ZPRAVODAJ č. 1 - leden 2016

 

ODBORNÉ AKCE                         

v rámci CŽV – 1 bod

18.2.2016  Změny v českých technických normách požární bezpečnosti staveb

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Přednáší Kpt. Ing. Michal Valouch, Odbor prevence – oddělení technické prevence MV GŘ HZS ČR a Plk. Ing. Jiří Pokorný HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP

V návaznosti na předešlý seminář dne 16.4.2014 na téma Požární  bezpečnost staveb – vady projektové dokumentace a zateplení objektů pokračujeme na téma:

 • Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti. Rizikovost, bezpečnostní opatření, aktuální vývoj.
 • Změna 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.

Vložné: členové ČKAIT,ČSSI a studenti zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: Pavel Otruba

26.2. a 27.2.2016       Veletrh úspor energií – Wels, Rakousko

Ve středu 24.2.2016 se otevřou brány veletržního areálu v hornorakouském Welsu u příležitosti dalšího ročníku Veletrhu úspor energie (Energiesparmesse). Veletrh má na svém kontě 30 let úspěšné existence a statisíce spokojených návštěvníků. V roce 2015 se jejich počet blížil sto tisícům.

Veletrh úspor energie 2016 potrvá do neděle 28.2. První dva dny budou určeny odbornému publiku, tři následující široké veřejnosti. Zatímco 24.2. budou vystavovatelé nabízet své výrobky a služby z oblasti TZB a areál bude v provozu v omezeném rozsahu, od 25. 2. již bude k dispozici všech 21 výstavních pavilonů na ploše 67.150 m² a tři specializované veletrhy: stavební veletrh, veletrh koupelen a sanity a v neposlední řadě veletrh vytápění a energie.

V pátek 26.2. a v sobotu 27.2. 2016 organizuje Energy Centre České Budějovice (ECČB) jednodenní autobusové zájezdy pro zájemce z České republiky. Součástí zájezdu je technický doprovod, vstupenka na veletrh, společná prohlídka části veletrhu v českém jazyce a individuální prohlídka celého veletrhu. Zájemci, kteří se do Welsu chtějí dopravit po vlastní ose, si mohou v ECČB objednat cenově zvýhodněné jednodenní vstupenky. Bližší informace na tel.: 387 312 580 nebo je možné zanechat vzkaz na záznamníku na bezplatné lince 800 38 38 38, popř. na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Organizační garant: Bc. Isabela Houdková, projektová manažerka ECČB.

24.3.2016  Kotvení ETICS. Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 29 02. Informace o změnách. Chyby při projektování a realizaci kotvení těchto systémů.
Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů

Aula SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, v době od 14:00 do 18:00 hodin

Přednáší Ing. Jan Dvořák z Cechu pro zateplování budov a Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerálních izolace (AVMI).
 1. Kotvení ETICS. Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 29 02. Informace o změnách. Chyby při projektování a realizaci kotvení těchto systémů.

ETICS jako nejrozšířenější technologie zateplování obvodových stěn využívá stále větších tlouštěk izolací. Je proto nutné tyto desky kvalitně kotvit a používat zejména mechanické kotvy s minimálními bodovými činiteli prostupu tepla. Stále není kvalitně zpracovávána Projektová dokumentace zateplení. Mnohé projekty vykazují chyby v oblasti statického posouzení mechanického kotvení ETICS, příp. ho vůbec neobsahují. Pro projektanty bude k dispozici nový výpočtový program kotvení ETICS dle ČSN 73 2902.

 1. Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů

Plánovaná revize normy ČSN 73 0810 přinese zjednodušení v oblasti projektování

a provádění vnějších kontaktních zateplovacích systému (ETICS) z hlediska jejich požární bezpečnosti. Současné požadavky jsou rozdílné pro zateplení novostaveb (budov kolaudovaných po roce 2000) a pro tzv. dodatečné zateplení stávajících objektů realizovaných před rokem 2000. Požadavky se dále dělí podle požární výšky budovy.  Novostavby i stávající budovy budou nově zateplovány z hlediska požární bezpečnosti stejně, princip rozdělení podle požární výšky bude zachován. Obsahem přednášky bude popis hlavních změn v této oblasti, upozornění na možná úskalí a příklady dobré praxe.

Vložné: členové ČKAIT,ČSSI a studenti zdarma, cizí 500 Kč

Odborný garant: Ing. Hladík

 

1.3.-24.3.2016 Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

termín

výstavní místo

2.3.2016-10.3.2016

Výstavní síň radnice České Budějovice, Nám. Přemysla Ot. II.

Slavnostní zahájení ve středu 2.3.2016 v 10.00 hod.

11.3.2016-17.3.2016

VŠTE České Budějovice, Okružní 10

18.3.2016-24.3.2016

VOŠ Volyně, Resslova 440

Český svaz stavebních inženýrů připomíná 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů v království Českém, jehož je přímým pokračovatelem. Spolek založený na popud arch. Josefa Turby a povolený císařem Františkem Josefem I. v r. 1865 patří k nejstarším spolkům nejen na našem území, ale také v rámci Evropy.

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí v praxi. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a veřejného prostoru.

Spojení osobního fotografického portrétu autora, krátkého textového medailonu a historických
a současných fotografií autorova díla má za cíl připomenout vývoj a úspěchy našeho stavitelství
a architektury.

Poprvé byla výstava představena veřejnosti v rámci slavnostního večera k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“ v sobotu 31. října 2015 v Betlémské kapli v Praze a nyní dále putuje zejména po českých vysokých školách a vědecko-technických centrech.

Pořadatel výstavy: Český svaz stavebních inženýrů (www.cssi.cz)

Kurátorka: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Koordinátor: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Autoři textů: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. Václav Mach, Akad. arch. Jan Sapák, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Grafické zpracování: Martin Balcar

Realizace: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Koordinátor výstavy: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Připravujeme                              

21.4.2016  Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

19.5.2016 Nový občanský zákoník ve stavebnictví

16.6.2016  Novela ZVZ, SZ a AZ v případě, že budou tyto novely schváleny

  

Výzva ČSSI

K úhradě členského příspěvku na rok 2016

základní příspěvek ve výši 700 Kč

snížený příspěvek ve výši 400 Kč

na číslo účtu 3802603544/0600, var.s.=RČ

   

Výzva ČKAIT

 

AKTUALIZACE / DOPLNĚNÍ SEZNAMU PRO

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Vážení členové Komory oblasti České Budějovice

Obracíme se se na Vás s výzvou na aktualizaci/doplnění seznamu autorizovaných osob pro jednotlivé obory, které mohou poskytovat odborná stanoviska k okamžitému snížení škod při živelných pohromách a škodách v návaznosti na Dohodu uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a OK ČKAIT České Budějovice.

Svůj zájem projevte emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve které uveďte základní údaje – jméno, členské číslo, e-mailovou adresu a mobilní číslo

Bližší informace v oblastní kanceláři.

Za spolupráci děkuje Ing. František Hladík, předseda oblasti ČKAIT

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI - přihlášení

Ze zprávy autorizační rady zveřejněné v Z+i č.2/2015 na str.6-7 vyplývá, že autorizační rada věnuje stálou pozornost zkušebních komisařů pro autorizační zkoušky se zaměřením na komisaře aktuální stavební činnosti.

V případě, že máte zájem, přihlaste se ve středisku autorizací v kanceláři Komory v Praze.

HLASOVÁNÍ „CENA ČKAIT“

Cena ČKAIT každoročně prezentuje práci našich členů. Z naší oblasti bylo v roce 2015 přihlášeno 9 staveb.

Hlasovat pro ně můžete na:  http://www.ckait.cz/cena-ckait/2015

Zhodnocení akcí                   

Seminář dne 19.11.2015 s názvem BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB Stavíme bez bariér. Ale děláme to dobře? proběhl za účasti 19 AO a byl zaměřen na:

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Řešení únikových cest s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Přístupnost veřejných budov. Atlas přístupnosti objektů na území města ČB

Zkušenosti nevidomých a slabozrakých

Odborným garantem byla SPŠ stavební Č. Budějovice, Ing. Lanz

Seminář dne  26.11.2015 s názvem BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE proběhl za účasti 20 AO. Seminář byl určen především pro obory autorizace pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Program semináře byl rozdělen do třech okruhů:

 1. Požadavky na přípravu a umístění stavby, požadavky na architektonické řešení (odborný garant Ing. arch. Josef Smola)
 2. Požadavky na řešení stavební části stavby

(odborný garant Ing. Roman Šubrt)

 1. Požadavky na technické zařízení budov. Možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů (odborný garant Ing. Miroslav Urban, Ph.D.)
Seminář shrnul požadavky na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie s respektováním závazných požadavků evropských směrnic, které byly promítnuty do našeho právního řádu. Jde zejména o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky. V uvedených právních normách je stanoven termín pro výstavbu „nulových budov“ již od 1. ledna 2016 u budov, jejichž vlastníkem či uživatelem je orgán veřejné moci.

Odborným garantem bylo IC ČKAIT, Marie Báčová

 

10.12.2015           Adventní setkání v Třeboni

Program byl zahájen v zasedací místnosti Státního oblastního archivu v Třeboni (Augistiánský klášter), kde nás přivítala ředitelka Státního archivu PaedDr. Laděna Plucarová a místostarosta města Třeboň Ing. Josef Pindroch, kteří nás seznámili s historii a rozvojem města. Absolvovali jsme odbornou exkurzi částí rekonstruovaného kláštera na státní archiv, do křížové chodby Kostela Sv. Jiljí a do rekonstruovaného centra města. V rámci kulturního programu jsme si v sále bývalého loutkového divadla poslechli Třeboňské pištce. Setkání bylo zakončeno společnou slavnostní večeři. Adventního setkání se zúčastnilo 48 osob, z toho 23 AO.

 

Informace z valné hromady ČKAIT oblasti České Budějovice

VH se konala dne 11.1.2016 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

Hlavní úkol jednání VH obsažený v pozvánce byl naplněn a je obsažen v Usnesení VH (zveřejněno http://www.ckait.cz/content/usneseni-valne-hromady-2016).

Byla schválena zpráva o činnosti výboru oblasti za OK za rok 2015 a plán činnosti na r.2016. Bylo zvoleno 11 delegátů oblasti a 4 náhradníci na shromáždění delegátů, které se bude konat dne 19.3.2016. VH dále uložila výboru zajistit plnění plánu činnosti na rok 2016 se zaměřením na CŽV členů oblasti a rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a s partnerskými organizacemi. Z diskuzního vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka jsme si odnesli informaci o zaměření ČKAIT na spolupráci s orgány státní správy ve vztahu na připomínkování zákonů, týkajících se činnosti ČKAIT a informaci o přípravě standardů výkonů a pracnosti jednotlivých činností jako náhrady honorářového řádu. Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v práci oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Z diskuzních příspěvků jednotlivých hostů zaznělo, že spolupráce s OK ČKAIT je nejen nutná, ale oboustranně prospěšná.

V předsálí měli naši členové možnost jako vždy se seznámit s propagačními materiály firem Saint-Gobain Construction Products CZ- Divize Weber, ČSSI, ČSVH, GrECo JLT a odborných škol. Informační centrum ČKAIT opět prodávalo za zvýhodněné ceny odborné publikace.

Ing. František Hladík, předseda oblasti České Budějovice

Pokračování ze Zpravodaje č. 5/2015.

Ke 150. výročí českého Spolku inženýrů a architektů

byl vydán ALMANACH, ve kterém je pojednáno o historii naší oblastní pobočky.

Autory textu jsou Ing. Jiří Schandl (historie do roku 1990) a Ing. Jan Jelínek (následující období).

Oblastní pobočka velmi aktivně působila při vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Nově vzniklá komora autorizovala mnohé členy Svazu a jevilo se, že svaz a komora budou vedle sebe, každá podle svého poslání, úspěšně existovat. Mnozí členové pobočky byli zvoleni do orgánů Komory či působili jako zkušební komisaři. Prvním přednostou Oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích byl zvolen dlouholetý velmi aktivní člen Svazu a zakládající člen komory Ing. Jiří Schandl.

V roce 1992 byl předsedou oblastní pobočky zvolen Ing. František Šulista. Postupně se do popředí zájmu dostávala potřeba komunikace nejen se stavebními firmami a státní správou, ale i se školami.  Většina stavebních inženýrů se v rychle transformujícím stavebnictví zorientovala a našla uplatnění svých profesních znalostí a zkušeností. Pobočka měla tak vedle rozbíhajícího se celoživotního vzdělávání pro své členy a členy komory jen omezené možnosti činnosti.
V roce 1994 byl předsedou zvolen Ing Tomáš Chromý. Oblastní pobočka pod jeho vedením měla snahu hledat v konkurenčním prostředí svazovou platformu, kde by rivalita jako nový fenomén doby ustoupila a lidé se vraceli k tradičním hodnotám spolkové činnosti. Byly uzavírány dohody o spolupráci se státní správou a se stavebními firmami, jež měly tuto myšlenku nejen naplňovat, ale přinášely by i další oboustranný prospěch. Výhodnost byla spatřována v poskytnutí intelektuálního potenciálu Svazu a naopak hospodářský prospěch pro Svaz formou sponzorských darů apod. Stavební podniky však taková nabídka oslovila jen minimálně.
Komora má ze zákona povinnost vzdělávat své členy, což byla do té doby významná aktivita svazu. Pobočka musela nově řešit náplň své činnosti. Východiskem se proto musela stát úzká spolupráce s ČKAIT a SPS v ČR, kterým pro odborné vzdělávání mohl svaz poskytovat svůj servis zajišťováním odborných exkurzí a organizováním společenských a vzdělávacích akcí. Výhodou kooperace byla možnost rozšířit inženýrské aktivity pro podstatně širší členskou základnu a současně využívat potenciálu všech tří organizací za stejných členských podmínek. Každoročně se konala společná výjezdní zasedání výborů ČKAIT a ČSSI, na kterých se diskutovaly další možné společné aktivity a koordinoval se plán činnosti. Výsledkem pak bylo každoroční konání společných odborných exkurzí po stavbách v ČR i zahraničí, vzdělávací akce a školení a v neposlední řadě oblíbená adventní setkání členů s odborným a kulturním programem. Tento model spolupráce se osvědčil a funguje dodnes.

V roce 1995 byl předsedou oblastní pobočky zvolen Ing Ladislav Vonášek. Za jeho vedení byla významně rozšířena spolupráce s průmyslovými školami stavebními, s budoucími zájemci z řad studentů o spolkovou činnost. Zejména se jednalo o SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Posluchárna školy se stala, a je dodnes, velmi frekventovaným místem konání seminářů a přednášek.

V roce 1999 byl předsedou OP zvolen Ing. Jiří Straka, který pokračoval v zavedeném a osvědčeném stylu práce. Potřeba získání znalostí práce s výpočetní technikou vedla za jeho působení k organizování seminářů a výuky práce s PC, internetem a hledání forem zahraniční spolupráce. Hledaly se nové cesty jak svaz přiblížit odborné i laické veřejnosti formou výstav, přehlídkových a soutěžních aktivit, které posléze vyzněly v historicky nejúspěšnější akci pobočky - přehlídku PRESTA prestižní stavba Jižních Čech.
V roce 2001 byl v období od dubna do července předsedou Ing. Jindřich Weiss, poté byl zvolen Ing. Bohumil Kujal. Oblastní pobočka nabízela své odborné znalosti jako bezplatné služby široké veřejnosti s představou, že pokud nastane pro toho kterého konzultanta nějaký hospodářský prospěch a na potencionální zakázku bude uzavřena smlouva, bude i část příjmu člena poskytnuta pobočce. Konzultována byla stavebně technická i právní problematika staveb zejména privátního sektoru. Aktivita ale nebyla úspěšná. Po skončení ve funkci předsedy věnoval Ing. Kujal své úsilí též založení odborné společnosti Svazu - České společnosti vodohospodářské ČSSI- se sídlem v Českých Budějovicích a v roce 2007 se stal jejím předsedou.
Od roku 2002 je předsedou pobočky Ing Jan Jelínek, který je ve funkci dodnes. Problematika atraktivity ČSSI, klesající počet členů a stárnutí členské základny vedla k tomu, že byly výborem pobočky zpracovány rozbory příčin a současně návrhy, jak tuto nepříznivou situaci řešit a změnit.
Upadající zájem o spolkovou činnost nepředstavuje v současnosti jen problémem pobočky v Českých Budějovicích, potažmo jiných v České republice, ale potýkají se s ní i všechny postkomunistické země. Návrhy řešení byly prezentovány na setkání Visegradské čtyřky v Zuberci na Slovensku a v polské Wroclawi. Společným rysem závěrů je, že se jedná o přechodný stav a že úspěšná a vážená spolková činnost jako výrazný nástroj k zajištění demokracie má své opodstatnění.
Z širšího pohledu je základním předpokladem zatraktivnění ČSSI získání jeho přirozené autority a prestiže v povědomí odborné i laické veřejnosti. Svaz je institucí, která je schopná prostřednictvím svých členů objektivně, apoliticky, na vysoké profesionální úrovni úspěšně řešit náročné stavebnětechnické problémy. Na ČSSI je možné se obracet se žádostmi o zpracování odborných, oponentních posudků, konzultace a pomoc při řešení odborných sporů.
Hlavními cíli atraktivity Svazu se proto stala propagace stavebnictví a stavebnětechnických oborů směrem k široké veřejnosti formou organizování konferencí, soutěží, výstav a přehlídek, zaměřených též na mládež.
Pro naplňování myšlenek atraktivity byly aktualizovány a uzavřeny smlouvy o spolupráci s veřejnoprávními a samosprávními institucemi, školami a stavebními firmami. Na prvním místě spolupráce českobudějovické pobočky vždy byla a je součinnost s oblastní kanceláří ČKAIT, kterou již třetí volební období úspěšně vede dlouholetý místopředseda oblastní pobočky ČSSI Ing František Hladík.
Nejvýznamnější aktivitou pobočky, naplňující zvolenou strategii, se stala reprezentační a soutěžní přehlídka soudobé výstavby v jižních Čechách s přiléhavým názvem PRESTA jižní Čechy (Prestižní stavba jižních Čech). Za dobu své existence dosáhla soutěž jedinečnosti, vysoké vážnosti a společenského uznání. Akci se věnují media, političtí představitelé kraje a slouží k prezentaci stavebnictví kraje i v zahraničí. Dosažený úspěch soutěže PRESTA je zavazující a je zapotřebí jí rozvíjet a zlepšovat. Udělené ceny a čestná uznání zdobí interiéry stavebních firem, projektových kanceláří a jsou předkládány jako reference o úspěšnosti uchazečů ve výběrových řízeních o získání zakázek. Svaz organizuje soutěž za spoluúčasti ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Jihočeského kraje, v počátcích i za účasti České komory architektů a Obce architektů. Rozšíření soutěže o prezentaci nejlepších studentských projektových prací odborných škol v roce 2010 se setkalo s velkým zájmem, zavedlo se pro ni označení PRESTA Student a účastní se jí studenti odborných stavebních škol Jihočeského kraje včetně Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Další ročníky byly přijaty velmi příznivě. Studenti se tak cíleně seznamují s aktivitami Svazu a Komory, tedy s něčím, co bude nadstavbou a růstem jejich profesního života. V rámci PRESTY je udělována zvláštní cena hejtmana Jihočeského kraje INSPIRA jako ocenění přínosu k ochraně a utváření životního prostředí měst a obcí. Po slavnostním vyhlášení výsledků je pořádána putovní výstava po okresních městech Jihočeského kraje a též v zahraničí v rakouské komoře architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salzburg.
V roce 2015 se konal již 8. ročník, soutěž se pořádá každý druhý rok. Akce PRESTA reprezentuje ČSSI již 16 let a stala se též vzorem pro podobné akce v dalších krajích. Velkou zásluhu na její úspěšnosti má dlouholetá jednatelka oblastní pobočky a ředitelka soutěže PRESTA Ing Alena Korešová.
Zvláštní pozornosti se těší konference DEFEKTY BUDOV pořádaná VŠTE v kooperaci se svazem a komorou. Konference byla v počátcích zaměřovaná na hydroizolační problematiku staveb, posléze i na jiné okruhy stavební fyziky a mechaniky. Primární myšlenkou konferencí byla podpora akreditace bakalářského studia na VŠTE a poznatek, že člověk se nejvíce poučí z vlastních chyb, či chyb, kterých se dopustili jiní. Právě prezentace chyb a jejich analýza je tím nejcennějším co konference nabízí. Nestorem celé aktivity byl předseda ČHIS ČSSI doc. Ing. Zdeněk Kutnar z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na VŠTE působili a působí členové Svazu, např. Ing Alena Hynková, Ing. Roman Šubrt, Ing. Petra Bednářová. Významná je za toto období odborná exkurzní činnost v tuzemsku a v zahraničí, kterou s neutuchajícím nadšením vesměs zařizuje Ing Jiří Schandl.

Zpravodaj ČSSI

Zcela nezastupitelným počinem oblastní pobočky ČSSI České Budějovice je vydávání Zpravodaje jihočeské pobočky ČSSI. Zpravodaj byl vydáván od roku 1972 šestkrát ročně až do roku. 1978. Jeho nesporným významem bylo, že poskytoval členům aktuální informace zprávami z ústředí o činnosti, ze služebních cest a o možnostech účasti na tematických zájezdech do zahraničí. Po obnovení činnosti ČSSI byl od roku 1990 vydáván celostátní Zpravodaj ČSSI, jehož redakce sídlila v Českých Budějovicích. Protože jeho vydávání brzy skončilo, bylo od roku 1993 obnoveno vydávání oblastního Zpravodaje. Ten vychází pravidelně pětkrát ročně a v letošním roce již nese označení 31. ročník.
Nesporný význam Zpravodaje spočívá v udržení kontaktu s členy pobočky, a protože je v současné době vydáván i pro členy ČKAIT, ČSVH a SPS v ČR v písemné i elektronické formě, umožňuje tak informovat i jejich členy o všech odborných a společenských akcích, pořádaných těmito organizacemi.
Největší zásluhy za vydávání Zpravodaje mají Ing Jiří Schandl, Ing Jiří Bartoň, Ing František Hladík.

Členská základna oblasti

V roce 1990, ke konci  prvního roku obnovení své činnosti, měla pobočka 148 členů. Nejvyššího počtu 260 členů dosáhla začátkem roku 1992. V letošním roce sdružuje pobočka 72 členů.
Od obnovení činnosti se na práci výboru, revizní komise i redakční rady významně podíleli a podílejí: Ing Jiří Baloun, Ing Jiří Bartoň, Ing Petra Bednářová, Ing Václava Benešová, Ing František Bostl, Ing. Dalibor Bílek, Ing. Miloš Dvořák, Ing František Hladík, Ing Irena Hísková, Ing Petr Hudler, Ing. Milena Honzáková, Ing Alena Hynková, Ing Tomáš Chromý, Ing Jan Jelínek, Ing Karel Kocina, Ing Alena Korešová, Ing Bohumil Kujal, Ing Zdeněk Líkař, Ing Petr Lengál, Ing Jan Mašek, Ing Jiří Schandl, Ing Michal Skalík, Ing Jiří Straka, Ing František Šulista, Ing Jindřich Weis, Ing Ladislav Vonášek, Ing. Jindřich Weiss.

Administrativu pobočky již dlouhá léta zajišťuje vždy přičinlivá paní Kateřina Kovalovská.
V současnosti sídlí oblastní pobočka ČSSI v Českých Budějovicích na Staroměstské ulici 1.

GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Předseda výboru oblasti ČKAIT České Budějovice Ing. FRANTIŠEK HLADÍK se v těchto dnech dožívá 70 LET.

Informaci o významném životním jubileu je vhodné začít životopisem. To je u Františka jednoduché, soustředíme se pouze na odbornou část – narodil se v Českých Budějovicích, vystudoval stavební průmyslovku obor vodní stavby a vodní hospodářství, poté ČVUT stavební fakultu, stejný obor jako na průmyslovce. Po promoci v roce 1969 pracoval 38 let v podniku Povodí Vltavy postupně ve funkcích: projektant, vedoucí projekce, ředitel závodu, generální ředitel.

Při katastrofální povodni v roce 2002 organizoval činnost povodňového štábu jihočeského kraje a následně řídil práce na odstranění značných povodňových škod. Aktivně pracoval v přehradním výboru, v přeshraniční komisi pro česko-rakouské hraniční vodní toky.

Od roku 1973 je členem ČSSI a po několik volebních období zastával funkci místopředsedy oblastní pobočky v Českých Budějovicích.

Ing Hladík byl autorizován v roce 1994 v oboru vodohospodářské stavby téměř v samém začátku působnosti autorizačního zákona. V jihočeské oblasti ČKAIT pracoval jako člen výboru a od roku 2009 jako její předseda. O úspěšnosti jeho práce svědčí, že do této funkce byl zvolen již na třetí volební období. Jeho zkušenosti z působnosti v autorizační radě (kde v letech 2005 až 2008 pracoval jako člen Autorizační rady ČKAIT delegovaný Ministerstvem zemědělství) jej po zvolení do představenstva ČKAIT v r. 2009 předurčily k vedení jedné z nejnáročnějších komisí ČKAIT – legislativní.

Co přát jubilantovi nakonec? Ať mu všechny jeho aktivity vydrží ještě mnoho let!

Ing. Jiří Schandl a výbor oblasti

Zhodnocení semináře

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ A PROVOZOVATELŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Garant akce: Ing. Miloslava Melounová Současně

Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Pavel Peroutka

Datum konání: 23. Listopadu 2015

Počet účastníků: 85

Odborný seminář byl zaměřen pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře. Seznámil účastníky semináře s povinnostmi vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury dle zákona č.254/2001 sb. Vodního zákona a zákona č.274/2001 sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

Seminář se konal v jednacím sále zastupitelstva krajského úřadu jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Seminář v 9.00 hod. zahájil Ing. Bohumil Kujal, uvítal přítomné a představil činnost ČSVH  a význam dnešního semináře. Nabídl účastníkům knihu Hospodaření s dešťovými vodami, které vydalo nakladatelství Koniklec.

Seminář probíhal podle stanoveného programu, byla probrána všechna témata obsažená na pozvánce. Ing. Melounová se věnovala především seznámení účastníků s povinnostmi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Ing. Peroutka se ve své přednášce věnoval především kalkulaci vodného a stočného a způsob plánu a realizaci OBNOVY dle požadavků zákona č.274/2001 Sb.

Seminář byl v 14.30 hod. zakončen kratší neformální diskusí několika účastníků semináře s přednášejícími.

Účastníci semináře během celé doby konání semináře průběžně vznášeli dotazy k jednotlivým dílčím tématům, zejm. k problematice:

 • Sjednávání písemných dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací.
 • Sjednávání odběratelských smluv v případě, že připojená nemovitost je ve spoluvlastnictví, možnost vymáhání plateb vodného a stočného v takových případech.
 • Zjištění množství vypouštěných odpadních vod v případě že není dodávána odběratelům pitná voda
 • Postup při prosazení požadavku vlastníka kanalizace napojení na nově vybudovanou kanalizaci ukončenou ČOV.
 • Způsob realizace dvousložkové ceny pro vodné a stočné.
 • Plán obnovy, realizace obnovy, tvorba prostředků na obnovu.
 • Vlastnictví pozemků pod vodními díly (vodojemy, úpravny vody, čistírny odpadních vod)
 • Postup při uplatnění požadavku náhrady za strpění inženýrských sítí na pozemku.

Ing. Miloslava Melounová

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky