Zpravodaj číslo 2 - březen 2009

ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY ČKAIT Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ODBORNÉ AKCE
17.03 NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA
ZAVÁDĚNÍ EURONOREM PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Seminář se bude konat od 10-16 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, ČB.
Pro navrhování staveb začínají být euronormy závazné od dubna 2010. Druhý seminář na toto téma bude orientován na problematiku zatížení stavebních konstrukcí včetně zatížení požárem, sněhem, větrem a jejich kombinací.
Přednáší Doc. Marková z Kloknerova ústavu ČVUT Praha.
Garant: ing. Chromý

23.04 VELETRH IBF BRNO
Jednodenní zájezd na nejvýznamnější stavební veletrh. Přihlášky u regionální-ho zástupce SPS pana Jaroslava Koláře, tel. 736150350

14.05. PASIVNÍ DOMY A PŘEDPISY ZAMĚŘENÉ NA ÚSPORU ENERGIÍ U BUDOV
Výstaviště České Budějovice
V rámci výstavy HOBBY se uskuteční seminář ve spolupráci s ECČB. Členům ČKAIT bude na místě uhrazena vstupenka na výstavu.
Garant: ing. Dufek

5.-13.7. IRSKO 2009
Tematický zájezd autokarem na trase Plzeň, Birmingham, západní pobřeží Ir-ska (4 dny) Dublin, Londýn, Plzeň. Cena 9.990 Kč (dotace ČSSI, ČKAIT).
Přihlášky na poslední volná místa v kanceláři ČKAIT České Budějovice.
Garant: ing. Schandl.

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

PŘIPRAVUJEME
Pro 2.pololetí 2009 chceme připravit potřebné odborné a kvalitní akce a proto Vás žádáme o náměty i s případnými přednášejícími, které potřebujeme znát do 20.dubna 2009.

ZHODNOCENÍ AKCÍ
POZNATKY Z APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA a PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Na den 19.2.2009 byla naplánována výše uvedená akce, ve které měla být hlavní náplní příprava a obsah velké novely stavebního zákona, vyplývající z poznatků získaných za 2 roky jeho účinnosti. Protože příprava novely SZ se oddaluje, rozšířili jsme program jednání o další aktuální záležitost, kterou je povinnost vypracovávat k projektům budov Průkaz energetické náročnosti (PENB).
V první části vysvětlil ing. Jaroslav Hodina současný stav v přípravě novely SZ, uvedl, že změna se dotýká všech jeho oddílů a většiny paragrafů. S ohledem na to, že jeho projednávání je posunuto až na závěr letošního roku a výsledné znění nebude k dispozici dříve než v roce příštím, není účelné se touto problematikou detailně zabývat.
Tentýž názor projevili i zástupci odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu ing. Ambrožová a ing. Tomšík. Ti ve svém vystoupení upozornili zejména na to, že projektanti chybují ve formálních záležitostech při zpracování projektu a podání na stavební úřady. To je příčinou mnohých nedorozumění a v důsledku může vést i ke zrušení již vydaných povolení soudem. Zejména je nezbytné využívat předepsané tiskopisy ! Dalším velkým problémem je to, že PD neobsahuje všechny náležitosti dané zákonem a jeho vyhláškami. Povinné přílohy PD uvádí vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přičemž dokumenty označené v této vyhlášce velkými písmeny a arabskými číslicemi jsou vždy povinné a části označené malými písmeny se používají přiměřeně podle charakteru a rozsahu díla. Nedostatky PD mohou být důvodem pro podání stížnosti na autorizované osoby. Diskutována byla problematika různého přístupu stavebních úřadů např. k opravám panelových domů. Bylo přislíbeno, že tyto problémy budou řešeny na pravidelných poradách stavebních úřadů.
V druhé části vystoupil ing. Roman Šubrt s velice zajímavou odbornou informací o Průkazu energetické náročnosti budov. Konstatoval, že povinnost vyplývá již ze stavebního zákona, že růst rozsahu PD je logický a nevyhnutelný a že problematika úspor energií je natolik odborně náročná, takže má charakter samostatné profese. Uvedl, ve kterých případech není potřeba PENB zpracovávat a ve kterých případech jsou kritéria daná současnými vyhláškami nepřesná a tedy, kde je vhodné použít náhradní výpočtové řešení pomocí tzv. "referenční budovy". Při zpracování více než 10 průkazů na předložené projekty zjistil, že pouze 1 z těchto splňuje všechny požadavky. Hlavními chybami je nedodržení normových požadavků např. v izolaci podlah a teplené mosty v oblasti základů a atiky. PENB není v žádném případě další zbytečná byrokracie, je to velice účinný nástroj k dosahování úspor energie a tím i provozních nákladů, stejně tak jako je tomu u domácích spotřebičů či údaje o spotřebě pohonných hmot u automobilů.
Akce se zúčastnilo 78 osob a zájemcům byly zodpovězené mnohé dotazy.
Ing. Jiří Schandl

presta2006-2008PRESTA JIŽNÍ ČECHY
5.ROČNÍK
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2006-2008

byla opět úspěšná

Do soutěže se přihlásilo 54 staveb, které posuzovala 13členná porota složená ze zástupců pořádajících organizací.
Vyhodnocení letošního ročníku nebylo pro soutěžní porotu jednoduché. Všechny přihlášené stavby splnily kritéria daná soutěžními podmínkami a úroveň těchto staveb byla vysoká a poměrně vyrovnaná. Porota proto musela postupovat v několika postupných krocích, než se dobrala k jednoznačnému závěru, která ze staveb si nejvyšší ocenění odnese. Kromě těchto 5 cen PRESTA byly vybrány i další stavby pro ocenění čestnými uznáními a krajskému hejtmanovi byly poskytnuty podklady pro udělení ceny INSPIRA a taktéž časopisu Stavebnictví pro udělení jeho ceny.
Ing. Jiří Schandl

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

16. valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice se uskutečnila 21.1.2009 za účasti 109 účastníků. Po zprávě o činnosti Komory, kterou přednesl ing. Jiří Schandl, vystoupil předseda Komory ing. Pavel Křeček, který poukázal na nové aktivity Komory - přístup k technickým normám a navrhovaná změna autorizačního zákona, která uvažuje se snížením počtu oborů autorizace z dosavadních 13 na 3. Poděkoval za úspěšnou činnost dosavadnímu výboru oblasti a odstupujícímu přednostovi. Hlavním bodem byla volba nového výboru oblasti ve složení ing.František Hladík, ing. Tomáš Chromý, ing. Vladimír Dufek, ing. Jaroslav Hodina, ing. Jan Jelínek, ing. Radek Lukeš, Pavel Otruba, ing. Jiří Straka a ing. Ivan Štětina. Výbor zvolil za svého předsedu ing.Františka Hladíka a za místopředsedu ing.Tomáše Chromého. Ke stávajícímu členu dozorčí komise Jiřímu Pražákovi byl volbou doplněn Pavel Otruba.

VÝZVA
Velice neradi konstatujeme, že prestiž naší profese není na té úrovni, jako bývala v minulosti. Bohužel si za to z části můžeme i sami, protože nedokážeme dobře prezentovat významné stavby a osobnosti stavebnictví. Proto dotčené organizace (ČKAIT, ČSSI, SPS) připravují projekt, jehož cílem je soustředění historických materiálů o firmách, stavbách a osobnostech stavebnictví působících na území Čech ve 20.století. Tyto materiály chceme zpracovat, publikovat a poskytnout odborných institucím k archivaci.
Vyzýváme proto všechny naše členy, zejména pamětníky, pokud některé z vhodných materiálů či poznatků mají, aby nám je poskytli, např. k okopírování, a své vzpomínky k tomuto tématu nám napsali.
Je též možné, že bychom se sami pokusili zpracovat toto téma pro oblast jižních Čech.
Ing. Jiří Schandl

logo_CSSIZPRÁVA Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výroční členská schůze naší pobočky proběhla 26.února 2009 v hotelu Gomel České Budějovice. Vzácnými hosty byli viceprezident ČSSI ing. Pavel Štěpán a předsedové oblastních organizací ČKAIT, ČSVH a SPS.
Předseda výboru ing. Jan Jelínek pozitivně zhodnotil vlastní odbornou činnost za uplynulý rok a při této příležitosti poděkoval ing. Jiřímu Schandlovi za její zajištění a dále poděkoval ing. Aleně Korešové za mimořádnou aktivitu při zajišťování akce PRESTA. Její 5.řočník se v současné době uzavírá a jsou předpoklady, že bude opět úspěšný. Plán odborné činnosti na rok 2009 je obsažen v tomto Zpravodaji a nebylo k němu připomínek.
Ing. Mašek a ing. Bostl podali Zprávu o hospodaření a Zprávu revizní komise, ze kterých vyplývá, že hospodaření bylo vyrovnané a že pobočka má přiměřené finanční prostředky pro svoji činnost. Předmětem diskuze byla výše členských příspěvků, které zdaleka nestačí na pokrytí režijních nákladů. Výsledek hlasování o její výši je uveden v Usnesení, přičemž chybějící prostředky bude nutno získat z výnosu odborných akcí.
Viceprezident ing.Štěpán pozitivně zhodnotil činnost naší pobočky, zejména její odborné i společenské akce a aktivitu členů výboru. Připomněl, že je nezbytné posbírat materiály o zanikajících stavebních firmách a historických osobnostech českého stavebnictví . Organizaci této akce v kraji by měl zajišťovat ing.Schandl. Diskuze se zaměřila na to, jakou formou zviditelnit ČSSI v očích veřejnosti a tím dodat váhu odborným argumentům jejich členů.
Na závěr bylo přijato následující

U S N E S E N Í

Výroční členská schůze:

 1. bere na vědomí:
  1. Zprávu o činnosti za r.2008
 2. schvaluje:
  1. Zprávu o hospodaření k 31.12.2008
  2. Revizní zprávu k 31.12.2008
  3. výhled na 1.pol.2009, který přednesl ing.Jan Jelínek
  4. Návrh rozpočtu na r.2009
  5. výši členských příspěvků na r.2009 takto: řádný člen 700 Kč, důchodce 400 Kč, čestný člen(nad 70 let) 0 Kč.
 3. ukládá výboru OP:
  1. pokračovat v pravidelných odborných akcích dle plánu na r. 2009
  2. vydávat nadále Zpravodaj ve 2měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky
  3. vyzvat představitele podniků zúčastněných v akci PRESTA k členství v ČSSI
  4. navrhnout Prezidiu, aby doporučilo ing.Romana Šubrta do komise pro novelu vyhlášky k Průkazu energetické náročnosti budov.

csvh

Zápis z VČS dne 4.2.2009 v zasedací místnosti VAK JČ České Budějovice ul. B. Němcové 12.

Přítomných dle prezenční listiny 24 a 3 hosté. Program jednání odpovídal pozvánce a schváleno doplnění o bod: 4./a./ schválení nové Školské a vzdělávací sekce, vedoucího, zástupce a tajemníka této sekce, schválení vedoucího hydrotechnické sekce.
U prezence byla Ing. Jana Máchová a Kateřina Kovalovská, která vybírala roční členské příspěvky.
VČS řídil Ing Jiří Kubeš. Byla zvolena návrhová (Ing.Jindra Jan CSc., Ing.Strnad Bohumír) a mandátní (Ing.Máchová Jana,doc.Ing.Iva Čiháková CSc.).
Současný stav členské základny k dnešnímu dni je 54 řádných a 4 přidružení členové. Nově přijímaní členové přítomní na VČS se krátce představili - Ing.Petr Baránek (Brno), Ing.Janás Pavel (Brno), Ing.Miloš Kotek (Tábor), Ing.Marek Slavíček Ph.D.,(Praha), Ing.Miloslav Tesař CSc.(Praha),Ing.Josef Pokorný CSc.(Č.Bu.),Ing.Mgr.Jiří Beneš (Brno), Ing.Michal Manda (Č.Bu.). Všichni přihlášení noví členové byli VČS přijati.
Byla schválena nová Školská a vzdělávací sekce, vedoucí Ing.Bc.Miroslav Krejča CSc.,zástupce Ing.Karel Vávře, tajemník Ing. Miloslav Šír CSc. Jako vedoucí hydrotechnické sekce byl schválen Ing.Jiří Baloun. Bylo přijato prvních 8 členů ČSVH do seznamu VH odborníků.
Zprávu o činnosti ČSVH za rok 2008 a následnou Zprávu o hospodaření rovněž za rok 2008 přednesl Ing.Bohumil Kujal. Příjmy celkem jsou 223.322,42 Kč a výdaje 147.369,60 Kč.
Zprávu RK přečetl Ing. Radek Mára.
Plán činnosti na rok 2009 přednesl Ing.Jiří Kubeš. Finanční prostředky - příjmy jsou plánovány ve výši 335.000,-Kč a výdaje ve výši 335.000,-Kč. Přítomní byli seznámeni s plánovanými odbornými akcemi, z nichž většina je připravena jak po stránce obsahové, tak jejich obsazení garanty a lektory. Významné bude zahájení činnosti Centra pro vzdělávání VH pracovníků, což bude hlavní náplní Školské sekce a vzdělávání. V rámci Centra by bylo vhodné poradenské středisko pro malé vodní nádrže. Důraz bude kladen na získávání nových členů, přidružených členů - právnických osob a spolupráci s vodohospodářskými institucemi s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o spolupráci a organizacemi v dalších regionech. Prohlubována bude spolupráce s VŠTE v Č.Budějovicích zejména při zahajování studijního oboru Ochrana a využívání přírodních zdrojů. Souhrnně lze konstatovat, že bude pokračováno ve spolupráci se všemi organizacemi a institucemi tak jak bylo uvedeno ve zprávě o činnosti ČSVH za rok 2008. Zvýšenou péči je třeba věnovat kontaktům s medií. Publikační činnost je rovněž podstatným projevem ČSVH a bude minimálně stejná jako v předchozím roce. Zvýšenou pozornost bude nutné věnovat spolupráci s představiteli veřejnoprávních institucí, poslanci a senátory. Činnost ČSVH je třeba rozšiřovat na co možná největší počet členů společnosti. Bude prohlubovaná větší a samostatní činnost jednotlivých sekcí. Zahraniční činnost bude organizovaná v úzké součinnosti s Prezidiem ČSSI.
V diskusi byl konstatován nedostatek vodohospodářských pracovníků ve všech oblastech (investování, výstavbě, provozování, výkonu administrativní činnosti VH pracovníků apod.) a potřeba jejich doplňování ze středních odborných a vysokých škol. Uváděla se snaha VŠTE v Č.Bu.o rozšíření bakalářského studia na magisterské.Pro školící účely lze využívat místnosti a laboratoř VŠTE v budově BELIS na Rudolfovské ul.v Č.Bu. Byly diskutovány i nové problémy ve VH činnosti jako např. hloubkové vrty pro činnost tepelných čerpadel - což nepostihuje ani Stavební ani "Vodní zákon".Rovněž jsou nedořešeny legislativní nedostatky v budování a provozování vodovodních a kanalizačních přípojek.Byla diskutovaná otázka bezvýkopových technologií a přístupu k ČSN přes internet.
V závěru VČS se odsouhlasilo "Usnesení" a jednání bylo ukončeno dle schváleného programu.
Zapsal: Ing.Bohumil Kujal, Ing.arch.Martin Malec.

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky