ZPRAVODAJ číslo 2 - březen 2012

VÝZVA

  1. k zaslání e-mailové adresy členů ČKAIT i členů ČSSI (na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
  2. k úhradě členského příspěvku členů ČSSI v kanceláři nebo na účet 3802603544/0600 ve výši 700 KČ (var.s.=RČ) do 31.3.2012
  3. k úhradě členského příspěvku členů ČKAIT do 31.3.2012.

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE


15.březen 2012 ZÁSADY PRO PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ

Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.
Praktické zásady pro navrhování oprav panelových domů, jejich statické posuzování, příklady chybných návrhů ve vztahu na systémy panelových domů užívaných v jižních Čechách. Přednáší ing. Václav Honzík, ing. Luděk Němec, ing. Alena Hynková. Garant: ČKAIT

 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO ENERGETICKÉ PORADCE

V dubnu a květnu 2012 proběhne v Českých Budějovicích Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, který trvá celkem 7 dní a jeho účastníci získají základní odborné informace z oblasti úspor energií, energetiky staveb a využití obnovitelných zdrojů energie. Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 3 kredity. Organizátor: Energy Centre České Budějovice. Cena kurzu je 9.900 Kč vč.DPH, (sleva pro členy ČKAIT 300Kč), která obsahuje vložné, sborník v tištěné formě, občerstvení během přednášek, exkurze do Rakouska (doprava, tlumočení, vstupné a oběd), účast na zkouškách a slavnostním ukončení kurzu s pohoštěním, certifikát.
Vyplněnou přihlášku (na www.eccb.cz) zašlete do 20. března 2012 na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo fax.387 312 581. Účastníci jsou registrováni dle pořadí došlých přihlášek.
Další informace na http://www.eccb.cz/index.php?sk1=&sk2=&sk3=&cid=609 nebo tel. 387312580.

 

11. dubna 2012 ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ

ČSVH hydrotechnická sekce a Krajský úřad – Jihočeský kraj pořádají od 9:30 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva č. 2010, na JČ KÚ České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2.
Povodňové orgány obcí jsou základním článkem řízení ochrany před povodněmi na území České republiky. Toto řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Program školení: Předpovědní povodňová služba, Hlásná povodňová služba – novela metodického pokynu MŽP, Role krajského úřadu v povodňové službě, HZS při zvládání povodňových situací a jeho úloha v rámci IZS, Povodňové plány a Diskuse.
Účast na školení je pro zástupce obcí Jihočeského kraje bezplatná.
Z organizačních důvodů je nutno potvrdit zájem o účast na školení s uvedením počtu účastníků do 4.4. 2012 na e mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Garant akce: Ing. Jiří Baloun, tel. 606 682 370

 

19.duben 2012 PROFESIS 2012 – on line - základní informace k novému způsobu aplikace

Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.
Od ledna 2012 je plánováno převedení Profesisu na internet (www.profesis.cz).
Se Z+i č.4/2011 jste obdrželi poslední DVD PROFESIS 2011, na kterém byl nalepen štítek s přihlašovacími údaji!
Na semináři představíme nový způsobu vyhledávání. Předností Profesisu na síti budou průběžně aktualizované právní předpisy a dokumenty, jejichž změny budete moci sledovat a dotazovat se přímo autorů.
Přednáší ing. Šárka Janoušková, ing.Radek Hnízdil. Garant: Informační středisko ČKAIT.


PŘIPRAVUJEME


27.-30.září 2012 STAVBY A TECHNICKÉ PAMÁTKY MAĎARSKA

Předmětem exkurze budou stavby, historické památky, přírodní zajímavosti v oblasti Eger-Miškolc. Předběžná cena 4.200Kč/os., 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, doprava autobusem. Příspěvek pro členů ČKAIT 1200 Kč.
Předběžné přihlášky do 31.3.2012 do oblastní kanceláře ČKAIT.


ZHODNOCENÍ AKCÍ

logo_CSSIVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční schůze se uskutečnila dne 15.února 2012 za účasti 18 členů pobočky. Hostem jednání byl vedoucí stavebního úřadu v Č. Budějovicích Ing. Vlastimil Eliáš.
Předseda pobočky Ing. Jan Jelínek zhodnotil uplynulé funkční období výboru jako úspěšné Dále pozitivně hodnotil spolupráci při pořádání odborných a společenských akcích se ČKAIT a úroveň uskutečněných exkurzí a tematických zájezdů. Za nedostatek považuje malý zájem mladých inženýrů o činnost ve Svazu.
Hospodář pobočky Ing. Jan Mašek předložil členům podrobné výsledky hospodařen, revizní komise jeho zprávu potvrdila. VČS přijala následující usnesení:
schválila:
zprávu o činnosti za rok 2011, zprávu o hospodaření k 31.12.2011, návrh činnosti na rok 2012 a návrh rozpočtu na r.2012
uložila výboru OP:
Pokračovat v pravidelných odborných a společenských akcích dle plánu na r.2011.
Vydávat nadále Zpravodaj ve 2měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky.

 

logo_ckaitVALNÁ HROMADA ČKAIT

Valná hromada se konala v Kongresovém centru ArtIGY obchodního centra v Českých Budějovicích. 132 přítomných členů oblasti, tj. 8,1% z celkového počtu členů, vyslechlo ve zprávě předsedy oblasti ing. Františka Hladíka souhrnné informace o činnosti v roce 2011. Výbor oblasti se v r.2011 sešel 10 krát, na jednáních projednával aktuální stav plnění úkolů.
Výbor oblasti a předseda OK děkuje všem členům, kteří se VH zúčastnili a těm, kteří se z různých důvodů nemohli VH zúčastnit, podáváme tuto základní informaci o výsledcích jednání VH:
schválila:
Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012
zvolila členy výboru: Ing. Vladimír Dufek, ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba, předsedou oblasti byl zvolen Ing. František Hladík; delegáty na Shromáždění delegátů, které se bude konat 17.3.2012 a kandidáty revizní komise.
vzala na vědomí:

  • Informace předsedy Komory,
  • Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
  • Zprávu dozorčí rady,
  • Informace z vystoupení hostů.
uložila:

Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2012 v souladu s Usnesením.
Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č. Budějovice, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

 

POŽÁRNÍ BEZPEČOST STAVEB A ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

Dne 16. 2. 2012 proběhla v aule Střední průmyslové školy stavební v Č. Budějovicích přednáška na téma „Požární ochrana staveb a bezpečnost kabelových rozvodů“. Školení obsahovalo dvě samostatné přednášky.
První z nich na téma „Požární bezpečnost staveb z hlediska novelizace vyhlášky 23/2008 ve znění vyhlášky 268/2011“ přednášel mjr. Petr Míchal z oddělení HZS České Budějovice. Bohužel, krátce po zahájení přednášky postihla přednášejícího nevolnost a musela být tato část ukončena. Pro ty, kteří se chtěli dozvědět víc o této problematice se podařilo zajistit materiály k přednášce v elektronické podobě. Tyto jsou k dispozici v oblastní kanceláři ČKAIT.
V druhé části byla přednáška na téma „Požární bezpečnost kabelových rozvodů“ Přednášející Ing. Burant z firmy OBO Betermann, provedl posluchače základem požární bezpečnosti kabelových elektrorozvodů z hlediska zajištění jejich funkčnosti a z hlediska zatřídění kabelů podle skupin odolnosti. Pro účastníky školení byla k dispozici rovněž skripta na téma přednášky.
Školení se zúčastnilo celkem 25 posluchačů - členů ČKAIT. Školení je zařazeno do letošního běhu celoživotního vzdělávání. Jako nedostatek tohoto školení je nutno zmínit, že se nepodařilo oživit mikrofon. I přes problematický začátek školení a technické problémy, se kterým se organizátoři a přednášející museli poprat, lze školení pokládat za přínosné, rozšiřující obzory jak stavařům, tak i specialistům elektro či požárním specialistům.
Pavel Otruba


INFORMACE

logo_ckaitPŘÍSTUP K NORMÁM

Přístup k normám zajišťovala Komora pro své členy v letech 2007-2009 kdy přístup nebylo možné jinak získat. Na přelomu roku 2009 a 2010 došlo k transformaci české normalizace a přístup k normám byl umožněn všem zájemcům. Od té doby Komora přístup k normám nezajišťuje. Přístup si musíte objednat přímo u ÚNMZ na jejich webu - www.unmz.cz, služba se jmenuje CSN online.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., vedoucí střediska IT ČKAIT

 

STAVEBNÍ VELETRH BRNO

Se koná ve dnech 24.-28.4.2012, téma: Nejnovější trendy ve stavebnictví, úsporách energií a interiérů, www.stavebniveletrhbrno.cz

 

logo_spsVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPS se bude uskuteční 12.4.2012 v Hotelu Parkhotel, Hluboká nad Vltavou od 15 hod. Všichni členové obdrží pozvánku.

 

Personální změna: od 1.3.2012 ukončil svou činnost obchodně technický ředitel Ing. Slávek Štancl, v této funkci ho nahradí Ing. Pavel Ševčík.

csvh

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze se konala dne 16. 2. 2012, v zasedací místnosti ČEVAK a. s. České Budějovice, ul. B. Němcové 12. Přítomni: podle prezenční listiny 27 (včetně nově přijatých), účast byla dostatečná pro volby do výboru podle Volebního řádu ČSVH a 3 hosté. Schůzi řídil Ing. Jan Jindra CSc.
Přítomným byl předán Vodohospodářský bulletin 2011, návrh plánovaných akcí na r.2012, text Zprávy o činnosti ČSVH za rok 2011 a materiály o grantu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“ od Výzkumného centra VŠERS o. p. s. Přítomní měli možnost si zakoupit publikaci „Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce“.
Byli přivítáni hosté a významné osobnosti: JUDr. Luboš Průša – ředitel Krajského úřadu Jč. kraje, Ing. Tomáš Chromý – emeritní viceprezident ČKAIT pro vysoké školy, Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. senátor Parlamentu ČR, Ing.Martin Kocour Ph.D. proděkan Fakulty rybářské a ochrany vod JU a Mgr. Ludmila Půbalová ředitelka Výzkumného centra VŠERS o. p. s. Dalším bodem programu byla volba mandátové, a návrhové komise. Tyto komise byly zvoleny většinou hlasů.
Noví členové společnosti byli představeni a následně přijati za členy ČSVH všemi hlasy. Jedná se o: Ing. Danu Zídkovou a Ing. Kateřinu Tebichovou.
Zprávu o činnosti společnosti za rok 2011a zprávu o hospodaření stejně jako plán činnosti na rok 2012 přednesl Ing. Bohumil Kujal. Odborné akce na r. 2012 byly jednotlivě projednány a schváleny.
Na rok 2012 jsou plánované příjmy a výdaje finančních prostředků takto:
Příjmy i výdaje ve výši 192.200 Kč , rozpočet je vyrovnaný.
Zprávu revizní komise za rok 2010 přednesl Ing.Radek Mára. Stav finančních prostředků včetně pokladny k 31.12.2010 byl 39.627 Kč. Za revizní komisi bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. K 31.12.2011 má ČSVH 74 členů (řádných i přidružených), další podrobnosti jsou ve zprávě o činnosti za r. 2011.
Ing. Šír CSc. zdůvodnil potřebu doplnění Organizačního řádu o větu “ČSVH se v rámci hlavní činnosti věnuje celoživotnímu vzdělávání a spolupráci s odbornými školami“. Toto doplnění Organizačního řádu bylo jednomyslně schváleno a bude začleněno do Organizačního řádu ČSVH.
Vystoupení hostů: jako první vystoupil ředitel Krajského úřadu Jč.kraje JUDr. Průša, který kladně hodnotil činnost ČSVH, vyzdvihl její osvětovou činnost a ocenil význam vydané Příručky pro starosty malých obcí (Vodní hospodářství obcí – příručka pro pracovníky obcí) a potřebě řešení grantů.. Ing. Chromý zhodnotil činnost ČSVH z pohledu ČKAIT. Ing.Bc. Miroslav Krejča CSc. se kriticky vyjádřil o stavu legislativy, o připravované finanční podpoře v oblasti s hospodaření s vodou, potřebě retence vody v krajině a o vodohospodářském klastru v jihočeském regionu.
Ing.Kocour Ph.D. proděkan FROV JčU krátce informoval o investiční výstavbě fakulty, získání akreditace pro Ochranu vod, novém pracovišti FROV v Nových Hradech a dosavadní pozitivní spolupráci s ČSVH. Doc.Ing.Čiháková CSc. proděkanka ČVUT FSv v Praze stručně informovala o stavu studentů s vodohospodářským zaměřením a o negativním vývoji ve stavebnictví. V rámci diskuse vystoupila Mgr.Půbalová a informovala o zahájení činnosti na Grantu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“, přípravě dalšího grantu „“Ochrana kvality vody a hospodaření se srážkovými vodami“ a přípravě Klastru pro rozvoj vodního hospodářství o.p. Ing. Dubský ředitel SŠR ve Vodňanech informoval o významu a rozvoji rybářské školy ve Vodňanech, záměr vyučovat předmět Vodní díla a o úspěšném Dni otevřených dveší 27.a 28. ledna 2012.
V závěru bylo schváleno usnesení, poděkováno všem aktivním členům za jejich činnost a hostům za jejich příspěvky.
Ing. Bohumil Kujal, předseda


csvh


P O Z V Á N K A

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, sekce hydrotechnická
a
Krajský úřad – Jihočeský kraj
pořádají
Školení povodňových orgánů obcí
Termín: 11. dubna 2012 od 9:30
Místo: Krajský úřad – Jihočeský kraj, zasedací místnost zastupitelstva č. 2010, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952 / 2

Povodňové orgány obcí jsou základním článkem řízení ochrany před povodněmi na území České republiky. Toto řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Program školení:
9:15 – 9:30 Prezence účastníků
9:30 – 9:40 Uvítání a zahájení školení
Ing. Karel Vlasák – radní Jihočeského kraje
Ing. Bohumil Kujal – předseda ČSVH
9:40 – 10:20 Předpovědní povodňová služba
Mgr. Tomáš Vlasák – ČHMÚ, pobočka České Budějovice
10:20 – 11:00 Hlásná povodňová služba – novela metodického pokynu MŽP
Ing. Petr Hovorka – Povodí Vltavy, s.p. , vodohospodářský dispečink České Budějovice
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 11:30 Role krajského úřadu v povodňové službě
Ing. Hana Zahradníková – odbor ŽPZL Krajského úřadu - Jihočeský kraj
11:30 – 12:00 HZS při zvládání povodňových situací a jeho úloha v rámci IZS
mjr. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
12:00 – 12:20 Povodňové plány
Ing. Jiří Baloun – Povodí Vltavy, s.p. , vodohospodářský dispečink České Budějovice
12:20 – 12:45 Diskuse

Garant akce: Ing. Jiří Baloun, tel. 606 682 370

Organizační pokyny:
Účast na školení je pro zástupce obcí Jihočeského kraje bezplatná.
Z organizačních důvodů je nutno potvrdit zájem o účast na školení s uvedením počtu účastníků do 4.4.2012 na e mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky