů patří do skupiny drobných vodovodů a kanalizací.

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů dosáhl v roce 2014 byl 94,2% z celkového počtu obyvatel. Bylo vyrobeno celkem 575,4 mil. m3 pitné vody, což představuje 46% k výrobě vody v roce 1989. Ztráty vody v trubní síti dosáhly 16,6% z vody vyrobené oproti 35% v roce 1989. Podstatně poklesla spotřeba vody v domácnostech především spotřebiči s nízkou spotřebou vody. Specifické množství vody fakturované domácnostem a dosáhlo výše 87 l/os/den. Délka vodovodní sítě v přepočtu na 1 obyvatele se každoročně navyšuje a v roce 2014 byla 7,76 m/ob. Kvalita pitné vody dodávané z úpraven vod až na výjimky splňuje stanovené standardy kvality dodávané pitné vody. Minimálním překročení hygienických limitů v rozsahu 1% svědčí o kvalitě technologického vybavení a kvalitě služeb provozovatelů. Horší je situace u malých a individuálních vodárenských zdrojů (studny), kde frekvence překročení standardů je podstatně vyšší. Všechny tyto výsledky jsou dokladem významného posunu v oblasti péče o vodárenský majetek i zlepšování kvality služeb provozovatelů.

Obdobné a ještě vyšší růstové trendy lze nalézt v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. V roce 2014 bydlelo v domech připojených na veřejnou kanalizaci 83,9% obyvatel. Zvýšil se podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace na 96,9%. Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů v posledních letech výrazně vzrostla a přes 500 aglomerací nad 2000 EO realizuje nebo již provozuje novou infrastrukturu. Obdobně dochází k průběžnému zvyšování délky kanalizační sítě a výstavby čistíren odpadních vod. V roce 2014 bylo provozováno 2.400 čistíren odpadních vod. Intenzifikací stávajících čistíren odpadních vod bylo dosaženo splnění zpřísněných emisních limitů – zejména pro sloučeniny fosforu a dusíku. Je ovšem třeba dále řešit výstavbu kanalizací a čistíren splaškových vod v malých obcích, kde je zatím likvidace odpadních vod řešena individuálně.

Vliv ekonomických parametrů byl příčinou odstředivých tendencí vlastnických i provozovatelských subjektů. V současné době se projevuje neudržitelnost provozu a zaostávání drobných vlastnických subjektů v kvalitě služeb, technické úrovní spravovaného majetku i v rozvoji infrastruktury. Bude třeba účinnými nástroji podpořit proces integrace s uplatněním solidárních cen za služby a tak posílit možnosti trvalé udržitelnosti infrastruktury i v malých obcích, u kterých výše nákladů na obnovu, údržbu i provoz infrastruktury převyšuje tržby za malé objemy vody odebírané uživateli.

Kategorie obcí do 2000 obyvatel se vyznačuje především zastaralou, nevyhovující nebo chybějící infrastrukturou. Zcela nejhůře jsou z pohledu zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a odpovídajícího čištění odpadních vod obce do 500 obyvatel. Podmínky pro získání finanční podpory pro realizaci výstavby vodovodů a kanalizací a ČOV nesplňují především v požadavku na udržitelnost a objem finančních prostředků na 1obyvatele. Počty trvale bydlících osob se postupně snižují a vlastní finanční prostředky nestačí ani na zajištění provozu vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem.

V této kategorii převažuje vlastnictví vodovodu – ve stáří 50-80 let, které je na konci doby životnosti. Obce jako vlastníci vodovodů nemohli do roku 2012 tvořit odpisy a nemají vytvořeny finanční zdroje na obnovu tohoto majetku, Dotační programy na obnovu nebo rekonstrukci majetku vodovodů jsou omezené a pro malé obce nedostupné z pohledu splnění podmiňujících ukazatelů. Investiční výstavba na rozvoj vodovodů v malých obcích stagnuje pro nedostatek finančních prostředků a rozvoj bytové výstavby je podmíněn realizací vlastního vodního zdroje.

Obdobná situace je s vlastnictvím kanalizace. Kanalizace má charakter dešťové nebo jednotné kanalizace, odvádějící předčištěné vody ze septiků a bezodtokových jímek do toku. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod je na dobu určitou. Ve výjimečných případech je vyřečeno čištění odpadních čistírnou odpadních vod pro část obce určené pro rozvoj obce.

Tito vlastníci řeší problém pokrytí nákladů na provoz kanalizace a udržení provozní funkce kanalizace. Řeší nutnou rekonstrukci čistíren odpadních vod, které už jsou za zenitem životnosti, a vynakládají prostředky na udržení funkce ČOV, které mají nedostatečný přísun znečištěných odpadních vod.

Na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod nejsou schopni vytvořit finanční zdroje ani zdroje na spolufinancování výstavby ČOV. Rozvoj obce řeší s podmínkou individuálního zajištění vlastního čištění odpadních vod.

V současné době se připravuje novela zákona o vodách, která je zaměřena na zpřísnění podmínek pro ochranu životního prostředí prostřednictvím zpřísnění limitů kvality vypouštěných odpadních vod a zvýšení poplatků za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadní vod. Nejvíce postižené budou malé obce, které nemají vybudovanou odpovídající technickou infrastrukturu.

Ing. Miloslava Melounová

ŠKOLENI POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ

Dne 5. května 2016 proběhla pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí". Garant akce Ing. Jiří Baloun.

Na úvod školení vystoupila Ing. Miloslava Melounová (předsedkyně ČSVH). Jako lektoři na semináři vystoupili Ing. Hana Zahradníková – odbor ŽPZL Krajského úřadu - Jihočeský kraj, plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje), Mgr. Tomáš Vlasák, PhD. (ČHMÚ – pobočka České Budějovice), Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) a Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava).

Vlastní školení bylo rozděleno do 5 tematických bloků zaměřených na legislativní rámec povodňové služby, na předpovědní a hlásnou povodňovou službu, na činnost jednotek požární ochrany při povodňových situacích, na povodňové plány a na stanovování záplavových území.

Na školení bylo 78 přítomných.

V rámci diskuse byly zodpovězeny následující dotazy:

- varování obyvatelstva prostřednictvím obecních rozhlasů - absence dotačních titulů na financování jejich modernizace

- provázanost stanovování záplavových území a tvorby územních plánů

- distribuce výstražných povodňových informací na úroveň jednotlivých obcí

- vymezování aktivní zóny záplavového území na plochách obklopených vodními toky (ostrovy)

- kompetence úřadů při povolování staveb v záplavovém území.

Ing. Jiří Baloun

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky