ZPRAVODAJ číslo 2 - březen 2013

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v oblasti v rámci CŽV – 1 bod

21. březen 2013 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2013

Od 13-18 hod v učebně U23 na SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Směrnice EP a Rady 2013/31/EU o energetické náročnosti budov byla převzata do českého právního řádu novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č.318/2012 Sb. Účinnost novely je stanovena na 1.1.2013. Nová vyhláška nahradí vyhlášku č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.
Seminář bude obsahovat 3 základní okruhy:

  1. Umisťování staveb, architektonické řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie
  2. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie
  3. Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie

Přednáší Ing. arch. Josef Smola, Ing. Jaroslav Šafránek a Prof. Ing. Karel Kabele.
Bližší informace v oblastní kanceláři. Přihlášky prostřednictvím termínové listiny na webové stránce ČKAIT – kapacita omezena počtem 36. Garant akce IC ČKAIT Praha.


18. duben 2013 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č.350/2012 Sb. a navazující vyhlášky

Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Přednáší JUDr. Václava Koukalová. Přihlášky prostřednictvím termínové listiny na webové stránce ČKAIT. Garant Ing. František Hladík, předseda legislativní komise ČKAIT.


25. duben 2013 Exkurze: VELETRH IBF BRNO A VILA TUGENDHAT

Stavební veletrhy Brno jsou jediným stavebním veletrhem mezinárodního významu, který se koná ve střední a východní Evropě. Jedná se o akci světového formátu, které se pravidelně účastní okolo 800 firem z celého světa. Souběžně se koná Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení MOBITEX. Odjezd autobusu v 6.00 hod. od oblastní kanceláře Staroměstská 1, ČB, návrat cca 20.00 hod. Vložené – členové oblastí ČB ČKAIT a ČSSI zdarma, v případě volného místa cizí účastníci 600 Kč/os. (vstupné, jízdné). Přihlášky v oblastní kanceláři do pátku 29.3.2013.


16. květen 2013 Energetická náročnost budov + prezentace IC ČKAIT

16-18 hod. pavilon „Z“ – seminář ECČB pro odbornou i laickou veřejnou v rámci výstavy HOBBY. V rámci prezentace ČKAIT je možné zakoupit odbornou literaturu.


21. května 2013 EXKURZE NA STAVBU TROJSKÉHO MOSTU PŘES VLTAVU V PRAZE

Odjezd autobusu ve 13.00 hod. od oblastní kanceláře, Staroměstská 1, ČB, návrat cca 20.30 hod. Účastníci – členové oblastí ČB ČKAIT a ČSSI zdarma, v případě volného místa cizí vložné 300 Kč/os. (jízdné). Přihlášky v oblastní kanceláři do 30.4.2013.


19. - 22.září 2013 TEMATICKÝ ZÁJEZD A NOVÁ VÝSTAVBY U SEVERNÍCH SOUSEDŮ

Obsahem bude prohlídka nové výstavby v Praze, návštěva veletrhu FOR ARCH Praha, 3x ubytování v severních Čechách, jednodenní exkurze do polského Slezska (Wroclaw), jednodenní exkurze do Německa k Lužickým Srbům (Budyšín) s prohlídkou nové občanské a inženýrské výstavby a historických měst, v Lužici též obnova krajiny po vytěžených dolech.
Podrobný program a cenu vyhlásíme ve Zpravodaji vydaném počátkem května t.r.
Předběžné přihlášky do 30.5.2013 v oblastní kanceláři.
Garant: Ing.Jiří Schandl


Presta 2010 - 2012

PRESTA jižní Čechy dne 10. dubna 2013
v Clarion Congress Hotel České Budějovice

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční za účasti zástupců účastnických firem, investorů, projektantů a hostů.

Plán výstav:
15.4. - 19.4.2013 České Budějovice, JČ KÚ
22.4. - 26.4.2013 České Budějovice, Radnice - výstavní sál
29.4. - 3.5.2013 České Budějovice, škola VŠTE
6.5. - 10.5.2013 Český Krumlov, MÚ Kaplická ul.-hala přízemí
15.5. - 19.5.2013 Výstaviště České Budějovice, pavilon T
20.5. - 24.5.2013 Jindřichův Hradec, Městské divadlo KD Střelnice
27.5. - 31.5.2013 Tábor, Galerie čp.140
3.6. - 7.6.2013 Písek, škola SOU a SOŠ
10.6. - 14.6.2013 Strakonice, Výstavní sál hradu U Kata
17.6. - 21.6.2013 Prachatice, Galerie O.H.Hajeka
následně- Arch+Ing. Salzburg, Rakousko

ZHODNOCENÍ AKCÍ A INFORMACE


ČESKÁ HYDROIZOLAČNÍ SPOLEČNOST

Dne 5.9.2012 byla ustavující schůzí založena další významná odborná společnost ČSSI s názvem ČESKÁ HYDROIZOLAČNÍ SPOLEČNOST (dále ČHIS). Předsedou byl zvolen pan doc. Z. Kutnar, výkonným ředitelem Ing Ivan Misar Ph.D. Jméno Kutnar není v odborných kruzích zcela určité nutné nijak představovat. Společnost je otevřená všem zájemcům, kteří se specializují na konstrukce a hydroizolace staveb. Známé jsou semináře spol. DEKTRADE, kde ústřední postavou problematiky byl vždy doc. Kutnar, který garantoval velmi vysokou úroveň těchto seminářů. Nyní je možné v rámci ČSSI být členy této společnosti, podílet se na její práci a čerpat výhody, které členství přináší. Předmětem zájmu ČHIS je komplexní problematika rozvoje hydroizolační techniky, tedy teoretické otázky ochrany staveb před nežádoucími účinky působení vody, tak praktické problémy, které hydroizolační technika přináší. Zejména se jedná o poučení z chyb a jak těmto chybám předcházet. ČHIS jako výsledek své práce pak spatřuje v aplikaci poznatků do normotvorné činnosti dále v různých v týmově zpracovaných stanoviscích k problematice návrhu či poruch stavebních konstrukcí. ČHIS má vedle betonářské společnosti všechny předpoklady stát nejsilnější OS ČSSI. Společnost by se měla prezentovat na konferenci Defekty budov, která proběhne v prosinci 2013.
Ing Jelínek, předseda OP ČSSI ČB

KONFERENCE DEFEKTY BUDOV VŠTE ČB

Ve dnech 12 a 13.prosince 2012 proběhla na VŠTE v pořadí již čtvrtá mezinárodní vědecká konference Defekty budov. Konferenci pořádala katedra stavebnictví ve spolupráci s expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR. Doc. Kutnar v úvodu prezentoval novou odbornou společnost ČSSI s názvem Česká hydroizolační společnost a její cíle. Předmětem zájmu ČHIS je komplexní problematika rozvoje hydroizolační techniky, tedy teoretické otázky ochrany staveb před nežádoucími účinky působení vody, tak praktické problémy, které hydroizolační technika přináší. Některé aktivity byly jako ucelené bloky uvedeny i na konferenci pod označením „Obalový plášť materiály, konstrukce a technologie“.
Defekty šikmých střech, vestaveb a nástaveb. Defekty spodní stavby. Defekty obvodových plášťů, balkonů a lodžií. Defekty plochých střech.
Jednotlivé příspěvky přednášejících jak kantorů z VŠ, výzkumných ústavů a vědeckých pracovišť, tak odborníků působících v realizační sféře byly zaměřeny na aktuální témata současného stavebnictví, normalizaci a především problematice defektů budov. Poutavé přednášky doplněné celou řadou příkladů s výkladem chybného přístupu, výsledky analýz a vědecký prací poskytly posluchačům cenné informace. Je všeobecně známou skutečností, že člověk se nejvíce poučí z chyb, které se staly a které bylo zapotřebí stavebně technicky a technologicky řešit. Přednášky v prostředí školy, přítomnost studentů VŠTE, diskuse a podání informaci bylo velmi zajímavé a aktuální soudě nejen co do informací, ale i zájmu posluchačů, kteří vydrželi nabitý program sledovat až do pozdních odpoledních hodin.
Přehled přednášek, sborníky – vícetisk v psané a elektronické podobě budou k dispozici za úhradu na VŠTE a v kanceláři OP ČSSI.
Ing Jelínek, předseda OP ČSSI ČB


VALNÁ HROMADA ČKAIT

logo_ckaitse konala dne 16.1.2013 v Clarion Congress Hotel České Budějovice za účasti 145 členů oblasti, tj. 8,7% z celkového počtu členů, ve zprávě předsedy oblasti Ing. Františka Hladíka byly podány souhrnné informace o činnosti v roce 2012. Výbor oblasti se v r. 2012 sešel 10 krát a na jednáních projednával aktuální stav plnění úkolů.
Výbor oblasti a předseda OK děkuje všem členům, kteří se VH zúčastnili a těm, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit, podáváme tuto základní informaci o výsledcích jednání. Valná hromada:
schválila: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 a Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2013
zvolila delegáty na Shromáždění delegátů, které se bude konat 16.3.2013 v Praze
vzala na vědomí: Informace předsedy Komory, Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou, Zprávu dozorčí rady, Informace z vystoupení hostů.
uložila: Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2013 v souladu s Usnesením a dále rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č. Budějovice, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

logo_CSSI se konala dne 16.února 2013 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice za účasti 18 členů pobočky.
Předseda pobočky Ing. Jan Jelínek zhodnotil uplynulé funkční období výboru jako úspěšné Dále pozitivně hodnotil spolupráci při pořádání odborných a společenských akcích se ČKAIT a úroveň uskutečněných exkurzí a tematických zájezdů.
Hospodář pobočky Ing. Jan Mašek předložil členům podrobné výsledky hospodařen, revizní komise jeho zprávu potvrdila. VČS přijala následující usnesení:
schválila: zprávu o činnosti za rok 2012, zprávu o hospodaření k 31.12.2012, návrh činnosti na rok 2013 a návrh rozpočtu na r.2013
uložila výboru OP: pokračovat v pravidelných odborných a společenských akcích dle plánu na r.2013; vydávat nadále Zpravodaj, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky.


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH dne 21.2.2013 v Č. Budějovicích

CSVH_logoPřítomni: podle prezenční listiny 24 (včetně nově přijatých), a 3 hosté.
Schůzi řídil Ing. Jan Jindra CSc. a reprodukční techniku obsluhoval Jiří Švagr.
Úvodem byl schválen program schůze dle pozvánky všemi přítomnými členy ČSVH.
Přítomným byl předán Vodohospodářský bulletin 2012, návrh plánovaných akcí na r.2013 a text Zprávy o činnosti ČSVH za rok 2012. Přítomní měli možnost si zakoupit publikaci „Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce“ a platit příspěvky na rok 2013.
Byli přivítáni hosté a významné osobnosti Ing. Jiří Fišer starosta města Tábor, Ing.Martin Kocour Ph.D. proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod, RNDr.Růžena Ferebauerová proděkanka VŠERS , Ing. Jan Jelínek předseda ČSSI OP České Budějovice a Ing.Ivana Očásková ze Svazku obcí regionu Písek. Omluvil se Ing.Bc.Miroslav Krejča CSc. senátor ČR. Většinou hlasů byly zvoleny komise mandátová (Ing.Pudil,Ing.Sosnová a Ing.Kubeš) a návrhová (Ing.Baloun,Ing.arch.Malec a Ing.Rohlík).
Noví členové společnosti byli představeni a následně přijati za členy ČSVH všemi hlasy. Jedná se o: Ing. Ing. Jiřího Zimu, Ing. Jiřího Bezděka, JUDr. Pavla Rubeše Ph.D. a Ing. Josefa Šimíčka.
Zprávu o činnosti společnosti za rok 2012 a zprávu o hospodaření stejně jako plán činnosti na rok 2013 přednesl Ing. Bohumil Kujal. Odborné akce na r. 2012 byly projednány a schváleny. Na rok 2013 jsou plánované příjmy i výdaje finančních prostředků ve výši 160.700 Kč, rozpočet je vyrovnaný.
Zprávu revizní komise za rok 2012 přednesl Ing. Radek Mára. Stav finančních prostředků včetně pokladny k 31.12.2010 byl 24.041 Kč. Za revizní komisi bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. K 31.12.2012 má ČSVH 74 členů (řádných i přidružených), další podrobnosti jsou ve zprávě o činnosti za r. 2012.
Vystoupení hostů: jako první vystoupil Ing. Jiří Fišer starosta města Tábor, který kladně hodnotil činnost ČSVH, vyzdvihl její osvětovou činnost a ocenil význam vydané Příručky pro starosty malých obcí (Vodní hospodářství obcí – příručka pro pracovníky obcí) a hlavní část příspěvku zaměřil na současnou největší vodohospodářskou akci v Táboře – Obnovu rybníka Jordán v Táboře. Informoval o nálezech munice při odbahňování a o poruše rozdělovací hráze a ztrátách ryb. Další příspěvek Ing. Martina Kocoura Ph.D. proděkana FROV Jč. Univerzity se zabýval dokončovanými novými objekty ve Vodňanech, Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) a připravované rekonstrukci Wolfova mlýna na „Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod ve Vodňanech. V letních měsících je připravovaná exkurze na tyto nové objekty ve Vodňanech. Ing. Jan Jelínek informoval rozsáhle o činnosti ČSSI.
V závěru bylo schváleno usnesení, poděkováno všem aktivním členům za jejich činnost a hostům za jejich příspěvky.
zapsal: Ing. Bohumil Kujal, Ing. Jan Jindra CSc.


POVODŇOVÉ PLÁNY

Na žádost OK ČKAIT a OP ČSSI v Liberci zajistila Česká společnost vodohospodářská ČSSI školení – Povodňové plány. Školení proběhlo dne 12. února 2013 v Liberci pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH v budově Střední průmyslové školy stavební v Liberci.
Na úvod školení vystoupil Ing. Jaromír Sedlický (člen výboru ČSSI v Liberci). Jako hlavní lektor na tomto školení vystoupil Ing. Jiří Baloun z ČSVH. Školení se zúčastnilo 20 autorizovaných inženýrů a techniků z Libereckého kraje.
Vlastní školení bylo rozděleno do bloků zaměřených na obecnou legislativu upravující problematiku povodňových plánů a podrobně na obsah jednotlivých částí povodňového plánu. Část školení byla věnována také vazbám na předpovědní povodňovou službu a hlásnou povodňovou službu. V rámci diskuse na závěr školení byly zodpovězeny dotazy týkající se zákonné povinnosti zpracovat povodňový plán a pravomocí povodňových orgánů při nařizování zabezpečovacích prací.

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Exkurze na čistírnu odpadních vod v Českých Budějovicích - 20.3.2013 - Ing. Jiří Stara
Protipovodňová ochrana a školení povodňových orgánů obcí - květen 2013 - Ing. Jiří Baloun

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky