ZPRAVODAJ č. 4 - září 2017

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

19.9.-23.9.2017 VELETRH - FOR ARCH 2017

Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9-Letňany.

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím. Své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Mezi novinky patřila okna, stínicí technika, vrata, ploty a brány, které opět veletrh obohatily svými nápaditými i nevšedními expozicemi.

Novinkou letošního ročníku je konference Technologické fórum, které se koná dne 20. 9. 2017 od 8,30 hod.

ČKAIT organizuje v rámci veletrhu Stavební poradenské centrum (stánek č. 1F13 v hale č. 1), které je pro návštěvníky veletrhu ZDARMA. Poradenství je určeno pro stavebníky i veřejnost.

OTEVÍRACÍ DOBA: úterý – pátek: 10,00 – 18,00 hod., sobota: 10,00 – 17,00 hod.

Autorizované osoby mají na veletrh vstup ZDARMA.

Zájemci si budou moci vstupenky vyzvednout na oblastních kancelářích, nebo mohou využít elektronického voucheru.

Více informaci na: http://www.ckait.cz/content/veletrh-arch-2017

21.9.2017 Seminář na téma:

a - INFORMACE K VYHLEDÁVÁNÍ NOREM NA WEBU

b - POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB

c - WAVIN knihovny pro program Revit

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: změna 14-17 hod.

a - INFORMACE VYHLEDÁVÁNÍ NOREM NA WEBU (14,00-14,30)

Praktická ukázka: Ing. Zdeněk Lanz/Ing. Jiří Kaška

b - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY X ODPOVĚDNOST ZA VADY (14,30 -15,45)

Škoda, újma, pojistná událost dle nového občanského zákoníku (NOZ)

Pojištění profesní odpovědnosti, individuální připojištění, zvýšené skupinové pojištění

Škody a jejich likvidace – jak postupovat.

Seminář bude přizpůsoben potřebám účastníků. Účastníci semináře mohou kdykoli v průběhu semináře vznášet dotazy a vše konzultovat. Každý účastník obdrží prezentaci v tištěné podobě.

Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel, Pojišťovací makléři GrECo JLT

c - WAVIN KNIHOVNY PRO PROGRAM REVIT (BIM) (15,45 -17,00)

Wavin Ekoplastik - výrobce plastového potrubí pro inženýrské sítě i vnitřní instalace – představí 3D knihovny pro TZB instalace, tj. pro rozvody vody a vytápění, pro rozvody vnitřní gravitační kanalizace a pro rozvody podtlakového odvodnění střech s ukázkou, jak se ke knihovnám dostat (zdarma) a základní práci s nimi. S těmito balíčky pracuje několik projektantů a velmi si práci s nimi pochvalují.

Přednáší: Ing. Pavel Seidl, Specialista CRM

28.9.-30.9.2017 STAVBY A HISTORIE

Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT

Stavby a historie je název tradiční podzimní exkurze. Co na ní uvidíme: stavby vyhodnocené v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, hráz a provoz na naší největší vodárenské nádrži Želivka, expozici Vodní dům i rekonstrukci historických sídel a objektů (zámek, klášter, pivovar).

Program:

28.9. 2017 (čtvrtek)

Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Tábor. Cestou exkurze sportovně rekreačních areálů (koupališť) Sezimovo Ústí a Tábor (cena PRESTA), zahrada a zámek Jemniště a přejezd do Vlašimi - Sporthotelu - místa ubytování.

29.9.2017 (pátek)

Exkurze na Vodní dílo Želivka s odborným výkladem a prohlídka Vodního domu – návštěvnického střediska s moderní expozici, která atraktivní formou seznámí s dvěmi tvářemi vody. Představí vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

30.9.2017 (sobota)

Po snídani prohlídka kláštera v Želivi exkurze přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov a oceněných staveb PRESTA v Jindřichově Hradci.

Návrat do Č. Budějovice do 18 hod.

Vložné 2.000 Kč

dotace ČKAIT 600/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek)

dotace ČSSI do 500 Kč (člen platící plný členský příspěvek).

V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, 1x večeře, vstupné.

Poslední volná místa !!! – informace v kanceláři.

Odborný garant: ČSSI, Ing. Jan Mašek.

http://www.ckait.cz/content/stavby-historie

12.10.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 13 – 17 hod.

První část přednášky pojednává o jednovrstvém zdivu pro obvodové konstrukce objektů s nízkou spotřebou energie na vytápění (včetně keramo-betonových šikmých střech). Bude demonstrována pomůcka na tepelně technické posouzení těchto konstrukcí. Pojednává též o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníci budou seznámeni s aspekty ovlivňující navrhování vnějších omítek a dalších povrchových úprav pro tyto konstrukce, např. obklady na kotveném roštu.

Ve druhé části přednášky budou prezentovány poznatky z realizace a provozu pasivních domů vyhotovených v systému HELUZ, bude pohovořeno o nejnovějších možnostech navrhování akustických mezibytových dělících příček a jejich parametrech. Na závěr bude představen nový systém pro zlepšení tepelně technických a akustických vlastností zdí starých a památkově chráněných objektů

Odborný garant: Ing. Zdeněk Kobza, manažer tech. poradenství, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

9.11.2017 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 13-17 hod.

Výstavba současných budov je již několik let ovlivňována požadavky na plnění kritérií energetické náročnosti směřující k roku 2020, kdy všechny nové budovy budou muset splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V semináři budou shrnuty aktuální požadavky zákona a vyhlášek, metodika návrhu budov s téměř nulovou spotřebou energie a první zkušenosti z jejich realizace a provozu se zaměřením na vypočtené a naměřené hodnoty energetické náročnosti a kvalitu vnitřního prostředí. V další části bude řešena problematika efektivního větrání především obytných budov a na závěr bude prezentován pohled architekta na očekávaný vývoj infrastruktury a konceptu moderních sídel a sídelních celků s příklady ze zahraničí.

Program:

1) Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017

a) Legislativní požadavky plynoucí ze změn zákona č. 406/2000 Sb. ve znění dalších úprav a změn jeho prováděcích vyhlášek na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

- změny zákona 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 103/2015 Sb. mající vliv na energetické hodnocení budov, zejména budov s nulovou spotřebou energie,

- změny vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., vyhlášky č. 480/2012 Sb. ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. upravující energetické hodnocení budov.

b) Vliv návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí obvodového pláště budov na energetické hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

- vliv volby součinitelů prostupu tepla plných konstrukcí a výplní otvorů na hodnocení energetické náročnosti budovy,

- vliv volby plochy výplní otvorů a jejich tepelně technických vlastností na hodnocení energetické náročnosti budovy,

- možné materiálové varianty skladeb stěnových, střešních a podlahových konstrukcí,

2) Efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí

3) Koncepce udržitelných obytných celků a jejich infrastruktura

Organizuje: IC ČKAIT, odborný garant: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

PŘIPRAVUJEME

listopad-prosinec/2017

Seminář na téma

STAVEBNÍ ZÁKON A NAVAZUJÍCÍ VYHLÁŠKY

Odborný garant: IC ČKAIT

Termín upřesníme později.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA

Najdete na: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novela-stavebniho-zakona-(1).

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Dne 15. 6. 2017 se v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích konal seminář s názvem „Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení od stavebního úřadu", který byl zaměřen na oblast přípravy a projektování staveb.

Přednášející Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu královéhradeckého kraje, poutavým způsobem seznámil posluchače se zákonným rámcem práce stavebních úřadů a systémem posuzování žádostí o umístění, povolení a užívání staveb. Za použití praktických příkladů vyložil základní povinnosti autorizovaných osob respektovat a hájit veřejný zájem, v případě projektování staveb pak tyto navrhovat do území v souladu s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů i dalších předpisů veřejného stavebního práva, a to na základě kvalitně zpracovaných a aktuálních podkladů. Jako pomůcku pro orientaci v předpisech veřejného stavebního práva přednášející ke své prezentaci zpracoval nejen jejich základní přehled, ale i přehled rozhodnutí správních soudů k přednášenému tématu a návody možných textů zpráv projektových dokumentací staveb. Účastníci hojně využili možnosti klást otázky v průběhu výkladu, na které bylo přednášejícím bezprostředně reagováno. Jednoznačně přínosného semináře se zúčastnilo 18 autorizovaných osob.

Ing. Jaroslav Hodina

Informace ČKAIT

V Ý Z V A

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2017

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Podmínky soutěže, Přihlášku a její přílohy a Kritéria soutěže najdete na:

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-14-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2017-0

Uzávěrka evidence přihlášek do 31.10.2017 v oblastní kanceláři.


ODBORNÉ AKCE

19. září 2017 Výjezdní zasedání ČSVH s exkurzí do VODNÍHO DOMU

U příležitosti 10. Výročí založení České společnosti vodohospodářské ČSSI, z.s. pořádá ČSVH výjezdní zasedání spojené s exkurzí do VODNÍHO DOMU v Hulicích.

Odjezd v 8:oo hod. z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích. Návrat v 17:oo hod.

Informace : www: csvh.cz

Přihlášky: do 8. září 2017 na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Expozice VODNÍ DŮM je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování a je rozdělena na 5 částí.

Vodní mikrosvět. V ní návštěvníci uvidí vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem.

Pod vodní hladinou, představí návštěvníkům vodní rostliny a zvířata.

Mokřadní život vám nabídne přírodní scenérii na břehu řeky Želivky.

Nekonečná cesta vody, v expozici se přeneseme z přírody do našeho světa.

Výlet do historie, Dolní Kralovice před zatopením.

19.10.2017 – KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ

Seminář je určen pro obce, vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Informace: www: csvh.cz

Přihlášky: do 8. října 2017 na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Program:

Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

• Odborný zástupce provozovatele

• Plán financování obnovy

• Dohoda vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizací

• Měření objemu dodané pitné vody

• Měření objemu odpadních a srážkových vod

Kalkulace cen pro vodné a stočné

• Kalkulace cen pro vodné a stočné

• Aktualizace kalkulace cen pro vodné a stočné

• Porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností

• Tvorba finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací

ODBORNÉ INFORMACE:

Přijetím zákona č. 193/2017 Sb. (změna zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů) byl nepřímo novelizován zákon o vodovodech a kanalizacích, který s účinností 1. září 2017 v ustanovení § 20, odst. 6 rozšířil další výjimku pro osvobození placení za odvádění srážkových vod, a to z veřejných a neveřejných pohřebišť. Znamená to, že od 1. 9. 2017 citované ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích bude stanovovat, že „povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejné a neveřejné pohřebiště, plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti".

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky