ZPRAVODAJ č. 4 - září 2015

ODBORNÉ AKCE - připravujeme

v rámci CŽV – 1 bod

26.9.-28.9.2015 ODBORNÁ EXKURZE PO ZAJÍMAVÝCH STAVBÁCH

PLZEŇSKA A ŽATECKA

Exkurze je zajištěna a obsazena. Možnost přihlášky pouze jako náhradník.

15.10.2015 Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II – 1.část

Navrhování mechanického kotvení ETICS dle ČSN 73 2902.

Představení kalkulátoru pro zjednodušený výpočet mechanického kotvení ETICS – 2.část

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Seminář o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech a způsobech a jak lze těchto parametrů dosáhnout, o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Seznámeni s výsledky akustických měření střech s nadkrokevní izolací z kamenné vlny. Na závěr bude pojednáno o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a bude pohovořeno o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.

Ve druhé části přednášky bude pohovořeno o zásadách správného návrhu kotvení ETICS, bude prezentován nový kalkulátor pro zjednodušený výpočet počtu hmoždinek.

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant je Ing. Zdeněk Kobza, ROCKWOOL.

19.11.2015 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Stavíme bez bariér. Ale děláme to dobře?

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Přednáší Ing. Renata Zdařilová, VŠB Ostrava, Přemysl Kabourek a Aleš Klabouch

Program semináře:

- Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Metodické zajištění přístupného prostředí

- Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Stavby občanského vybavení

- Bytové domy

- Stavby pro výkon práce

- Národní rada osob se zdravotním postižením

- Přístupnost veřejných budov. Atlas přístupnosti objektů na území města ČB

- Zkušenosti nevidomých a slabozrakých

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: SPŠ stavební Č. Budějovice, Ing. Lanz

26.11.2015 BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

pokračování seminářů z r. 2013

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 13.00 do 18:00 hodin

Seminář je určen především pro obory autorizace pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Program semináře bude rozdělen do třech okruhů s garanty:

  1. Požadavky na přípravu a umístění stavby, požadavky na architektonické řešení (odborný garant ing. arch. Josef Smola)
  2. Požadavky na řešení stavební části stavby (odborný garant ing. Jaroslav Šafránek, CSc.)
  3. Požadavky na technické zařízení budov. Možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů (odborný garant prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
Anotace přednášek
Požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie je dán závaznými požadavky evropských směrnic, které byly promítnuty do našeho právního řádu. Jde zejména o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky. V uvedených právních normách je stanoven termín pro výstavbu „nulových budov“ již od 1. ledna 2016 u budov, jejichž vlastníkem či uživatelem je orgán veřejné moci.
Požadavek na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie neznamená jen tlak na pouhé maximální snížení tepelných ztrát budovy mohutnými tloušťkami tepelně izolačních vrstev, bez vazby na technické systémy budovy, ale představuje komplexní řešení vzájemných vazeb mezi tepelně technickými vlastnostmi konstrukcí budovy, jejími technickými systémy jako je vytápění, větrání, regulační systémy, spolu s návrhy na využití netradičních forem energie. Předpokladem úspěšného návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie je již architektonický návrh budovy, tj. její dispoziční řešení, umístění s ohledem na okolní terén, orientace ke světovým stranám, plocha výplní otvorů a řada dalších podmínek. Z uvedeného výčtu problémů spojených s návrhem budov s téměř nulovou spotřebou energie vyplývá, že úspěšným bude pouze takový návrh stavby, který bude vycházet z těsné spolupráce autora architektonického řešení, projektanta stavební části a projektanta části TZB.
Přechod na standard téměř nulových budov znamená kvalitativní zlom v projektové přípravě, provádění staveb, jejich užívání i údržbě. Klade nové nároky na všechny zúčastněné.
Příkladů staveb realizovaných v souladu s požadavky evropské směrnice (EPBD II) dosud není ani v zemích EU dostatek. Seminář se proto zaměří na ukázky větších veřejných a komerčních staveb v pasivním standardu. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že z hlediska energetické efektivity téměř nulové budovy nedosahují obvykle v tuzemských podmínkách kvalit pasivního domu. Pozornost bude věnována vzájemnému kontextu architektonického řešení, stavebně konstrukčního konceptu, systémů TZB a využití OZE. Nebude opomenuta ani otázka, nakolik technické a technologické aspekty ovlivňují design staveb. Bude poukázáno na stavby a stavební detaily, které lze považovat za inspirativní i pro naši tuzemskou praxi.

V rámci programu semináře bude věnována také pozornost další novele zákona o hospodaření energií, která již byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: IC ČKAIT, Marie Báčová

10.12.2015 Adventní setkání v Třeboni

bližší informace v příštím Zpravodaji

Zhodnocení akcí

PRESTA jižní Čechy

Kompletní katalog oceněných staveb VIII. ročníku soutěžní přehlídky PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012-2014 najdete na:

http://www.cssi-cr.cz/images/stories/PRESTA_2015_katalog.pdf

 

„PŘELOŽKA SILNIC II/156 A II/157 – ETAPA 1.1“ V Č. BUDĚJOVICÍCH

Dne 24.06.2015 uspořádala českobudějovická kancelář ČKAIT odbornou exkurzi na stavbu etapy 1.1 Přeložky silnic II/156 a II/157, tzv. „Zanádražní komunikace“ v Českých Budějovicích. Exkurze se zúčastnilo celkem 20 zájemců.

Celá stavba byla dle harmonogramu zahájena v červnu 2014 a má být stavebně dokončena v září roku 2015. Délka hlavní trasy etapy 1.1 je cca 800m a budou se na ní nacházet celkem 2 úrovňové světelně neřízené křižovatky. Komunikace bude ve svém začátku a konci napojena na stávající křižovatky - okružní křižovatka v ul. Gen. Píky a průsečná světelně řízená křižovatka v ul. Pekárenská. Součástí stavby je velké množství úprav a budování nových vedení IS, úprava a přeložení koryta Dobrovodské stoky, lávka přes Dobrovodskou stoku, protihlukové stěny a další.

Zástupci prováděcí firmy D.I.S. Brno, p. Bartoník a Ing. Krčil, informovali účastníky exkurze o právě prováděných pracích na stavebních objektech, které byly budovány během letošního roku. Poučná byla problematika složitého provádění stavby v prostoru velké kumulace vedení IS, zejména kanalizačních stok a vodovodů a dále pak provádění úprav a přeložky koryta Dobrovodské stoky, kde bylo staveniště opakovaně postiženo záplavami způsobenými přívalovými dešti.

Ve spojení s již dokončenými etapami Zanádražní komunikace se v současnosti jedná o nejvýznamnější komunikaci ve východní polovině města. Po dokončení tato komunikace výrazně odlehčí provoz v Novohradské, Nádražní a Strakonické ulici a zároveň bude sloužit pro kvalitní napojení městského dopravního skeletu na budoucí dálnici D3.

Ing. Radek Lukeš

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

V úterý dne 1. září 2015 jsme se rozloučili v obřadní síni českobudějovického krematoria se zemřelým kolegou

ING JAROSLAVEM CHUNDELOU

Ing. Chundela byl aktivním členem Českého svazu stavebních inženýrů od jeho vzniku v roce 1969. Působil zde jako člen redakční rady svazového časopisu Zpravodaj a ve své podpoře Svazu pokračoval i po jeho obnovení v roce 1989 až do současné doby, do nedožitých 90ti let věku. Byl tak nejstarším z členů Svazu.

Jaroslav pracoval celý profesní život u podniku Pozemní stavby České Budějovice v různých technických a vedoucích funkcích a pro svou dobrou znalost němčiny vedl výstavbu budovy československé ambasády v rakouské Vídni. Své kontakty v Rakousku a bývalém východním Německu uplatnil i v nových politických poměrech v práci pro ČSSI, kdy zorganizoval a vedl mnohé zájezdy za poznáním výstavby a života v těchto státech.

Již jako důchodce pomáhal s pracemi při vzniku České komory autorizovaných inženýrů a byl jednou z hlavních osob při uzavírání dohody o spolupráci s Komorou architektů a inženýrů Horního Rakouska a Salzburgu.

Kolega Chundela byl velice příjemným spolupracovníkem, vždy ochotným pracovat na různých odborných tématech a to i v německém jazyce. Jeho kultivované vystupování a jemný humor mu otevíral dveře do každé společnosti. Jeho usměvavá tvář nám bude navždy chybět.

Čest jeho památce !

Ing Jiří Schandl

 

F O T O G R A F O V É A M A T É Ř I P O Z O R !


ČSVH vyhlašuje fotografickou soutěž „Voda a život“.

Členové výboru rozhodli založit foto soutěž zaměřenou na vodní tématiku s názvem „Voda a život“. Pravidla soutěže zpracuje Ing. Jan Jindra CSc. Foto soutěž bude pro členy i nečleny ČSVH a uzávěrka pro letošní rok bude 1. 12. 2015. Na první tři místa poskytne ČSVH odměnu v celkové výši 3.000 Kč. Hodnotící porotu bude tvořit organizátor soutěže – ČSVH. Podrobnosti foto soutěže budou zveřejněny ve Zpravodaji 4/2015 a na webových stránkách. Výsledky první foto soutěže budou předvedeny na VČS ČSVH v únoru 2016.

Fotografická soutěž je pro členy i nečleny ČSVH.

Pravidla soutěže na straně č.6

 

NOVÉ INFORMACE SPOLEČNOSTI ČSVH:

a) Do výboru ČSVH byla kooptovaná Ing. Miloslava Melounová, špičková odbornice ve vodárenském oboru – pitná voda s dlouholetou praxí jako ředitelka SOVAK ČR.

b) Pro rok 2016 připravujeme 2. konferenci: „Povodně a hospodaření s vodou- 2016“. Konference se pravděpodobně uskuteční v září 2016 v Českých Budějovicích. Vyzýváme tímto vodohospodářské odborníky pokud mají k této konferenci významná témata nebo iniciativní návrhy, prosíme o sdělení na naši e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

c) Do konce roku 2015 bude vytištěno 2. vydání publikace: „Vodní hospodářství obcí – pomůcka pro obce 2015“.

d) Byla uzavřena smlouva o přidruženém členství se „Sdružením pro Vltavu“.

e) Právní novinky:

novela Zákoníku práce účinná od 1. 10. 2015 byla vydaná ve Sbírce zákonů č. 205/2015 Sb.

Předmět novely:

1. Došlo k přeřazení úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené v přechodných ustanoveních, zpět mezi ustanovení zákoníku práce, která upravují náhradu škody v pracovněprávních vztazích obecně (především část jedenáctá zák. práce).

2. Bude harmonizováno odškodňování bolesti v pracovním právu a v občanském právu. Pro oblast pracovního práva bude v nejbližších dnech vydáno nařízení vlády, v němž výše jednoho bodu bude korespondovat s výší doporučovanou soudům metodikou Nejvyššího soudu při odškodňování podle občanského zákoníku. Hodnota tohoto bodu by měla být zvýšena ze současných 120 Kč na 250 Kč.

3. V případě úmrtí zaměstnance bude mít stejně tak, jako pozůstalý manžel a nezaopatřené děti, nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých ve výši nejméně 240 000 Kč také registrovaný partner.

4. Dále bylo vyhověno společným návrhům sociálních partnerů, pro dohodu o provedení práce jsou stanoveny stejné zákonné podmínky pro zrušení závazků z této dohody, jako je tomu u dohody o pracovní činnosti.

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ČSVH - PRAVIDLA

 

1. Organizátor: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice. IČ 75122031, tel.: Bc. Vlčková Vlasta (administrativa) 723 567 024, Ing. Bohumil Kujal (předseda ČSVH) 722 968 114.

2. Hodnotitelská komise: předseda: Ing. Jindra Jan, CSc. a další 2 členové – budou jmenováni výborem ČSVH. Hodnotitelská komise je poradní orgán, jehož výsledky budou schvalovány na výroční členské schůzi ČSVH.

3. Význam: zvyšování zájmu o vodní problematiku v souvislosti s ochranou životního prostředí pomocí fotografické soutěže případně jiných kulturních artefaktů

4. Podmíny soutěže:

- soutěžní téma: „VODA A ŽIVOT“ - vítány jsou fotografie života lidí, rostlin i zvířat kolem vody apod.

- soutěže se může zúčastnit každý člen i nečlen ČSVH, kdo si myslí, že má pěknou fografii

- každý soutěžící zašle maximálně 3 fotografie v digitální podobě s maximálním rozlišení ve formátu A5 pouze na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Soutěžní snímky budou očíslované a anonymně předané hodnotitelské komisi. Na zaslaných snímcích nemohou být uváděny jakékoliv slovní údaje (např. autorství).

- soutěžní snímky musí být originální a nikdy nebyly žádným jiným způsobem zveřejňovány

- organizátor má přednostní právo zveřejnit předložené soutěžní fotografie na eventuelních výstavách, po dohodě s přihlašovatelem i do tiskových příspěvků při zachování všech autorských práv.

5. Termíny:

- uzávěrka dodaných soutěžních fotografií je 31. 12. 2015

- vyhodnocení na výroční schůzi 2016

6. Odměny: 1. místo – 1.500 Kč

2. místo – 1.000 Kč

3. místo – 500 Kč

Budou proplaceny do 1 měsíce od schválení na výroční členské schůzi ČSVH.

7. Ostatní: proti schválení výsledků fotosoutěže na výroční členské schůzi ČSVH není odvolání.

Za výbor ČSVH Ing. Bohumil Kujal - předseda

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky