Zpravodaj číslo 1 - leden 2010

PF 2010
Všem našim členům přejeme mnoho zdraví a úspěchů

VALNÁ HROMADA ČKAIT se uskuteční dne 20.ledna 2010 od 15-18.hod. tentokráte na novém místě v Kongresovém centru BAZILIKA, v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI se uskuteční 4.března 2010 od 17.hod. v salonku Bohemia hotelu Gomel.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH se bude konat 18.března 2010 v 15.00 hod. Místo konání VČS bude upřesněno v lednu 2010.

ODBORNÉ AKCE

28.1.2010 NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA (! nový termín !)
Vyhl.č.268/2009 Sb. a vyhl.č.269/2009 Sb.

Seminář se uskuteční od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, přednáší ing.Jitka Víchová z Prahy.
Vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (byly zrušeny vyhlášky č. 137/1998 Sb., č.491/2006 Sb., č.502/2006 Sb. a č.191/2002 Sb.) a vyhl.č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Účastnický poplatek 500 Kč, pro členy ČKAIT zdarma. Garant ing.Hodina

18.2.2010 STAVEBNÍ ZÁKON, EUROKÓD 2 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
Seminář se uskuteční od 9-16,30 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice. Přednáší prof.Ing.Jaroslav Procházka,CSc. z ČVUT Praha.
Účastnický poplatek 1000 Kč, pro členy ČKAIT zdarma. Garant:ing.Chromý

18.3.2010 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB z hlediska autorizovaných osob.
Seminář se uskuteční od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Účastnický poplatek 500 Kč, pro členy ČKAIT zdarma. Garant:P.Otruba

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

OSTATNÍ AKCE

Na 1. čtvrtletí 2010 je připravován pro zaměstnance členských
organizací Sdružení pro výstavbu silnic Praha a také pro pracovníky ŘSD
ČR, krajských správ a údržeb silnic a dalších organizací školení cíleně
zaměřené na 3 okruhy předpisů, které byly nebo budou v letošním roce
vydány. Jedná se o oblast navrhování a provádění zemních těles pozemních
komunikací, oblast recyklace a oblast povrchových vlastností vozovek.
Dále budou představeny i další normy (nyní dokončované), především: ČSN
73 6131 Stavba vozovek - Dlažby a dílce a ČSN 73 6242 Navrhování a
provádění vozovek na mostech.
Celý text : http://www.sdruzeni-silnice.cz/odborne-akce/data/zamer.pdf

Únor 2009 PLES STAVBAŘŮ
Jako spolupořadatelé jsou ČKAIT a ČSSI.

5.a 6.3.2010 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ WELS
Jednodenní zájezd na tradiční veletrh. Odjezd z ČB v 7 hod., prohlídka veletrhu v českém jazyce. Budou představeny novinky z oblasti zateplování budov, stavebních materiálů, vytápění, solární energie, biomasy atd. Informace a přihlášky na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

15.4.2010 IBF Veletrh IBF BRNO,
Jednodenní zájezd na veletrh, garant SPS ČR, Jaroslav Kolář

13.5.2010 NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE, DOTACE
V rámci výstavy HOBBY pořádá ECČB ve spolupráci s ČKAIT seminář pro členy ČKAIT i další odborné zájemce na téma nízkoenergetické stavění, rekonstrukce budov, možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a dotace. Informace v kanceláři ČKAIT a na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ZHODNOCENÍ AKCÍ

NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA
Seminář se konal dne 19.11.2009 v SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice na téma NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA a DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM. V úvodu uvedl ing.Hodina současnou situaci v přípravě novely stavebního zákona.
Ing.Jiří Šála informoval o technických podmínkách programu :ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (použití v rámci programu)ČSN EN ISO 13790:2008 (použití v rámci programu)
TNI 730329:2009 a TNI 73 0330:2009-04-28 softwarová podpora tepelně technických výpočtů. Akce se zúčastnilo 48 autorizovaných osob. Garantem akce byl ing.Vladimír Dufek

ADVENTNÍ SETKÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Ve čtvrtek 10.12.2009 se uskutečnilo již tradiční adventní setkání, tentokrát v Českém Krumlově.
Po příjezdu nás pracovník investorského útvaru Města Č. Krumlov Ing.L.Luštický provedl městem a seznámil nás s průběhem rekonstrukcí objektů v majetku města - Kláštera Křížovníků, Lazebnického mostu, protipovodňových opatření na ochranu města a Barokní kašny na náměstí. Tato akce získala ocenění v soutěži PRESTA 2009. Jeho výklad byl velmi odborně provedený. V Prokyšově sále na městské Prelatuře nás přivítal starosta města Ing. Luboš Jedlička a seznámil nás s rozvojem města v posledním období a zaznamenal velký zájem všech zúčastněných. V kulturní části programu jsme vyslechli krásný předvánoční koncert 30-ti členného souboru Medvíďata ze ZUŠ pod vedením Mgr.Lukáše Holce. Vůně jehličí rozsvíceného adventního věnce a krásné vánoční písně a koledy zanechaly ve všech účastnících nezapomenutelný zážitek.
Program pokračoval návštěvou Fotoateliéru Seidel, další oceněné stavby v soutěži PRESTA 2009. Zde všichni mohli ocenit vzorně a odborně provedenou rekonstrukci secesního objektu a prohlídkou exponátů se vrátit o mnoho let zpátky a nadýchat se atmosféry historického fotoateliéru slavného krumlovského fotografa.
Adventní setkání bylo zakončeno přátelským posezením s večeří. Celé odpoledne bylo velice zdařilé, nálada přívětivá a sváteční, navzdory dosti nevlídnému počasí.
Děkuji všem 53 zúčastněným za návštěvu Českého Krumlova.
Marie Hladíková,garant akce.

logo_spsDne 2.12.2009 se konal řídící výbor projektu ADAKON, který se zabýval odstartováním projektu. Posílám Vám termíny seminářů projektu ADAKON v Praze a jména lektorů (viz webové stránky SPS a předchozí informace). Budou se konat v Praze v budově ABF na Václavském náměstí, v Brně v Národním stavebním centru, místo konání a termíny v třetím školícím místě bude upřesněno p.Jar.Tvrzským, krajským manažerem v Ústí nad Labem, stejně tak jako termíny v Brně. Přihlášky na jednotlivé semináře budou pro organizace a jednotlivce (přihlašují se fyzické osoby) na webových stránkách Svazu umístěny postupně, jak budou s lektory zpracovávány. Krajské organizace, které se rozhodnou v 1. pololetí organizovat semináře samostatně pro svůj kraj, musí s ohledem na lektora tyto termíny respektovat, nebo si obstarat lektora samy. Kurzy jsou pro zaměstnance členských firem zdarma, účastníci pouze na místě konání uhradí proti příjmovému dokladu 50,- Kč účastnického poplatku (kvůli zúčtování DPH). Obdrží před zahájením semináře studijní podklad - odbornou publikaci. Diety a dopravu si hradí účastníci sami. Na semináři bude podáno občerstvení.
Termíny na 1. pololetí pro Prahu:
23.3.2010 Legislativa ve stavebnictví, JUDr. Pavel Novák, SPS
6.4.2010 Rizika spojená se stavební výrobou (BOZ), Miloš Huml, bezpečnostní ředitel a.s. Eurovia Praha
9.3.2010 Pracovní právo, JUDr Pavel Novák, SPS
23.2.2010 Normy ve stavebnictví, Ing.Jaroslav Veselý, CSc.
9.2.2010 Vedení stavební dokumentace a základy účetnictví, Ing Jiří Košulič, SPS
26.1.2010 Manažerské a komunikační dovednosti, Ing. Miloslav Mašek,CSc., SPS, Ing. Bohuslav Štancl, MBA, SPS
Na 2. pololetí budou termíny seminářů stanoveny s dostatečným předstihem. Odborné dotazy zodpoví Mgr. Majtner, tel. 606733555, organizační pak ing. Štancl tel. 736150950.
Ing. Bohuslav Štancl, MBA,obchodně technický ředitel SPS ČR

OHLÉDNUTÍ ZA 25 ROČNÍKY ZPRAVODAJE
Dnes dostáváte do ruky 1.číslo ročníku 26 našeho Zpravodaje. Někteří z Vás si kladou otázku, kdy vlastně začal Zpravodaj vycházet. Vraťmě se proto do historie - oficiálně Český svaz stavebních inženýrů vznikl počátkem r.1969 z iniciativy ing.Dalibora Bílka, CSc. a dalších, kteří chtěli navázat na úspěšné aktivity jihočeských členů v předúnorovém SIA (Spolku inženýrů a architektů). Počet členů brzy překročil padesátku a tehdejší vakuum v možnostech získávání nových odborných informací orientovalo činnost Svazu na odborné záležitosti. Doba byla charakterizována nedostatkem všeho, tedy i projektových kapacit, a tak v rámci ČSSI vznikly Inženýrské služby s oprávněním k projektové činnosti.
Od r.1972 vydával Svaz 6x ročně svůj Zpravodaj, který v rozsahu 30-40 stran formátu A4 psaných strojem a kopírovaných přes blánu, obsahoval vedle organizačních hlavně technické informace včetně originálních fotografií. Redakční rada pracovala v 5ti členném složení a to Miloš Dvořák jako předseda, Jaroslav Chundela, Bohumil Kujal, Jiří Schandl a Jiří Tauer jako členové. Časopis měl na tehdejší dobu dobrou technickou a obsahovou úroveň a byl vzorem i ostatním pobočkám.
V r.1978 byl Svaz z podnětu KSČ zrušen a znovu obnoven v r.1990 a rok poté obnovil vydání Zpravodaje. Oproti předchozímu období již nebyl problém s jeho rozmnožováním a předáváním k archivaci (a následné cenzuře). Tisk byl zadáván tiskárně a distribuce pro tehdejších více než 200 členů byla poštou jako tiskovina. S rozšířením kopírek se ukázala jako hospodárnější jeho reprodukce v podobě, kterou dnes dostáváte. Obsahem již nejsou technické informace, které máte k dispozici z jiných zdrojů a důraz je kladen na regionální informace a organizační záležitosti.
Časopis slouží nejen pro současnou stovku členů ČSSI, ale na základě spolupráce i pro 1500 autorizovaných osob, 80 členů SPS a 60 členů ČSVH. Forma distribuce se též mění, poštou je zasílán jen těm členům, u kterých neregistrujeme e-mailovou adresu. Souběžně je zveřejňován na www.cssi-cr.cz.
Dvacetpět uplynulých ročníků poskytlo adresátům mnoho zajímavých informací a pomohlo též spojit mnohé jejich zájmy. Přejeme proto Zpravodaji do dalšího ročníku jen samé dobré zprávy a mnoho spokojených čtenářů.
Za redakční radu: ing.Jřií Schandl, ing.František Hladík, ing.Bohumil Kujal.

csvh

MODERNIZACE JEZU ČESKÉ VRBNÉ A VÝSTAVBA PLAVEBNÍ KOMORY
Jez na Vltavě v Českém Vrbném byl vybudován v r. 1969 o dvou polích s hrazenou výškou 3 m a vyznačoval se tím, že hradící sektorová konstrukce byla z tenkostěnného železobetonu. Hydrostatické ovládání bylo připouštěním, nebo odpouštěním vody z komory jezového tělesa a hradící konstrukce.
Vytvářením vltavské vodní cesty z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou došlo i na rekonstrukci tohoto jezu a budování nové plavební komory. V rámci rekonstrukce jezu bylo železobetonové hradicí těleso nahrazeno ocelovou klapkovou konstrukcí se zvýšením o 400 mm, čímž došlo ke zvýšení hladiny stálého nadržení v jezové zdrži o tutéž hodnotu. Rekonstrukce jezu byla dokončena v r.2009 a výstavba plavební komory má být skončena v r.2010. Proplouvající lodě budou překonávat spád cca 7 m. Zvýšením hladiny stálého nadržení jsou vytvořeny předpoklady pro plavební hloubku 1,6 m na plavební trase do Českých Budějovic.
Dne 12.9.2009 se konal Den otevřených dveří na Jezu v Českém Vrbném a 23.10.2009 navštívili členové výboru OK ČKAIT, OP ČSSI a ČSVH tuto stavbu a bylo možné shlédnout i model funkce plavební komory.

NOVÁ ÚPRAVNA VODY V HRDĚJOVICÍCH
V roce 2008 byla dokončena výstavba nové úpravny vody (ÚV) v Hrdějovicích u Českých Budějovic. Kapacita ÚV je 80 l/sec pitné vody. Zdrojem surové vody jsou dva vrty DN 300 do hloubky cca 230 m. Jedná se o vodu s mírným obsahem železa a manganu. Úprava vody je v usazovacích nádržích a tlakových filtrech. Usazený kal jak z usazovacích nádrží, tak z prací vody je čerpán do městské ČOV Č.Budějovice a odsazená voda je přečerpávaná do přítoku surové vody. Tím je spotřeba prací vody a celková ztráta provozní vody minimalizovaná.
ÚV byla vybudovaná Magistrátem města Č.Budějovice jako rezervní zdroj pitné vody pro případ poruchy hlavního zdroje pitné vody Vodárenské soustavy Jižní Čechy - ÚV Plav. Nová ÚV má moderní koncepci, jsou tu použity převážně nerezové materiály a díky malým ztrátám provozní vody má ÚV výborné ekonomické parametry. ÚV projektoval EKOEKO s.r.o. České Budějovice.

NOVÉ AKCE NA POČÁTKU R.2010 :
25.3.2010. Setkání autorů a zakladatelů Úpravny vod Plav a Vodního díla Římov.
ÚV Plav a Vodní dílo Římov jsou neoddělitelné součástí Vodárenské soustavy Jižní Čechy.Vodní dílo Římov bylo dokončeno v r. 1973 a ÚV Plav byla dána do provozu v r. 1982. ÚV Plav dodává vodu pro cca 380 000 obyvatel a je v provozu 27 roků, Vodní dílo Římov slouží 36 roků. Obě stavby přesahují svým významem kteroukoliv stavbu v Jižních Čechách, neboť bez pitné vody nelze žít.
Vedení JVS a vedení ČSVH se rozhodlo uspořádat setkání autorů a zakladatelů těchto významných staveb, které do současné doby slouží většině obyvatel v kraji prvotřídním a téměř bezporuchovým způsobem. Tato příjemná akce bude zahájena v zasedací místnosti VAK JČ v ul. B.Němcové a pak bude následovat exkurse na ÚV Plav a Vodní dílo Římov. Po skončení exkurse bude následovat beseda s občerstvením. Je přislíbena spoluúčast Krajského úřadu JČ kraje. Garantem akce je Ing.Vladimír Fürth zástupce ředitele JVS a člen výboru ČSVH. Akce je pořádaná v rámci Mezinárodního dne vody.

Ing. Bohumil Kujal - předseda

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky