ZPRAVODAJ číslo 4 - září 2014

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

19. – 21. září 2014 EXKURZE SOLNOHRADSKO

ČSSI ve spolupráci s ČKAIT pořádá pro své členy odbornou exkurzi do oblasti Horního Rakouska a Salzburgu. Odborný program je připraven ve spolupráci s Komorou ARCH+ING Horního Rakouska a Salzburgu. Ostatní služby zajišťuje cestovní kancelář Inter Zbiroh.

Odjezd 19.9.2014. v 7:30 hod. od kanceláře ČKAIT, Staroměstská 1, České Budějovice. Návrat 21.9.2014 kolem 20.hod. Ubytování 2 noci s polopenzí ve 2lůžkových pokojích v hotelu v Gosau.

V rámci odborného programu navštívíme nový jez s MVE na řece Salzach v Salzburgu, významné pozemní a mostní stavby v Salzburgu, přehradu na úpatí dachsteinského ledovce v Gosau, novou kabinovou pozemní lanovku, naučnou stezku s expozicemi prehistorických nálezů Hallstadtské kultury a současné i minulé těžby soli v Hallstadtu a ozubenou železnici z roku 1893 na horu Schaffberg, odkud je panoramatický výhled na jezera a města. Navštívíme ta nejzajímavější místa Solné komory.

Cena tematického zájezdu je 4500 Kč/os., dotace členům ČKAIT oblasti Č. Budějovice 1300 Kč, členům ČSSI na individuální žádost (dotace nelze sčítat).

Poslední volná místa !!!! Informace v kanceláři.

30. září – 2. říjen a 21. říjen – 23. říjen 2014

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO ENERGETICKÉ PORADCE VI.

Srdečně vás zveme na Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, který se uskuteční ve dnech 30.9. – 2.10. a 21. – 23.10.2014. Pro velký zájem se tento kurz koná letos již pošesté. Kurz pořádá poradenské středisko Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s OÖ Energiesparverband, Energie AG OÖ, společností E.ON, ČKAIT a serverem www.ceskestavby.cz . Je požádáno o zařazení kurzu do CV ČKAIT a kurz je také akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.

Prostřednictvím předních odborníků se účastníci kurzu dozvědí aktuální informace týkající se problematiky např. energeticky úsporných staveb, rekonstrukce domů, vytápění, dotací, úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou dne 11.11.2014.

Bližší informace naleznete na www.eccb.cz a získáte na tel. čísle 387 312 580 nebo 773 512 580.

23. říjen 2014 DŮM A ENERGIE – a jak dál na planetě Zemi?

Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Program:

8:30-9:00 Prezence

9:00-9:40 Energie slunce a vliv člověka na jeho distribuci

Přednáší: doc. Jan Pokorný, ENKI o. p. s. Třeboň (ředitel)

9:40-10:35 Jakou barvu má naše planeta?

Přednáší: Ladislav Jakl, IVK o. p. s. (člen správní rady), Dr. Luboš Motl, fyzik, publicista, překladatel

10:35-10:50 Přestávka

10:50-11:30 Zdroje energie na Zemi a spotřeba energie na Zemi

Přednáší: Ing. Hynek Beran, člen NEK II (jednatel) za ČSEN (Česká společnost pro energetiku)

11:30-12:30 Budovy s velmi nízkou energetickou náročností

Přednáší: prof. Jan Tywoniak, ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb (zástupce vedoucího katedry)

12:30-13:00 Občerstvení

13:00-14:20 Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie

Přednáší: prof. Karel Kabele, ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov (vedoucí katedry)

14:20-14:50 Diskuze

14:50-15:00 Shrnutí, závěr

Pořádá OK ČKAIT ve spolupráci s ECČB a SPŠ stavební Č. Budějovice.

Vložné: členové oblasti ČB ČKAIT zdarma, cizí 600 Kč,

Informace v kanceláři ČKAIT nebo na ECČB, tel. 387312580.

Garant. Ing. Hladík, Ing. Lanz

20. listopad 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

– změny a informace pro rok 2014

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: Ing. Radim Dvořák, daňový poradce

Je proto důležité pečlivě zkoumat jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění zákonů.

každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů. Proto hlavním obsahem výkladu budou především konstrukční prvky daně z příjmů. Letos nás čekají výrazné změny v daňové oblasti z důvodu nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Program:

Postupně bude věnována pozornost stanovení základu daně a výpočtu daně.

Zaměříme se na jednotlivé druhy příjmů fyzických osob.

V další části se zaměříme na náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a na náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona).

Zaměříme se i na některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně.

Součástí přednášky budou i příklady k vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání.

Na závěr si ukážeme, jaké novinky v oblasti daní nás čekají v budoucích obdobích.

Vložné: členové oblasti ČB zdarma, cizí 500 Kč.

Garant: Ing. František Hladík

27. listopad 2014 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2014

Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v současné době se připravuje jeho další velká novela) se v rozmezí let 2016 – 2019 zavádí povinnost navrhovat a provádět nové budovy pouze v úrovni požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie.

V případě budov, jejichž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci platí tato povinnost v závislosti na jejich celkové energeticky vztažné ploše k datu:

1. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2016

2. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2017

3. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2018

Současně bude třeba doložit průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

To znamená, že nejen energetičtí specialisté, ale všichni projektanti navrhující novostavby budov, budou muset ovládat základy, zásady, veličiny a výpočty v oblasti stavební tepelné techniky, znát metodiky tepelně technické hodnocení stavebních konstrukcí, normové požadavky a práci s výpočtovými programy.

Část 1. Tepelná ochrana a energetika budov, odborný garant: Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

- Aktuální stav právních předpisů

- Okrajové podmínky hodnocení

- Součinitel prostupu tepla, difuze a kondenzace vodní páry,

- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

- Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období

- Energetická náročnost budov

Část 2. Technická zařízení budov, odborný garant: Doc. Ing. Michal Kabrhel, PhD.

- Moderní technologie v oblasti technických zařízení budov

- Systémy vytápění, systémy větrání, energeticky efektivní systémy chlazení

- Energetická náročnost technických systémů budov a její stanovení

- Novinky z oblasti zdravotechniky

- Využití odpadní a dešťové vody

- Zvyšování účinnosti využitím zpětného získávání tepla

- Využití obnovitelných zdrojů energie

- Solární systémy pro přípravu teplé vody a vytápění, fotovoltaické systémy a jejich využití

- Tepelná čerpadla a jejich efektivní provoz

- Systémy řízení budov

- Příklady vhodných řešení

Základní pomůckou pro účastníky semináře bude publikace doc. Kulhánka „Tepelná ochrana a energetika budov", kterou vydalo Informační centrum ČKAIT v letošním roce.

Vložné: člen ČKAIT zdarma včetně publikace, cizí 500 Kč + publikace 260 Kč.

Přihlášení účasti v kanceláři nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Garant: Informační středisko ČKAIT Praha

PŘIPRAVUJEME

11. 12. 2014 ADVENTNÍ SETKÁNÍ V BECHYNI

14. 1. 2015 VALNÁ HROMADA ČKAIT

PRESTA jižní Čechy

Vyhlášení 8.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2012 - 2014

Uzávěrka přihlášek leden 2015

Odevzdání výstavních panelů leden 2015

Vyhlášení výsledků duben 2015

ZHODNOCENÍ AKCÍ

12. červen 2014 ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 4. etapa

Českobudějovická kancelář ČKAIT uspořádala odbornou exkurzi na stavbu 4. etapy Přeložky silnic II/156 a II/157, tzv. „Zanádražní komunikace" v Českých Budějovicích. Exkurze se zúčastnilo celkem 10 zájemců.

Celá stavba byla dle harmonogramu zahájena již na podzim 2013 a má být stavebně dokončena do konce roku 2014. Délka hlavní trasy 4.etapy je cca 2km a budou se na ní nacházet celkem 4 okružní křižovatky. Ve spojení s již dokončenými nebo právě budovanými dalšími etapami Zanádražní komunikace se v současnosti jedná o nejvýznamnější komunikaci ve východní polovině města. Po dokončení tato komunikace výrazně odlehčí provoz v Novohradské, Nádražní a Strakonické ulici a zároveň bude sloužit pro kvalitní napojení městského dopravního skeletu na budoucí dálnici D3.

Zástupci prováděcí firmy informovali účastníky exkurze o právě prováděných pracích na stavebních objektech, které jsou budovány během letošního roku. Jednalo se zejména o trasu přeložky v jižní části stavby, dále o nově budované okružní křižovatky a nové mostní objekty. Za zmínku stojí okružní křižovatky, které měli účastníci možnost shlédnout v různých stupních rozestavěnosti. Tři okružní křižovatky budou vějířovitého typu, tzv. „turbo" uspořádání, kdy jsou jízdní pásy na okruhu odděleny zvýšenými přejížděnými ostrůvky. Poučná též byla problematika velmi složitého provádění stavby v prostoru napojení přeložky na stávající trasu Novohradské ul. v Hodějovicích, kde výstavbu okružní křižovatky komplikuje velké množství překládek vedení inženýrských sítí a zároveň budování nového mostu přes potok pod křižovatkou. To vše pouze s částečným omezením silného provozu po Novohradské ulici.

Ing. Radek Lukeš

INFORMACE

VÝZVA

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2014

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Podmínky soutěže, Přihlášku a její přílohy a Kritéria soutěže najdete na:

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-11-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2014

Uzávěrka evidence přihlášek do 31.10.2014

UPOZORNĚNÍ

Nové technické požadavky na stavby v Praze:

http://www.ckait.cz/content/nove-technicke-pozadavky-na-stavby-v-praze

Nové Metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj:

- Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci

- Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad

ODBORNÉ AKCE

24. a 25. září 2014 POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Místo konání: ČEVAK, B. Němcové 2, Č. Budějovice, zasedací sál přízemí

Více informací na: http://www.cssi-cr.cz/images/stories/pozvanka_konference_povodne_a_hospodareni_s_detsovymi_vodami.pdf

Přihlášku najdete na: http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/ceska-spolecnost-vodohospodarska/e-a-hospodareni-s-destovymi-vodami-3.html)

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. srpna 2014 na adresu:

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice

Účastnický poplatek (bez DPH - nejsme plátci):

Celkem - 1.900 Kč, členové ČSVH a ČKAIT celkem - 1.700 Kč

Každému účastníkovi, členovi ČKAIT se započítává 2 body

Cena zahrnuje náklady na organizaci, CD, občerstvení – švédské stoly (dne 24. září), dopravu na exkurzi do Českého Vrbného a zpět do Českých Budějovic.

Tato konference s důležitým společenským významem je konaná pod záštitou Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, Českého svazu stavebních inženýrů a ministra Richarda Brabce z Ministerstva životního prostředí ČR. Konference je zajišťovaná ve spolupráci s dalšími institucemi a společnostmi celostátní působnosti.

Garant akce je Ing. Bohumil Kujal.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

29. dubna 2014 „ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ"

Garant akce Ing. Jiří Baloun, zajistil v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje výše uvedenou odbornou akci, které se zúčastnilo celkem 81 účastníků, z nichž bylo 35 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemko úpravy a převody nemovitostí. Na vysoké úrovni odborné akce se podíleli všichni přednášející - Mgr. Tomáš Vlasák Ph.D., z ČHMU , pobočky České Budějovice, plk. Mgr. Štěpán Kavan Ph.D., z Hasičského záchranného sboru v Č. Budějovicích, Ing. Petr Hovorka, z Povodí Vltavy s.p., závodu Horní Vltavy, Ing. Hana Zahradníková z Krajského úřadu Jihočeského kraje a Ing. Jiří Baloun z Povodí Vltavy s.p. závodu Horní Vltavy. Tato odborná akce je opakovaná a je o ni neustále velký zájem se strany Obecních úřadů. Je uvažováno s opakováním aktualizovaných přednášek i v dalším roce 2015.

9. května 2014 „Cyklistická exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy a na Novou řeku"

Tuto zajímavou cyklistickou exkurzi zajišťoval jako garant Ing. Miloslav Šír CSc. a byla pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Nová řeka byla vybudovaná v 16. století Jakubem Krčínem z Jelčan a odváděla velké vody z Lužnice do Nežárky, jako ochrana rybníku Rožmberk. Funkce Novořeckých splavů je regulovat a rozdělovat vodu do stávajícího koryta Lužnice a do Nové řeky. V roce 2002, vlivem více než 500leté vody došlo k protržení ochranných hrází na Nové řece a Novořecké splavy se staly neovladatelnými. Tento stav vedl k tomu, že rybníku Rožmberk hrozilo protržení hráze, k čemuž naštěstí nedošlo. Nově vybudované Novořecké rozdělovací objekty a rekonstruované ochranné hráze již zabezpečují jejich funkci i při povodni jaká byla v roce 2002.

Exkurze seznámila studenty s historickým i současným významem Novořeckých splavů.

22. května 2014 „Základy provozu vodovodů a kanalizací" v Praze

26. června 2014 „Základy provozu vodovodů a kanalizací" v Plzni

Jedná se o odborné akce, které měly stejný obsah a byly zajišťovány garantem Ing. Jiřím Kubešem, s nímž úzce spolupracoval Ing. Pavel Peroutka. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem. Semináře absolvovalo cca 56 účastníků a obsah přednášek se dotýkal hlavně Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích... a Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.

Seminář byl určen především obcím, které si provozují V + K samy, nebo řeší v současné době otázky se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních prostředků pro dostavbu a obnovu vodohospodářského majetku. Zejména bylo pojednáváno o vlastnictví VH majetku, zajišťování provozu, smluvní provozování, o oprávněných osobách, výběru provozovatelů, obsahy smluv apod. Účastníci byli informování o skutečném obsahu provozování, údržbě, opravách, technickým zhodnocováním VH majetku, o kvalitě pitné vody, hospodárnosti, ztrátách vody, technické a správní agendě, přípojkách a o bezpečnosti a ochraně při práci. Závěrečná část semináře pojednávala o ekonomice provozu, vodném, stočném, regulované tvorbě cen, jak rozumět ekonomickým výkazům, o rozvoji VH infrastruktury, financování, plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK), smluvních investicích apod.

Všechny výše uvedené akce byly zajištěny na vysoké úrovni a byly hodnoceny pozitivně.

AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY (dále jen AVI)

Bez vody není života. Zpracovaný Ideový záměr zaměřený interaktivně v prvé řadě na České poměry, ale i na mořskou vodu, má přímou souvislost a návaznost na Rámcovou směrnici EU/2000 o vodě. Voda je pro lidstvo existenční fenomén rozhodující o bohatství země, udržuje hospodářský růst, prosperitu a zajišťuje existenci všeho živého. Na vodě jsou závislé přirozené ekosystémy a celkové klima. Voda nezná hranic, proto ochrana vod je záležitostí všech zemí. Česká republika je jakási střecha Evropy, odkud odtékají dešťové vody do tří moří – Černého, Severního a Baltského. Bohužel lodní dopravní propojení s těmito moři nám chybí.

Účelem AVI je poskytovat interaktivním způsobem informace v celém širokém spektru o vodě jako součásti životního prostředí, vzdělávat o této problematice všechny zájemce z řad obyvatelstva, zejména mládež, žáky středních škol a případně i vysokoškoláky – dle dohodnutých požadavků škol. Vzdělání a informování poskytovat atraktivní zábavnou i soutěživou formou a v tomto duchu budovat celou „kamennou" část objektů, vybavovat audiovizuální, edukativní, laboratorní a konvenční technikou. Cílovou skupinou je v prvé řadě mládež a pak nejširší vrstvy obyvatel (voda je využívaná každou osobou, v každé rodině, bez vodovodu a kanalizace se nedá mluvit o kultuře, i když povodně nás budou zasahovat neustále, voda nás provází od narození celý život). Domácí i zahraniční turisté navštěvují nedaleký zámek Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Holašovice, mezinárodní výstavu Země živitelka, výstavu HOBBY apod. Lze předpokládat i rozšíření lodní dopravy, vodních sportů, sportovního rybaření a neustále vzrůstá návštěvnost zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. To vše hovoří pro lokalizaci AVI v Českých Budějovicích – místa „genia loci".

V budově by měly být vystavovány modelové procesy:

1. Koloběh vody v přírodě (malý, velký koloběh – grafické znázornění, model)

2. Vodní toky – od pramene po ústí do moře (charakter horního a dolního toku – modely)

3. Vodní nádrže – model přirozeného jezera,

- modely rybníků (jejich funkce, víceúčelovost, hráze, vypouštěcí zařízení- požeráky, loviště, bezpečnostní přelivy, obtokové stoky, rybniční soustavy, zlaté stoky, apod.), způsob obhospodařování, protipovodňová ochrana rybníků, druhy rybníků, výstavba, provozování, rybochovné nádrže pro intenzivní chovy, sádky, líhně, akvária, expozice celé vodní fauny, ukázky životní poutě lososa, úhoře, vymizelé druhy ryb, nepůvodní druhy ryb, ukázky životních cyklů parazitů ryb apod.,

- modely speciálních objektů chovu ryb s recirkulací vody

- model objektu chovu ryb a pěstování rostlin (rajčat, salátu, tropického ovoce) při použití tzv. akvaponie – bezodpadové technologie s vedlejší produkcí rostlin

- modely jiných nádrží (okrasné, požární, retenční, nádrže po těžbě nerostů, usazovací, poldry, apod.)

- model třeboňské rybniční soustavy, její unikátnost- možnost zařazení do seznamu UNESCO,

- historie rybnikářství v českých zemích, významné osobnosti

4. Voda jako zdroj života

a. vodní organismy

- mikroorganismy (mikroskopické zvětšeniny, jejich funkce, nebezpečnost pro život jiných živých organizmů)

- makroorganismy rostlinného i živočišného původu, žijící ve vodě, nebo v blízkosti vody, ryby v různých nádržích (rybnících, tocích, pískovnách, nádržích po povrchové těžbě), migrační druhy, účelové rybí obsádky aj.

b. voda pro životní prostředí (závlahy, zemědělství, zahradnictví, zelinářství, rekreace, parky, sport, turistika apod.),

c. voda pro přímou potřebu člověka (vodovody včetně vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vody, vodárenské soustavy, kanalizace, čistírny odpadních vod, možnosti recirkulace použité vody, voda pro požární účely, využitelnost dešťových vod pro nejrůznější potřeby člověka, historie zásobování vodou, historie, významné osobnosti.

5. Vodní stavby – jezy, přehrady, vorové propustě, vodní elektrárny, přečerpávací vodní elektrárny, doprava po vodě, voroplavba, hamry, vodní mlýny, slupy na chov ryb a různé dnes již zmizelé vodní stavby, historické souvislosti mezi krajinou a stavbami člověka.

6. Hospodaření s dešťovými vodami

- význam a funkce lesa,

- půda jako nejvýznamnější faktor při zadržování vody v krajině,

- dešťová voda v urbanistické zástavbě – akumulace, využívání, odvádění přebytečné vody do kanalizace a do vodotečí, úpravy vodotečí blízké přírodě, ochrana urbanistické zástavby a zaplavovaných území proti povodním, aj.,

- dešťová voda v nezastavěné krajině – zadržování dešťových vod v krajině, ochrana půdy proti odplavování, ochrana vodních toků a inženýrských sítí aj.

7. Povodně a sucha

- prevence proti povodním v souvislosti s územními plány

- předpovídání, hlásná služba

- ochrana při povodních

- likvidace následků povodní

- preventivní opatření proti období sucha

Součástí AVI by bylo edukační a vzdělávací centrum, které by mohlo být provozováno prakticky ihned, aniž by byla položena jediná cihla „kamenné" budovy.

Edukační, vzdělávací, poznávací a zábavná činnost by měla být orientovaná především na dětí a na návštěvníky s průměrnými středoškolskými vědomostmi. Je možné počítat s doplňkovou vzdělávací činností pro žáky i vysokých škol, organizování tematicky zaměřených exkurzí, výletů a soutěží v přírodě. V žádném případě by se nemělo jednat o suplování školní výuky. Bude vytvořen systém virtuálního vzdělávání na nejrůznější vzdělanostní úrovni účastníků i vzdělávání systémem on-line konferencí, workshopů apod.

Na „kamennou" stavbu by navazoval systém rybníčků se zajímavou rostlinnou i živočišnou tématikou.

Ideový návrh AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY byl předán představitelům Jihočeského kraje a navržen jako podnět do „Programu rozvoje Jč. kraje 2014 – 2020".

Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky