ZPRAVODAJ číslo 3 - květen 2014

PŘIPRAVUJEME

12. červen 2014 ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 4. etapa – exkurze na úsek Suché Vrbné – Nové Hodějovice. Sraz účastníků v 15 hod -přihlášky a bližší informace v kanceláři. Místo srazu se upřesní dle situace na stavbě.

Garant: Ing. Radek Lukeš

19. – 21. září 2014 EXKURZE SOLNOHRADSKO

ČSSI ve spolupráci s ČKAIT pořádá pro své členy odbornou exkurzi do oblasti Horního Rakouska a Salzburgu. Odborný program je připraven ve spolupráci s Komorou ARCH+ING Horního Rakouska a Salzburgu. Ostatní služby zajišťuje cestovní kancelář Inter Zbiroh.

Odjezd 19.9.2014. v 7:00 hod. od kanceláře ČKAIT, Staroměstská 1, České Budějovice. Návrat 21.9.2014 kolem 20.hod. Ubytování 2 noci s polopenzí ve 2lůžkových pokojích v hotelu v Gosau.

V rámci odborného programu navštívíme nový jez s MVE na řece Salzach v Salzburgu, významné pozemní a mostní stavby v Salzburgu, přehradu na úpatí dachsteinského ledovce v Gosau, novou kabinovou pozemní lanovku, naučnou stezku s expozicemi prehistorických nálezů Hallstadtské kultury a současné i minulé těžby soli v Hallstadtu a ozubenou železnici z roku 1893 na horu Schaffberg, odkud je panoramatický výhled na jezera a města Solné komory.

Cena tematického zájezdu je 4500 Kč/os., dotace členům ČKAIT oblasti Č. Budějovice 1300 Kč, členům ČSSI na individuální žádost (dotace nelze sčítat).

Součástí ceny je komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Pojistné podmínky jsou k dispozici v kanceláři ČKAIT.

Přihlášky je nutno podat do 20. 5. 2014 a do téhož termínu složit zálohu 2000 Kč/os. na účet

č. 3802603544/0600 (var.s.=RČ) anebo v hotovosti v oblastní kanceláři ČKAIT.

V případě volných míst možnost přihlášky rodinného příslušníka i cizích osob.

Garant zájezdu Ing Jiří Schandl

23. říjen 2014 DŮM A ENERGIE – a jak dál na planetě Zemi?

Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Seminář bude věnován těmto tématům:

Energie slunce a vliv člověka na jeho distribuci

Jakou barvu má naše planeta?

Zdroje energie na Zemi a spotřeba energie na Zemi

Budovy s velmi nízkou energetickou náročností

Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie

Připravuje OK ČKAIT ve spolupráci s ECČB a SPŠ stavební Č. Budějovice.

Podrobnosti uvedeme v příštím Zpravodaji a na webové stránce ČKAIT v termínovníku oblasti ČKAIT Č. Budějovice.

Garant. Ing. Hladík, Ing. Lanz

30.září – 2.říjen a 21.– 23.říjen 2014

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO ENERGETICKÉ PORADCE VI

Srdečně vás zveme na Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, který se uskuteční ve dnech 30.9. – 2.10. a 21. – 23.10.2014. Pro velký zájem se tento kurz koná letos již pošesté. Kurz pořádá poradenské středisko Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s OÖ Energiesparverband, Energie AG OÖ, společností E.ON, ČKAIT a serverem www.ceskestavby.cz. Je požádáno o zařazení kurzu do CŽV ČKAIT a kurz je také akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.

Prostřednictvím předních odborníků se účastníci kurzu dozvědí aktuální informace týkající se problematiky např. energeticky úsporných staveb, rekonstrukce domů, vytápění, dotací, úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou dne 11.11.2014.

Bližší informace naleznete na www.eccb.cz a tel. čísle 387 312 580 nebo 773 512 580.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

BEZPEČNOSTNÍ AUDITY A BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

Účelem semináře konaného dne 20.3.2014 bylo podal účastníkům základní přehled v oblastech řešení bezpečnosti v dopravě. Semináře se zúčastnilo 20 osob.

Byl poučný nejen pro AO – odborníky v oblasti DS, ale i pro nás ostatní účastníky jako řidiče. Přednášející Ing. Jiří Landa uvedl posluchače do problematiky BA a BI, fáze BA, metody provádění BI, vazby na platnou legislativu, vazby na související projektovou dokumentaci (příp. na zadávání projektové dokumentace – od investorů), činnost bezpečnostního auditora (týmu) – zkoušky, osvědčení, práva, povinnosti apod., zkušenosti z provádění BA a BI.

Podrobně vysvětlil principy návrhů komunikací, aby byly kapacitní a bezpečné a též pojem "odpouštějící komunikace" jako takové, která řidiči odpustí jeho případné chyby a představil principy řešení, jak takového stavu na komunikacích dosáhnout. Ve většině případů se jedná o komplexní řešení vícero vzájemně se ovlivňujících faktorů. Málokdy je kýženého stavu dosaženo provedením pouze jednoho opatření. Přesto však, i provedení leckdy jednoduchých, jednorázových a finančně nenáročných úprav, vede k významnému zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Ministerstvo dopravy vydalo „Národní strategii bezpečnostního provozu pro r. 2011-2020". Zájemci najdou tyto informace na www.ibesip.cz

Ing. Radek Lukeš

ENERGETICKÝ SPECIALISTA S OPRÁVNĚNÍM KE ZPRACOVÁNÍ „PENB" III

Ve dnech 16. a 17. dubna 2014 uspořádalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci se společností E.ON již třetí opakování úspěšného kurzu Energetický specialista s oprávněním ke zpracování PENB. Více než polovinu ze zúčastněných sedmnácti posluchačů tvořili členové ČKAIT. Kurz obsáhl širokou problematiku týkající se průkazů ENB, legislativou počínaje a výpočty vlastních PENB konče. Výuka probíhala pod vedením zkušeného lektora Ing. Miroslava Urbana, Ph.D. z fakulty stavební ČVUT v Praze a setkala se s příznivým ohlasem zúčastněných.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - Předkládaná projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení konstrukce, zateplení u stávajících a nových objektů

Seminář se konal dne 16. dubna 2014 v aule SPŠ stavební Č. Budějovice a zúčastnilo se ho 38 osob.

Přednášející plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP; kpt. Ing. Michal Valouch, odbor prevence, MV GŘ HZS ČR.

Oba přednášející velice srozumitelnou a přehlednou formou podali přehled základních právních norem a předpisů týkajících se PBŘ stavby (požárně bezpečnostního řešení) ve vztahu na celý proces výstavby: od návrhu projektové dokumentace, jejího schválení, realizaci až po kolaudaci.

- Kpt. Ing.M. Malouch uvedl nejčastější nedostatky PBŘ ve vztahu na zákony, vyhlášky a normy, týkající se požární bezpečnosti. Uvedl přehled předpisů, jejich změn a zásady nutných výpočtu dokládaných v PBŘ.

- Plk. Ing.J.Pokorný se věnoval mj. problematice:

konstrukci zateplení staveb, vývoji požadavků na nenosné obvodové stěny, změně Z4 ČSN 730810, zateplení objektů z hlediska požární bezpečnosti.

Přednášející poskytli prezentaci přednášky, kterou na vyžádání poskytneme pouze našim členům.

Pozn.redakce: praktickou technickou pomůckou pro PBŘ je publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů" autor Roman Zoufal a kolektiv, vydaná ve spolupráci s ČKAIT. Publikace je k dispozici v naší OK za 220 Kč.

K tradičním akcím patřícím do spolupráce s odbornými školami patří:

A) 13. ročník CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL STAVEBNÍCH v projektování rodinného domu pomocí grafických programů.

Studenti pracovali s využitím programů: ArchiCAD 15.0, ArchiCAD 17.0, AutoCAD 2014 a Revit 2014. Soutěžním dnem byl čtvrtek, 27. března 2014. Na soutěžní listinu bylo tedy zapsáno 60 žáků z 31 SPŠ stavebních z celé ČR a zpracovávali zadání v rozsahu:

• z převzatých podkladů vytvořit model rodinného domu,

• z modelu vygenerovat výstupy v náležitostech pro stavební řízení: půdorys 1.N.P., řez a pohledy dle zadání, a axonometrický náhled,

• tyto grafické výstupy umístit v zadaném rozvržení na formát výkresu A1 (výstupy v náležitostech pro stavební povolení v obvyklém měřítku),

• soutěžní grafický výstup připravit pro tisk ve formátu PDF (na dané tiskárně se zadanou kvalitou tisku).

Na zpracování soutěžního zadání měli 180 minut.

Nad regulérností soutěže dohlížela porota, jejímž předsedou byl Ing. Stanislav Hronek, jmenovaný oblastní kanceláří ČKAIT.

Výsledky:

Přesvědčivě zvítězil Ondřej Nespěšný, reprezentant SPŠ stavební Hradec Králové. Na druhém místě skončil David Šmíd ze SPŠ stavební a Obchodní akademie Kadaň. Třetí místo obsadil Martin Svoboda ze SPŠ stavební a technické Ústí nad Labem. Čtvrté místo Martin Kloud ze SPŠ a VOŠ Příbram, páté Jan Kurka ze SŠPU Hodonín. Šesté a sedmé místo obsadili reprezentanti SPŠ stavební Žilina: Tomáš Perďoch a Pavol Časnocha. Osmé putovalo do Opavy (Tomáš Zelenka), deváté zůstalo „doma" (Adam Koudelka, SPŠ stavební, České Budějovice) a desáté do Hradce Králové (Jakub Hofman).

Každý soutěžící si z rukou pořadatelů převzal pamětní list.

Ing. Karel Hes

B) DŘEVOSTAVBY Volyně 2014

Ve dnech 16. a 17. dubna 2014 uspořádala Vyšší odborná škola Volyně ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě již osmnáctý ročník odborné konference „Dřevostavby 2014". Jeho hlavním cílem bylo stejně jako v předchozích letech popularizovat dřevostavby jako moderní stavební systém využívající obnovitelnou surovinu, ale také zviditelnit školu existující v podmínkách malého města v podhůří Šumavy.

Na letošním ročníku se v rámci obou dní uskutečnilo celkem 39 přednášek, se kterými vystoupili přední odborníci z výrobní, projekční a akademické sféry ze Slovenska, Velké Británie, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Finska, Německa, Kanady a České republiky. Nad celou konferencí převzali záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje. Nejvíce všechny pořadatele potěšila návštěva obchodního rady Velvyslanectví Rakouska pro Českou a Slovenskou republiku pana Mag. Christiana Millera.

Díky vydařenému počasí se ve čtvrtek v celé své kráse mohlo vedle zrekonstruované funkcionalistické školní budovy ukázat i město Volyně, které svou osobní účastí reprezentoval pan starosta Ing. Václav Valhoda. Podle prvních ohlasů zaznamenaných bezprostředně po skončení konference zvládli zaměstnanci a studenti školy organizaci s příslušnou dávkou noblesy a s úsměvem na rtech a přispěli tím ke zviditelnění školy a města Volyně. Během konference již probíhala první jednání o příspěvcích připravovaných pro 19. ročník konference „Dřevostavby 2015", který se uskuteční v tradičním předvelikonočním termínu ve dnech 1. a 2. dubna 2015.

Ing. Petr Červený

INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ (SD)

SD dne 29.3.2014 se zúčastnilo všech 11 zástupců oblasti, zvolených na naší valné hromadě.

SD zvolilo na dobu 3 let nové orgány Komory – představenstvo, dozorčí radu a stavovský soud. Z kandidátů naší oblasti byl zvolen Ing. František Hladík do představenstva Komory.

Děkujeme Ing. Fr. Bostlovi a J. Pražákovi za jejich kandidaturu a jejich zkušenosti budeme dále využívat v oblasti.

Výsledky voleb a usnesení najdete na: www.ckait.cz/content/usneseni-shromazdeni-delegatu-ckait-2014

Součástí programu SD bylo i vyhlášení výsledků Ceny ČKAIT 2013 a schválení soutěže pro rok 2014. Výsledky a podmínky soutěže najdete na http://www.ckait.cz/cena-komory

Výroční zpráva o činnosti ČKAIT za rok 2013 v tištěné podobě je k dispozici v oblastní kanceláři.

Nově zvolené Představenstvo zvolilo na svém 1. jednání dne 29.3.2014 předsedou ČKAIT na další volební období Ing. Pavla Křečka.

Představenstvo ČKAIT jmenovalo dne 10.4.2014 čestným členem Ing. Františka Bostla. Blahopřejeme.

Ing. František Hladík

VÝZVA ČKAIT

Vážení členové Komory oblasti České Budějovice,

vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") od 1.1.2014, eviduje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

Aktuálně platné znění ZVZ totiž od 1.1.2014 vyžaduje zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následujících případech:

• dle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;

• dle § 74 odst. 5 ZVZ – člen hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

Bližší a konkrétnější informace byly zveřejněny v Z+i č. 2/2013 a na webových stránkách Komory http://www.ckait.cz/content/autorizovana-osoba-v-procesu-zadavani-verejnych-zakazek

ČKAIT se obrací na Ty z Vás, kteří byste měli zájem

a) vyjadřovat se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem anebo/a

b) být členem hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem

Svůj zájem projevte emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve kterém uvedete základní údaje – jméno, členské číslo, emailovou adresu a mobilní číslo.

Za spolupráci děkuje Ing. František Hladík, předseda výboru oblasti ČKAIT

CENA ČKAIT 2014

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-11-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2014

NOVĚ ZVOLENÝ VÝBOR OP ČSSI České budějovice

Na 1. schůzi dne 10.3.2014 zvolil výbor oblastní pobočky předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře a členy revizní komise:

Ing. Jan Jelínek – předseda

Ing. Roman Šubrt – místopředseda

Ing. Alena Korešová – jednatelka

Ing. Jan Mašek - hospodář

Ing. Jiří Baloun, Ing. Petra Bednářová, Ing. František Hladík, Ing. Karel Kocina, Ing. Bohumil Kujal, Ing. Michal Skalík, Ing. Petr Lengál - členové výboru

Ing. Petr Lengál a Ing. František Bostl – členové revizní komise

VÝZVA ČSSI

V příštím roce oslaví ČSSI 150 let od založení 1. inženýrské organizace v Českých zemích. ČSSI k tomu připravuje několik odborných akcí a vydá almanach. Pokud někteří z vás vlastníte historické materiály vhodné ke zveřejnění v almanachu a též fotografie (z období do r.1978), poskytněte je výboru.

ZPRÁVA Z REGIONÁLNÍ KONFERENCE SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ, REGION JIŽNÍ ČECHY DNE 15. DUBNA 2014

V PARKHOTELU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Konferenci zahájil přivítáním členů i hostů ing. Tomáš Tvrdík, předseda Jihočeské organizace. Zhodnotil činnost organizace v roce 2013, která se rozvíjela dle projednaného a schváleného plánu práce, který byl přijat na krajské konferenci dne 31. 5. 2013. Činnost krajské sekce rovněž navazovala na plán práce schválený představenstvem SPS na valné hromadě v březnu 2014. Jednání představenstva se předseda zúčastňoval a závěr z těchto jednání byly předány členům SPS prostřednictvím manažera krajské sekce. Předseda regionu podrobně informoval o:

- Den otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost se uskutečnil ve dnech 20. 9. 2013 a 21. 9. 2013 na stavbě Sportovně relaxační komplex Borek. Odborný doprovod a výklad zajistili techničtí pracovníci firmy EUROVIA CS. O celou akci byl mimořádný zájem.

- PRESTA, ve dvouletém období je organizována tato přehlídka Jihočeských stavebních realizací. Cílem je prezentovat současnou výstavbu a představit jihočeské stavby. Do soutěže bylo přihlášeno 46 staveb a 16 projektů žáků stavebních škol. Reprezentační a společenský večer se uskutečnil dne 10. dubna 2013 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Ceny předával hejtman Mgr. Jiří Zimola a generální ředitel SPS ing. Mašek. O celou akci byl mimořádný zájem, jak u malých, tak i velkých firem.

- Živnostník roku, akce se uskutečnila dne 3. Října 2013 v Českých Budějovicích. Odborná porota za účasti SPS vybrala z 10 finalistů v každé kategorii 3 nejlepší firmy a živnostníky. V celostátní soutěži se na druhém místě umístil živnostník Vladimír Hejna- kamnář.

- Ples stavbařů jihočeských firem se uskutečnil dne 22. 2. 2013 v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích a určitě přispěl k dobré propagaci stavebnictví.

- Spolupráce s Magistrátem a vedením města České Budějovice i s obecními úřady (jejich vyjádření k realizovaným stavbám na jejich území) je velice dobrá a aktivní, s Krajským úřadem se zatím žádná konkrétní spolupráce nedaří

- Spolupráce s profesními organizacemi (ČKAIT, HK, ČSSI a ČSVH) je velice úspěšná nejen při vydávání společného časopisu Zpravodaj, ale například i na valných hromadách či výročních schůzích, kde se vzájemně informujeme, jak o své činnosti, tak i o problémech jednotlivých organizací.

- Spolupráce z pohledu učňovského a i odborného školství je dobrá. Všichni jsou zapojeni do Soutěžní přehlídky stavebních škol v v Jihočeském regionu.

- Spolupracujeme s :SPŠ stavební České Budějovice, VŠTE České Budějovice, SPŠ strojní a stavební Tábor, SOŠ a SOU Písek, VOŠ a SPŠ Volyně. Ředitelé těchto škol se zúčastňují našich regionálních konferencí, i když jejich vystoupení, zejména SOU jsou velice kritická ve státní politice pro tento obor.

Manažer pro Jihočeský region Jaroslav Kolář hodnotil minulý rok z pohledu činnosti Jihočeské organizace jako úspěšný. V době, která stavební činnosti moc nepřeje, se podařilo udržet trvalou členskou základu. V roce 2013 požádala 1 firma o pozastavení členství do doby zlepšení finanční situace a 1 firma vedená jako kolektivní člen o ukončení členství v SPS. Kladné také je, že procento placení členských příspěvků je poměrně vysoké, konkrétně 96,66 %.

Byl navržen a odsouhlasen plán práce na rok 2014.

Dále vystoupil p. Jaroslav Vítovec, předseda sekce pro cenovou politiku ve stavebnictví. Informoval o změnách zákona č. 137/2006 Sb. a vlivu nového Občanského zákoníku, zejména na výběrová řízení pro zadávání veřejné zakázky.

V diskuzi vystoupili:

- Ing. Pavel Ševčík, viceprezident SPS podrobně hovořil o nepříznivé situaci ve stavebnictví jako celku. Největší propad je v inženýrském stavitelství a celkový propad od roku 2009 se zatím nedaří zastavit.

- Ing. Jíška hovořil o celkové situaci v učňovském školství a o vzdělávacích programech, viz příloha.

- Ing. Krampl hovořil o problémech výrobků stavebních hmot a o nových půjčkách na rodinnou výstavbu.

- Ing. Hladík hovořil o spolupráci s profesními organizacemi a o volbách v ČKAIT. Novým předsedou byl zvolen Ing. Křeček.

- Mgr. Kostka, hovořil o výběrových územích do technických škol.

Regionální konferenci ukončil v 17,30 h předseda SPS ing. Tvrdík, který poděkoval za účast, příspěvky a pozornost a popřál všem mnoho úspěchů v osobních i pracovním životě.

Zapsal: Jaroslav Kolář, oblastní manažer

I. PŘIPRAVUJEME

16. května 2014 Exkurze na Úpravnu vody Želivka s návštěvou zámku Štiřín a jeho parku (výklad a doprovod Dr. Václav Větvička) a variantně Klášter Želiv

Program: 7.00 hod. odjezd z Č. Budějovic, Mariánské náměstí

9.00 hod. návštěva zámku Štiřín + park (Dr. Václav Větvička)

14.00 hod. Úpravna vody Želivka – největší ÚV v ČR, přívod vody štolou 52 km dlouhou do vodojemu Jesenice s objemem 200 000 m3, variantně je uvažovaná návštěva Kláštera Želiv,

18.00 hod. předpokládaný návrat do Českých Budějovic.

Zájezd je již obsazen.

29. dubna 2014 Povodňové plány obcí – školení povodňových orgánů obcí

Školení se koná v zasedací místnosti zastupitelstva, U Zimního stadionu 1952/2, v Č. Budějovicích. Jedná se o úspěšné opakované školení starostů a vedoucích pracovníků Obecních úřadů. Tato akce je zajišťovaná v úzké spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Garant je Ing. Jiří Baloun, vedoucí VH dispečinku, Povodí Vltavy, závod Horní Vltava s.p.

20. května 2014 Novela zák. č. 275/2013 Sb.

Školení se koná v zasedací místnosti ČEVAK a.s., ul. Boženy Němcové od. 14.00 hod.. V tomto semináři budou účastníci seznámeni se změnami v Zákoně o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Tato akce je pořádána v úzké spolupráci s KÚ Jč. kraje.

Garant akce je JUDr. Pavel Rubeš Ph.D.

Konference „Povodně a hospodaření s dešťovými vodami"

je připravovaná na 24. a 25. září 2014 v Českých Budějovicích. Tato konference s důležitým společenským významem je konaná pod záštitou Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, Českého svazu stavebních inženýrů a ministra Richarda Brabce z Ministerstva životního prostředí ČR. Konference je zajišťovaná ve spolupráci s dalšími institucemi a společnostmi celostátní působnosti.

Garant akce je Ing. Bohumil Kujal.

II. ZHODNOCENÍ AKCÍ

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY VODÁRENSKÉ SOUSTAVY JIŽNÍ ČECHY

Setkání účastníků výstavby Vodárenské soustavy Jižní Čechy se uskutečnilo 21. března 2014 na úpravně vody Plav v počtu 22 osob. Setkání se účastnilo i několik členů ČSVH. Podnětem k tomuto setkání bylo 20 leté výročí založení Jihočeského vodárenského svazu a Mezinárodní den vody (22. březen). Následující den byl „Den otevřených dveří", kdy si každý účastník mohl prohlédnout provozy úpravny vody Plav (usazovací nádrže, filtraci, dávkování a rozpouštění chemikálií, čerpací stanici, kalové hospodářství apod.).

Slavnostní zahájení přednesl ředitel a předseda představenstva JVS Antonín Princ a vzpomněl i těch, kteří již mezi námi nejsou. Náměstek ředitele Ing. Vladimír Fürth informoval o historii JVS a rozvoji Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Provozní náměstek ředitele František Rytíř se stará nejenom o Úpravnu vody Plav, ale o provoz celé vodárenské soustavy. V době založení (1993), bylo zakládajícími členy 71 obcí. V současné době má JVS 256 členů. Jsou to převážně obce Jihočeského kraje, ale i obce ze Středočeského kraje. Od založení JVS bylo proinvestováno 2,64 miliard Kč, předané vody v roce 2013 bylo 15.811 tis. m3. Projektovaná kapacita úpravny vody Plav je 1 400 l/s a současný výkon 600 l/s.

Vodárenskou soustavu představují zásobní řady (profily až 1400 mm), čerpací stanice a vodojemy. Největší vodojem Včelná má objem 36 000 m3 a je hlavním zásobovacím vodojemem celé soustavy. Nejvýše položený je vodojem Šibeniční vrch II (u Prachatic) v nadmořské výšce cca 680 m n. m. Zdrojem surové vody pro ÚV Plav je vodárenská nádrž Římov na řece Malši. Z vodárenské soustavy je zásobeno cca 380 000 obyvatel, celková délka vodovodního potrubí je 525 km a pořizovací hodnota hmotného majetku je cca 7 miliard Kč.

Nejdůležitějším objektem celé Vodárenské soustavy je úpravna vody Plav.

Během provozu ÚV Plav došlo k celé řadě nových investic a rekonstrukčních prací. Nejvýznamnější bylo strojní odvodňování vodárenských kalů, včetně rekonstrukce dvou z patnáctí usazovacích nádrží a rekonstrukce vápenného hospodářství. To umožnilo omezit provoz kalových lagun a prospělo to ke zlepšení ekologického provozu úpravny. Stavba byla financovaná z programu ISPA a získala ocenění v soutěži PRESTA 2004 až 2006 - cenu za progresivní technologii. Jako další důležitá stavba v rámci vodárenské soustavy bylo vybudování náhradního zdroje elektrické energie pro ÚV Plav, což představují dva naftové dieselagregáty, které zajistí provoz ÚV Plav v době výpadku dodávky elektrického proudu z veřejné sítě.

V současné době probíhá příprava na další etapu modernizace ÚV Plav, což je III. stupeň čištění. Znamená to vybudování nové filtrace přes aktivní granulované uhlí. Náklady na tuto investici se předpokládají okolo 250 mil. Kč. Prakticky to znamená další zvýšení kvality upravené vody.

zapsal Ing. Bohumil Kujal ,korigoval Ing. Vladimír Fürth

III. DALŠÍ INFORMACE

Na jednání ČSVH se zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, konaného dne 14. 3. 2014, iniciovali zástupci ČSVH perspektivní vytvoření AQUA – MUZEA v Českých Budějovicích. Variantní název ŽIVÉ MUZEUM VODY. Pro vytvoření takovéhoto zařízení mají České Budějovice mimořádné lokální i institucionální předpoklady. V tomto zařízení by bylo zajímavou a poutavou formou prezentováno vše o vodě jako základu života, jak z hlediska potřeby pro člověka, tak z hlediska nezastupitelnosti vody v životním prostředí. Akvarijní část by měla i oddělení s mořskou vodou. Kromě budov by ve venkovních prostorách bylo několik rybníčků se zábavním i estetickým zaměřením. Toto zařízení by bylo celostátního významu a mělo by i edukativní činnost. Předpokladem je spolupráce s nejrůznějšími orgány a institucemi zabývajícími se vodou a problematikou kolem ní.

Pokud by čtenáři Zpravodaje měli iniciativní zájem o spolupráci nebo nápady týkající se tohoto připravovaného ideového záměru, mohou je zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Za zaslané připomínky nebo nápady předem díky.

Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky