Zpravodaj číslo 4 - září 2010

ODBORNÉ AKCE

25.-28.9.2010 TEMATICKÝ ZÁJEZD RAKOUSKO-SLOVINSKO
Slovinsko je krajina nám velice blízká, přesto většina z nás ji zná pouze z nočních přejezdů na Jadran. V této malé zemi lze vidět jak moře, tak zasněžené velehory, krasové útvary, jeskyně a kaňony, tak i historická města a významné stavby. Tematický zájezd má za cíl maximum z toho ukázat.
Pořádá ČSSI, garant ing.Schandl.

30.09.2010 KONTROLNÍ SEMINÁŘ K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM
Od 9-16,30 hod v přednáškovém sále ČKAIT, Sokolská 15, Praha. Poslední volný termín pro případné zájemce ze všech oblastí. Info použijte ve vašem zájmu. http://www.ice-ckait.cz/index.php?subtema=terminova_listina_zu

7.10.2010 JETE + Plavební cesta Č.Budějovice-Hluboká nad Vlt.
Odjezd ve 13.00 hod. od kanceláře Staroměstská 1, ČB. od 14-15 hod. infocentrum JETE Temelín. 15.30 -17.30 hod prohlídka objektů na plavební cestě s výkladem. Návrat do ČB 18.00 hod. Přihlášky v kanceláři do 24.9.2010 z důvodu zajištění společné dopravy, event. většího počtu zájemců. Garant: ing. Jiří Baloun

21.10.2010 VYHLÁŠKA 398/2009 SB. O OBECNĚ TECH. POŽADAVCÍCH NA BEZBARIÉROVÉ STAVBY
Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice.
Přednáší Ing. Renata Zdařilová z VŠB, Ostrava. Garant: Ing. Jan Jelínek

22.10.2010 od 15-18 hod. ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE
23.10.2010 od 9-12 hod.
V rámci DSA bude veřejnost seznámena s projektovou dokumentací stavby a proběhne i prohlídka stavby s odborným výkladem silnice II/156 a II/157, etapa 2.1, kterou provádí EUROVIA CS, a.s. Info:736 150 350

18.11.2010 EUROKÓD 5 PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice.
Navrhování dřevěných konstrukcí podle euronorem, pravidla podle Eurokódu 5 (EN 1995-1), evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí.
Přednáší Doc.ing.Petr Kuklík, FSV ČVUT Praha, autor publikace: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1995-1 (cena 290 Kč, zajistíme po telefonické objednávce 386 352 881). Garant: ing.Josef Kocina

09.12.2010 ADVENT

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník/ Č.Budějovice.

CIZÍ AKCE

22.10.2010 STAVEBNÍ ZÁKON č.183/2006 Sb.
Hotel Gomel, Pražská 14, Č.Budějovice od 9-13 hod.
Zásady pro umisťování staveb ve vazbě na aktualizované vyhlášky upravující obecné tech.požadavky na výstavbu, nedostatky při umisťování staveb v územním řízení nebo použití územního souhlasu vytýkané správními soudy, úskalí SZ při povolování a ohlašování staveb z pohledu správních soudů, problematika zateplování budov z pohledu SZ a programu Zelená úsporám, chyby zjištěné správními soudy při aplikaci opatření obecné povahy. Informace o stavu přípravy novely SZ. Přednáší ing. Milan Pacák. Vložné 1.200 Kč. Pořádá agentura BONUS, informace a přihlášky na tel. 602 175 664.

SPOLUPRÁCE S ECČB - ROK 2011
Energy Centre České Budějovice a O.Ö Energiesparverband si Vám dovolují nabídnout možnost prezentovat Vaše projekty před odborným publikem a přihlásit Váš příspěvek na konference, které jsou součástí World Sustainable Energy Days 2011 a budou se konat ve dnech 2. až 4.března 2011 ve Welsu v Horním Rakousku.
1. Mezinárodní konference Solární technologické teplo, 3.-4.3.2011
2. Evropská konference o peletách, 2.-3.3.2011.
Uzávěrka pro přihlášení příspěvků: 5.října 2011.
Bližší informace a podrobnosti Vám rádi poskytneme na tel.č. 387 312 580, popř. emailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

21.-25.9.2010 21.mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
Pražský veletržní areál Letňany. Volné vstupenky jsou k vyzvednutí v kanceláři oblastní pobočky ČKAIT.

1.-5.11.2010 Exkurze na enenergeticky úsporné domy v Německu
Organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora na mimořádně zdařilé příklady energeticky úsporných budov. Exkurze je určena pro architekty, projektanty, stavební firmy a investory, obchodníky v oboru stavební materiály a TZB a zástupce odborných svazů a institucí. Akce je podporována z rozpočtových prostředků Spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie. Více informací na www.dtihk.cz

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu a obnovitelné zdroje energie V již téměř tradičním termínu, v rámci jarního veletrhu HOBBY 2010, uspořádalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice seminář "Stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu a obnovitelné zdroje energie"., který se konal 13. 5. 2010 od 9.30 do 13.30 hodin. Do přednáškového sálu pavilonu "Z" na českobudějovickém výstavišti přilákal opět hojný počet zájemců z laické i odborné veřejnosti, včetně členů ČKAIT, kterým byl ze strany Komory uhrazen vstup na výstaviště. Seminář byl tematicky rozdělen do dvou hlavních (byť nezbytně vzájemně provázaných) bloků. Ing. arch. Josef Smola (Projektový a inženýrský ateliér) seznámil účastníky zejména s problematikou a hlavními zásadami v oblasti přípravy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů a využitím OZE. Ing. Jan Stahl (SFŽP) návazně přispěl s aktuálním zhodnocením situace v oblasti dotačního programu Zelená úsporám a OPŽP. Nepochybně velmi cennou "přidanou hodnotou" z vystoupení obou přednášejících bylo předání konkrétních zkušeností z praktického prosazování záměrů ve vazbě na legislativní předpisy a účinné využití dostupných dotací a dále i operativní výměna názorů a informací s publikem v rámci diskusních bloků.
Lze konstatovat, že se seminář opět vydařil, jak po formální stránce (poutavé vystoupení obou lektorů, interakce s publikem), tak i po stránce obsahové (tematická náplň semináře operativně reagovala zejména na nový aktuální stav v předpisech a v předpokládaných trendech podpory a rozvoje OZE a výstavby energeticky pasivních domů). Semináře se zúčastnilo 40 osob.
Ing. Vladimír Dufek, garant semináře za oblastní kancelář ČKAIT

II/145 Husinec-Běleč + výrobna oken OTHERM
Dne 27.5.2010 jsme uspořádali pro své členy exkurze na stavbu II/145 Husinec-Běleč a výrobnu oken OTHERM. Exkurze se stávala ze 2 částí.
V první části jsme si díky osobní angažovanosti člena výboru ČKAIT ing. Ivana Štětiny prohlédli novou výrobnu oken a dveří OTHERM v Husinci. Na devíti výrobních linkách je možno vyrobit až 1300 okenních jednotek ve 3 směnném provozu denně. Pro jejich výrobu používá firma OTHERM výhradně profilový systém Salamander, patřící mezi nejmodernější svého druhu na evropském trhu. Vyrobená okna mají nejlepší tepelné i zvukové izolační vlastnosti. Na vlastní oči jsme viděli nejen přesnost, dokonalost a funkci výrobků, ale i dokonalou evidenci jednotlivých vyráběných částí, vyráběných na zakázku každému zákazníku zvlášť.
V druhé části jsme si prohlédli část úseku dokončované dopravní stavby: silnice II/145 Husinec-Běleč. Investorem je Jihočeský kraj, generálním projektantem je Dopravoprojekt Brno, a.s.,zhotovitele je Sdružení STRABAG, SSŽ (EUROVIA CS, a.s.), SKANSKA-Běleč-Husinec. Zahájení stavby: 12.5.2008, dokončení stavby: červen 2010. Celkové náklady stavby: cca 269 mil.Kč bez DPH. Stavba zahrnuje úsek komunikace v délce 2400m s objemem zemních prací cca 100 tis.m3 a plochou povrchů komunikací z asfaltových betonů 26 tis.m2.
Stěžejním objektem byla přeložka výše zmíněné komunikace a most o 6 polích přes železniční trať ČD a Živný potok. Délka mostové konstrukce je 171m, šířka 11,1m, výška mostu nad potokem cca 13m. Nosná konstrukce je trámová z monolitického dodatečně předpjatého betonu.
Co jsme ocenili: kvalitní provedení betonů mostu i povrchu komunikace.
Co jsme neocenili: "nedokončenost" křížení této nové komunikace se stávající silnicí 2. třídy Prachatice-Vodňany ať již kruhovým objezdem, nebo mimoúrovňovým napojením, jak bylo uvažováno a z finančních důvodů neprovedeno. Vidíme to jako zdroj budoucích omezení i možných dopravních nehod. Rozlišenost pouze dopravními značkami se nám zdá být málo. Exkurze se zúčastnilo 17 osob.
Ing. František Hladík, přednosta OK Č. Budějovice

Kontrolní seminář k programu Zelená úsporám
V rámci cyklu CŽV byl dne 8.6.2010 zajištěn seminář pro zpracovatele posudků a projektů - členy ČKAIT oblasti Č.Budějovice. Kredit v rámci CŽV - 1 bod. Semináře se zúčastnilo 93 autorizovaných osob a 3 cizí zájemci.

Seminář byl rozdělen do tří základních bloků z hlediska:

 • Zásady a metodiky tepelně technických výpočtů programu ZU ve vazbě na právní předpisy, technické normy, technické normalizační informace, stanoviska a metodiky MŽP/SFŽP. Přednášející ing.Šafránek.
 • Právní rámec programu ZU, postupy podle stavebního zákona a další veřejnoprávních předpisů, přednášející: ing.Hodina.
 • Technicko-organizační a administrativní stránka programu ZU, přednášející Mgr.Pokorný, SFŽP České Budějovice.

Informace pro členy:

 • Přednáška ing.Šafránka je k dispozici na www stránkách IC ČKAIT pod heslem Dokumenty v plném znění.
 • Dle požadavku SFŽP je nutno opatřit dokumentaci otiskem autorizačního razítka, což není v rozporu s Pravidly pro používání razítka při výkonu povolání AI a AT, dokumentaci je třeba zapsat do Deníku autorizovaných osob.
 • SFŽP na žádost předsedy ČKAIT zařadil mezi oprávněné osoby také autorizované techniky - viz metodický dokument SFŽP "oprávnění zpracovatele" zveřejněný na webových stránkách zelena úsporám.cz.

Exkurze na silniční okruh Prahy
V pondělí 20.září, dopadne-li vše dobře, bude uvedena do provozu větší část dopravního okruhu kolem Prahy. 6 týdnů před jeho otevřením jsme si tuto rozsáhlou stavbu prohlédli. Jedná se o jižní část okruhu, která spojí brněnskou dálnici D1 s plzeňskou D5 a tím se zajistí dálniční propojení ve směru západ - východ a podstatně se zlepší spojení jižních Čech s letištěm v Ruzyni a s ústeckým a karlovarským krajem.
Celý úsek je dlouhý 23 km, je proveden v kategorii D27,5 a sestává ze tří staveb. Nejnáročnější z nich je stavba Slivenec-Lahovice, která odlehčí barandovské spojce. Začíná složitým mimoúrovňovým křížením se silnicí R4-Strakonickou a přemostěním Berounky a pokračuje 1,6 km dlouhým tunelem v geologický zajímavém profilu Barandienu a za vysokým přemostěním Lochkovského údolí se napojuje na západní část existujícího okruhu. Objekty na této stavbě jsou pohledově natolik zajímavé, že jejich konečná úprava a barevné pojednání bylo ponecháno na rozhodnutí architekta.
Další dvě stavby propojují Strakonickou R4 s dálnicí D1. Po přemostění Vltavy se trasa ponoří do tunelu, opět má dvě roury, stoupající je 3pruhová a klesající 2pruhová, délky 1,94 km a pokračuje v rovině kolem Jesenice až k napojení na dálnici. Podstatná část trasy od přemostění Vltavy a Berounky je ve spádu 4%. Dominantní délku 2055 m -nejdelší v ČR- má estakáda přemosťující tyto dvě řeky. S výjimkou mostu přes Lochkovské údolí, který nemá dělené dopravní pruhy a byl realizován vysouváním, jsou ostatní úseky na oddělených mostech. Zajímavostí jsou též mostní dilatační uzávěry, které vyrovnávají mimořádně velké dilatace systémem pantografové mřížky. Odbočení budoucí dálnice D3 je řešeno jen v zemních pracích a též napojení komunikace na pravém břehu Vltavy na okruh není zatím realizováno.
Exkurzí nás provedl ředitel této stavby za firmu Strabag ing.Jan Paclík, který zajistil i odborný výklad o tunelech. Exkurze, kterou zajistil ing.Jan Mašek, se zúčastnilo 12 osob z naší oblasti a stejný počet zájemců z jižní Moravy. Exkurze byla velmi zajímavá a účastníci exkurze s napětím očekávají, zda mnoho rozpracovaných úseků bude ve stanoveném termínu dokončeno.
Ing. Jiří Schandl

OSTATNÍ INFORMACE

logo_CSSIPřipravujeme vyhlášení 6. ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2008-2010 PRESTA jižní Čechy. Informace na www.cssi-cr.cz

Zhodnocení výsledků předchozích 5 ročníků provedeme formou stolního kalendáře na rok 2011, jehož obrazovou náplní bude přehlídka staveb, které získaly ocenění v uplynulých ročnících.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM - 75 LET
V těchto dnech oslavil významné životní jubileum bývalý předseda ČSSI, dlouholetý člen výboru ČSSI, dlouholetý člen výboru ČKAIT a současný předseda ČSVH při ČSSI ING. BOHUMIL KUJAL
Srdečně blahopřejeme!

logo_ckaitŽádáme naše členy, aby průběžně hlásili změnu své emailové adresy na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ! 

PŘÍSTUP K NORMÁM
V roce 2010 je přístup ke všem normám on-line zajišťován přímo a pouze Ústavem pro technickou normalizaci, metrologie a státní zkušebnictví. ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele - vyplníte online formulář http://csnonline.unmz.cz/registraceff.aspx. Pro přístup pro firmy s více uživateli je třeba vyplnit smlouvu - http://www.cni.cz/. Na uvedené adrese si stáhněte předepsanou smlouvu, vyplňte a pošlete na adresu Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 221 802 802. 

Informace pro členy ČKAIT spolupracující na programu Zelená úsporám
Dle směrnice MŽP 7/2010 je program ZÚ rozšířen pro budovy veřejného sektoru. Příjem žádostí na budovy veřejného sektoru začal 19.7.2010. 

Zastavení příjmu žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL
V roce 2010 bylo podáno již více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel poskytovanou formou úrokových dotací. Další žádosti by již nebylo možné uspokojit z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí.
Žádosti o záruky za úvěry na rekonstrukce bytových domů, které jsou v rámci programu Nový Panel též poskytovány, jsou i nadále přijímány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. bez omezení a mohou být využity i v případě projektů žádajících o dotaci z programu Zelená úsporám. http://www.sfrb.cz/o-sfrb/zastaveni-prijmu-zadosti-o-dotace-na-uhradu-uroku-v-programu

PREZENTUJME SVOJI PRÁCI!
CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2010
Výbor oblasti vyzývá členy ČKAIT k podání přihlášky do vyhlášené soutěže - VII.ročník soutěže ČKAIT, jejíž hlavním posláním je prezentace stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Převzetí přihlášek do 30.11.2010.
Podmínky soutěže, přihlášku a kriteria soutěže najdete na www.ckait.cz

Přihláškou do soutěže zvýšíte prestiž a propagaci vaší práce. Možno přihlásit i práce přihlášené do jiných soutěží např. PRESTA jižní Čechy, Stavba roku, Dopravní stavba apod.

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY
V rámci DSA proběhne:

 • v Praze nominační večer Stavba roku 2010 09.9.2010,
  setkání v Senátu a Galavečer v Betlémské kapli 30.9.2010
 • Dny otevřených dveří na stavbách (www.ckait.cz)
  Zanádražní komunikace dne 22.10.2010 od 15-18 hod. a 23.10.2010 od 9-12 hod.
  stavba silnice II/156 a II/157, etapa 2.1. Veřejnost bude seznámena s projektovou dokumentací stavby a proběhne i prohlídka stavby s odborným výkladem.
 • Inženýrský den v Brně 18.10.2010
 • Dny otevřených dveří na školách 27.11.2010 (popř.v týdnu 22.11.-27.11.)

Upozornění na zaznamenání si do diáře r. 2011
VALNÁ HROMADA oblasti České Budějovice se uskuteční dne 19.1.2011 v kongresovém centru Bazilika v obchodním centru IGY na Pražské třídě v Českých Budějovicích
Ing. František Hladík, přednosta oblastní kanceláře ČKAIT

logo_spsZ ČINNOSTI JIHOČESKÉHO REGIONU

ZÁPIS Z REGIONÁLNÍ KONFERENCE
konané dne 27. 4. 2010 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou

Konferenci zahájil oblastní manažer přivítáním účastníků a omluvou pana obchodně- technického ředitele, který se pro nemoc z jednání omluvil. Zároveň provedl zhodnocení akce Den otevřených dveří na stavbách v Jihočeském kraji. Byl konstatován značný zájem veřejnosti díky široké mediální podpoře této akce. Dalším bylo vystoupení regionálního ředitele ing. Tvrdíka- Zpráva o činnosti SPS za rok 2009.
S podrobnou informací o vzdělávacím programu ADAKON vystoupil regionální manažer a zároveň provedl zhodnocení prvního běhu školení-vyhodnocení předáno provozně-obchodnímu řediteli.
Dále následovalo vystoupení p. Staška za expertní skupinu sekce malého a středního podnikání. Zhodnotil zatím nepříznivý vývoj stavebnictví pro malé a střední stavební podniky. Zprávu sekce pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou zakázku přednesl p. Vítovec. Konstatoval velice negativní dopad na stavební firmy pozastavením dotačního programu ROP.
Byla provedena volba doplňujících členů regionálního výboru SPS.
Pana ing. Jana Trska nahradil ing. Jan Krampl z firmy HELUZ, Dolní Bukovsko, pana Jiřího Gajdoše nahradil Bohumil Stašek z firmy MANE, České Budějovice. Navržení funkci ve výboru přijali a při hlasování byli jednomyslně potvrzeni.
Nové složení výboru po odsouhlasení ústředím SPS Krajské organizace pro Jihočeský kraj bude následující:
předseda: ing. Tomáš Tvrdík, fa ing. Miloš Kačenka- BUILDING České Budějovice
členové výboru: ing. Josef Novotný, VHS, s.r.o. České Budějovice; ing.Jan Krampl, HELUZ, v.o.s. Dolní Bukovsko; ing. Jaroslav Straka, PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o.; Bohumil Stašek, Mane stavební s.r.o., České Budějovice; Jaroslav Vítovec, Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.
Zastoupení kraje ve strukturách SPS se nemění.
V diskuzi vystoupil ing.Hladík, přednosta ČKAIT, který zhodnotil velice dobrou spolupráci se SPS při vydávání společného časopisu Zpravodaj i při všech dalších společných akcích v Jihočeském regionu.
Dále vystoupil Dr.Kostka, ředitel Průmyslové školy stavební v Č. Budějovicích, který připomněl, že škola v Č. Budějovicích vychovává studenty pro stavební obory, letos má 100 let od svého založení. Zároveň požádal účastníky konference o návrhy jak rozšířit, případně specifikovat studijní obory, aby co nejvíce vyhovovaly stavební praxi. Vystoupení ing. Jana Krampla, fa HELUZ bylo zaměřeno na možnosti využití přihlášky pro celý svaz u jednoho mobilního operátora pro zlevnění telefonních hovorů.
Konferenci ukončil v 18 h. regionální předseda - ing. Tvrdík, poděkováním za účast a přáním pracovních úspěchů v roce 2010.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS, Jihočeský region

csvh

P O Z V Á N K A
ČSVH pořádá dne 20. 10. 2010 (středa)
v posluchárně VŠCHT - SÚZ, Praha
pracovní seminář na téma
ENERGETICKÉ ÚSPORY ČISTÍRENSKÝCH PROCESŮ

Cílem semináře je seznámit provozovatele a vlastníky čistíren odpadních vod, projektanty a investiční pracovníky vodohospodářských zařízení, s možnostmi energetických úspor na stávajících a projektovaných čistírnách odpadních vod a motivovat je k realizaci těchto opatření. Seminář je rovněž vhodný pro pracovníky vodoprávních úřadů.

Počet posluchačů je limitován kapacitou sálu, přičemž uspokojení budou zájemci podle pořadí došlých pozvánek.

PROGRAM

8,50 -9,00 Prezence účastníků
9,0 - 9,10 Zahájení zástupce ČSVH
9,10 -9,50 Aerační systémy Ing. Miroslav Kos
9,50 -10,30 Zdroje stlačeného vzduchu Ing. Miroslav Podskalský
10,30 -10,45 přestávka na kávu
10,45 -11,25 Míchání aktivační směsi Ing. František Novotný
11,25 -12,15 Čerpání v čistírenských procesech Ing. Václav Hodáň
12,15 -12,30 přestávka - občerstvení
12,30- 13,20 Komplexní přístup k řešení energ. úspor Ing Raclavský Jaroslav
13,20 - 13,45 Diskuse - závěr zástupce ČSVH

Garant akce: Ing. Josef Smažík, ředitel EKOEKO České Budějovice,
kontakt pro případné dotazy e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 602 557 868,
Účastnický poplatek: 900 Kč, členové ČSVH 500 Kč.

Vodohospodářská infrastruktura pro malé obce.
Vodohospodářská problematika je ve své podstatě starost o vodu v nejširším slova smyslu a je problematikou základní a nejvýznamnější, neboť bez všeho ostatního se lze dočasně i dlouhodobě obejít, avšak bez vody ani jeden den. Nesmíme zapomínat, že voda v tocích nám přináší i starosti, nutno ji nejen respektovat, ale i chránit.
Velké množství obcí si zajišťuje řešení vodohospodářských záležitostí u jiných organizací formou subdodávek, ale některé si toto řeší samy. Pro všechny však platí, že rozhodování a odpovědnost za vodohospodářskou činnost na území obce, po dobu volebního období, je převážně záležitostí členů zastupitelstva, jejich rad a starostů. Čím je obec menší, tím je řešení vodohospodářských problémů složitější. A to jak ve znalosti legislativy, tak v technických odbornostech. Vodohospodářské celoživotní vzdělávání má mnoho forem - semináře, konference, pracovní školení, metodické pokyny, letáky, pracovní příručky apod.
Jako pomoc ČSVH při orientaci ve vodohospodářských problémech, zejména voleným i nevoleným pracovníkům malých obcí do 2000 obyvatel by měla sloužit připravovaná publikace "Vodní hospodářství obcí - příručka pro zastupitele a pracovníky obcí" (dále "Příručka") s návazností na vzdělávací semináře. Měla by odpovídat na hlavní otázky vodohospodářské infrastruktury, s níž přicházejí zastupitelé i ostatní pracovníci obcí do styku. Tuto Příručku připravuje ČSVH k vydání do konce února 2011. Návazně budou organizovány školící semináře pro nově zvolené starosty a pracovníky obcí. Obsah Příručky: 1. Úvod, 2. Legislativa, 3. Povolování vodohospodářských staveb, 4. Povodně, protipovodňová opatření a další škodlivé účinky vody, 5. Vodovody, 6. Kanalizace (splaškové vody), 7. Vodní toky a meliorace, 8. Malé vodní nádrže, 9. Finanční prostředky.
Příručka bude zpracovaná v rozsahu do 200 stran a distribuovaná obcím dle jejich požadavků.

ČESKÁ SPOLEČNOST VODOHOSPODÁŘSKÁ ČSSI (ČSVH)
slaví dne 20. září 2010 tři roky od svého založení. Do současné doby je v ČSVH 73 členů. Společnost má 5 sekcí, vodárenskou, čistírenskou, hydrotechnickou, rybnikářskou a školně vzdělávací. Z Prahy je 5 členů, z Brna a okolí 6, z Olomouce 1 a z Českých Budějovic je 61 členů. Činnost je převážně vzdělávací, pořádání seminářů a přednášek, spolupráce s Vysokými školami (ČVUT FSv. v Praze, VŠERS, VŠTE ), Středními školami (Střední průmyslová škola stavební v Č.Budějovicích, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni ) a dále spolupracujeme s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Magistrátem města České Budějovice apod. Intenzivní spolupráce je s ČKAIT a ČSSI. Svoji vzdělávací činnost zaměřujeme na vodohospodářské vzdělávání malých obcí do 2000 obyvatel a školení provozovatelů VH zařízení.
Ing. Bohumil Kujal - předseda ČSVH

Poslání rybníků, poldrů a ostatních malých vodních nádrží v eliminaci povodní
Rybníky v českých zemích prošly složitými etapami vývoje. Jejich pozvolná výstavba na počátku druhého milénia byla vystřídána podporou za panování českého krále Karla IV. Za husitských válek byly rušeny, ale v 16. století nastal jejich nebývalý rozmach až na 180 tisíc hektarů. Třicetiletá válka znamenala zánik více než 2/3 rybničních ploch. Teprve koncem 19. století došlo k stabilizaci rybničního fondu a zlepšení úrovně hospodaření.
Vodohospodářské poměry jsou v ČR nevyrovnané. Jedná se o nedokonalé řešení vodní bilance zejména ve směru ovlivňování odtoků. Mimořádné srážky a následné povodně ohrožují chod národního hospodářství a v některých oblastech jsou příčinou rozsáhlých škod na majetku i života občanů.
Současné vodohospodářské poměry lze také charakterizovat jako disharmonii, která především spočívá:

 • v opakujících se velkých povodní
 • v nedostatečné retenci (akumulaci) vody v krajině
 • v nedostatečné kapacitě našich velkých přehrad (ÚN), rybníků a MVN (pouze o celkovém objemu 4,2 mld m3)
 • v nedostatečné ploše stojatých i tekoucích vod - 108 tis. ha
 • v zrychleném odtoku povrchových vod-více než 2,5x vyšším ve srovnání s první polovinou 20. století
 • v chybějících přirozených a umělých inundačních územích
 • téměř v absenci suchých a polosuchých poldrů
 • v malé ochranné kapacitě našich rybníků

Výskyt mimořádných srážek tím i odtoků je zjev zcela přirozený a vyplývá z koloběhu vody. Frekvence výskytu mimořádných srážek není pravidelná, ale je až nápadný 5-8 letý cyklus o velmi rozdílné intenzitě (Q 20 - Q100 i více, např.v roce 2002). Zcela zřejmým protikladem "mokrých let" jsou přísušky a zejména kriticky suchá období. V nepravidelném časovém sledu rovněž opakujícím se 1-2x za desetiletí.
Společným problémem přebytku a nedostatku vody je obecně neschopnost krajiny poutat ji v době mimořádných srážek. Ve srovnání s 15.-17. stoletím ubyla více než polovina lesů a o 2/3 poklesl počet, výměra i objem rybníků. Zavedením velkoplošného hospodaření zmizely meze - dočasné zábrany odtoku vody z krajiny. Rychlost odtoku se zvýšila 2-3x. To vše jsou rozhodující příčiny častějších povodní a jejich velikosti. Tyto narůstající problémy nutno urychleně řešit. Způsoby již byly naznačeny několikrát, nejčastěji vždy po vyčíslení povodňových škod, např. v roce 1954 a dalších letech, naposledy letos 7.- 9. srpna.
V televizních relacích z této doby o povodních v severních Čechách mne zaujaly stížnosti starostů z poškozených vesnic (liberecko i ústecko) na letitou absenci a zpoždění v realizaci slibovaných protipovodňových opatření. Podle jejich názorů se nedaří výstavba velkých poldrů (především z majetkových a finančních důvodů). Řešení se však nabízí budováním podstatně menších a třeba i polosuchých (mokrých) poldrů nebo dokonce menších rybníků s přiměřeným ochranným prostorem. V případech menších staveb nebývá problém s investorem a vlastnické poměry se daří řešit velmi pružně.
Objemový deficit protipovodňových prostor v ČR je odhadován na 2,5 mld m3 . Podle údajů na začátku třetího milénia bylo v ČR kolem 120 tisíc hektarů ladem ležící zemědělské půdy a v současné době je to zřejmě i více. Část této plochy by bylo možné využít k výstavbě poldrů (po případné výměně pozemků). Při průměrné hloubce ochranných nádrží 5 m by bylo zapotřebí k navrhovanému účelu jen polovina výše uvedené výměry (50-60 tis. ha).Vybudováním menších ochranných nádrží (poldrů a hlubokých rybníků) by bylo možné výrazně omezit škody způsobené lokálními povodněmi.
Ing. Josef Pokorný CSc.- sekce rybnikářská ČSVH

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky