ZPRAVODAJ číslo 2 - březen 2014

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

20. březen 2014 BEZPEČNOSTNÍ AUDITY (BA) A BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE (BI) PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice

Úvod do problematiky BA a BI, fáze BA, metody provádění BI, vazby na platnou legislativu, vazby na související projektovou dokumentaci (příp. na zadávání projektové dokumentace – od investorů), činnost bezpečnostního auditora (týmu) – zkoušky, osvědčení, práva, povinnosti apod., zkušenosti z provádění BA a BI.

Seminář podá účastníkům základní přehled v následujících oblastech řešení bezpečnosti v dopravě:

• Hodnocení bezpečnosti komunikací v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

• Hodnocení bezpečnosti komunikací (dle metodiky EuroRAP)

• Dopravní zklidňování a bezpečnost

• Bezpečnostní audit projektů

• Bezpečnostní inspekce komunikací v provozu

• Hodnocení míry nehodovosti a nákladů s nimi spojených pro různé varianty a scénáře

• Návrh opatření pro snížení rychlosti průjezdu obcemi, obytnými zónami, různé metody zvýšení bezpečnosti chodců (stavební opatření, značení, zvýraznění, dohled, signalizace)

• Inteligentní systémy (ITS) a jejich přínosy pro bezpečnost dopravy

• Prohlídky a vyhledání závad na pozemních komunikacích, návrhy na odstranění

• Sledování plynulosti a bezpečnosti provozu, návrhy řízení a regulace

• Opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity, odstranění kongescí, organizační a stavební opatření

• Dopravní průzkumy, sčítání a měření

• Analýzy a prognózy dopravního zatížení

• Objížďky a uzavírky

Vložné 500 Kč (100% dotace členům ČKAIT).

Přednáší: Ing. Jiří Landa, AF – Cityplan Praha, Garant akce: Ing. Radek Lukeš

16. – 17. duben 2014 ENERGETICKÝ SPECIALISTA S OPRÁVNĚNÍM KE ZPRACOVÁNÍ „PENB" III

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou na zkoušky pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž absolventi se po splnění dalších podmínek dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stávají energetickými specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Energetický auditor Ing. Miroslav Urban, Ph.D. během dvou dní seznámí účastníky s okruhy zkouškových otázek MPO a stejně jako u dvou předchozích úspěšných kurzů se zaměří i na praktické výpočty. Cena kurzu je 2.975 Kč + 21% DPH, místo konání: České Budějovice.

Bližší informace získáte na www.eccb.cz nebo na tel. č. 387 312 580.

16. duben 2014 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Předkládaná projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení konstrukce, zateplení u stávajících a nových objektů

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice

1. Rozdělení stavby do požárních úseků

* výpočet požárního rizika, * požární odolnost stavebních konstrukcí, * požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti, * zabezpečení stavby požární vodou, * technická zařízení a vzduchotechnika, * požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.

2. Konstrukce zateplení u stávajících a nových objektů

* ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normy související, * materiálové a konstrukční provedení zateplení, * změny vyvolané Z1 ČSN 73 0810:2012, * vliv konstrukce zateplení na konstrukční systém stavby.

Přednáší: plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP; kpt. Ing. Milan Valouch, odbor prevence, MV GŘ HZS ČR.

Vložné 500 Kč (100% dotace členům ČKAIT). Garant akce: Ing. František Hladík

PŘIPRAVUJEME/ INFORMACE

23.-26. duben 2014 MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH IBF BRNO

Místo konání: Brno - Výstaviště

Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Hlavní témata výstavy:

• Energetická náročnost budov

• Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII) a její aplikace do české legislativy

• Dřevostavby

• Rekonstrukce

• Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru

Členové ČKAIT mají vstup na výstavu po registraci zdarma. Informace o registraci na webové stránce ČKAIT nebo na Informačním středisku ČKAIT tel. 227 090 226, 227 090 216.

Září 2014 ODBORNÁ EXKURZE (RAKOUSKO nebo ČR)

Informace příště.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

VALNÁ HROMADA ČKAIT

Již podruhé byl pro konání valné hromady oblasti České Budějovice zvolen Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Prostředí příjemné, dostupné MHD pro místní i s možností parkování pro přespolní. Přítomných 177 členů zastupovalo 1675 autorizovaných osob evidovaných v oblasti Č. Budějovice k 31.12.2013.

Cíle a úkoly valné hromady dané programem byly splněny a naplněny přijetím usnesení, z něhož vyjímáme:

 • zajistit plnění plánu činnosti na r. 2014,
 • delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti na SD v Praze dne 29.3.2014 přednesené na VH a podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT,
 • výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy, místní samosprávy, odbornými školami a partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

Předseda oblasti Ing. František Hladík ve zprávě o činnosti výboru a kanceláře za r. 2013 vyzdvihl zejména program v oblasti CŽV – semináře a exkurze zaměřené na prohloubení vědomostí AO v oblasti legislativy i technických znalostí.

Poděkoval za spolupráci zástupcům spolupracujících organizací, úřadů a škol. Zdůraznil význam účasti oblastní kanceláře jako spoluorganizátora na akci Českého svazu stavebních inženýrů PRESTA - prestižní stavba jižních Čech, jejíhož již 7. ročníku se zúčastnilo 46 přihlašovatelů. Na navazující putovní výstavě soutěžních panelů staveb je odborné i laické veřejnosti prezentována činnost našich AO v JČ kraji i v Salzburgu.

Další významný počin je soutěž ČKAIT o CENU INŽENÝRSKÉ KOMORY. V roce 2013 se do soutěže z naší oblasti přihlásilo 8 členů. Tato cena slouží pro propagaci práce našich členů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne při letošním Shromáždění delegátů. V minulých letech naši členové uspěli, tak uvidíme letos.

Činnost v r. 2014 bude zaměřena na CŽV, zejména na legislativní problematiku, odborné exkurze a veletrhy, o kterých budeme informovat vždy ve „Zpravodaji".

Není možné dobře plnit úkoly dané autorizačním zákonem a schváleným plánem práce bez aktivní účasti členů jak na přípravě aktivit, tak i na realizaci a případné účasti na seminářích CŽV.

Předseda ČKAIT pan Ing. Pavel Křeček, tak jak bylo očekáváno, se ve svém vystoupení zaměřil na aktuální problémy, které ČKAIT řeší ve vztahu na státní správu i veřejnost z těchto hledisek:

 •  Propagace Komory a naše práce navenek, aktivita členů osobně nebo prostřednictvím aktivů oborů TPS, TZS, DS a PS,
 •  Kvalita naší práce jako jednotlivých AO, osobní odpovědnost,
 •  Ohodnocení naší práce, nízká cena, bezpečná cena,
 •  Přesnější definici autorského dozoru,
 •  HOŘ – honorářový řád a problematika ÚHOS – tak jak bylo prezentováno v Z+i,
 •  Účast Komory na tvorbě norem, standardů, při legislativním procesu (SZ,ZVZ),
 •  Zhodnotil činnost středisek kanceláře Komory – legislativně právního, informačních technologií a informačního střediska,
 •  Upozornil na význam naší spolupráce s odbornými školami.

V závěru poděkoval výboru i pracovníkům kanceláře oblasti Č. Budějovice za vykonanou práci s konstatováním, že těžiště práce ČKAIT je v oblastech a v aktivitě členů.

V okénku vystoupení hostů zástupci škol:

rektor VŠTE Č. Budějovice Ing. Marek Vochozka, ředitel SPŠ stavební České Budějovice RNDr. Vladimír Kostka a ředitel SPŠ a VOŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka upozornili mimo jiné na problematiku

 •  hodnocení a odměňování práce pedagogů a odborných pracovníků (externistů),
 •  ohrožení odborného školství z důvodu nezájmu studentů o odborné studium,
 •  nezájem veřejnosti o tuto problematiku.

Všichni poděkovali oblasti ČKAIT za technickou podporu školám při zajištění odborné výuky poskytováním odborné literatury a publikací IC ČKAIT, pomoci při zadávání závěrečných studijních prací či při zajištění porotců pro studentské soutěže.

Ing. Lubomír Průcha, vedoucí oddělení OREG JČ KÚ omluvil neúčast pana hejtmana a ředitele KÚ z důvodu časového zaneprázdnění a ve svém příspěvku poukázal na webové stránky JČ KÚ, kde jsou sválené ZÚRK plánu rozvoje kraje a zveřejňovány soutěže ZVZ (mosty, komunikace). Poděkoval za informování pracovníků SÚ z hlediska vztahu SZ a AZ, pomoci AO při povodních v červnu 2013 a za aktivní osobní přístup předsedy oblasti při jednání s ředitelem JĆ KÚ. I nadále JĆ KÚ počítá s technickou i finanční pomocí jako spoluorganizátora soutěžní přehlídky PRESTA.

Předsedové ČSSI, ČSVH a SPS ČR Ing. Jelínek, Ing. Kujal a Ing. Tvrdík vyzdvihli dobrou spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT a informovanost členů o činnosti ve společně vydávaném Zpravodaji.

Zástupci pojišťovacího makléře GrECO podali základní informaci a po celou dobu konání VH zodpovídali konkrétní dotazy členů.

Po celou dobu konání VH měli členové možnost zakoupit si se slevou odborné publikace IC a vyslechnout informaci ředitelky IS Ing. Janouškové o připravovaném programu CŽV a Profesisu 2014.

Po skončení valné hromady měli účastníci možnost při občerstvení osobního setkání a diskuse s kolegy i představiteli ČKAIT.

Ing. Jiří Schandl

Pozn.redakce: již dnes si v kalendáři poznamenejte, že příští VH se bude konat 14.ledna 2015 opět v Clarion Congress Hotelu.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

Letošní volební výroční schůze proběhla dne 20. 2. 2014 v salonku Vajgar Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích za účasti 21 členů.

Zvolila výbor na další období ve složení: (všichni Ing.) Baloun Jiří, Bednářová Petra, Hladík František, Honzáková Milena, Jelínek Jan, Kocina Karel, Korešová Alena, Kujal Bohumil, Mašek Jan, Lengál Petr, Skalík Michal, Šubrt Roman.

Revizní komisi ve složení: Ing. Bostl František a Ing. Chromý Tomáš

Delegáty na sjezd ČSSI: Ing. Jelínek Jan, Ing. Korešová Alena (náhradník Ing. Bednářová Petra).

Ve svém Usnesení:

Schválila

• zprávu o činnosti za rok 2013 s tím, že byly splněny úkoly uložené výboru usnesením členské schůze ze dne 18.2.2013

• návrh činnosti na rok 2014

• zprávu o hospodaření k 31.12.2013

• návrh rozpočtu na r. 2014

Vzala na vědomí:

• revizní zprávu k 31.12.2013

• zvolené členy výboru

Uložila výboru OP:

• pokračovat v pravidelných odborných a společenských akcích dle plánu na r. 2014.

• vydávat nadále Zpravodaj v 2měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky.

Hostem schůze byl prezident ČSSI Ing. Pavel Štěpán, který ve svém vystoupení vyzdvihl dobrou práci oblastní pobočky a její spolupráci s ostatními organizacemi – ČKAIT, SPS ČR a zejména vyzdvihl jednu z nejúspěšnějších přehlídek stavební realizací v jednotlivých krajích ČR – PRESTA.

ZMĚNY SOUKROMÉHO PRÁVA VE VAZBĚ NA STAV. ČINNOST V ČR

(akce konaná dne 20. ledna 2014)

Po první přednášce na téma NOZ (Nový občanský zákoník) dne 17.10.2013, která byla věnována obecnému úvodu NOZ se tentokráte přednášející JUDr. Petra Adámková, Ph.D. soustředila na představení změn soukromého práva (nový občanský zákoník) v oblasti věcných práv a smluvního práva, které mají dopad pro osoby činné ve výstavbě. Porovnání dříve platných Obch.Z a Obč.Z a NOZ, nové zásady a nové pojmy, sousedská práva, změny u smlouvy o dílo a jejich dopad na předpisy veřejného práva, zejména stavební zákon a katastrální zákon. Účastníci obdrželi základní schémata náležitostí smlouvy o dílo a přehled zákonných ustanovení (odkazy na příslušné §§ NOZ) Smluvního práva.

Uvedená schémata jsou členům ČKAIT k dispozici na vyžádání v oblastní kanceláři.

Přednášky se zúčastnilo 87 autorizovaných osob.

Ing. František Hladík

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ KRAJE, STANDARDY-princip vyhlášky 499/2006 Sb. (akce konaná dne 20. února 2014)

Dle ohlasu účastníků velmi zdařile vybraná témata:

a) jak z hlediska informací o tvorbě a významu územního plánu, specifikací priorit v ZÚRK (zásada územního rozvoje kraje) a PÚR (politiky územního rozvoje) přednesené Ing. Danielou Řežábkovou, ved. územního plánování a reg. rozvoje JČKÚ. Přednášející poukázala na postoupnost, platnost a závaznost jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace a povinnostmi projektantů se jimi řídit. S podrobnostmi ZÚRK a PÚR se můžete seznámit na.

V současné době platné ZUR: http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvoje-kraje,9

Návrh první aktualizace ZUR: http://up.kraj-jihocesky.cz/?prvni-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-navrh-pro-spolecne-jednani,237

Politika územního rozvoje ČR 2008: http://www.mmr.cz/getmedia/d6c409ab-d65c-414c-b2bd-3a4aed146bf3/Politika_uzemniho_rozvoje_CR_2008

Návrh aktualizace PUR zatím není zveřejněn pro veřejnost.

b) tak i výkladem stavu připravovaných Standardů profesních výkonů a souvisejících činností ve vztahu na stavební zákon a navazující vyhlášku 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. předneseným Ing. Pavlem Štěpánem, členem představenstva ČKAIT. Přednášející vysvětlil 39 účastníkům záměr členů přípravné komise připravit „Standardy" tak, aby jednotlivé stupně dokumentace a PD plynule navazovaly v jednotlivých fázích realizace dokumentace i stavby. Vysvětlil i principy vazeb novelizované vyhl.499/2006 Sb. v návaznosti na jednotlivé §§ nejen vyhlášky, ale i zákona. První návrh „Standardů" byl pracovníků skupinou odborníků ČKAIT, ČKA a SPS zveřejněn v r.2011. Z uvedených dat účinnosti SZ a novelizované vyhlášky (r.2006,2013) vyplývá, že bude nutno původní návrh přepracovat. Teprve po přepracování dojde k procesu projednání a schválení.

Ing. František Hladík

PŘIPRAVUJEME

16. května 2014 Exkurze na Úpravnu vody Želivka s návštěvou zámku Štiřín a jeho parku

Program:

7.00 hod. odjezd z Č. Budějovic, Mariánské náměstí

9.00 hod. návštěva zámku Štiřín + park (výklad a doprovod Dr. Václav Větvička)

14.00 hod. Úpravna vody Želivka – největší ÚV v ČR, přívod vody štolou 52 km dlouhou do Prahy (VDJ Jesenice 200 OOO m3)

18.00 hod. předpokládaný návrat

Cena bude vykalkulovaná dle počtu přihlášených a nebude obsahovat náklad na stravu ani vstupné.

Přihlášky na tel. 722 968 114, 386 352 881 nebo, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 15. 4.2014.

29. dubna 2014 Povodňové plány obcí – školení povodňových orgánů obcí

Školení se koná v zasedací místnosti zastupitelstva, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovicích Garant Ing. J. Baloun z Povodí Vltavy s.p.

20. května 2014 Novela zák. č. 275 (změna zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích), Garant JUDr. Pavel Rubeš Ph.D., od 14.00 hod., Čevak.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Z á p i s

z výroční, volební členské schůze ČSVH konané dne 19. 2. 2014

v zasedací místnosti ČEVAK a. s. České Budějovice, ul. B. Němcové 12

Dle prezenční listiny bylo přítomno 24 členů ČSVH (včetně nově přijatých), a 7 čestných hostů.

Schůzi řídil Ing. Jan Jindra CSc. a reprodukční techniku obsluhoval Jiří Švagr.

Úvodem byl schválen všemi přítomnými členy ČSVH program schůze – v souladu s pozvánkou. Hosty a významné osobnosti VČS - Ing. Bc. Miroslava Krejču CSc., senátora Parlamentu ČR, Ing. Karla Černého, vedoucího odboru ŽP zemědělství a lesnictví KÚ Jč. kraje, Ing. Hanu Zahradníkovou, vedoucí oddělení vodního hospodářství KÚ Jč. kraje, Ing. Miroslava Jocha, 1 náměstka primátora SM Č. Budějovice, Ing. Petru Šebestíkovou, SM Č. Budějovice, RNDr. Růženu Ferebauerovou, proděkanku VŠERS, Ing. Petru Klimešovou, VŠERS, Ing. Františka Hladíka, předsedu OK ČKAIT Č. Budějovice, Karla Herdu, ředitele SWECO – Hydroprojekt o. z. Č. Budějovice, Ing. Jana Boučka z Magistrátu města Prahy a Ing. Jana Jelínka, předsedu ČSSI OP České Budějovice a další, přivítal Ing. Bohumil Kujal.

Přítomným byl předán Vodohospodářský bulletin 2013, Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce a text Zprávy o činnosti ČSVH za rok 2013. Přítomní členové ČSVH měli možnost si zaplatit příspěvky na rok 2014.

Po přivítání hostů následovala volba mandátové, návrhové a volební komise. Tyto komise byly zvoleny plným počtem hlasů.

Byli představeni noví členové ČSVH, Ing. Petr Kohoutek, projektant firmy VAK projekt s.r.o., Ing. Ivan Ingeduld – ředitel oblasti Vodohospodářské stavby SWIETELSKY stavební s.r.o. a Ing. Hana Píšová – projektantka. Noví členové byli přijati za řádné členy ČSVH všemi hlasy.

Výroční zprávu o činnosti společnosti ČSVH a zprávu o hospodaření za rok 2013, stejně jako plán činnosti na rok 2014 přednesl Ing. Kujal.

Všem členům výboru ČSVH, revizní komisi, kterým dnes končilo volební období, bylo jmenovitě poděkováno za vynikající výsledky dosažené za uplynulé volební období. Také bylo poděkováno Bc. Vlastě Vlčkové za administrativní a účetnickou činnost.

Výroční zprávu ČSVH za rok 2013 obdrželi všichni přítomní, zpráva bude daná na vébové stránky.

Navržené odborné akce na r. 2014 byly jednotlivě projednány a schváleny.

Na rok 2014 jsou plánované příjmy a výdaje finančních prostředků vyrovnané a představují částku ve výši 277.000,-Kč. Zprávu revizní komise za rok 2013 přednesl Ing. Radek Mára. Stav finančních prostředků – rozdíl příjmů a výdajů je + 35.778,- Kč.

Za revizní komisi bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. K 31. 12. 2013 má ČSVH 74 členů (řádných i přidružených).

Vystoupení hostů: jako první vystoupil Ing. Miroslav Joch, který se kladně vyjádřil o činnosti ČSVH při hodnocení provozu ČOV Č. Budějovice za rok 2013 a toto hodnocení bude zajišťováno i v roce 2014. Příspěvek Ing. K. Černého obsahoval informaci o dlouhodobé spolupráci mezi KÚ Jč. kraje a ČSVH. Tato spolupráce bude nadále pokračovat se zaměřením na pomoc malým obcím v VH otázkách. Ing. Zahradníková se zabývala spolupráci v oblasti Povodňových plánů a protipovodňové ochrany. Ing. Bouček zevrubně informoval o připravované výstavbě ÚČOV v Praze a kriticky se vyjádřil o zbytečně drahé investiční výstavby u nás.

Bc. Ing. Krejča CSc. informoval o institutu občanské iniciativy týkající se pitné vody, o Lisabonské smlouvě z 2. 7. 2009, o zaručení vody pro všechny, globálním přístupu k ochraně vod a o Evropském inovačním partnerství.

Ing. Hladík vyzdvihl důležitost CŽV AI a AT a informoval o připravovaných odborných akcích. Ing Jelínek se zabýval významem ČSSI a důležitosti při zajišťování CŽV stavebních techniků a inženýrů. RNDr. Ferebauerová podrobně informovala o plnění OP „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji" (zajišťovaný garantem Ing. M. Šírem CSc.), bylo vydáno 8 ks odborných publikacích, bylo uspořádáno několik vzdělávacích kurzů a bylo pokračováno v on-line konferenci. Několik publikací zpracovali členové ČSVH. Zajišťovaný OP byl vysoce hodnocen v rámci celé ČR.

Dle programu následovala volba nového výboru. Volební výbor vedený Ing. B. Strnadem zajistil volbu s tímto výsledkem: do výboru ČSVH byli zvoleni: Ing. Jiří Baloun, Ing. Ivan Ingeduld, Ing. Bohumil Kujal, Ing. arch. Martin Malec, Ing. Pavel Peroutka, Ing. Jiří Pudil a Ing. Miloslav Šír CSc., do revizní komise byli zvoleni: Ing. Radek Mára a Ing. Dana Zídková. Vedoucí sekcí jsou stejní jako v minulém období a to: doc. Ing. Iva Čiháková CSc. – vodárenská, Ing. Jiří Pudil - čistírenská, Ing. Jiří Baloun – hydrotechnická, prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. – rybnikářská a Bc. Ing. Miroslav Krejča CSc. – školská vzdělávací.

V závěru bylo schváleno usnesení, poděkováno všem aktivním členům za jejich činnost a hostům za jejich příspěvky.

Ing. Bohumil Kujal, předseda

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky