ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2015

PRESTA jižní Čechy

Vyhlášení 8.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky  2012 - 2014

Uzávěrka přihlášek                                     31. leden 2015

Odevzdání výstavních panelů                     6. únor  2015

Vyhlášení výsledků                                     9. duben 2015

Soutěžní podmínky včetně formulářů:  http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/

ODBORNÉ AKCE                         

v rámci CŽV – 1 bod

 

26.2.2015  Poznatky z realizace ETICS (vnějších kontaktních zateplovacích systémů) z pohledu požadavků EPBD II, prodloužení životnosti ETICS včetně správného upevňování předmětů na ETICS

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice).

Přednášející a odborní garanti:

Bc. Jiří Klásek, STOMIX, spol. s r. o., Ing. Zdeněk Kobza, ROCKWOOL, a.s.

Vložné: zdarma.

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty.
V přednášce bude prezentováno statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810. Na konkrétním příkladu bude představeno ekonomické porovnání zdvojení ETICS pomocí systému STX.THERM SANA a demontáže původního ETICS s následnou instalací nového ETICS.

Upevňování předmětů na ETICS bez vzniku tepelných mostů

Přednáška představuje nové možnosti při upevňování zařízení a předmětů souvisejících s provozem budov na povrch zateplený pomocí ETICS. Důraz je kladen na plné odstranění tepelných mostů při ukotvení a vhodnost takových řešení i pro objekty v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Jedná se zejména o zařízení, jako jsou součásti elektroinstalace (zásuvky, světla, vypínače, kamerové systémy), hromosvody a okapové svody; satelitní paraboly; markýzy, stříšky, okenice, zábradlí, reklamní vitríny.

Navrhování a poznatky z realizace ETICS
V přednášce bude pohovořeno o zásadách správného návrhu a provádění ETICS, bude pohovořeno o nejčastějších chybách při návrhu a realizaci ETICS s ohledem na životnost systému. Na závěr bude pohovořeno o kotvení ETICS.
Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II
Tento blok pojednává o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech. Zabývá se způsoby, jak lze těchto parametrů dosáhnout. Pojednává též o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníci přednášky budou seznámeni s výsledky akustických měření střech s nadkrokevní izolací. Na závěr tohoto bloku bude pojednáno o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a bude pohovořeno o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.

 

19.3.2015 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma

Seminář bude zaměřen na přípravu, návrh, realizaci a provoz protipovodňových opatření z hledisek:

-       hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ, přednáší RNDr. Tomáš Vlasák

-       správce toků Povodí Vltavy, s.p. přednáší Ing. Petr Hovorka, Povodí Vltavy

-       zastavitelnosti území v souvislosti s povodněmi, přednáší Ing. Daniel Vaclík VH-TRES

-       protipovodňové ochrany Českých Budějovic, přednáší Ing. Luboš Lacina, MÚ Č. Budějovice

tak, aby naše AO získali komplexní přehled v dané problematice.

 

16.4.2015 Smluvní vztahy výstavbových projektů a nový občanský zákoník

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA. Odborný garant oblastní kancelář ČKAIT

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Seminář se zaměřuje na právní a manažerské aspekty výstavbových projektů v kontextu nového občanského zákoníku. Lektor si zakládá na praktickém přístupu a dává si za cíl, aby absolvent semináře chápal specifika stavebnictví a nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti výstavbových projektů. Seminář je v úvodu věnován Novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na výstavbové projekty. Následně se lektor zabývá typy výstavbových projektů, aby účastník mohl snadno pochopit rozdíly mezi jednotlivými vzorovými smlouvami o dílo a smlouvami o poskytnutí služby (FIDIC-Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) hlavně z hlediska rozdělení rizik, způsobu dozorování, určení ceny díla, odpovědnosti za projektovou dokumentaci apod. V rámci dalšího výkladu se lektor věnuje nutnosti vnímat fakt, že výstavbový projekt „není v dnešní době pouze o stavění, ale též o řádném vedení dokladů“. Lektor se proto věnuje řízení času (harmonogram), nárokům na dodatečné platby a prodloužení lhůt (tzv. claimy), změnovým řízením a řešením sporů jako klíčovým právním aspektům výstavbových projektů

Nový občanský zákoník: Dispozitivnost (možnost odchýlení). Smluvní svoboda. Ochrana slabší strany. Smlouva o dílo. Příkaz. Solidární odpovědnost účastníků výstavbového projektu. Právo stavby. Převzetí díla s drobnými vadami.
Stavebnictví: Výstavbový projekt a jeho účastníci. Administrace zakázky (dozorování): Správce stavby. Manažer realizace. Stavební dozor.
Cena díla: Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka“ a cena nákladová).
Typy řízení a organizace výstavbového projektu (způsoby dodávek): Generální dodavatelství, Design and Build, Construction Management, EPC, EPCM.
FIDIC: Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha). Bílá kniha a smlouvy na projekční práce, dozor a konzultační činnost.
Řízení času: Harmonogram. Zpráva o postupu prací. Nárok na prodloužení. Metoda kritické cesty. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace. Akcelerace.
Projektant: Smlouva o poskytnutí služby. Odpovědnost projektanta. Pojištění projektanta. Projektant jako dozor (administrátor zakázky), certifikátor a jeho rizika.
Claimy (nároky na peníze a čas) a Claim Management: Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Vyčíslení claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci. Globální nároky v praxi britských soudů.
Změny a změnové procesy: Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Nové zadávací směrnice EU (review clauses – změnová ustanovení)
Řešení sporů: Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC. Zákonná adjudikace.
Trendy v řízení a zadávání výstavbových projektů: Moderní smlouvy (britské vzory NEC), smlouvy s cílovou cenou, spolupráce zhotovitele a objednatele (ECI, PCSA), moderní řešení sporů (adjudikace v UK a Austrálii).

 

23.4.2015 ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: Prof. lng. Jiří Witzany, DrSc.,dr.h.c,; lng. Václav Honzík, lng, Jaromír Vrba, CSc.; Ing. Luděk Němec.  Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma

Seminář naváže na úvodní seminář tohoto autorského kolektivu z dubna 2012 ve věci problematiky dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů. Bude stručně zopakována a dále rozšířena přednesená problematika z r. 2012 ve věci dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách. Přednášející sdělí i své další zkušenosti získané v průběhu konání 22 seminářů v různých městech ČR.

Účastníci semináře – členové ČKAIT - obdrží zdarma publikaci autorského kolektivu „OTVORY V PANELOVÝCH DOMECH“ a v diskusi získají odpovědi na dotazy i k dalším statickým tématům panelových domů jako jsou např. rekonstrukce bytových jader, problematika zateplování, nástavby apod.

 

21.5.2015  Změna 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti.

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející:

Kpt. Ing. Michal Valouch - Odbor prevence – oddělení technické prevence MV GŘ HZS ČR

Plk. Ing. Jiří Pokorný CSc.- HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Změna 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti

Rizikovost, bezpečnostní opatření, aktuální vývoj

Vozidla s alternativními pohony - seznámení s technickými a bezpečnostními opatřeními přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde lze předpokládat přítomnost vozidel s alternativními pohony: garáže, servisy, plnicí stanice a další související očekávané změny a vývoj v této oblasti - (např. velkorozměrové zkoušky vozidel při mimořádné události, změna vyhlášky ministerstva dopravy, atp.).

Připravujeme                         

Výroční členská schůze se bude konat v 4. března 2015

Od 16.00 hod v  salonku Vajgar, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14

Podrobnosti obdrží členové ČSSI v pozvánce

24. 4. 2015 Mezinárodní stavební veletrh BRNO

Jednodenní odborná exkurze na veletrh spojený s prohlídkou nového kampusu univerzity  TGM Brno- stavby oceněné Středoevropským technologickým institutem v Brně.

Zhodnocení akcí         

 

20. listopad 2014    DAŇ Z PŘÍJMŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

změny a informace pro rok 2014

Přednášející Ing. Radim Dvořák, daňový poradce popsal nejdůležitější změny daňových zákonů pro rok 2014 dle zákona o dani z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o účetnictví, dani silniční, dani z nemovitostí a uvedl praktický příklad vyplnění daňového přiznání pro AO podnikající na základě živnostenského zákona. Součástí semináře bylo zodpovězení dotazů účastníkům. Účast 11 AO

 

27. listopad 2014    ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2014

Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v současné době se připravuje jeho další velká novela) se v rozmezí let 2016 – 2019 zavádí povinnost navrhovat a provádět nové budovy pouze v úrovni požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie. Účastníci obdrželi publikaci doc. Kulhánka „Tepelná ochrana a energetika budov“, kterou vydalo v loňském roce Informační centrum ČKAIT.

Lektoři obou částí: 1. Tepelná ochrana a energetika budov, přednášející Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

2. Technická zařízení budov, přednášející Ing. Martin Jindrák

na praktických příkladech uvedli aplikaci nově povinných limitů. Účast 63 AO

 

11. prosinec 2014  ADVENTNÍ SETKÁNÍ V BECHYNI

Program byl zahájen v refektáři bývalého kláštera Nanebevzetí sv. Marie, kde nás přivítal místostarosta města Ing. Jiří Rejlek, který nás seznámil s rozvojem města ve vztahu na naši profesi a uplatnění AO při projektování a realizaci staveb ve městě. V rámci kulturního programu vystoupili žáci hudebního souboru ZUŠ Bechyně s programem adventních písní. Cestou přes centrum města jsme měli možnost si prohlédnout nově upravené náměstí TGM, které bylo oceněné titulem PRESTA a při jehož úpravách byly zjištěné mnohé skutečnosti z dávné stavební historie města, které jsou v zádlažbě vyznačeny a je to možné spatřit v nově zrekonstruovaném Městském Muzeu. Poděkování za spoluorganizování patří též starostovi města, místostarostovi města a odbornému průvodci Mgr. Jiřímu Benešovi. Tradiční adventní setkání jsme ukončili při slavnostní večeři v Hotelu Panská na náměstí. Účast 21 AO

 

Informace                                

VÝZVA ČKAIT    AKTIVY OBORŮ

ČKAIT vyzývá své členy k zastupování naší oblasti v aktivech dle oborů a specializací.

Svůj zájem sdělte jejich vedoucím a v kopii do naší oblastní kanceláře:

PS                   Ing. Pavel Štěpán               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DS                   Ing. Martin Mandík              Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

VHS                 Ing. Jiří Švancara                Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

TZS, TPS          Ing. Petr Dospiva                Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

SDS               Ing. Michal Drahorád, Ph.D. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PBS                Ing. František Chuděj        Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

AI                    Ing. Karel Vaverka              Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

 

Návrh akcí ČSVH     2015      

číslo

Název akce

Datum konání

Garant akce

Poznámka

1.

Bulletin

průběžně

redakční rada

T =  15. 12

2.

Zpravodaj (5 ks)

průběžně

ČSVH výbor

spolu s ČSSI, ČKAIT, SPS

3.

Technické vodohospodářské standardy pro město České Budějovice      

leden-  prosinec

Ing. J. Jindra CSc.

Ing. J. Kubeš

Spolupr.se SM ČB

4.

Příručka pro obce II – vodní hospodářství obcí (doplněné a aktualizované vydání) –

IV. čtvrtletí

Ing. M. Šír CSc.

Spolupr. S KÚ Jč. kraje

5.

Poradenská činnost pro OÚ (dotazy, telefon, e-mail)

leden - prosinec

Ing. Ivan Ingeduld

spolupr. s KÚ Jč. kraje

6.

Zákon č. 275 (změna zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) a novela vyhlášky č.428/2001 Sb.,+ návaznost na NOZ

II. čtvrtletí

JUDr. Pavel Rubeš Ph.D.

spolupr. s KÚ Jč.kraje

7.

Povodňové plány obcí – školení povodňových orgánů obcí

II. čtvrtletí

Ing. Jiří Baloun

spolupr. s KÚ Jč. kraje

v Českých Budějovicích

8.

Přednášky pro studenty ČVUT Praha,VH směr, 5.roč.

„Co očekává praxe od absolventů VŠ“

duben

Ing. Jiří Kubeš

ČVUT FSv. doc. Ing.Čiháková CSc.

9.

Seminář- příprava pro autorizované zkoušky

vodohospodářského směru AI a AT

III. (?) čtvrtletí

Ing. F. Hladík + další

dle poptávky, místo

konání v Č. Budějovicích

10.

Poradenská činnost pro ČVÚT –diplomanty a doktorandy VH směru

dle požadav.

ČVÚT FSv

Ing. J.Jindra CSc.

ČVUT FSv. doc.Ing.Čiháková CSc.

11.

Seminář „Základy provozu vodovodů a kanalizací“.

Převážně pro obce,které si provoz zajišťují samy

III.čtvrtletí

Ing.Jiří Kubeš a další

Spolupr. S KÚ Jč. krajeČ.Budějovice

12.

Konference k 150 výročí stav.inž. Plasy

Spolupráce s ČSSI Praha - Almanach

15.-16.. 10.2015

Ing. Sv. Zídek

Spolupráce – Ing. B. Kujal

13.

AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY Ideový návrh               

Průběžně celý rok

Ing. Kujal, prof.Ing.Kouřil PhD.

Projednávání, lokalizace, přípravné práce

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky