Zpravodaj číslo 1 - leden 2009

ODBORNÉ AKCE
19.02 POZNATKY Z APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Seminář se bude konat od 13 hod. v ISŠ stavební, Nerudova 59, ČB.
Informace o problémech s uplatňováním stavebního zákona v oblastech pozemního, dopravního a vodního stavitelství.
Garant: ing.Hladík

17.03 NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA
ZAVÁDĚNÍ EURONOVEM PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Seminář se bude konat od 10-16 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, ČB.
Pro navrhování staveb začínají být euronormy závazné. Druhý seminář na toto téma bude orientován na problematiku zatížení stavebních konstrukcí včetně zatížení požárem, sněhem, větrem a jejich kombinací.
Přednáší Doc. Marková z Kloknerova ústavu ČVUT Praha.
Garant: ing.Chromý

23.04 VELETRH IBF BRNO
Jednodenní zájezd na nejvýznamnější stavební veletrh. Přihlášky u regionálního zástupce SPS pana Jaroslava Koláře, tel.: 736150350

14.05. PASIVNÍ DOMY A PŘEDPISY ZAMĚŘENÉ NA ÚSPORU ENERGIÍ U BUDOV
Výstaviště České Budějovice
V rámci výstavy HOBBY se uskuteční seminář ve spolupráci s ECČB. Členům ČKAIT bude na místě uhrazena vstupenka na výstavu.
Garant: Ing. Dufek

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

OSTATNÍ AKCE
15.01. Wieneberger fórum 2009

KC Bazilika, Pražská 24, Č.Budějovice od 9 hod.
Seminář je zaměřen na praktické zkušenosti s projektováním a výstavbou zděných budov s důrazem na statiku stěn a stropů, energetickou náročnost a akustiku.
Přihláška na www.stavokonzult.cz/download/wbforum-prihlaska-09.doc

27.02. PLES STAVBAŘŮ
V DK Metropol, k poslechu a tanci hraje orchestr Václava Hybše a jeho sólisté. Informace ing.Korešová, tel. 724009577

27.02. VELETRH ÚSPOR ENERGII WELS
28.02. Energy Centre České Budějovice uspořádá v pátek 27.2., v sobotu 28.2.
01.03. a v neděli již tradiční jednodenní autobusové zájezdy na veletrh úspor energií dohornorakouského Welsu. Cena zpáteční jízdenky činí 280 Kč a cena vstupenky na veletrh 200 Kč. Nově budou autobusové zájezdy na veletrh v pátek 27.2. a v neděli 1.3.2009 spojené s prohlídkou pasivního domu v Unterweitersdorfu.
Cena zpáteční jízdenky včetně návštěvy pasivního domu činí 320 Kč. Cena vstupenky na veletrh zůstává 200 Kč. Přihlášky na ECČB tel. 387 312 580

ZHODNOCENÍ AKCÍ

NAVRHOVÁNÍ STAVEBÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EURONOREM
Dne 20.11.2008 se uskutečnil na SPŠ stavební seminář na uvedené téma. Přednášející Prof.Milan Holický z ČVUT Praha v průběhu 4hodinové přednášky uvedl souvislosti a základní informace o používání euronorem. Upozornil, že místo termínu eurokódy je správné používat termín euronormy. Ukázalo se, že celá problematika je tak náročná, že ve 4 hodinách nelze vše důležité postihnout.
Na den 17.3.2009 máme opět plánovaný seminář na stejné téma, přičemž přednášejícími opět budou Prof .Holický nebo Doc. Marková z Kloknerova ústavu ČVUT Praha. Abychom zajistili kvalitní a ucelený program, žádáme vás o váš názor, které otázky z dané problematiky je vhodné na semináři řešit. Vaše stanovisko nám sdělte do konce ledna tak, aby seminář byl pro vás skutečným přínosem.
V oblastní kanceláři máme k dispozici publikaci (včetně CD) Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (dle euronorem) pro autorizované osoby za 164 Kč.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Letošní adventní setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 11.12.2008 v Písku. Záštitu nad akcí převzal starosta města Písku ing. Miroslav Sládek. Po prohlídce města, rozsáhlých expozic Prácheňského muzea a historické Křížikovy elektrárny jsme navštívili rekonstruovaný objekt Sladovny. Tento rozsáhlý objekt, pozůstatek někdejšího pivovaru, situovaný v prostorách původního hradu, je zajímavým svědkem stavební kultury minulých dob. Část je rekonstruována pro společenské účely (výstavy, kulturní vystoupení) a další ještě větší část na rekonstrukci teprve čeká. Po přivítání účastníků, kterých se sešlo 48, starostou města, jsme shlédli hudební vystoupení žáků základní umělecké školy s koncertním programem a zpěvem vánočních koled. Pořad měl profesionální úroveň a sklidil velké ovace. Společná večeře měla atmosféru tradičního přátelského setkání, za což patří dík účastníkům -členům ČKAIT a ČSSI a jmenovitě organizátorovi ing. Janu Jelínkovi.

csvh

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE dne 4.2.2009 v zasedací místnosti VAK JČ v 15.00 hod., ul. Boženy Němcové 12, Č. Budějovice,

Z ČINNOSTI
27.11. Sekce vodárenská a čistírenská - první jednání členů sekcí.Další jednání dohodnuto na 28.1.2009 v 17.30 v DK Slávie
02.12. výbor ČSVH - dohodnuto ustavení skupiny odborníků z řad ČSVH, registrace odborníků bude na VČS 4.2.2009
09.12. uzavřena smlouva o spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Č. Budějovicích
11.12. "Vodohospodářský bulletin ČSVH - 2008" - vytištěno prvé číslo prvého ročníku v omezeném počtu výtisků
Za uplynulé období roku 2008 do prosince 2008 se přihlásilo 13 nových členů ČSVH.

PŘIPRAVUJEME
únor 09..."Technická přejímka vodohospodářských staveb, postup, dokumentace"
březen 09..."Investiční činnost u vodohospodářských staveb"
duben 09..."Provádění a hodnocení technických zkoušek VH staveb"
květen 09..."Čištění odpadních vod v malých obcích",
květen 09..."Splavnění Vltavy do Českých Budějovic".

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

VALNÁ HROMADA OBLASTI
Se uskuteční ve středu dne 21.1.2009 v 15.00 hod. ve velkém sále kongresového centra Gerbera, Mánesova ul.,České Budějovice. Valná hromada bude volební, očekáváme vaši účast.

DOSTUPNOST NOREM PŘES INTERNET
Stejně jako v roce 2008, bude pro členy ČKAIT a ČSSI zajištěn přístup k ČSN po internetu. Dosavadní systém, kdy přístup k třídám 72, 73, 74 a 75 za cenu 500 Kč + 19%DPH bude zachován, podmínkou bylo potvrzení účasti nejpozději do 15.12.2008. Nově se od 2.1.2009 zavádí rozšířený přístup, a to s možností elektronického přístupu ke všem ČSN za cenu 1000 Kč + 19%DPH a další variantou je možnost přístupu s právem vytisknout si text normy. Tyto služby však bude zajišťovat přímo ÚNMZ.
Podrobné informace budou uveřejněny na webové stránce Komory www.ckait.cz

PROFESIS 2008
K prosincovému číslu Zpráv a informací bude přiloženo 3.vydání publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, které reaguje na změny autorizačního zákona, živnostenského zákona a stavebního zákona, které proběhly v posledních 4 letech. Publikace je významnou pomůckou pro činnost autorizovaných osob a též pro stavební úřady ve vztahu k působnosti jednotlivých oborů autorizace. Dále je přiložen DVD PROFESIS 2008, který je oproti předchozímu vydání podstatně obsažnější a zahrnuje v sobě již i technické pomůcky dle euronorem ( mimo jiné TP1.3 Příručka pro alanýzu, hodnocení a ochranu konstrukcí proti účinkům výbuchu, TP1.8 Stavební fyzika.Energetika budov, TP 1.10 Dřevěné konstrukce, Navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5).

UPOZORŇUJEME
Od 1.1.2009 musí být zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy PENB dle vyhlášky č.148/2007 Sb. a pro budovy nad 1000m2 navíc posouzení proveditelnosti alternativních systémů vytápění. Věnujte prosím této problematice pozornost, je zpracována v PROFESISU 2008 v TP 1.8.

presta2006-2008PRESTA JIŽNÍ ČECHY

5.ROČNÍK

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2006-2008

Pod patronací hejtmana Jihočeského kraje

VYHLAŠOVATEL
Český svaz stavebních inženýrů oblastní pobočka České Budějovice

SPOLUVYHLAŠOVATELÉ
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Česká komora architektů
Jihočeský kraj

Odborný mediální partner: časopis Stavebnictví

Termín přihlášek do 9.1.2009
Soutěžní podmínky a Přihlášku najdete na www.cssi-cr.cz a www.casopisstavebnictvi.cz

POZVÁNKA
Na výroční členskou schůzi ČSS
I

Dne 26. února 2009 od 17 hod.

v salonku Hotelu GOMEL, Pražská 14, Č. BUDĚJOVICE

Program:
16,30 hod. prezentace

  1. zahájení a uvítání hostů
  2. volba mandátové a návrhové komise
  3. zpráva předsedy a plán činnosti
  4. zpráva hospodáře
  5. zpráva revizní komise
  6. informace o činnosti Prezidia ČSSI
  7. diskuse
  8. usnesení
  9. závěr

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky