ZPRAVODAJ číslo 2 - březen 2011

ODBORNÉ AKCE

18.března 2011 NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Na ŠPŠ stavební, Č.Budějovice od 14-18 hod.
Přednáší prof.Ing.Jiří Studnička, DRSc. FSV ČVUT Praha, autor stejnojmenné publikace (cena 264 Kč, zajistíme po telefonické objednávce)

14.dubna 2011 regionální konference Svazu podnikatelů ve stavebnic-tví - region Jižní Čechy
Akce se uskuteční v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou - salonek Lovecká chata od 15.00 hod. za účasti pracovníků centrály SPS. Všichni členové SPS jsou zváni.
Jaroslav Kolář, manažer SPS

12.květen 2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Výstavistě ČB, pavilon Z od 13-17 hod.
Seminář na téma Novostavba rodinného domu – ohlášení stavby nebo stavební povolení, zkuše-nosti s jednáním s úřady bude mít jak teoretickou část, ve které se bude zaobírat stavebním zákonem a stavebním řízením, tak praktickou část, kde zazní názory ze stavebního úřadu i ze strany projektantů a stavebníků. Organizuje ECČB Č.Budějovice + OK ČKAIT.


ZHODNOCENÍ AKCÍ

logo_CSSIVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
se uskutečnila dne 9.února 2011 za účasti 19 členů pobočky. Hostem jednání se zajímavými informacemi o aktivitách Svazu byl jeho prezident Ing. Svatopluk Zídek. Dalšími hosty byli zástupci Vysoké školy technické a ekonomické a Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích.
Předseda pobočky Ing. Jan Jelínek zhodnotil uplynulé funkční období výboru jako úspěšné a ocenil zejména práci Ing. Aleny Korešové na zajištění přehlídky stavebních realizací PRESTA Jižní Čechy a vydání kalendáře dokumentujícího oceněné stavby za 15 let působení PRESTY. Dále pozitivně hodnotil spolupráci při pořádání odborných a společenských akcích se ČKAITem a úroveň uskutečněných exkurzí a tematických zájezdů. Za nedostatek považuje malý zájem mladých inženýrů o činnost ve Svazu a proto navrhuje umožnit jim a studentům posledních ročníků vysokých škol bezplatnou účast na pořádaných odborných akcích.
Hospodář pobočky Ing. Jan Mašek předložil členům podrobné výsledky hospodaření a konstatoval, že za uplynulý rok měla pobočka vyšší než plánované příjmy a má tak dobré předpoklady pro zajištění úkolů letošního roku. Revizní komise jeho zprávu potvrdila. VČS přijala následující usnesení:
schválila:
zprávu o činnosti za rok 2010 s tím, zprávu o hospodaření k 31.12.2010, návrh činnosti na rok 2011, návrh rozpočtu na r.2011
zvolila:
členy výboru: Ing.Baloun, Ing.Benešová, Ing.Hladík, ing.Honzáková, Ing.Jelínek, Ing.Kocina, Ing.Korešová, Ing.Mašek, Ing.Skalík, Ing.Kujal, Ing.Bednářová
členy revizní komise: Ing.Bostl, Ing.Chromý
delegáty na celorepublikový sjezd: všichni Ing.Jelínek, Ing.Korešová, Ing.Mašek, Ing.Skalík, Ing.Kocina
uložila výboru OP:
Pokračovat v pravidelných odborných a společenských akcích dle plánu na r.2011.
Vydávat nadále Zpravodaj ve 2měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky.

logo_ckaitVALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala v přívětivém prostředí Kongresového centra Bazilika v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích. 167 přítomných členů oblasti, tj. 10,4% z celkového počtu členů, vyslechlo ve zprávě přednosty oblasti a předsedy výboru ing. Františka Hladíka souhrnné informace o činnosti v roce 2010. Výbor oblasti se sešel v r.2010 9 krát, na jednáních projednával aktuální stav plnění úkolů, tak jak je stanovila VH v r.2010.
Výbor oblasti a přednosta OK děkuje všem členům, kteří se VH zúčastnili a těm, kteří z různých důvodů se nemohli VH zúčastnit, podáváme tuto základní informaci o výsledcích jednání VH:
SCHVÁLILA:
Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2010, přednesenou přednostou ing. Františkem Hladíkem,
Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2011
ZVOLILA delegáty na Shromáždění delegátů.
VZALA NA VĚDOMÍ:
Informace předsedy Komory,
Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
Zprávu dozorčí rady,
Informace z vystoupení hostů.
ULOŽILA:
Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2011 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č.Budějovice, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

presta0810PRESTA jižní Čechy Vyhlášení 6.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2008-2010 PRESTA jižní Čechy proběhne 7.dubna 2011 v Třeboni za účasti zvaných zástupců přihlášených firem. Pro ostatní jsou určeny veřejné výstavy přihlášených a oceněných staveb.

PLÁN VÝSTAV

Datum Město Místo
08.04.-17.04. Třeboň Kulturně společenské centrum beseda
18.04.-24.04. Jindřichův Hradec Městské divadlo KD Střelnice
25.04.-01.05. Tábor Radnice-Gotický sál
02.05.-10.05. Č.Budějovice Jihočeský krajský úřad
11.05.-15.05. Č.Budějovice HOBBY, pavilon Z
16.05.-22.05. Č.Budějovice Radnice-výstavní sál
23.05.-29.05. Písek  
30.05.-05.06. Č.Krumlov Městský úřad
06.06.-12.06. Č.Budějovice VŠTE
13.06.-19.06. Prachatice Galerie O.H.Hajeka
20.06.-26.06. Strakonice Muzeum-Kapitulní síň

EUROKÓD 6-NAVRHOVÁNÍ ZDÉNÝCH KONSTRUKCÍ
Dne 18. února 2011, od 14.00 do 18.00 hodin, proběhla v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích přednáška "Navrhování zděných konstrukcí podle Eurokódu 6". Přednášejícím byl Ing.Pavel Košatka CSc., z katedry betonových a zděných konstrukcí, FS-ČVUT v Praze. Přednášející poskytl všem účastníkům možnost stažení své přednášky z internetu, aby mohli přednášku lépe sledovat.
Přednáška byla rozdělena do několika částí. V úvodní části byla vysvětlena základní obecná pravidla pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce, zejména specifikace zdících prvků a malt, včetně stanovení pevnosti zdiva v tlaku, smyku a ohybu, modulu pružnosti, modulu přetvárnosti a objemových změn. Dále byly v úvodu zmíněny základní principy návrhu konstrukcí a určení součinitelů spolehlivosti při návrhu.
V další části byly vysvětleny předpoklady pro výpočet nevyztužených stěn a pilířů, namáhaných převládajícím svislým zatížením, stanovení návrhové únosnosti, určení vzpěrné výšky, účinné tloušťky stěn, výstřednosti a stanovení zmenšujících součinitelů. Současně bylo vysvětleno ověřování spolehlivosti vyztuženého, zděného průřezu, namáhaného bočním zatížením, kolmým na jejich rovinu - tj. ohybem.
V následující části byly zmíněny základní údaje o vyztužených zděných konstrukcích a předpoklady výpočtu vyztužených prutových prvků. Byla také promítnuta ukázka výztuže "Murfor". Následoval příklad posouzení tlačeného prvku v obvodové stěně vícepodlažního domu, s vložkovými stropy.
Poslední část přednášky pojednávala o možnosti využití zjednodušené metody navrhování zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996-3. Přednášející zde současně poskytl webovou adresu pro možnost stažení výpočetních programů používaných ČVUT.
V závěru pak následovala diskuse, ve které kromě dotazů zazněly i kritické připomínky k Eurokódu a k jeho užití. Přednášky se zúčastnili i zástupci firmy Porotherm a firmy Heluz.
Ing. Ladislav Vonášek

X. REPREZENTAČNÍ PLES
Dne 25.února 2011 se uskutečnil již 10. reprezentační ples Jihočeských stavbařů za podpory Svazu podnikatelů ve stavebnictví - region Jižní Čechy. Tato významná společenská událost se konala v KD Metropol v Českých Budějovicích. O ples projevily zájem nejenom stavební organizace, ale i široká veřejnost. Příjemné prostředí, dobrá hudba, občerstvení přispěly ke zdárnému průběhu večera.


csvh
Zápis z VÝROČNÍ SCHŮZE ČSVH

dne 10. 2. 2011 v zasedací místnosti ČEVAK a.s. České Budějovice
Přítomni: podle prezenční listiny 28 (včetně nově přijatých) z toho 25 řádných členů, účast byla dostatečná pro volby (potřebný počet přítomných dle volebního řádu 12 řádných členů) do výboru podle Volebního řádu ČSVH. Schůzi řídil Ing.Miloslav Šír CSc.
Úvodem byl schválen program schůze všemi přítomnými členy.
Byli přivítáni hosté: JUDr. Luboš Průša – ředitel Krajského úřadu Jč.kraje, Ing.Jiří Lipold- technický ředitel ČEVAK a.s., Ing.Jiří Kotrba- zástupce ředitele SPŠ stavební v Č.Budějovicích, Ing. Tomáš Chromý - viceprezident ČSSI pro vysoké školy, Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. senátor Parlamentu ČR, Ing.Martin Kocour Ph.D. proděkan Fakulty rybářské a ochrany vod JU, Ing.Hana Zahradníková- vedoucí odd.vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jč.kraje.
Dále byli představeni noví členové společnosti a byli zároveň poté schváleni všemi hlasy. Jedná se o: doc.Ing.Josef Hejzlar CSc.(ČSAV ČR Č.Budějovice), Ing. Zdeněk Kamarýt (Č.Budějovice), Ing. Jan Bouček (Magistrát města Prahy), Ing.Karel Charvát (Jindřichův Hradec), Ing.Pavel Bartoš (VH projektant Praha), doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová Ph.D. (VŠCHT Praha a členka redakční rady časopisu Vodní hospodářství), Ing.Jan Pařízek CSc.(Č.Budějovice), Ing.Karel Dubský (ředitel Střední školy rybářské ve Vodňanech), Ing.Jiří Pokorný (Č.Budějovice).
Volební řád byl přijat všemi hlasy přítomných členů.
Zprávu o činnosti společnosti za rok 2010 a zprávu o hospodaření stejně jako plán činnosti na tento rok přednesl Ing.Bohumil Kujal. Zpráva o činnosti za rok 2010 byla účastníkům rozdána v písemné podobě. Na rok 2011 jsou plánované příjmy a výdaje finančních prostředků takto:Příjmy i výdaje ve výši 318 200 Kč.
Zprávu revizní komise za rok 2010 přednesl Ing.Mára.
K 31.12.2010 bylo řádných členů 61, k dnešnímu dni tj. k 10.2.2011 je řádných členů 71 a 6 přidružených členů, příjmy za rok 2010=138 612,34 Kč, výdaje=209 048,38 Kč, stav finančních prostředků včetně pokladny k 31.12.2010 byl 65 527,06 Kč.
Vystoupení hostů: jako první vystoupil ředitel Krajského úřadu Jč.kraje JUDr.Průša, který kladně hodnotil činnost ČSVH, vyzdvihl její osvětovou činnost a ocenil význam připravované Příručky pro starosty malých obcí (Vodní hospodářství obcí – příručka pro pracovníky obcí). Ing.Kocour Ph.D. proděkan FROV JčU krátce představil činnost fakulty a požádal o externí spolupráci, doc.Ing.Čiháková CSc. proděkanka ČVUT FSv v Praze stručně informovala o stavu studentů s vodohospodářským zaměřením a jeho potřebách, Ing.Lipold za ČEVAK ujistil o podpoře a spolupráci ČEVAKu se společnosti ČSVH.
V diskusi bylo konstatováno m.j., že je málo nových vodohospodářů – o tyto obory není velký zájem, nedobrou úroveň v oblasti vodního hospodářství mají ti, kteří rozhodují o vodohospodářském majetku- zvláště se jedná o malé obce. Zde se projevuje amatérismus např. i v protipovodňové ochraně obcí a v dalším rozhodování o technické infrastruktuře. Touto problematikou se zabývá připravovaná Příručka pro starosty malých obcí, dále budou organizovány informační pondělky, které se nově zavádějí od června 2011.
Následovala volba členů výboru, vedoucích sekcí a revizní komise:
výbor: Ing. Jan Jindra CSc. místopředseda,Ing. Bohumil Kujal předseda,Ing. arch. Martin Malec člen výboru – webové stránky, grafika publikací, Ing. Jiří Pudil – člen výboru – normy, Ing. Jaroslava Snížková – tajemnice, Ing. Miloslav Šír CSc., člen výboru – vzdělávací činnost
sekce

  • vodárenská: doc.Ing. Iva Čiháková CSc. – předseda
  • čistírenská: Ing. Jiří Pudil – předseda
  • hydrotechnická Ing. Jiří Baloun – předseda
  • rybnikářská - doc. Ing. Jan Kouřil Ph.D.–předseda(Ing. Martina Havlová–zástupce předsedy)
  • školská vzdělávací Ing.Bc.Miroslav Krejča CSc.–předseda(Ing.Miloslav Šír CSc–zástupce předsedy)
  • revizní komise – Ing. Radek Mára – předseda, další člen RK nebyl zvolen.

Poznámky k volbám:

  1. činnost hospodáře vykonává Bc.Vlasta Vlčková v rámci administrativní a účetní činnosti
  2. získání člena RK je úkol pro zvolený výbor
  3. předseda ČSVH se zavázal ( dle svého vyjádření) vykonávat funkci předsedy, v rámci volebního období dočasně a to do doby získání a zvolení nového předsedy - důvody jsou zdravotní
  4. zástupci předsedů sekcí nejsou členy výboru

Proběhla volba delegátů na sjezd ČSSI v Praze – zvoleni byli Ing.Kujal a doc.Ing.Čiháková CSc.
V závěru schůze bylo odsouhlaseno usnesení, které přečetl Ing.Jan Jindra CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky