ZPRAVODAJ číslo 4 - září 2011

VÝZVA
  1. k zasílání změn adresy (na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
  2. k vyzvednutí CD - Dopravní stavby – Systém jakosti X.

ODBORNÉ AKCE

25.srpna 2011 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ
V rámci výstavy Země živitelka pořádá Energy Centre Č.Budějovice od 13 hod. v přednáškovém sále v hale „Z“ seminář věnovaný problematice rekonstrukce a modernizace domů. Na semináři budou přednášet vybraní odborníci o tématech týkajících se jednotlivých oblastí rekonstrukcí budov.
Účast na semináři je bezplatná. Přihlášky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

8.září 2011 VODNÍ ZÁKON
Zasedací místnost ČEVAK a.s. ul. B.Němcové č.2 v Č.Budějovicích, od 9,00-13,30 hod.
Seminář o Vodním zákonu č. 254 / 2001 Sb. je zaměřen zejména na novelu tohoto zákona, která nabyla účinnosti dne 25.3.2011, jako zákon č. 77/2011 Sb. Znalost tohoto zákona včetně jeho novely je nezbytná pro všechny pracovníky zabývající se vodohospodářskou problematikou ať jako investoři, projektanti, provozovatelé VH zařízení, pracovníky veřejné správy a další právnické i soukromé osoby. Seminář by měl přispět také ke sjednocování výkladu Zákona o vodách a k objasňování správy vodních toků, neboť od 1.1.2011 došlo k transformaci vodohospodářské správy.
Vložné: 800,- Kč (členové ČKAIT a ČSVH 300 Kč)
Přihlášky zasílejte na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (Bc. Vlasta Vlčková tel.723567024)
Platby zasílejte na č.účtu: 218 395 308/0300, variabilní symbol IČO plátce.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Garant akce: ČSVH-Ing. Bohumil Kujal

20.září 2011 PLAVEBNÍ CESTA
Exkurze lodí na plavební cestu České Budějovice - České Vrbné a zpět. S prohlídkou a odborným výkladem na vodním díle České Vrbné (jez, plavební komora, ochranný přístav, zdvižný most a vodáckého areálu Lídy Polesné). Odplutí 15,00 hod. z přístavu pod Dlouhým mostem v Č.B., připlutí v cca 18,00 hod. (možnost parkování zdarma u přístaviště). Pro členy ČKAIT a ČSSI oblasti Č.Budějovice zdarma, možno přihlásit i rodinného příslušníka za jízdné 100 Kč. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Přihlášky v oblastní kanceláři do 9.září 2011 telefonem nebo mailem.

21.-25.září 2011 Výstava FOR ARCH – vše o nízkoenergetickém stavění
Pražský veletržní areál Letňany - souběžné veletrhy Elektronika, dřevostavby, vytápění, klimatizace, výstava sportovišť a jejich vybavení. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. www.forarch.cz Volné vstupenky v oblastní kanceláři ČKAIT.

23.-25.září 2011 STAVBY A PŘEMĚNA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
Podkrušnohorská oblast zaznamenala v minulém období mnoho převratných změn. Cílem naší exkurze bude návštěva přemístěného a též nového dřevěného kostela v Mostě, pohled na důsledky rozsáhlé důlní těžby, obnova historických měst, výstavba a zajímavosti v oblasti Karlovy Vary-Loket. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Přihlášky v kanceláři ČKAIT.

12.říjen 2011 TECHNICKÉ NORMY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Místo konání: zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, čas: 14-17 hod.
Právní postavení norem, zavádění eurokódů do ČSN, stav typizace vodohospodářských staveb.
Přihlášky a bližší informace na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (Bc. Vlasta Vlčková tel.723567024)
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Garant akce: ČSVH- Ing. Bohumil Kujal

20.říjen 2011 EUROKÓD 3 PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas 14-18 hod.,
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, včetně informace o dalších potřebných částech
ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků
ČSN EN 1999 Navrhování hliníkových konstrukcí.
Přednáší Prof.Ing. Josef Macháček a Dr.Ing. Zdeněk Sokol z FSV ČVUT Praha.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Vložné 500 Kč (členové ČKAIT a ČSSI oblasti ČB zdarma). Garant akce: ČSSI, ing.Karel Kocina

10. listopad 2011 Eurokód 7 PRO GEOTECHNIKU, ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas 14-18 hod.,
Seminář bude zaměřen na problematiku rizik při návrhu a výstavbě stavebních jam, specifické postupy navrhování, metody a technologie speciálního zakládání staveb. Informační centrum ČKAIT vydává publikaci „Rizika prací speciálního zakládání jam“, která je určena široké odborné veřejnosti, tedy zejména projektantům, zhotovitelům staveb a investorům. Autorem publikace a přednášejícím na semináři je Doc.Ing.Jan Masopust z FSV ČVUT Praha.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Vložné 500 Kč (členové ČKAIT a ČSSI oblasti ČB zdarma). Garant akce: ČSSI, ing.Karel Kocina

11.listopad 2011 DEFEKTY BUDOV
Katedra techniky a aplikovaných věd VŠTE v Č.Budějovicích spolu se společností DEK, a.s. a Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR pořádají mezinárodní vědeckou konferenci n téma „Obalový plášť“ (ploché střechy terasy, šikmé střechy, vestavby, balkóny, lodžie a spodní stavba) a „Obsah jednání“ (kritické případy, příčiny defektů, zkušenosti z oprav a poučení z chyb). Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Informace a přihlášky na tel. 608237471, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

8.prosinec 2011 ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Letošní adventní setkání se uskuteční ve Strakonicích. Program a další podrobnosti přineseme v listopadovém čísle č.5/2011 a na www.ckait.cz (termínovník České Budějovice)
Garant akce: ČKAIT- ing.Jiří Neumitka


USKUTEČNĚNÉ AKCE

20.dubna 2011 – ŠKOLENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ Garant : Ing. Jiří Baloun – Povodí Vltavy s.p. závod České Budějovice.
Dne 20. dubna 2011 byla uskutečněna hydrotechnickou sekcí ČSVH v zasedací síni budovy Krajského úřadu , Jihočeského kraje v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí“. Akce byla připravovaná a realizovaná za úzké spolupráce s Krajským úřadem Jihočeského kraje, jmenovitě s ředitelem KÚ JUDr. Lubošem Průšou, Ing. Karlem Černým, vedoucím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
Školení zahájil Ing. Karel Černý a Ing. Bohumil Kujal (předseda ČSVH). Jako lektoři na semináři vystoupili Ing. Kateřina Štěrbová (ČHMÚ – pobočka České Budějovice), Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, státní podnik , závod Horní Vltava), plk. Ing. Martin Sviták (hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) a Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik , závod Horní Vltava). Semináře se zúčastnilo 76 zástupců obcí z Jihočeského kraje.
Vlastní školení bylo rozděleno do 4 tématických bloků zaměřených na předpovědní povodňovou službu, na hlásnou povodňovou službu a povodňovou operativu, na roli HZS při zvládání povodňových situací a v rámci IZS a na povodňové plány. V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy týkající se nařizování manipulací na vodních dílech za povodní (problematika rybníků na Smutné) a problematiky udržování průtočné kapacity. V diskusi bylo řečeno, že by měly být více koordinovány manipulační řády vodních děl na tocích s manipulačními řády rybníků – zejména při nastupování povodňových vln.

24.května 2011 – EXKURZE NA ROZDĚLOVACÍ OBJEKT NOVOŘECKÉ SPLAVY NA LUŽNICI
Garant : Ing. Jiří Baloun – Povodí Vltavy s.p. závod České Budějovice
Exkurze se konala v odpoledních hodinách 24.května 2011. Sraz návštěvníků byl na parkovišti u silnice do Velenic, odkud se účastníci společně vydali k Novořeckým splavům. Kromě pořadatelů se exkurze zúčastnilo 26 osob. Odborný výklad zajišťovali pracovníci Povodí Vltavy s.p. Ing. Roman Vágner a Ing. Jiří Švarc. Ve výkladu bylo pojednáno i o historii rozdělovacího objektu, která sahá až do 16. století. Byly uvedeny důvody rekonstrukce těchto rozsáhlých objektů. Bylo popsáno zvolené technické řešení a postup při realizaci staveb k čemuž byl předložen informační leták. Novořecké splavy na Lužnici rozdělují vodu řeky Lužnice do Staré řeky a Nové řeky. Starou řekou voda pokračuje do rybníku Rožmberk a Novou řekou je voda odkláněna do řeky Nežárky. Koryto Nové řeky je součástí rezervace „Novořecké močály“. Oddělení vody z řeky Lužnice do Nové řeky má největší význam při povodních.

Duben – květen 2011 - byla dokončena publikace „VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ-PŘÍRUČKA PRO OBCE“
Zpracování této příručky je dílem 15 přispívatelů editované Ing. Bohumilem Kujalem.
Příručka byla zpracovávaná od podzimu loňského roku za finanční i odborné podpory Jihočeského kraje. Vodohospodářská infrastruktura, jak je uvedena v Příručce, předestavuje pouze část činností vykonávaných obecními úřady, ale tato činnost je tak principiální a základní, že si bez ní není možné představit existenci žádné obce. Příručku lze pokládat za pomůcku při řešení otázek vodohospodářské infrastruktury volenými i nevolenými pracovníky obcí, včetně zastupitelů obcí, jejichž složení se mění po každém volebním období. I když Příručka neobsahuje veškerou VH problematiku, snažili jsme se do ní zahrnout nejdůležitější vodohospodářské informace s nimiž se pracovníci obcí setkáv ají. Je tu legislativa, povolování vodních staveb, protipovodňová ochrana, zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod, vodní toky, malé vodní nádrže, hydromeliorace, finanční prostředky a získávání dotací. Příručka je distribuovaná za úhradu nákladů 260,-Kč, a pro členy ČSVH za 220,-Kč. Objednávat ji lze na adrese ČSVH, Staroměstská 1, 37004 České Budějovice, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

VODOHOSPODÁŘSKÉ PONDĚLKY – pokračují každé první pondělí v měsíci.
6.6.2011 byl připraven VH pondělek na téma „Povolování VH staveb“
garant Ing. J.Snížková,
11. 7. 2011 byl připraven HV pondělek na téma „Povodně a ochrana před nimi“
garant Ing. Jiří Baloun,
1. 8. 2011 byl VH pondělek s hlavním tématem „Vodovody a kanalizace, údržba a provoz“, garant Ing. Jan Jindra CSc.
Tohoto VH pondělku se zúčastnili 3 zástupci obcí ( starosta OÚ Dunajovice – František Uhlíř, starosta OÚ Plavsko František Boček a starostka OÚ Čakov Ing. Lenka Šišpelová), jednání probíhalo neformálním způsobem od 14.00 do 16.00 hod.


DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE

5. září 2011 další VH pondělek - téma „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY“ garant Ing.Jiří Kubeš. 8. září 2011 „ VODNÍ ZÁKON“
místo konání: zasedací místnost ČEVAK a.s. ul.B.Němcové č.2, České Budějovice
začátek: 9.00 hod. předpokládaný konec 14.00 hod.
vložné: 800 Kč (členové ČKAIT a ČSVH 300 Kč)
lektoři: J. Nietscheová promovaný právník, Ing. M. Krátký, Ing. H.Zahradníková.
Garant Ing. Bohumil Kujal

5. říjen 2011 „Aplikace stavebního zákona ve vodním hospodářství – geografický informační systém“
místo konání: zasedací místnost ČEVAK a.s. ul. B.Němcové č.2, Č.Budějovice,
začátek: 9.00 hod. předpokládaný konec 12.30 hod.
vložné: zdarma
lektoři: Ing. Dana Zídková, RNDr.Petr Horn Ph.D., Ing. Jan Jindra CSc.
Garant Ing. Dana Zídková

12. říjen 2011 „Technické normy ve vodním hospodářství“
místo konání: Praha 2, Sokolská 15, budovva ČKAIT, 1 poschodí,
začátek : 14.00 hod. předpokládaný konec 18.00 hod.,
lektoři: Ing. Lenka Fremrová, Ing. Richard Schejbal, Ing. Jiří Kadlec, Ing.Jiří Pudil.

Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky