Zpravodaj číslo 3 - květen 2009

ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY ČKAIT Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SDĚLTE SVOU E-MAILOUVU ADRESU ! ! !
Rozesílání aktuelních informací a všech čísel Zpravodaje adresátům e-mailové adresy. Ostatní pouze 2x do roka.

ODBORNÉ AKCE
14.5. PASIVNÍ DOMY A ENERGETICKÉ PŘEDPISY

Výstaviště Č.Budějovice, HOBBY, pavilon "Z" od 13-17 hod.
Problematika pasivních domů a energetických předpisů, příklady realizovaných domů na území ČR i v zahraničí a předvedení měření termovizní kamerou. Informace o vyhlášeném dotačním programu MŽP "Zelená úsporám" určenému na zateplování, výměnu oken, ekologické kotle, solární kolektory a tepelná čerpadla. Přednáší: Ing.Miroslav Urban Ph.D.- ČVUT, Dr. Blanka Veltrubská-SFŽP, Ing.Zdeněk Zikán-Atrea s.r.o. Účastníkům semináře-členům ČKAIT a ČSSI na místě proplatíme vstupenku ! Garanti: ECČB a ČKAIT ing.Dufek.

19.5. PROTIPOVODŇOVÁ ÚPRAVA KORYTA VLTAVY v ČB
Protipovodňová úprava koryta Vltavy v Českých Budějovicích a dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou. Zájemce o prezentaci žádáme o potvrzení účasti na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript v termínu do 7.5.2009 !

5.-13.7. IRSKO 2009
Tematický zájezd autokarem na trase Plzeň, Birmingham, západní pobřeží Irska (4 dny) Dublin, Londýn, Plzeň. Zájezd obsazen. Garant: ing. Schandl

26.-28.9.2009 EVROPOU BEZ HRANIC
Tematický zájezd na vodohospodářské a pozemní stavby současnosti, přírodní krásy a zajímavosti Dolního Rakouska, západního Slovenska a jižní Moravy.
Program: 26.9.-7,30 odj. Z Č. Budějovic přes Zwettl, Melk, údolím Dunaje Wachau do Krems, ubytování v 2 lůž. pokojích v oblasti Mikulova. 27.9.-Bratislava a okolí, večer společné posezení, 27.9.- Lednicko-Valtický areál, Moravský Krumlov (Slovanská epopea). Cena 2100 Kč (dotace členům ČKAIT nebo ČSSI 600 Kč). Přihlášky v kanceláři.
Garant ing.Schandl

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

PŘIPRAVUJEME
19.11.2009 NOVINKY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice od 14-18 hod.
Novela stavebního zákona a dotační program "ZELENÁ ÚSPORÁM" se zaměřením na Obecné podmínky programu, administrace žádostí, kontrola poskytnutých podpor (zástupce krajského pracoviště SFŽP).
Technické podmínky programu :
ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (použití v rámci programu)
ČSN EN ISO 13790:2008 (použití v rámci programu)
TNI 730329:2009 a TNI 73 0330:2009-04-28 softwarová podpora tepelně technických výpočtů (v rámci programu)
Přednáší ing.Jiří Šála, nebo Jaroslav Šafránek nebo prof.Jan Tywoniak.
Garant:ing.Dufek, ing.Hodina

Prosinec ADVENTNÍ SETKÁNÍ členů ČSSI a ČKAIT V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ZHODNOCENÍ AKCÍ
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

Dne 17 .března 2009 se v aule Stření průmyslové školy stavební, uskutečnila přednáška pracovníků Kloknerova stavebního ústavu, Doc. Ing. Markové a Ing. Sýkory, na téma Eurokódy (Evropské normy) v navrhování staveb od roku 2010. Přednášky navazovaly na předchozí vystoupení profesora Holického, které se tímto nastávajícím problémem (hlavně našich statiků) zabývalo ze všeobecné stránky. Vystoupení docentky Markové a inženýra Sýkory se věnovalo problémům zatížení a zatěžovacích stavů stavebních konstrukcí při jednotlivých i celkových druzích zatížení (zatížení sněhem, teplotou, tzv. geozatížením, větrem - s upozorněním na problematiku výpočtů u atik a rohů budov, zatížením námrazou apod.). Byly uvedeny informace nutné pro návrh stožárů i pro zatížení mimořádná, vyplývající i z analýzy (příkl. výbuch plynu). Bylo poukázáno i na existující nesoulady s názorem euronorem a názorem našich expertů i na zatím nedořešené detaily.
Zaslechl jsem (bohužel až po skončení přednášek) o potřebě informace o řešení problému zemětřesných oblastí. (Ne všichni naši statici pracují jen v českém "rybníčku").
Předpokládám, že informace i školení budou pokračovat i v dalších měsících (už i podle programu IC ČKAIT). Rovněž předpokládám, že do doby zahájení platnosti euronorem bude dostatek písemných podkladů ať knižních nebo dostupných na internetu, či DVD vydaných v rámci PROFESISu ČKAIT.
Ing. Tomáš Chromý

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL STAVEBNÍCH V GRAFICKÝCH PROGRAMECH
Místo konání SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, dne 2. dubna 2009
Osmého ročníku celostátní soutěže žáků středních průmyslových škol stavebních v projektování pomocí grafických programů se zúčastnilo 23 škol z ČR a SR. Používané grafické programy: ArchiCAD, Allplan 2008 a AutoCAD Architecture 2008. Každou školu reprezentovali dva žáci.
Úkolem studentů bylo zpracovat zadání v tomto rozsahu:

  • z převzatých podkladů vytvořit model rodinného domu,
  • z modelu vygenerovat výstupy v náležitostech pro stavební řízení: půdorys 1.N.P., typický řez, dva pohledy dle vlastního výběru a axonometrický náhled,
  • tyto grafické výstupy umístit v zadaném rozvržení na formát výkresu A1 (výstupy v náležitostech pro stavební povolení v obvyklém měřítku),
  • soutěžní grafický výstup připravit pro tisk (na dané tiskárně se zadanou kvalitou tisku).

Předseda soutěžní poroty, pan Ing. Stanislav Hronek, byl jmenován regionální kanceláří ČKAIT. Posuzovací komise kladně zhodnotila velmi dobrou odbornou úroveň výsledků tříhodinové práce soutěžících žáků. Prvých 5 míst bylo ohodnoceno diplomem. Každý soutěžící obdržel pamětní list a drobné upomínkové předměty. V této souvislosti patří naše velké poděkování celé řadě sponzorujících jihočeských stavebních podniků, bez jejichž pochopení a podpory by nebylo možné celostátní soutěž na dané úrovni zabezpečení organizovat. Nešlo však jen o místa a ceny. Soutěž probíhala v přátelském neformálním duchu. Tak že se za rok opět rádi sejdeme v dalším, již devátém ročníku, 24. - 26. března 2010.
Ing. Karel Hes, zástupce ředitele SPŠ stavební Č.Budějovice

ÚPRAVNA VODY PLAV A VSJČ
V rámci Mezinárodního dne země byl dne 27.4.2009 uskutečněn seminář o Úpravně vody Plav a Vodárenské soustavě Jižní Čechy. Tato akce byla určena hlavně starostům obcí v Jihočeském regionu a zúčastnilo se ji cca 50 představitelů veřejných samospráv, tisku a dalších pozvaných vodohospodářských pracovníků. První část semináře se uskutečnila v zasedací místnosti VAK JČ, kde zahajovací slovo měl Ing.Jiří Kubeš - místopředseda ČSVH, o Vodárenské soustavě JČ a jejím vzniku až do současné doby přednesl Ing.Vladimír Fürth - zástupce ředitele JVS a o kvalitě vody ve VSJČ informoval Ing.Jiří Jindra,CSc. hlavní technolog VAK JČ. Pak následoval odjezd na Úpravnu vody Plav, kde byla uskutečněna její prohlídka s výkladem pana Rytíře -vedoucího úpravny.
Akce byla připravena ČSVH, VAK JČ a JVS a organizační zajištění bylo Mg. Renatou Kollarczykovou z Energie AG. Akce měla mimořádný úspěch a přinesla účastníkům semináře informace o nových technologiích v úpravně pitné vody a strojním odvodňování vodárenských kalů.
Ing.Bohumil Kujal

presta2006-2008PRESTA JIŽNÍ ČECHY
5.ROČNÍK
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2006-2008

Pátý ročník přehlídky stavebních realizací PRESTA jižní Čechy 2006-2008 byl uzavřen na reprezentačním společenském večeru v Písku dne 2.dubna 2009. Tato akce je pořádána již od r.2000. Na rozdíl od ostatních krajských či oblastních soutěží o stavbu roku si PRESTA klade poněkud jiné cíle.
Cílem pořadatelů je popularizovat všechny dobré stavby nejen mezi odborníky, ale i pro laickou veřejnost, přispívat ke zvyšování stavební kultury v kraji a propagovat práci projektantů a stavitelů. Při hodnocení je kladen důraz na účelnost stavby, na projektové řešení a na kvalitní provedení. Zůstává ještě prostor pro zhodnocení dalších individuelních hledisek.
V čem tedy byla úspěšnost letošního ročníku ? Je to 54 přihlášených staveb, přičemž všechny splnily soutěžní podmínky, dále je to zvyšující se zájem veřejných investorů - Jihočeského kraje a významných měst, jejichž představitelé se slavnostního vyhlášení výsledků soutěže osobně zúčastnili. Dále je to i určitá tradice, v jejímž důsledku dostáváme dotazy, kdy bude další ročník soutěže opět vyhlášen. Kuriozitou letošní soutěže bylo i místo slavnostního vyhlášení výsledků, kterým byla Sladovna Písek. Tento rozsáhlý a mnoho let nevyužívaný objekt v samém jádru historického města totiž dostal dvě nejvyšší ocenění: hlavní cenu PRESTA v kategorii Rekonstrukce občanských staveb a cenu hejtmana Jihočeského kraje INSPIRA za inspirativní řešení objektu sloužícího veřejnosti. Pro pořadatele je zadostiučiněním, že tento objekt byl již dříve vybrán pro místo slavnostního vyhlášení. Stavba je kvalitní rekonstrukcí zejména tesařských konstrukcí, které tvoří v interiéru významný prvek, což ocenili účastníci slavnostního vyhlášení a též krajský hejtman Jiří Zimola.
Výsledky soutěže jsou umístěny na www.cssi-cr.cz

Propagaci slouží panely všech přihlášených staveb, které jsou vystavovány :
4.5.-12.5. Č.Krumlov, MÚ Kaplická ulice
13.5.-17.5. Výstaviště ČB, HOBBY, pavilon "Z"
18.5.-24.5. JČ KÚ Č.Budějovice
25.5.-31.5. Č.Budějovice, Radnice
1.6.-7.6. VŠTE Č.Budějovice
8.6.-14.6. J.Hradec, KD Střelnice
Ing.Jiří Schandl, místopředseda soutěžní poroty

VELETRH BRNO
Hlavním tématem stavebních veletrhů Brno 2009 bylo "Energeticky úsporné stavění". Toto téma se prolínalo všemi obory veletrhu. Hlavním hitem byl program MŽP a SFŽP "Zelená úsporám". Zájezd, který se uskutečnil 23.4.2009, byl účastníky hodnocen kladně.

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo dne 5.2.2009 svým usnesením 1/2009 o pořízení nového územního plánu pro město České Budějovice. Na webových stránkách města je umístěn formulář pro ostatní veřejnost, který je koncipován formou žádosti jednotlivých respondentů vůči pořizovateli územního lánu k navrhovanému způsobu využití pozemků ve městě s uvedením vlastnických nebo obdobných práv k nim s termínem odevzdání do 31.8.2009

VÝZVA
V návaznosti na uzavřenou dohodu s Hasičským záchranným sborem JČ kraje Vás vyzývám k přihlášení se ke spolupráci pro případ potřeby poskytování odborných stanovisek k okamžitému snížení škod při živelných pohromách na stavbách a stavebních konstrukcích pro obory Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Technologická zařízení staveb a obor Geotechnika.
Ing.František Hladík, přednosta oblastní kanceláře

csvh

TERMÍN N Á Z E V Komu je určena místo
květen Čištění odpadních vod v malých obcích starostům a technickým pracovníkům malých obcí České Budějovice
19.květen rotipovodňová úprava Vltavy členům ČSVH, ČKAIT, ČSSI, SPS České Budějovice
9.června Vodovodní přípojky od A až do Z projektantům, investorům, soukromníkům Praha ČSSI, Sokolská 15
červenec Nová ÚV V Hrdějovicích členům ČSVH, ČKAIT, ČSSI, SPS České Budějovice
srpen Rožmberk-Protipovodňová Ochrana obcím v Jč.kraji, spolp. s Jč.KÚ České Budějovice
říjen Revitalizace Orlické nádrže (Spoluúčast ČSVH) konference pro vodohospodáře Písek
5.listopad Vodohospodářská funkce rybníků provozovatelům, investorům, projektantům Č.Budějovice

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky