ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2011

ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2011PF 2011
Všem našim členům přejeme
mnoho zdraví a úspěchů


 logo_ckait
19.ledna.2011 - VALNÁ HROMADA oblasti České Budějovice se uskuteční v kongresovém centru Bazilika v obchodním centru IGY na Pražské třídě v Českých Budějovicích od 15.00 hod. Z důvodů zabezpečení občerstvení a parkování pro účastníky VH žádáme o předběžnou přihlášku na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo www.ckait.cz (termínová listina/Č.Budějovice). Pozvánku zasíláme poštou.


 
logo_CSSI9.února 2011 - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE oblastní pobočky ČSSI se uskuteční od 16:30 hod. v salonku Hotelu Filip, Lannova tř., České Budějovice. Pozvánku zašleme poštou.csvh
10.února 2011 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH
v zasedací místnosti ČEVAK, ul. B. Němcové 112, České Budějovice. Tato VČS bude volební, takže dojde k volbě nového výboru ČSVH. Na VČS bude (kromě dalších významných osobností) přítomen Ing. Svatopluk Zídek – prezident ČSSI a účast přislíbil JUDr. Luboš Průša – ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pozvánky budou zaslány.

 


ODBORNÉ AKCE

PRESTA jižní Čechy
Vyhlášení 6.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2008-2010 PRESTA jižní Čechy.
Uzávěrka přihlášek 31.01.2011
Odevzdání výstavních panelů 11.02.2011
Vyhlášení výsledků 07.04.2011

18.únor 2011 EUROKÓD 6 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Na ŠPŠ stavební Č.Budějovice. Přednáší ing. Petr Košatka,CSc. z ČVUT FSV, Praha.
autor stejnojmenné publikace (cena 290 Kč, zajistíme po telefonické objednávce).

25.únor 2011 PLES STAVBAŘŮ
2.- 4.březen 2011 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ WELS, Horní Rakousko
1. Mezinárodní konference Solární technologické teplo 3.-4.3.2011
2. Evropská konference o peletách 2.-3.3.2011.
Pořádá ECČB. Informace a přihlášky na tel.387 312 580.

18.března 2011 NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Na ŠPŠ stavební, Č.Budějovice. Přednáší prof.Ing.Jiří Studnička, DRSc. FSV ČVUT Praha, autor stejnojmenné publikace (cena 264 Kč, zajistíme po telefonické objednávce)


ZHODNOCENÍ AKCÍ

II.KONFERENCE DEFEKTY BUDOV VE DNECH 11. AŽ 12.11.2010
SPOLUPRÁCE ČSSI , ČKAIT a VŠTE.
Dlouhodobým programovým cílem spolupráce je utváření přirozeného centra stavebnictví Jč. regionu při VŠTE v ČB. Centrum poznání a odborného růstu, jako logické, kontinuální pokračováním vzdělávání, zdroj aktuálních informací a setkání odborné i laické veřejnosti. Koncepce centra má tři segmenty profesního rozvoje, na kterých je spolupráce založena a které jsou dominantními aktivitami zúčastněných stran.
Vzdělání škola (VŠTE) teoretická báze, odrážející potřeby praxe - zdroj poznatků, dovedností a posléze aktuálních informací, přinášející vývoj společnosti a stavebnictví.
Podpora a servisní činnost (ČSSI) systémová příprava absolventů VŠ k autorizačním zkouškám, odborné a společenské zázemí, hájení profese - stavovských zájmů, kultivace právního prostředí stavebnictví.
Exekutiva (ČKAIT) vstup do stavební profese s plnou váhou odpovědnosti za výkon povolání, garance odbornosti - regulace, řád, právní prostředí.
Snad nejvýznamnější akcí naplňující cíle byla II. konference „DEFEKTY BUDOV“ zaměřená na problematiku hydroizolací staveb. Konference byla jakýmsi kontinuálním pokračováním seminářů pořádaných doc. Kutnarem - spol. DEKTRADE. Vývoj materiálně technických podmínek přináší nové problémy, jejichž analýza je nezbytná pro správný návrh stavebních konstrukcích i potřebu úpravy technických norem. Zazněly informace o rizikových materiálech, konstrukcích - stavebních detailech a technologií obalových plášťů budov, od základů až po střechu. Uvedeny byly časté hydroizolační a termoizolační poruchy. Za velmi přínosné lze považovat konkrétní prezentaci chybných řešení, jejich analýzu a návrhy řešení, z kterých si mohou posluchači odnést velmi cenné poznatky. Je známou skutečností, že člověk se nejvíce poučí z chyb. Výklad a návrhy řešení s konfrontací nově připravovaných úprav norem, sdělení zkušeností se způsoby oprav a v neposlední řadě formulování pravidel pro tvorbu nových spolehlivých a trvanlivých konstrukcí bylo úspěšným završením setkání. Stejně jako I. i II. ročník prokázal zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku. Ti z Vás, kteří se nemohli zúčastnit, si mohou za poplatek vyžádat Sborník příspěvků přímo na VŠTE Ing. Bednářová.Na konferenci bylo poslední ČSN znění prezentováno. Prezentace je uvedena na www.ctndek.cz, (Centrum technické normalizace –CTN pověřené tvorbou techn. norem) a je možné je připomínkovat.
Další důležité adresy www.atelier-dek.cz, www.dekpartner.cz. www.dektrade.cz a web.stránky VŠTE vstecb.cz.
Ing.Jan Jelínek, předseda OP ČSSI


VÝZVA

Byli jsme požádáni o poskytnutí odborníků z našich řad, kteří by měli zájem o výuku z oblasti stavební fyziky – hydroizolace staveb na VŠTE. Zájemci obraťte se přímo na pověřené kontaktní osoby Ing. Jelínka, Ing. Hladíka, sekretariát ČSSI a ČKAIT Staroměstská 1 ČB. Považuji za naši morální povinnost a příležitost vracet mladé generaci stavebních odborníků to, co bylo kdysi poskytnuto nám.EUROKÓD 5 PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Dne 18.listopadu 2010 proběhla v aule SPŠ stavební v Č.Budějovicích přednáška Navrhování dřevěných konstrukcí – Eurokód 5 – ČSN 1995-1. Přednášejícím byl doc.Ing.Petr Kuklík, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT, katedry ocelových a dřevěných konstrukcí.
Přednáška byla rozdělena na tři části:

  • vlastnosti dřevní hmoty
  • navrhování dřevěných konstrukcí dle Eurokódu 5
  • navrhování dřevěných konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti.

V úvodu byla vysvětlena skladba dřevní hmoty a jeho vlastnosti a chování ve stavebních konstrukcích. Vliv vlhkosti a doporučené hodnoty pro různé konstrukce a stavební prvky, dále kriteria pro zatřídění dřeva, změna označení oproti normě ČSN 491531-1.
V části navrhování dřevěných konstrukcí vysvětleny podstatné změny oproti stávajícím normám. Ve statickém výpočtu se uplatňuje celá řada koeficientů, které jsou dány Eurokódem a v řadě případů stanoveny výpočtem, uvedena řada příkladů, včetně zkušebních pro stanovení těchto koeficientů.
K posuzování konstrukcí z hlediska požární odolnosti, uveden způsob výpočtu vlivem oslabení konstrukčních prvků vlivem ohoření-úbytek profilu. Bylo promítnuto několik záběrů z praktických zkoušek požární odolnosti stavby, které se staly podkladem pro výpočet návrhu konstrukce. Eurokód 5 nahrazuje normu ČSN 730821-Požární bezpečnost staveb.
V závěru byl ponechán prostor na dotazy, kde byly vysvětleny některé záležitosti, se kterými se posluchači setkali v praxi.
Jednou z nových způsobů spojování dřeva je svařování, které se dosud vyvíjí, podstatou je rychlé tření pod vysokým tlakem, více není dosud známo.
Vzhledem k tomu, že používání dřeva v pozemních a inženýrských stavbách oproti minulosti se stále rozšiřuje, nebyla přednáška pouze teoretickou přípravou pro navrhování staveb, ale přispěla i k rozšíření použití dřeva ve stavebnictví.
K přednášené tematice byly vydány dvě odborné publikace, které si můžete zakoupit v oblastní kanceláři ČKAIT:

  • Navrhování dřevěných konstrukcí příručka k ČSN EN 1995-1
  • Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů.
Přednášky se zúčastnilo 26 osob, převážně z oblasti projekce.
Zaznamenal:Ing.Karel Kocina


ADVENTNÍ SETKÁNÍ V PRACHATICÍCH

Dne 9. prosince 2010 se uskutečnilo již desáté Adventní setkání v Prachaticích. Účastníci byli na Horním náměstí (bývalé vojenské shromaždiště) v areálu bývalých kasáren, seznámeni se začleněním prostoru kasáren, převedených v lednu 1998 na město Prachatice, do normálního života města. Po odborném výkladu kolegy Ing. Štětiny o rekonstrukci jednotlivých kasárenských objektů na byty, provozovny služeb, dílny, hasičský záchranný sbor a kavárnu, doplnil jeden z účastníků setkání původní účel objektu. Další zastavení bylo u Lávky pro pěší, která spojuje prostory areálu kasáren se sídlištěm, kde je mateřská i základní škola. Lávka je dlouhá 43 m a široká 2,5 m. Má 3 pole s min. podchozí výškou 5 m. Byla stavěna od dubna do konce srpna letošního roku.
Prohlídka pokračovala směrem do města přes kruhovou křižovatku Husinecká, Pivovarská, která byla presentována v PRESTĚ jižní Čechy v období 2006 – 2008.
V galerii Dolní brána si část účastníků prohlédla výstavu obrazů a grafiky světově uznávaného malíře a grafika Jiřího Andrleho a druhá část si prohlédla opravu historického krovu kostela sv. Jakuba z 15.století, která byla z části financována z prostředků EU. Součástí byla i prohlídka města z věže kostela. Stručný výklad provedl pan Turek z Městského úřadu Prachatice.
Následovalo přijetí panem starostou města Ing. Martinem Malým v Městském divadle, spojené s občerstvením. Rekonstrukce tohoto divadla byla nominována na letošní ocenění Stavby roku. Po prohlídce videa o rekonstrukci divadla, starosta Ing. Malý podal krátkou informaci o historii města a seznámil všechny s významnými investicemi současnosti.
V kulturní části setkání vystoupil dívčí soubor „CINK“, ze Střední pedagogické školy v Prachaticích vedeným panem Mgr. Vopálkou.
Celkově bylo adventní setkání naší závěrečnou kulturní a společenskou událostí a všech 47 účastníků jej hodnotilo velmi kladně.
Ing.Ivan ŠtětinaČeská společnost vodohospodářská ČSSI
připravuje pro rok 2011 následující odborné akce:  

Název garant termín (měsíc)
1. Exkurze na rekonstruované Novořecké splavy Baloun IV – V
2. Školení „Povodňová služba“ Baloun VI ?
3. Školení „Vodohospodářská infrastruktura“ Šír, Kujal V
4. Příprava na autorizační zkoušky VH Kujal VI
5. Přednáška pro posluchače posl.roč. ČVUT FSv v Praze Kubeš V
6. Metodické pokyny „Vodovodní přípojky“ Kubeš VI
7. Dokončení „Příručky“ Kujal, Šír III
8. Adventní setkání – účast členů   XII

Kromě uvedených akcí je rozjednáno s vedením ČEVAK školení VH pracovníků ČEVAK a ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje se připravují Vodohospodářské pondělky každé první pondělí v měsíci, které budou obsahově navazovat na „Vodní hospodářství obcí-příručka pro pracovníky obcí“ (dále Příručka). S jejich realizací se počítá od května.

Členové ČSVH, kteří mají zájem spolupracovat při odborných akcích, nechť se přihlásí telefonicky nebo e-mailem u Vlasty Vlčkové – kancelář ČSVH. Na VČS budou navrhovány další akce.

Tento plán odborných akcí bude schvalován na Výroční členské schůzi ČSVH, která se bude konat 10. února 2011.

Ing. Bohumil Kujal, předseda


ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky