ZPRAVODAJ č. 3 - květen 2017

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

8.6.2017 Diskusní odpoledne odborníků dopravního a mostního stavitelství ke stavbě části DÁLNICE D3 – II. pokračování

Program:

14,00 – 14,20: příjezd účastníků se zápisem do prezenční listiny

14,20 – 14,30: zahájení

14,30 – 14,50: vystoupení zástupce investora s hodnocením věcného i finančního plnění HMG jednotlivých úseků stavby dálnice D3 v trase Veselí nad Lužnicí – České Budějovice

14,50 – 16,00: Informace zástupců projektantů a zhotovitelů k liniovým stavbám spojená s diskuzí k mostním stavebním objektům

16,00: Vystoupení hostů spojené s neformální besedou k problematice stavby tohoto úseku dálnice D3.

Předpokládaný konec akce v 16,30 hod.

Po ukončení akce je připravena možnost prohlídky některých mostních objektů nebo prohlídka stavby z obilního sila v Dyníně – výška 56 metrů (260 schodů nebo průmyslový výtah)

Přihlášky do 31.5.2017:

Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 602 151 912, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ČKAIT: tel.. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na http://www.ckait.cz/content/ii-diskusni-odpoledne-na-d3

Garant: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT Č. Budějovice

15.6.2017 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU

Od 13-17 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice).

Vložné: členové ČKAIT/ČSSI zdarma, cizí 800 Kč

Program:

• Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení

o umístění a povolení staveb podle aktuální právní úpravy včetně praktického uplatnění jednotlivých institutů. Cílem je objasnit a vysvětlit úskalí spojená s doložením kvalitních podkladů, zejména projektové dokumentace splňující požadavky a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nezbytných pro bezproblémový průběh řízení včetně zdárného vypořádání námitek účastníků řízení (vlastníků sousedních nemovitostí a spolků).

• Na praktických příkladech a schématech bude objasněna aplikace konkrétních ustanovení technických požadavků na umisťování staveb do území, určování okruhu účastníků řízení, vypořádání jejich námitek a posuzování souladu s obsahy územních plánů.

• V rámci semináře bude řešena také problematika odpovědnosti autorizovaných osob v procesech podle stavebního zákona.

• Bude podána informace o připravené velké novele stavebního zákona.

Garant: Agentura BONUS, Ing. Jana Lepičová, přednáší Ing. Milan Pacák – vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu královéhradeckého kraje

28.9.-30.9.2017 STAVBY A HISTORIE

Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT

Stavby a historie je název tradiční podzimní exkurze. Co na ní uvidíme: stavby vyhodnocené v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, hráz a provoz na naší největší vodárenské nádrži Želivka, expozici Vodní dům i rekonstrukci historických sídel a objektů (zámek, klášter, pivovar).

Program:

28.9. 2017 (čtvrtek)

Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Tábor. Cestou exkurze sportovně rekreačních areálů (koupališť) Sezimovo Ústí a Tábor (cena PRESTA), zahrada a zámek Jemniště a přejezd do Vlašimi - Sporthotelu - místa ubytování.

29.9.2017 (pátek)

Exkurze na Vodní dílo Želivka s odborným výkladem a prohlídka Vodního domu – návštěvnického střediska s moderní expozici, která atraktivní formou seznámí s dvěma tvářemi vody. Představí vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

30.9.2017 (sobota)

Po snídani zastavení u kláštera v Želivi, exkurze přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov a oceněných staveb PRESTA v Jindřichově Hradci.

Návrat do Č. Budějovice do 18 hod.

Vložné 2.000 Kč

dotace ČKAIT 600/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek)

dotace ČSSI do 500 Kč (člen platící plný členský příspěvek).

V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, 1x večeře, vstupné.

Závazné přihlášky do 30.6.2017 se složením nevratné zálohy 1.000 Kč/os. v oblastní kanceláři nebo na účet 3802603544/0600, v.s.=RČ.

Exkurze je limitována počtem 38 osob, přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.

Odborný garant: ČSSI, Ing. Jan Mašek.

http://www.ckait.cz/content/stavby-historie

PŘIPRAVUJEME

21.9.2017 Informace k vyhledávání norem na webu

Pojištění autorizovaných osob

Wavin knihovny pro program Revit

12.10.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ

9.11.2017 Energetická náročnost budov

ZHODNOCENÍ AKCÍ

12.4.-13.4.2017 DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ

21. ročníku mezinárodní konference Dřevostavby 2017 se naše oblast stala spoluorganizátorem v rámci naší dlouhodobé spolupráce. Téměř 600 účastníků, včetně našich AO, se zúčastnilo nejen vlastního semináře, ale i dvou navazujících workshopů „Gulliver - dřevěná vzducholoď nad centrem DOX" a „Tepelně-vlhkostní problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky" tematicky navazující na dřevostavby. Spojení teoretických přednášek s praktickými ukázkami dokladují i 2 přednášky zabezpečované naší oblastní kanceláří, přednáška pana Ing. Zdeňka Krejčího pod názvem „Specifika energetické náročnosti dřevostaveb na příkladech z praxe" a přednáška zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nprap. Josefa Smolíka „Požár dřevěného montovaného domu vybaveného systémem teplovzdušného vytápění".

Hodnocení konference Dřevostaveb je dlouhodobě příznivé a věříme, že naše spoluúčast rozšíří povědomí účastníků o významu ČKAIT ve stavebnictví a prostřednictvím prodeje technické literatury IC ČKAIT se zvýší i odborné znalosti účastníků.

Pro zájemce je sborník této konference k zapůjčení v naší oblastní kanceláři.

13.4.2017 B I M – co je metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb

Seminář proběhl v daném termínu za účasti 18 osob. Z názvu vyplývalo, o čem se bude jednat. Ze zájmu a dotazů bylo zřejmé, že se u nich nejednalo pouze o seznámení se s úvodní problematikou zavádění BIM do praxe, ale že se v dané problematice již orientují.

Přednášející Ing. Štěpánka Tomanová/CAD-BIM; Ing. Tomáš Minka/di5 architekti inženýři; Ing. Dalibor Šulc /ČSOB a Ing. Jan Šourek/SKANSKA shrnuli a objasnili základní principy a požadavky BIM do praxe od počátečního návrhu přes projektování, realizaci stavby, provoz i její odstranění. Jednoznačně vyplynulo, že se od prvopočátku musí jednat o spolupráci a koordinaci všech účastníků výstavby.

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014-2016

Soutěžní přehlídka dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech 2014–2016

Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky „PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016" při této soutěži prezentují provedené a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu.

Smyslem a cílem organizování této přehlídky je vytvořit v tomto oboru v našem kraji zdravou rivalitu a soutěživost, podporovat kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická a technologická řešení celého stavebního díla.

Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 45 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Veřejná prostranství a stavby pro volnočasové aktivity.

Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly „Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech" za roky 2014–2016:

• Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

• Lesy ČR - výstavba administrativní budovy KŘ Č. Budějovice

• Rezidence U Kapličky, České Budějovice

• Rekonstrukce jezu Čejna, Jarošov nad Nežárkou řeka Nežárka ř. km 55,229

• Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice

• Obnova sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru v Táboře

Další vybrané hodnocené stavby získaly „Čestná uznání" a „Zvláštní ocenění". Byly také uděleny „Ceny vyhlašovatelů" a „Cena časopisu Stavebnictví". Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu „INSPIRA 2014–2016".

Součástí letošního ročníku „PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016" byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu „STUDENT PRESTA JČ 2014–2016".

Katalog PRESTA najdete na: http://www.cssi-cr.cz/images/stories/presta_2017_katalog_WEB.pdf

18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení

Úzce specializovaný seminář byl zaměřen na seznámení se s produkty – SW programy IDEA StatiCa pro návrh vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení

Přednášející M.Sc. Alexander Szotkowski objasnil: K čemu slouží IDEA StatiCa Connection; Jaké problémy řeší; Popis nové metody (CBFEM); Podrobnosti výpočetního modelu; Práce se zatížením; Výpočetní možnosti (Stabilita, tuhost); Příklady: Kotvení, BIM-Radvance stel, BIM-Tekla Struktuře, RFEM-Link.

Výhodou využití programu je zvýšení jistoty práce stavebního inženýra, úspora času a efektivnost návrhů a dobrá vazba na CAD programy. Informace pro zájemce včetně cenových nabídek jsou na www.ideastatica.com


Informace ČKAIT

 

 

STAVBA ROKU 2017

Jubilejní 25. ročník uzavírá seznam přihlášených staveb 31. května 2017.

Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY!

Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby.

Záštitu soutěži poskytl i prezident ČR, předseda Senátu Milan Štěch, vybraná ministerstva a také několik významných státních i veřejných institucí.

Tři z deseti českých staveb nominovaných na Cenu EU za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award 2017 se utkaly i v soutěži Stavba roku 2016.

Přihlaste své dílo do 31. května, abyste se i vy mohli představit nejen v České republice.

Všechny přihlášené stavby jsou představeny v tištěném katalogu Stavba roku, který si přečtou manažeři developerských a stavebních společností, významní investoři, přední projektanti, inženýři, i zástupci ministerstev, vysocí státní činitelé, úřady měst a obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej využívá jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.

Všechny stavby jsou posuzovány z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete na: http://www.ckait.cz/content/stavba-roku-2017

Společné stanovisko MMR ČR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě:

http://www.ckait.cz/content/spolecne-stanovisko-mmr-cr-ckait-k-rozsahu-opravneni-autorizovaneho-technika

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2017

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Podmínky soutěže, Přihlášku a její přílohy a Kritéria soutěže najdete na:

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-14-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2017-0

Uzávěrka evidence přihlášek do 31.10.2017 v oblastní kanceláři.

ZHODNOCENÍ SEMINÁŘŮ

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Seminář se konal v zasedacím sále zastupitelstva na krajském úřadě v Českých Budějovicích dne 17.5.2017. Byl zaměřen pro obce, vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře. Seznámil účastníky s požadavky na výstavbu a provoz vodovodních a kanalizačních přípojek dle zákona č.274/2001 sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích.

Seminář zahájila předsedkyně ČSVH Ing. Melounová, uvítala přítomné a představila činnost ČSVH. Přítomné zároveň seznámila s připravovanými semináři v II. pololetí roku 2017. Nabídla účastníkům příručku „Vodní hospodářství obcí", která jako 2. aktualizované vydání vyšla v roce 2016.

V úvodu Ing. Kubeš seznámil účastníky semináře s problematikou vodovodních a kanalizačních přípojek. Následně předal slovo dalším přednášejícím. Seminář probíhal podle stanoveného programu, byla probrána všechna témata obsažená na pozvánce. Ing. Melounová se věnovala především legislativním požadavkům a speciální problematice tlakových kanalizací a objektů na nich včetně provozu čerpacích domovních stanic. Ing. Kubeš ve svém vystoupení přiblížil účastníkům semináře požadavky na výstavbu a provoz vodovodních a kanalizačních přípojek, možnostmi měření dodávky vody a odvedení odpadních vod. Doc. Ing. Čiháková se ve své přednášce věnovala především navrhování přípojek, bezpečnosti provozu vodovodních přípojek, tlakovým poměrům a kvalitě materiálu na výstavbu přípojek.

po zodpovězení mnohých dotazů a.

Účastníci semináře neformálně diskutovali s přednášejícími a průběžně vznášeli dotazy k jednotlivým dílčím tématům, zejm. k problematice:

• Vlastnictví vodovodních a kanalizačních přípojek

• Opravy přípojek pod veřejným prostranstvím, na cizím pozemku

• Sdružené přípojky

• Zrušení přípojek

• Požadavky na rekonstrukci a výměnu přípojek

Seminář byl ukončen v 14.00 hod.

Ing. Miloslava Melounová

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ

Dne 9. května 2017 proběhla v gesci hydrotechnické sekce České společnosti vodohospodářské ČSSI v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí". Odborným garantem akce za ČSVH ČSSI byl Ing. Jiří Baloun.

Na úvod školení vystoupila předsedkyně ČSVH ČSSI Ing. Miloslava Melounová, která seznámila přítomné s aktivitami ČSVH směřovanými k odborné podpoře obcí na úseku vodního hospodářství.

Vlastní školení bylo rozděleno do 6 tematických bloků.

1. Novinky v předpovědní a hlásné povodňové službě – Mgr. Tomáš Vlasák, Ph.D. (ČHMÚ – pobočka České Budějovice) seznámil přítomné s fungováním předpovědní povodňové služby, s druhy vydávaných předpovědí, se způsobem jejich zveřejňování, s možnostmi jejich využití a se způsobem vydávání a distribuce výstrah na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy.

2. Analýza rizik s dopadem na území Jihočeského kraje - plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) vyložil zpracovanou studii analýzy rizik na celorepublikové úrovni a její následné rozpracování do konkrétních podmínek Jihočeského kraje se zaměřením na rizika živelná.

3. Žijeme v záplavovém území - Jan Jelínek (Člověk v tísni, o.p.s.) se ve svém výkladu zaměřil na rizikové faktory, které s sebou přináší život a lidské aktivity v záplavových územích. Zdůrazněn byl význam prevence a připravenosti dotčených na řešení možných krizových situací.

4. Povodňové plány – Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) seznámil s problematikou povodňových plánů z hlediska jejich obsahu a zpracovávání i procesu schvalování.

5. Povodně z hlediska vodního zákona - Ing. Hana Zahradníková (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZL) přednesla legislativní záležitosti týkající se povodňové služby a fungování povodňových orgánů.

6. Povodňové zabezpečovací práce - Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) podrobně vyložil problematiku povodňových zabezpečovacích prací jak z hlediska jejich druhu a členění, tak z hlediska příslušnosti a způsobu provádění.

V rámci diskuse k jednotlivým blokům byly vzneseny a lektory zodpovězeny otázky týkající se kompetencí povodňových orgánů obcí a zpracovávání povodňových plánů.

Semináře se zúčastnilo 30 zástupců obcí z Jihočeského kraje a 12 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Studenti druhého ročníku nástavbového studia Rybářství Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni zpracovali návrh vzorového postupu revitalizace malé vodní nádrže. Nádrž byla provozována jako požární. Terénní pochůzky prokázaly, že stavebně-technický stav nádrže již není ideální. Studenti ve spolupráci se členy ČSVH proto navrhli vzorový postup prací revitalizace nádrže s cílem zlepšit stav nádrže a změnit účel nádrže na nádrž okrasnou.

Postup prací:

1. zpracování dokumentace dnešního stavebního stavu malé vodní nádrže (MVN),

2. zpracování požadavku na vyjádření Hasičského záchranného sboru (HZS), zda je v lokalitě dostatek hasební vody z jiných zdrojů,

3. vyhledání archivní dokumentace dnešní MVN,

4. terénní průzkumné práce, zaměření nádrže, lokalizace přítoku a odtoku,

5. vypracování ideového záměru v písemné a výkresové formě,

6. zpracování žádosti o vyjádření pro vodoprávní úřad.

V další etapě bude vypracována metodická pomůcka, která usnadní vlastníkům malých vodních nádrží zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci a jejich konverzi na nádrže okrasné. Předpokládáme, že to podpoří současnou snahu o zvětšení retence vody v krajině.

Za ČSVH a SŠRV - Ing. Miloslav Šír, CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky