ZPRAVODAJ č. 5 - listopad 2015

 

ODBORNÉ AKCE                         

v rámci CŽV – 1 bod

19.11.2015              BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

    Stavíme bez bariér. Ale děláme to dobře?

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Přednáší: Ing. Renata Zdařilová - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, metodické zajištění přístupného prostředí, požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro výkon práce, diskuse, závěr.

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Přednáší: Ing. Dagmar Lanzová - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha 

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro dopravní stavby, základní prvky a materiály pro samostatný a bezpečný pohyb, základní parametry pro pěší trasy, přechody a místa pro přecházení, zastávky veřejné dopravy, vyhrazená parkovací místa, diskuze, závěr.

Řešení únikových cest s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Přednášející: kpt. Mgr. Petr Míchal, plk. Ing. Milan Brabec – HZS Jihočeského kraje
Přístupnost veřejných budov. Atlas přístupnosti objektů na území města ČB

Přednáší: Jana Švarcová BBus. – vedoucí úseku Turistické informační centrum, Magistrát

Města České Budějovice

Zkušenosti nevidomých a slabozrakých, přednáší: pan Aleš Klabouch

Vložné: členové ČKAI,ČSSI a studenti zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: SPŠ stavební Č. Budějovice, Ing. Lanz

26.11.2015              BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

    pokračování seminářů z r. 2013

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 13.00 do 18:00 hodin

Seminář je určen především pro obory autorizace pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.  

Program semináře bude rozdělen do třech okruhů s garanty:

 1. Požadavky na přípravu a umístění stavby, požadavky na architektonické řešení (odborný garant ing. arch. Josef Smola)
 2. Požadavky na řešení stavební části stavby

(odborný garant Ing. Roman Šubrt)

 1. Požadavky na technické zařízení budov. Možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů (odborný garant Ing. Miroslav Urban, Ph.D.)
Anotace:
Požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie je dán závaznými požadavky evropských směrnic, které byly promítnuty do našeho právního řádu. Jde zejména o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky. V uvedených právních normách je stanoven termín pro výstavbu „nulových budov“ již od 1. ledna 2016 u budov, jejichž vlastníkem či uživatelem je orgán veřejné moci.
Požadavek na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie neznamená jen tlak na pouhé maximální snížení tepelných ztrát budovy mohutnými tloušťkami tepelně izolačních vrstev, bez vazby na technické systémy budovy, ale představuje komplexní řešení vzájemných vazeb mezi tepelně technickými vlastnostmi konstrukcí budovy, jejími technickými systémy jako je vytápění, větrání, regulační systémy, spolu s návrhy na využití netradičních forem energie. Předpokladem úspěšného návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie je již architektonický návrh budovy, tj. její dispoziční řešení, umístění s ohledem na okolní terén, orientace ke světovým stranám, plocha výplní otvorů a řada dalších podmínek. Z uvedeného výčtu problémů spojených s návrhem budov s téměř nulovou spotřebou energie vyplývá, že úspěšným bude pouze takový návrh stavby, který bude vycházet z těsné spolupráce autora architektonického řešení, projektanta stavební části a projektanta části TZB.
Přechod na standard téměř nulových budov znamená kvalitativní zlom v projektové přípravě, provádění staveb, jejich užívání i údržbě. Klade nové nároky na všechny zúčastněné.
Příkladů staveb realizovaných v souladu s požadavky evropské směrnice (EPBD II) dosud není ani v zemích EU dostatek. Seminář se proto zaměří na ukázky větších veřejných a komerčních staveb v pasivním standardu. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že z hlediska energetické efektivity téměř nulové budovy nedosahují obvykle v tuzemských podmínkách kvalit pasivního domu. Pozornost bude věnována vzájemnému kontextu architektonického řešení, stavebně konstrukčního konceptu, systémů TZB a využití OZE. Nebude opomenuta ani otázka, nakolik technické a technologické aspekty ovlivňují design staveb. Bude poukázáno na stavby a stavební detaily, které lze považovat za inspirativní i pro naši tuzemskou praxi.

V rámci programu semináře bude věnována také pozornost další novele zákona o hospodaření energií, která již byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: IC ČKAIT, Marie Báčová

10.12.2015           Adventní setkání v Třeboni

Je zajištěna hromadná doprava autobusem s odjezdem ve 14,30 hod. ze Staroměstské 1, Č.Budějovice. Program bude zahájen v 15 hod. u kostela Sv. Jiljí. V Augistiánském klášteře nás přivítá místostarosta města Třeboň a seznámí nás s historii a rozvojem města. Následovat bude prohlídka centra města. V rámci kulturního programu vystoupí v sále bývalého loutkového divadla Třeboňští pištci. Na závěr se účastníme tradiční slavnostní večeře.

Sraz účastníků používajících vlastní dopravu bude v 15 hod. u kostela Sv. Jiljí v Třeboni.

Předpokládaný návrat do Č. Budějovice 21 hod.

Vložné 350 Kč (dotace členů ČKAIT a ČSSI 100 Kč).

Přihlášky v kanceláři.

Výzva ČKAIT

11. 1. 2016       VALNÁ HROMADA ČKAIT

od 14 hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Prosím poznamenejte si do diáře !

Pozvánku s programem obdržíte e-mailem nebo poštou.

Výzva ČSSI

3.3. 2016 Výroční členská schůze ČSSI

od 16 hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích

Pozvánku s programem obdržíte e-mailem nebo poštou

Připravujeme                              

18.2.2016  Změny v českých technických normách požární bezpečnosti staveb

26.2. a 27.2.2016       Veletrh úspor energií – Rakousko, Wels

24.3.2016  Kotvení ETICS - Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN

21.4.2016  Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

19.5.2016 Nový občanský zákoník ve stavebnictví

16.6.2016  Novela ZVZ, SZ a AZ

Zhodnocení akcí                   

ODBORNÁ EXKURZE PO ZAJÍMAVÝCH STAVBÁCH PLZEŇSKA A ŽATECKA

Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice ve spolupráci s místní organizací ČKAIT uspořádala pro členy v regionu třídenní odbornou exkurzi zaměřenou tentokrát na cíle v naší republice. Program exkurze byl bohatý. První den jsme navštívili areál bývalého cisterciáckého poutního místa V Mariánské Týnici, který byl postaven podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století. V současnosti je zde umístěno Muzeum a galerie severního Plzeňska. Z Týnice jsme se přesunuli do Plas, kde Národní technické muzeum slavnostně zahajovalo provoz Centra stavitelského dědictví, které se stává střediskem dokumentace a prezentace oblastí souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím. Zde je možno se přehlednou formou seznámit s vývojem stavebních řemesel.

Další den jsme absolvovali odbornou exkurzi Vodního díla Nechranice na řece Ohři s návštěvou provozu hydroelektrárny s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Ve městě Kadani proběhla individuální prohlídka místních památek. A v Žatci jsme absolvovali exkurzi v Chrámu chmele a piva se společnou večeří.

V pondělí pro nás byla připravena komentovaná prohlídka nově postaveného divadla v Plzni. Jedná se o bezesporu moderní objekt s nejmodernější jevištní technologií v zemi. Prohlídka interiéru divadla včetně zázemí s fundovanou průvodkyní byla výborným zážitkem. Po krátkém individuálním programu v centru západočeské metropole jsme Plzeň opustili a program odborného exkurze ukončili prohlídkou loveckého zámečku Kozel.

Závěrem dovolte touto cestou poděkovat organizátorům, jmenovitě Ing. Františku Hladíkovi a Kateřině Kovalovské, kteří letošní program připravovali.

Odborné exkurze se zúčastnilo 30 osob, z toho 12 AO.

Pavel Otruba

Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II a Navrhování mechanického kotvení ETICS dle ČSN 73 2902

Představení kalkulátoru pro zjednodušený výpočet mechanického kotvení ETICS

Seminář proběhl dne 15.10.2015 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích a byl členěn do dvou částí. Ing. Zdeněk Kobza, manažer firmy ROCKWOOL, informoval o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech a způsobech,  jak lze těchto parametrů dosáhnout, ale i o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Pojednal o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a pohovořil o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.

Ve druhé části přednášky pohovořil o zásadách správného návrhu kotvení ETICS a prezentoval nový kalkulátor pro zjednodušený výpočet počtu hmoždinek.

Semináře se zúčastnilo 23 AO.

 

Exkurze s názvem „železniční ocelový most u Veselí nad Lužnicí“ zahrnovala několik objektů na stavbě: Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
Exkurze začala na zastávce Veselí nad Lužnicí, kde jsme prohlédli nově vystavěný podchod pro pěší a nově vybudované nástupiště pro cestující včetně přístřešků. Na zastávce jsme prošli přes novou přeložku místní komunikace, která nahrazuje bývalý úrovňový přejezd v místě nového podchodu. Součástí přeložky je také nově vybudovaný železobetonový most, rámové konstrukce založený na základových deskách na pilotách. Kolmá světlost rámové konstrukce je 14,20 m. Most se nachází směrově v kruhovém oblouku o R = 100 m a ve výškovém zakružovacím oblouku R = 500 m.
Po prohlídce zastávky jsme jeli směrem do žst Veselí nad Lužnicí kolem nově vybudované přeložky železniční tratě, kdy jsme projížděli kolem několika železničních mostů až k hlavnímu bodu exkurze – ocelovému mostu.
Hlavní bod exkurze byl SO 45-20-05 ocelový dvojkolejný železniční most o jednom mostním otvoru, který převádí přeložku železniční trati přes řeku Nežárku. Nosnou konstrukci tvoří trám ztužený obloukem (Langerův nosník), s dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem. Délka mostu činí 98,976 m, rozpětí je 77,200 m.
Dále jsme pokračovali směrem do stanice, kde jsme si prohlédli nové kolejové zhlaví včetně nově vybudovaného podchodu a nástupišť ve stanici.
Exkurze se konala 22.10.2015 a zúčastnilo se jí 19 AO.

Ing. Jan Mašek

 

 

 

 

150 let SIA v Betlémské kapli

K završení oslav 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém" proběhlo dne 31. 10. 2015 slavnostní setkání  v Betlémské kapli za účasti představitelů státní správy, samosprávy, našeho kulturního a politického života a dále pak zahraničních delegací.
Slavnostní setkání bylo uspořádáno ve spolupráci s vedením ČVUT, ČKAIT, SPS, ČKA, SIA a dalších. K účasti byli též pozváni přední představitelé, odborných spolků a odborných škol, architektů, projektantů, dodavatelů staveb, výrobců stavebních hmot atd.

V úvodní části programu proběhla v předsálí vernisáž putovní výstavy k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“. Velmi zajímavý průřezový dokument o našich předních inženýrech, stavitelích a architektech, kteří působili na území Rakousko Uherska, později Československé republiky až do současnosti. (Výstava bude i v Jižních Čechách. Katalogové zpracování je k nahlédnutí v kanceláři OP ČSSI.)
Moderováním hlavní části programu se ujal zástupce Obce architektů Ing. arch. MgA Osamu Okamura (bratr známého podnikatelem a politika). Po úvodní ceremonii byly zmíněny aktivity Svazu, které v rámci oslav proběhly. Jako byla Odborná mezinárodní konference Plasy 2015 (zahajovací konference v rámci oslav 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“), byly vyhlášeny výsledky ankety TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865-2015, kde na prvním místě se umístil arch J. Gočár. (Zajímavá reminiscence, v akci ČSSI hlasující nepreferovali představitele technického stavu).
President ČSSI Ing. Pavel Štěpán průřezové pohovořil o historii spolkové činnosti od Bachova absolutistického řízení společnosti v Mocnářství Rakousko Uherském, poté o touze lidí po spolkové činnosti (byla zmíněna analogie s porevoluční dobou po r. 1989), o jednotlivých významných osobnostech, které spolku v průběhu let předsedali, aktivitách meziválečného a válečného období a stinných létech komunistického řízení společnosti až po obnovení Svazu. V průběhu jeho přednášky byly promítány fotografie zejména ze současného života ČSSI (potěšující je, že snímky pořízené z činnosti naší OP měly početné zastoupení).

Past president Svazu prof. Miloš Pavlík, který se nejvíce zasloužil o zkoncipování Almanachu ke 150 letům výročí, představil zajímavý projekt označený jako strom života, který věrně zobrazuje různé protichůdné tendence ve společnosti a spolkové činnosti jako takové. Následoval křest Almanachu čelními představiteli ČSSI. Do Almanachu přispěla i naše OP statí o vývoji a činnosti OP ČSSI v ČB. (První část článku si můžete přečíst již v dnešním Zpravodaji.) Almanach, stejně jako strom života, je k nahlédnutí v kanceláři.
Při této příležitosti vydala Česká pošta v limitované sérii pamětní list s poštovní známkou.
Zajímavá byla přednáška prof. Jana Vítka, známého propagátora neobvyklých technologií realizací betonový konstrukcí staveb (různá mezinárodní ocenění, stavby v zahraničí), který představil a hovořil o různých typech super konstrukcí z vysokopevnostních betonů a možností, které tyto konstrukce ve stavebnictví v blízké budoucnosti nabízí.

V závěru pak proběhlo neformální setkání, kde se otevřela i notorická otázka vývoje svazové činnosti a její podmínky v ČR.
Za OP ČSSI se zúčastnili inženýři Schandl, Kocina, Hladík, Chromý, Jelínek.

Ing J. Jelínek, předseda OP ČSSI ČB

 

 

 

Ke 150. výročí českého Spolku inženýrů a architektů byl vydán ALMANACH, ve kterém je pojednáno o historii naší oblastní pobočky.

Autory textu jsou Ing. Jiří Schandl (historie do roku 1990) a Ing. Jan Jelínek (následující období).

Pro velký rozsah textu uvádíme příspěvek ve dvou vydáních Zpravodaje.

Jihočeský kraj, ač patří počtem obyvatel k těm menším, byl vždy významným místem stavitelství a inženýrského umu. Z historie se nám zachovaly mnohé technické památky, z nichž některé jsou zapsány v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a mnohé z nich byly popsány v publikacích Technické památky zemí Visegrádské čtyřky, vydaných ČSSI. Jedná se o stavební díla, jako jsou třeboňská rybniční soustava, písecký most, Schwarzenbergský kanál, koněspřežní železnice, řetězový most ve Stádlci (přemístěný z Podolska) a další. Působili zde významní stavitelé jako Jakub Krčín z Jelčan, Josef Rosenauer, F. A. Gerstner, Vojtěch Lanna. Kraj měl též štěstí na osvícené stavebníky: Rožmberky, Schwarzenberky, Buquoye, církev a mnohá města – Písek, Jindřichův Hradec, České Budějovice. Pozadu nezůstal ani venkov, který se zapsal do historie svým selským barokem. Naproti tomu se průmyslová výstavba tomuto převážně zemědělskému kraji vyhýbala.
Technické a kulturní dědictví kraje se posléze stalo bohatým zdrojem zkušeností a základem pro rozvoj pozdější výstavby v kraji.
Také v době vznikající spolkové činnosti v 19. století působila v kraji řada významných osobností spjatých se stavitelstvím. Jihočeští inženýři se aktivně zapojili do činnosti nově vzniklých inženýrských organizací. V jižních Čechách žijící Ing. František Křižík byl předsedou Spolku inženýrů a architektů (SIA) a Ing. A. Kalbač byl předsedou tehdy nově vzniklé Inženýrské komory. Členové Spolku československých inženýrů založili svůj odbor v Českých Budějovicích sice až v roce 1931, ale jejich činnost od počátku poutala na sebe zájem odborné i laické veřejnosti. Dokumentuje to almanach, který českobudějovický odbor vydal ke konání sjezdu Spolku československých inženýrů v Českých Budějovicích v roce 1938. V té době měl odbor již 173 členů. Mezi jeho představitele patřili např. Ing. A. Kalbač, Ing. Ludvík Petráš, Ing. Josef Pfeffermann-Záruba, Ing. Dr. Miroslav Zátka. Jména autorů příspěvků a témata v almanachu uváděná dokumentují jak aktivní činnost spolku a jeho členů, tak i zájem o věci veřejné, zejména o životní prostředí, rozvoj měst i obranu vlasti. Činnost spolku výrazně ovlivňovala územní plány měst a úroveň tamní výstavby. Toto plodné období přerušila druhá světová válka i pozdější poválečný společenský vývoj, kdy byla činnost spolku postupně omezována, až došlo v roce 1951 k jeho úplnému zákazu.
Vznik Oblastní pobočky ČSSI v Českých Budějovicích

Nová naděje a možnost volného sdružování se naskytla stavebním inženýrům až roku 1968, v roce pražského jara, kdy v uvolněné společenské atmosféře mohla vzniknout inženýrská organizace s novým akceptovatelným názvem - Český svaz stavebních inženýrů. Průvodní myšlenkou bylo obnovení náplně a vize spolkové činnosti v podobě předválečného stavovského Spolku stavebních inženýrů, charakterizované hrdostí spolkové sounáležitosti a veřejné prospěšnosti. Zde od prvopočátku organizačně působil Ing. Dalibor Bílek, který byl též iniciátorem vzniku jihočeské pobočky ustavené dne 25. února 1969.

Prvním předsedou se stal člen předválečného spolku Ing. Jan Bláha. S ohledem na předchozí nemožnost se sdružovat byl o činnost pobočky mimořádně velký zájem. Spontánní nadšení z uvolněné doby vedlo k rychlému a úspěšnému rozvoji aktivit. Po volbě výboru oblastní pobočky vznikly pracovní komise, které se ihned ujaly činnosti.

Nově se stal předsedou Ing. Ladislav Řezáč, jeden z mála členů s legitimací KSČ, což bylo tenkrát podmínkou pro výkon této funkce, protože vládnoucí komunistická strana trvala na kontrole všech organizací prostřednictvím svých členů. Pobočka rozvíjela jak činnost odbornou, tak vzdělávací a společenskou. Svaz umožnil svým členům získávat neformálním způsobem odborné informace z celého světa, a to jak přednáškami odborníků, tak i pořádáním zahraničních exkurzí, což dříve nebylo možné. Členové pak mohli prostřednictvím tolerované hospodářské organizace svazu Stavebně inženýrské služby (SIS), kterou na ústředí vedl Ing. Dalibor Bílek, uplatnit své odborné zkušenosti při zpracování projektů, zejména pro obce a menší podniky, což umožnilo řešit některé místní problémy. Hospodářská činnost byla výhodná jak pro Svaz, tak i pro zpracovatele projektů. Z výnosů této činnosti byla určitým podílem financována i činnost pobočky. Zajímavá je informace o finančních dotacích ústředí svazu jihočeské pobočce, kdy dotace sedmkrát převyšovala částku vybranou z členských příspěvků. Pobočka uzavřela partnerskou dohodu s brněnskou pobočkou Svazu, a tak i zde probíhala neformální komunikace v mnoha oblastech společných zájmů.

Vedle odborných činností a spolupráce s obcemi a městy v kraji byla významná též společenská činnost. Pobočka každoročně pořádala hudební setkání členů v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Vrcholem činnosti bylo uspořádání Celostátní konference o zakládání staveb, spojené s oslavou osmdesátých narozenin Prof. Ing. Dr. Aloise Myslivce, Dr.Sc. ve dnech 12.a 13.února.1978.

Ještě v roce 1977, kdy spolková činnost začala být pro režim opět nevítanou, bylo členům KSČ důvěrně oznámeno, že činnost svazu bude brzy ukončena. Oficiální rozhodnutí o ukončení činnosti svazu k 28. únoru 1978 a jeho začlenění do VTS bylo datováno 23. únorem 1978.

V této době vedl a poté likvidoval jihočeskou pobočku nový předseda Ing. Milan Velikovský. Přestože pobočka měla v r. 1971 pouze 31 členů a při ukončení činnosti dosáhla počtu jen 70 osob, byla její činnost v tomto období nesvobody velmi významná. Poskytovala členům i odborné veřejnosti mnohé, jinak nedostupné informace, např. o významných světových stavbách, o problémech dopadu stavebnictví na životní prostředí, atd.

Obnovení činnosti OP ČSSI a současný stav.

Po zrušení svazu v roce 1978 zůstala řada bývalých členů nadále v osobním kontaktu, a tak po deseti letech, kdy se změnily politické poměry, nebyl již problém navázat na předchozí činnost. Ještě před listopadem 1989 se někteří naši členové podíleli osobními jednáními na přípravách znovuobnovení svazu.
Na podkladě vydaného Programového prohlášení Českého svazu stavebních inženýrů a dochovaného seznamu členů oblastní pobočky byla svolána ustavující schůze a činnost pobočky byla obnovena 24.ledna1990. V novém společenském klimatu byl již svobodně zvolen předsedou pracovního týmu Ing. Petr Hudler, který se v čele delegace oblastní pobočky zúčastnil dne 27. ledna 1990 sjezdu ČSSI v Brně.

Na řádné členské schůzi konané 20. března 1990 byl Ing Petr Hudler zvolen řádným předsedou oblastní pobočky ČSSI v Českých Budějovicích. Pobočka navázala velmi rychle na svoji přerušenou činnost a v duchu spolkových tradic občanské společnosti se počala rozvíjet. Zanikání státních stavebních podniků, projektových organizací a v tržním prostředí vytváření nových pracovních uskupení přinášelo mnohé problémy a kladlo řadu nových otázek. ČSSI byl v té době velmi vyhledávanou platformou k diskusím o existenčních potřebách stavebního inženýra, jeho stavovských zájmech, až po úvahy o budoucím vývoji stavebnictví u nás. Pobočka se stala přirozeným místem hledání cest k uplatnění stavebního inženýra v nové struktuře stavebnictví.
Počáteční snaha výboru o obnovení činnosti Stavebně inženýrských služeb jako projektové a inženýrské firmy a tím navázání na tvorbu finančních prostředků využitelných pro chod pobočky se ukázala v souvislosti s možností soukromého podnikání jako lichá. Bylo zapotřebí hledat jiné formy financování. V této době se projevoval mimořádný zájem o informace týkající se nových stavebních technologií a materiálů, používaných v zahraničí. Proto pobočka pořádala každý měsíc odborné přednášky, odborné exkurze na zajímavé stavby u nás i v zahraničí a spolupracovala s Hornorakouským svazem stavebních inženýrů a Komorou architektů a inženýrů Horního Rakouska a Salzburgu. Dařilo se kooperovat také se stavebními úřady i radnicemi měst a obcí zejména v otázkách pravidel pro zadávání veřejných zakázek. S tímto obdobím jsou nerozlučně spjata jména významných osob OP ČSSI Ing. Miloše Dvořáka, Ing Jiřího Schandla, Ing. Jiřího Bartoně, kteří působili ve funkcích výboru OP.

 

Pokračování v příštím čísle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2014

Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásili v prosinci 2014 soutěž „Vodohospodářská stavba roku 2014“. Nad soutěží přijali záštitu ministr zemědělství a ministr životního prostředí.

Oceněné stavby:

Kategorie I

stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

 

Podkategorie: nad 50 mil. Kč

Chebsko – environmentální opatření - intenzifikaci ČOV v Chebu včetně přečerpávání odpadních vod z Františkových Lázní, dále odvedení odpadních vod z městské části Chebu – Švédského Vrchu a konečně intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních, IN 182 milionu Kč.

Rekonstrukce úpravny vody Kroměříž IN 182 milionu Kč.

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

Čistírna odpadních vod Vítkov – výstavba dosazovací nádrže- IN 16 mil. Kč,

Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově – IN 43 mil. Kč.

 

Kategorie II

stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách

Podkategorie: nad 50 mil. Kč

Sportovní přístav Hluboká Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou je součástí výstavby dopravní infrastruktury Vltavské vodní cesty. Doplňkovou funkcí je ochranná funkce při povodních. IN 157 mil. Kč.

Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi

Zkapacitnění vodního toku Blanice přírodě blízkým způsobem, zřízení cest podél řeky, úprava stávajících jezů o rybí přechody a zajištění protipovodňové ochrany území a objektů na hladinu stoleté vody. 61 mil. Kč.

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

DVT – Revitalizace vodního toku a nivy Rájov - revitalizace zatrubněného vodního toku a přilehlé nivy vybudováním nového koryta.

Otava, Písek – zkapacitnění jezu Václavský ř. km 26,962 - vybavení vorové propusti pohyblivou klapkou.

Vltava, Český Krumlov – úprava jezu Jelení lávka ř. km 282,49 - protipovodňových opatření, původní pevný jez byl zbourán a vystavěn nový pohyblivý jez, který chrání město Český Krumlov před stoletými povodněmi. IN 128 mil. Kč.

Ing. Miloslava Melounová, Ing. Bohumil Kujal

 

 

P O Z V Á N K A

Česká společnost vodohospodářská pořádá seminář na téma:

 

Povinnosti vlastníků a provozovatelů

vodovodů a kanalizací

který se uskuteční

dne 23. 11. 2015 od  9:00 hod.

v jednacím sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích

 

Program:

8:30             Prezentace účastníků

9:00             Zahájení semináře

9:40            Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu  

 • Vodovodní a kanalizační přípojky
 • Areálové vodovody a kanalizace
 • Oprávnění k pozemkům
 • Odborný zástupce provozovatele
 • Plán financování obnovy
 • Náležitosti smluv mezi vlastníky a odběrateli
 • Objem dodané pitné vody
 • Objem odpadních a srážkových vod
 • Kompetence úřadů
 •  Kalkulace cen pro vodné a stočné
 •  Porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností

Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, znalec oboru vodní hospodářství

                       Ing. Pavel Peroutka, ekonomický auditor                                        

14:30            Diskuse, závěr

 O přestávce bude zajištěno drobné občerstvení.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Garant akce : Ing. Miloslava Melounová

                      Kontakt: telefon 602126288, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do

13. 11. 2015 na některý z níže uvedených kontaktů:

Česká společnost vodohospodářská, Staroměstská 1, 37004 České Budějovice

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poplatek za účast na semináři 900,- Kč (včetně 21 % DPH).

V ceně vložného je podkladový materiál k obsahu semináře a drobné občerstvení.

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky