ZPRAVODAJ číslo 3 - květen 2013

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v oblasti v rámci CŽV – 1 bod

16. květen 2013 - ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV + prezentace IC ČKAIT + výstava PRESTA

Pro odbornou i laickou veřejnost proběhne v rámci výstavy HOBBY od 15-17 hod. v pavilonu „Z“ přednáška k energické náročnosti budov. Souběžně bude informační centrum ČKAIT nabízet k prodeji odbornou literaturu. V pavilonu „T“ si mohou účastníci výstavy prohlédnout všechny stavby, které se představily a byly hodnocené v soutěžní přehlídce PRESTA jižní Čechy 2010-2012.


21. květen 2013 - Exkurze NA STAVBU TROJSKÉHO MOSTU PŘES VLTAVU V PRAZE

Odjezd autobusu ve 13.00 hod. od oblastní kanceláře, Staroměstská 1, ČB, návrat cca 20.30 hod. Účastníci – členové oblastí ČB ČKAIT a ČSSI zdarma, v případě volného místa vložné pro cizí 300 Kč/os. (jízdné). Přihlášky v oblastní kanceláři do 10.5.2013.


5. červen 2013 - Exkurze na D3 - obchvat TÁBOR- VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Odjezd autobusu v 13.30 hod. od oblastní kanceláře, Staroměstská 1, ČB, návrat cca 19.00 hod. Účastníci – členové oblastí ČB ČKAIT a ČSSI zdarma, v případě volného místa vložné pro cizí 100 Kč/os. (jízdné). Začátek exkurze v 15.00 hod na parkovišti u hotelu EL-ZET (dříve Mašák) na napojení D3 za Táborem/křižovatka Praha-Pelhřimov. Přihlášky v oblastní kanceláři do 24.5.2013.
Garant:Ing. Lukeš


19. - 22. září 2013 TEMATICKÝ ZÁJEZD A NOVÁ VÝSTAVBA U SEVERNÍCH SOUSEDŮ + veletrh FOR ARCH

Obsahem bude prohlídka nové výstavby v Praze, návštěva veletrhu FOR ARCH Praha, jednodenní exkurze do Wroclawy, památky UNESCO a nové sportovní stadiony. jednodenní exkurze do Německa do centra Lužických Srbů) s prohlídkou nové občanské a inženýrské výstavby a historických měst, obnova krajiny po vytěžených hnědouhelných dolech, prohlídka významných staveb v Liberci.
Ubytování 3 noci na stejném místě ve Vysokém nad Jizerou, 2lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, stravování polopenze. Odjezd 19.9.2013 7 hod. z Č.Budějovic, návrat 22.9.2013 kolem 18.hod. Cena zájezdu 3000 Kč (dotace členům ČKAIT 900 Kč, dotace členům ČSSI na základě individuelní žádosti). Přihlášky do 31.5.2013 se zálohou 1000 Kč/os.
Garant: Ing. Jiří Schandl

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ A INFORMACE

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Seminář se uskutečnil dne 21.března v aule SPŠ stavební v Č.Budějovicích za účasti 37 AO. Cílem semináře bylo seznámit posluchače s principy, koncepcí a aktuálním legislativním rámcem, plynoucím z požadavků směrnic EU v řešení energetických úspor budov (ENB). Zatímco technické řešení – posuzování je zřejmé, jsou právní nástroje ve stavu, kdy vývoj předbíhá tyto dokumenty. Seminář byl členěn do třech částí:
Nová legislativa v oboru energetického hodnocení budov - Ing. Adamovský, ČVUT Praha katedra TZB - obecné principy posuzování PENB (budovy s nulovou potřebou energie, jaká technická řešení přináší tyto požadavky na stavební konstrukce, způsob užívání a netechnologická zařízení staveb. Směrnice EHS 31/2010 a její implementace do právního rámce ČR. Přístup k řešení ENB – vytváří se model výchozí dokument představující projektové řešení, aspekty užívání stavby, klimatická data – expozice. ENB jako transfer energie pro zajištění funkce a kvality. Nové principy nahlížení na posuzování staveb. TNI 730331 ENB stanoví typické parametry tech. systémů - tech. normalizační řešení užívání budov.
Vyhláška o energetické náročnosti budov a budovy s téměř nulovou spotřebou energie - Ing Šubrt, ČB Stávající a aktuální právní rámec pro posuzování ENB.- požadavky.zák. 406/2012 ve znění 318/2012 zák. o hosp. s energií. ČSN EN 15251. Výklad pojmu referenční budova (Stejná budova stanovena podle tech. předpisů – norem vytvoření srovnatelné báze).
Umisťování staveb, architektonické řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie - Ing. arch. Smola. Poznatky z projekční praxe a úskalí, které nový legislativní rámec v posuzování staveb přináší. Současná materielně technická základna a vývoj progresivních stavebních konstrukcí v oblasti stavební fyziky. Nové vlastnosti EPS co do mechanické odolnosti umožňující řešit tepelné mosty tzv. zátěžový PS, kompozitní materiály úspěšně nahrazující ocel.kce, aplikace tepelných izolací z interiéru budov na opláštění, problematika fyzikální a úspěšnost řešení. TNI 730329(30) ČSN 730540-2.
Ing Jan Jelínek


NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

Seminář proběhl ve stanovený termín 18.4.2013 v aule SPŠ stavební v Č.Budějovicích za mimořádného zájmu našich členů (70 AO).
V první části podal člen výboru oblasti Ing.František Konečný výklad k rozsahu a obsahu vyhlášek novelizovaných v návaznosti na SZ.
V druhé části JUDr. Václava Koukalová provedla výklad některých ustanovení zákona ve vztahu na činnosti AO, upozornila na jednotlivé detaily a odlišnosti od zákona minulého, jak z hlediska pojmů, tak i povinností jednotlivých účastníků procesu výstavby. Během výkladu zodpovídala na konkrétní dotazy účastníků.
Závěrem předseda oblasti poděkoval členům za účast a upozornil je, že problematika SZ bude i nadále předmětem zájmu výboru oblasti a že je na 17.10.2013 připravován další seminář.


Společné jednání zástupců výborů oblasti ČKAIT a Arch+Ing Linec

logo_ckait

V předvečer Reprezentačního společenského večera stavbařů u příležitosti vyhlášení výsledků PRESTA 2010-2012 konaného dne 10.4.2013 se sešli na jednání zástupci výboru oblasti se členy delegace Arch+Ing, kteří byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků PRESTY. Účast za ČKAIT Ing. Fr.Hladík, Ing.J.Schandl, Ing. T.Otepka a K.Kovalovská. Za Arch+Ing Mgr. R.Leitner, DI T.Forsthuber a DI C.Stöger.
Při jednání byla diskutována a kladně hodnocena dosavadní spolupráce:

  • ve výměně informací v oblastech působnosti ČKAIT a Arch+Ing při osobních jednáních,
  • v oblasti legislativy, technických podkladech a předání publikací, v předávání praktických zkušeností
  • exkurze.

Dále byly diskutovány otázky související s putovní výstavou PRESTA v Rakousku.
Zájemci z řad členů Arch+Ing byli pozváni k účasti na námi organizované exkurzi na stavbu Trojského mostu přes Vltavu v Praze. Závěrem byly diskutovány některé termíny pro osobní kontakty. Předseda oblasti byl pozván na letní setkání členů Arch+Ing v Linci.


PRESTA jižní Čechy

Presta 2010 - 2012

Soutěžní přehlídka staveb realizovaných na území Jihočeského kraje měla již své sedmé pokračování. Při dvouletém cyklu tak zmapovala stavební činnost od roku 1995. Počet přihlášených staveb byl nižší než v předešlých ročnících, za což zřejmě může současný útlum stavební činnosti.
Předseda soutěžní poroty Ing. Michael Smola,MBA ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že všech 46 přihlášených staveb nejen splnilo podmínky soutěže, ale prokázalo i zvyšující se úroveň výstavby, takže porota měla značný problém vybrat z dobrých staveb ty nejlepší.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci Reprezentačního společenského večera stavbařů dne 10. 4. 2013 v příjemném prostředí rekonstruovaného hotelu Clarion Congress Hotel (dříve Gomel) v Českých Budějovicích. Účastníci večera si tak mohli ověřit, že hlavní cena v kategorii Občanské a průmyslové stavby-rekonstrukce byla této stavbě udělena oprávněně.
O významu akce a o její společenské prestiži svědčí účast hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, senátora Parlamentu ČR Tomáše Jirsy, starostů bývalých okresních a větších měst a představitelů dalších veřejných institucí a odborných škol. Ceny předával krajský hejtman spolu s představiteli pořádajících organizací – Ing Svatoplukem Zídkem za ČSSI, Ing Františkem Hladíkem za ČKAIT a Ing Miroslavem Maškem za SPS. Kromě toho udělil hejtman cenu INSPIRA Národnímu muzeu fotografie a dílně tapiserií v Jindřichově Hradci za inspirativní počin ve využití historicky cenných objektů pro veřejnost.
Cena PRESTA, kterou představuje stylizovaná soška, byla udělena vítězným stavbám v jednotlivých kategoriích a to:

  • Výstaviště Č. Budějovice pavilon „T“
  • Clarion Congress Hotel v Č. Budějovicích
  • ČOV Třeboň
  • Bechyně – rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
  • Most v Benešově nad Černou
  • Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné v Č. Budějovicích.

Souběžně probíhala i soutěž STUDENT PRESTA, což je soutěžní přehlídka projektů studentů stavebních SŠ a VŠ škol Jihočeského kraje. Do soutěže postoupilo 16 vítězných ročníkových projektů ze čtyř středních a jedné vysoké školy v kraji. Ceny STUDENT PRESTA byly uděleny v kategoriích Vysokoškolské práce a Středoškolské práce.
K výsledkům soutěže je vydán výpravný katalog, který popisuje všechny oceněné stavby, což je kromě zmíněných hlavních cen i 12 Čestných uznání a 3 Ceny vyhlašovatelů a dále uvádí seznam všech přihlášených staveb a studentských projektů. V katalogu je též uveden program výstav soutěžních prací v jednotlivých městech. Katalog přehlídky s výsledky soutěže najdete na www.cssi-cr.cz.
Slavnostního večera se též zúčastnila delegace Komory architektů a inženýrů Horního Rakouska a Salzburgu, která vyslovila zájem vystavit výsledky PRESTY ve svých spolkových prostorách v Salzburgu a projedná možnost jejich další prezentace veřejnosti i v Linci.
Slavnostní setkání uzavřela ředitelka soutěže Ing Alena Korešová poděkováním všem, kteří se podíleli na úspěchu soutěže, a vyslovila přání, aby PRESTA byla i v dalším ročníku vzorem pro výstavbu v kraji a tak se podílela na tvorbě a zlepšování životního prostředí.

Plán výstav:
15.4. - 19.4.2013 České Budějovice, KÚ Jihočeského kraje
22.4. - 26.4.2013 České Budějovice, Radnice - výstavní sál
29.4. - 3.5.2013 České Budějovice, škola VŠTE
6.5. - 10.5.2013 Český Krumlov, MÚ Kaplická ul. -hala přízemí
15.5. - 19.5.2013 Výstaviště České Budějovice, pavilon T
20.5. - 24.5.2013 Jindřichův Hradec, Městské divadlo KD Střelnice
27.5. - 31.5.2013 Tábor, Galerie čp.140
3.6. - 7.6.2013 Písek, škola SOU a SOŠ
10.6. - 14.6.2013 Strakonice, Výstavní sál hradu U Kata
17.6. - 21.6.2013 Prachatice, Galerie O.H.Hajeka
následně- Arch+Ing Salzburg, Rakousko

PŘIPRAVUJEME

17.10.2013 - Změny prováděcích vyhlášek s účinností k 29.3.2013 ve vazbě na velkou novelu; Změny v soukromém právu k 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost v ČR

14.11.2013 - Vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích ve vztahu na SZ + Svařování plastů

21.11.2013 - Výkon profese AO v ČR a Autorské právo + Likvidace škod z pojištění AO

12.12.2013 - Adventní setkání ve Velešíně

INFORMACE

logo_sps

P O Z V Á N K A
Dovolujeme si Vás pozvat na regionální konferenci Svazu podnikatelů ve stavebnictví- region Jižní Čechy, která se bude konat dne 30. května 2013 od 14,00 h. v Parkhotelu Hluboká na Vltavou, salónek Lovecká chata.
Všichni členové obdrží pozvánku také elektronickou poštou.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

28. 3. 2013 Přednáška pro končící studenty vodohospodářského zaměření na ČVUT v Praze

CSVH_logo

Pro studenty 5. ročníku oboru Voda byla uspořádaná v rámci předmětu Vodní hospodářství obcí (VHO 4) přednáška z oboru vodárenství s praktickými příklady, např. navrhování čerpadel a další technické vodárenské problémy. Zajímavou přednášku z pohledu pracovníka z praxe zajistil Ing. Jiří Kubeš – člen ČSVH. Každoroční přednášky tohoto druhu představují přibližování školských teoretických vědomostí životní praxi, což je pozitivně chápáno jak se strany studentů tak vedení katedry doc. Ing. Ivou Čihákovou CSc.
Kromě těchto jednorázových pedagogických akcí pořádaných od začátku existence ČSVH (2007), spolupracuje ČSVH s ČVUT v Praze v průběhu celého roku při přípravě doktorandských prací – posuzování písemných prací k „rozpravám“, poradenskou činností při postupech doktorandů a usměrňování jejich dalších směrů a cílů, i účastí v závěrečných komisích. Tuto významnou spolupráci s doktorandy ČVUT zajišťuje Ing. Jan Jindra CSc.


16. 4. 2013 Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 16.4. 2013 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku. Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.
Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech. Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500-leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk. Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003–2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i bezpečnost rybníka Rožmberk, jako jediného vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.
Exkurze se zúčastnilo 17 studentů 3. ročníku studijního oboru Ekolog – vodohospodář a dva průvodci. Během exkurze studenti shlédli celou stavbu novořeckých splavů, hráze Nové řeky, upravená a přírodní koryta vodotečí. Z exkurze bude zpracována vzorová prezentace pro výukové účely.
Ing. Miloslav Šír CSc. garant akce.


23. 4. 2013 Školení povodňových orgánů obcí

Školení se zúčastnilo 65 členů OÚ z JČ kraje. Školení pozdravila Ing. Hana Rodinová Ph.D. Členka rady Jihočeského kraje za životní prostředí, zemědělství a památkovou péči.
Přítomné uvítal a školení zahájil ing. Bohumil kujal předseda ČSVH a zahajovací přednášku na téma „Předpovědní a hlásná povodňová služba – novela odborných pokynů“ přednesl Mgr. Tomáš Vlasák z ČHMU pobočky České Budějovice. Pro hydrologické předpovědi je k dispozici 34 vodoměrných stanic s možností podávání zpráv 4 x denně.
Plk. Mgr. Štěpán Kavan Ph.D. Seznámil přítomné s činností hasičského záchranného sboru v jižních Čechách. Činnost je organizovaná tak, aby max. dojezdové časy nebyly delší než 20 minut. Zásahy při povodních mají svá specifika – evakuace postižených, péče o ně, starost o nouzové přežití, náhradní ubytování atd. Jsou zachovávány priority záchranných prací.
Téma „Povodňové plány územních celků“ přednesl ing. Petr hovorka. Jsou zpracovávány podle § 71 vodního zákona ve třech částech, obecné, věcné a grafické. Důležitá jsou spojení na významné osoby, HZS, záchrannou službu, povodňovou komisi, kontakty na firmy zajišťující evakuaci obyvatel, záložní tok informací a další.
Ing. Hana Zahradníková z JČ KÚ odboru OZZL informovala o „Povodňových plánech objektů“ dané zákonem. Týkají se povodňových plánů obcí, objektů a staveb. Jejich zpracování je pro období „ za sucha“ i v době povodně. Důležité jsou otázky vzájemných pomocí postižených.
Závěrečnou přednášku semináře přednesl ing. Jiří Baloun na téma „Stanovování záplavových území“. Návrh zpracovává správce vodních toků a jsou tam uvedeny např. Základní hydrologické údaje, záplavové čáry pro q5, q20, q100. Důležité jsou mapy zaznamenávající nejvyšší stavy povodní.
Garantem této úspěšné akce byl ing. Jiří Baloun z Povodí Vltavy s.p. České Budějovice.


Poradenská činnost a vodohospodářské informace pro OÚ v JČ kraji

Po dohodě s KÚ JČ. kraje je od dubna 2013 poskytovaná poradenská činnost ve vodohospodářské oblasti pro OÚ v Jihočeském kraji. Tuto činnost poskytuje ČSVH prostřednictvím Ing. Jiřího Pudila (zastupuje Ing.Petr Kohoutek) z projektové organizace VAK projekce s.r.o. v ul. Boženy Němcové 12, České Budějovice, tel. 602 150 148, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

PŘIPRAVUJEME

24. července 2013 - Příprava pro autorizační zkoušky AI a AT vodohospodářských staveb.
srpen 2013 - Provozování vodovodů a kanalizací.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky