Zpravodaj číslo 5 - listopad 2014

 ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

20. listopad 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

změny a informace pro rok 2014

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: Ing. Radim Dvořák, daňový poradce

Je důležité pečlivě zkoumat jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění zákonů.

Každoroční povinnost zpracovat a podat daňové přiznání k dani z příjmů s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů. Proto hlavním obsahem výkladu budou především konstrukční prvky daně z příjmů. Letos nás čekají výrazné změny v daňové oblasti z důvodu nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Postupně bude věnována pozornost stanovení základu daně a výpočtu daně.

Zaměříme se na jednotlivé druhy příjmů fyzických osob.

V další části se zaměříme na náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a na náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona).

Zaměříme se i na některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně.

Součástí přednášky budou i příklady k vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání.

Na závěr si ukážeme, jaké novinky v oblasti daní nás čekají v budoucích obdobích.

Přihlášky : http://www.ckait.cz/content/dan-z-prijmu-souvisejici-predpisy-zmeny-informace-pro-r2014

v kanceláři nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vložné: členové oblasti ČB zdarma, cizí 500 Kč.

Garant: Ing. František Hladík

27. listopad 2014 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2014

Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v současné době se připravuje jeho další velká novela) se v rozmezí let 2016 – 2019 zavádí povinnost navrhovat a provádět nové budovy pouze v úrovni požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie.

V případě budov, jejichž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci platí tato povinnost v závislosti na jejich celkové energeticky vztažné ploše k datu:

1. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2016

2. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2017

3. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2018

Současně bude třeba doložit průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

To znamená, že nejen energetičtí specialisté, ale všichni projektanti navrhující novostavby budov, budou muset ovládat základy, zásady, veličiny a výpočty v oblasti stavební tepelné techniky, znát metodiky tepelně technické hodnocení stavebních konstrukcí, normové požadavky a práci s výpočtovými programy.

Část 1. Tepelná ochrana a energetika budov, odborný garant: Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

- Aktuální stav právních předpisů

- Okrajové podmínky hodnocení

- Součinitel prostupu tepla, difuze a kondenzace vodní páry,

- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

- Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období

- Energetická náročnost budov

Část 2. Technická zařízení budov, odborný garant: Doc. Ing. Michal Kabrhel, PhD.

- Moderní technologie v oblasti technických zařízení budov

- Systémy vytápění, systémy větrání, energeticky efektivní systémy chlazení

- Energetická náročnost technických systémů budov a její stanovení

- Novinky z oblasti zdravotechniky

- Využití odpadní a dešťové vody

- Zvyšování účinnosti využitím zpětného získávání tepla

- Využití obnovitelných zdrojů energie

- Solární systémy pro přípravu teplé vody a vytápění, fotovoltaické systémy a jejich využití

- Tepelná čerpadla a jejich efektivní provoz

- Systémy řízení budov

- Příklady vhodných řešení

Základní pomůckou pro účastníky semináře bude publikace doc. Kulhánka „Tepelná ochrana a energetika budov", kterou vydalo v letošním roce Informační centrum ČKAIT.

Vložné: člen ČKAIT zdarma včetně publikace, cizí 500 Kč + publikace 260 Kč.

Přihlášení účasti:

http://www.ckait.cz/content/seminar-energeticka-narocnost-budov-2014-ceske-budejovice

v kanceláři nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Garant: Informační středisko ČKAIT Praha

11. 12. 2014 ADVENTNÍ SETKÁNÍ V BECHYNI

Odjezd ve 14,00 hod. z Mariánského nám., stanoviště ČSAD (naproti Policii ČR).

Program bude zahájen v 15 hod. přivítáním starostou města ve zrekonstruovaném Městském Muzeu s informací o historii a rozvoji města. Následovat bude prohlídka centra města zaměřená na rekonstruované náměstí oceněné titulem PRESTA. V rámci kulturního programu vystoupí soubor ze ZUŠ Bechyně v refektáři kláštera. Tradiční slavnostní večeře bude v Hotelu Panská na náměstí TGM.

Sraz účastníků používajících vlastní dopravu bude v 15 hod. před budovou Městského Muzea.

Předpokládaný návrat do Č. Budějovice 21 hod.

Vložné 350 Kč (dotace členů ČKAIT 100 Kč).

Přihlášky v kanceláři.

PŘIPRAVUJEME

14. 1. 2015 VALNÁ HROMADA ČKAIT

od 14hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Prosím poznamenejte si do diáře !

Pozvánku s programem obdržíte e-mailem nebo poštou.

26.2.2015 Poznatky z realizace ETICS a střech z pohledu požadavků EPBD II, prodloužení životnosti ETICS včetně správného upevňování předmětů na ETICS.

16.4.2015 Smluvní vztahy výstavbových projektů a Nový občanský zákoník

21.5.2015 Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti. Rizikovost, bezpečnostní opatření, aktuální vývoj.

PRESTA jižní Čechy

Vyhlášení 8.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2012 - 2014

Uzávěrka přihlášek leden 2015

Odevzdání výstavních panelů leden 2015

Vyhlášení výsledků duben 2015

Soutěžní podmínky včetně formulářů: http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/

ZHODNOCENÍ AKCÍ

ODBORNÁ EXKURZE SOLNOHRADSKO

Důvodem pro volbu trasy je spolupráce naší oblasti s komorou Arch+Ing Horního Rakouska a Salzburgu, kde při vzájemných setkáních nám kolegové poskytli vhodné náměty k prohlídce zajímavých staveb. Oblast Solné komory patří k nejkrásnějším částem Rakouska a tak rozhodování o trase bylo snadné.

Exkurze se ve dnech 19.-21. září 2014 zúčastnilo 34 osob, odbornou část exkurze zajistil předseda oblasti Ing. Fr. Hladík u rakouských partnerů a ostatní služby poskytla cestovní kancelář Inter Zbiroh.

Krátce po překročení státní hranice s Rakouskem jsme projížděli podél rozestavěné rychlostní silnice S10, která je pokračováním dálnice A7 z Lince do ČR. Úsek dlouhý 22 km je ve výstavbě od r. 2009 a bude uveden do plného provozu v r. 2015, avšak obchvat města Freistadt bude zprovozněn ještě v letošním roce. Trasa je vedena velmi náročným terénem, jsou zde 4 ražené tunely, z nichž nejdelší je 4425 m dlouhý a spolu se 4 hloubenými tunely je podzemní část dlouhá 9300 m, tedy 42% celkové délky. Pozoruhodná je krátká doba výstavby a nízký stavební náklad – cca 800 mil. Kč/km. Smutné je, že s výstavbou navazujícího úseku z české strany se nezačalo a pravděpodobně se v dohledné době nezačne.

Další navštívenou stavbou, dokončenou v minulém roce, je vodní dílo Salzburg Lehen. Tento jez hradí tok řeky Salzach čtyřmi segmentovými uzávěry s nasazenou horní klapkou, každý segment je široký 19 m. Součástí je i elektrárna se dvěma průtočnými kaplanovými turbínami o hltnosti po 125 m3/s, což při spádu 6,6 m může poskytnout výkon 13,7 MW. Řeka Salzach má průměrný průtok 230 m3/s a stoletá voda, která před realizací jezu zaplavovala zastavěné okolí, má hodnotu 2300 m3/s. Plocha povodí je 4426 km2. Vodní dílo prakticky hned po dokončení bylo prověřeno stoletou vodou, a protože ochránilo své okolí, získalo sympatie místních občanů. Ekologové oceňují dva funkční rybí přechody s průtokem 400 a 600 l/s a dobré začlenění do přírody. Konstrukce pilířů jezu jsou z pohledového betonu a dle architektonického návrhu tvarovány do křivek evokující vodní vlny.

Následující prohlídka Salzburku a jeho převážně barokní architektury je vždy vděčně přijímána. Ubytováni jsme byli v Gosau, v hotelu s vyhlídkou na horské panorama.

Druhý den nás zavedl do Hallstattu – historického města, které je památkou UNESCO - místa s ověřenou 7tisíciletou historií. Výjezd novou pozemní lanovkou a naučná stezka s expozicí o životě, těžbě soli a pohřbívání v 1. tisíciletí př.n.l. nás dovedla až k dolu Salzberg. Někteří z účastníků neodolali ověřit si, zda v podzemí najdou skutečnou sůl. Myslím, že nebyli zklamáni. Na historickou strážní věž z 13 stol. nad Hallstattským jezerem se přichází z horní stanice lanovky ocelovou lávkou a lepší vyhlídku umožňuje vysunutá plošina. Oblast Hallstattu je oblastí jezer s překrásnou alpskou krajinou a tak jsme zajeli k jezerům Grundlsee a večer ukončili u jezera Gosausee.

Poslední den naší exkurze byla hlavním cílem technická památka – ozubená dráha na horu Schafberg, která byla uvedena do provozu již v r. 1893, jako první horská dráha v Rakousku. Zubačková dráha o délce 6 km překonává výškový rozdíl 1190 m při stoupání max. 26%. Původní parní lokomotivy jsou nahrazeny opět parními lokomotivami ale s naftovým topením. Z vrcholu hory je panoramatický výhled po širokém okolí, nám však byla tato možnost, vlivem počasí, dopřána jen několik minut. Ozubená dráha je umístěna v městě St. Wolfgang, jehož historie sahá do 10. století a honosí se kostelem s vyřezávaným oltářem z 16. století a dalším oltářem v centru kostelní lodi. Biskup Wolfgang založil v r.973 pražské biskupství.

Cestou jsme nemohli minout lázně Bad Ischl, místo letních pobytů císařské rodiny a bydliště skladatele Franze Lehara. Památek z doby císařství je zde dosti, včetně slavné cukrárny, kam si chodil císař Franz Josef, tenkrát bez ochranky, na sladké dobroty. Za ocenění stojí, že historické lázeňské objekty jsou upraveny pro kongresové a společenské účely a dále dobrá organizace dopravy v historickém městě, stísněném dvěma řekami a vyvedení dálkové dopravy tunelem mimo město.

Závěrem naší exkurze bylo město Gmunden, které bylo konečnou stanicí tratě Koněspřežky z Českých Budějovic a Lince. Upomínku na tuto technickou památku bylo možno vidět na mnoha místech. Gmunden je město keramiky a tak zvonkohra z keramických zvonků na tamní radnici naší exkurzi symbolicky ukončila.

Do dodat? Exkurze splnila svůj odborný program a navíc poskytla účastníkům mnoho krásných dojmů z této oblasti.

Ing. Jiří Schandl

DŮM A ENERGIE – a jak dál na planetě Zemi?

Dne 23.10.2014 pořádala SPŠ stavební Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT a ECČB seminář, kterého se zúčastnilo 62 osob. Významnými přednášejícími byli doc. Jan Pokorný - ENKI o. p. s. Třeboň, Dr. Luboš Motl- fyzik a publicista, Ladislav Jakl-IVK o.p.s., Ing. Hynek Beran - Česká společnost pro energetiku, Ing. Jan Růžička, Ph.D. -Katedra konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT, Ing. Miroslav Urban, Ph.D.- Katedra technických zařízení budov, FSv, ČVUT.

Zveřejňujeme jednu z mnohých pochvalných hodnocení účastníka semináře:

„Chtěl bych Vám poděkovat za skvělou konferenci Dům a energie, která se konala 23. 10. 2014 v SPŠ Resslova. Jako energetický specialista jsem byl velmi příjemně překvapen především názory přednášejících z řad „ekologů". Podařilo se Vám zajistit několik vysoce fundovaných odborníků z oblasti, která je široké veřejnosti dle mého názoru prezentována pouze z jednoho úhlu pohledu. Bylo velice zajímavé sledovat přednášky Dr. Pokorného a Dr. Motla, které problematiku alternativních zdrojů energie, globálního oteplování, životního prostředí a další, stavěly do zcela jiného světla, než jsme zvyklí sledovat ve veřejnoprávních médiích. Třešničkou na dortu pak byla přednáška Ing. Berana, která myslím také mnohým účastníkům objasnila, že obnovitelné zdroje, potažmo solární elektrárny, nejsou samospasitelné ale na druhou stranu ani zavrženíhodné."

Další širší informaci ze semináře zveřejníme v Z+i 1/2015 a Zpravodaj č.1/2015.

INFORMACE

Sjezd ČSSI

Sjezd ČSSI se konal dne 8. listopadu 2014 v zajímavém místě - v Národním technickém muzeu v Praze.

Volba místa byla ovlivněna dobrou spoluprací svazu s touto institucí a skutečností, že u příležitosti 150tého výročí vzniku první inženýrské organizace v Čechách bude v příštím roce muzeem otevřena expozice Stavebnictví v bývalém klášteře Plasy.

Prezident ČSSI Pavel Štěpán přivítal účastníky a hosty, zejména zástupce organizací, s nimiž Svaz spolupracuje, a dále osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj Svazu. Zajímavé bylo vystoupení děkanky Stavební fakulty ČVUT, která připomněla 140té výročí udělování stavovského titulu Ing a též, že rok 2015 bude vládou vyhlášen jako Rok techniků.

Součástí jednání byl i křest knihy Inženýrské stavby zemí Visegradské čtyřky. Tento druhý díl stejného titulu navazuje na 6 předchozích knih, představujících historické a současné významné stavby čtyř zemí střední Evropy. Pro nás Jihočechy je významné, že ze šesti českých staveb jsou zde uvedeny dvě jihočeské: Rozhledna Boubín a Knihovna Soběslav. Tato stavba, projektovaná arch. Kročákem jako vestavba do torza soběslavského hradu, získala prvé ocenění v naší soutěžní přehlídce prestižních staveb PRESTA Jižní Čechy.

Pracovní program sjezdu zahrnoval obvyklé zprávy o činnosti a hospodařeni svazu, které budou též komentovány na výroční schůzi oblastní pobočky v březnu 2015. Hlavním bodem programu byly volby nového vedení svazu na nové, tříleté funkční období. Volen byl prezident a 3 viceprezidenti, kteří spolu s pastprezidentem tvoří pracovní exekutivu. Prezidium svazu pak vzniká po doplnění o předsedy oblastí a předsedy odborných společností. Prezidentem byl opět zvolen Pavel Štěpán a též dva dosavadní viceprezidenti.

Posledním, slavnostním bodem programu bylo předání ocenění za zásluhy o svaz. O významu a úspěšnosti naší oblastní pobočky svědčí fakt, že od nás bylo oceněno 6 osob, což je nejvíce ze všech oblastí. Jejich jména a zásluhy bude možno připomenout na výroční členské schůzi.

Přijetím usnesení jednání sjezdu s malým opožděním skončilo a účastníci měli možnost si prohlédnout nové expozice muzea o hornictví a o stavbě Nuselského mostu.

Ing Jiří Schandl

Výroční členská schůze ČSVH se bude konat v únoru 2015

přesný termín bude stanoven po koordinaci s Prezidiem ČSSI.

Na VČS obdrží všichni přítomní Vodohospodářský bulletin ČSVH 2014.

ZHODNOCENÍ AKCÍ ČSVH

„Povodně a hospodaření s dešťovými vodami 24. a 25. září 2014

Konference se konala v Českých Budějovicích a probíhala podle pozvánky. ČSVH (Česká společnost vodohospodářská ČSSI) se rozhodla uspořádat konferenci o povodních a o hospodaření s dešťovými vodami z toho důvodu, že povodně a hospodaření s dešťovými vodami úzce souvisí a je třeba se naučit správně hospodařit s dešťovými vodami a tím do jisté míry, předcházet škodám z povodní. Budeme-li při projektování a zpracovávání dlouhodobých plánů rozvoje oblastí správně řešit vodohospodářské urbanistické otázky, včetně hospodaření s vodou ve volné krajině a budeme-li vodohospodářsky vzdělávat obyvatelstvo v nejširším slova smyslu, pak můžeme očekávat snižování škod způsobených povodněmi i ztrát na lidských životech a zlepšování hospodaření s vodou. Z důvodů ochrany lidské společnosti před záplavami a z důvodů ochrany vody a všeho živého na zemi (bez vody není života) má ČSVH do budoucna v úmyslu pokračovat v pořádání obdobných konferencí.

Konferenci zahájil tehdejší 1. náměstek primátora SM České Budějovice Ing. Miroslav Joch.

Přednášky - funkce přehrad a nádrží za povodní (doc. Ing. Ladislav Satrapa CSc. ČVUT, Katedra hydrotechniky); - logistika povodňových katastrof (RNDr. Tomáš Faruzel – Aquapolis Hlubokánad Vltavou); Zvládání povodňových rizik (Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy); Realizace protipovodňových opatření (Ing. Jiří Pechar, Povodí Vltavy); Protipovodňové hráze, zkušenosti z poruch a současné nároky na jejich bezpečnou výstavbu (prof. Ing. Ivan Vaníček Dr.Sc.,ČVUT, Katedra geotechniky); Povodňová prognostika (Mgr. Tomáš Vlasák Phd., ČHMÚ); Hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu (Ing Jiří Vítek, JV Projekt VH); Hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu (Prof. Ing. Jan Šálek Csc., VUT Brno); Právní otázky hospodaření s dešťovými vodami (JUDr. Pavel Rubeš PhD., Jihočeská univerzita); Koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví (Ing. David Fína, Povodí Moravy).

Pro další konferenci se doporučuje název „Povodně a hospodaření s vodou".

Dne 25. 9. byla uskutečněna exkurze po zajímavých vodohospodářských stavbách v Č. Budějovicích - protipovodňová bariera v Č. Budějovicích a rekonstruovaný jez v Českém Vrbném.

Konferenci zahájil 1. náměstek primátora SM České Budějovice Miroslav Joch, záštitu nad konferenci převzali: MŽP, KÚ Jč. Kraje, SM Č. Budějovice, ČSSI a ČKAIT. Odborné partnerství: ČVUT FSv, SWIETELSKY – stavební s.r.o., Povodí Vltavy s.p., SWECO Hydroprojekt a.s., SKANSKA a.s. a mediální partner Vodní hospodářství. Přednášky a prezentace byly vydány na CD pod názvem "Zhodnocení konference „povodně a hospodaření s dešťovými vodami 24. a 25. září 2014", ISSN 2336 – 5005. Článek o konferenci byl zaslán redakci časopisu Z+i ČKAIT v Brně a redakci časopisu Vodní hospodářství.

Hříchy na vodohospodářské devastaci přírody nese i období nazývané „totalitní" (nezdůvodněné scelování zemědělských pozemků, likvidace mezí, remítků, stromořadí, polních cest, napřímování vodotečí, nesprávné meliorační zásahy, rušení rybníků, mokřadů, špatné hospodaření s lesy, nebyla chráněná půda apod.). Ani období po roce 1989 nepřinelo potřebné nápravy ale naopak, vznikají nové vodohospodářské problémy (denně dochází k likvidaci cca 15 ha zemědělských ploch, v zemědělské činnosti se pěstují ve velkém monokultury – řepka, kukuřice a zábory pro fotovoltaické elektrárny nejsou zanedbatelné, hnojí se převážně anorganickými hnojivy apod.). Ochrana před povodněmi souvisí s potřebou legislativních změn některých zákonů jako např.: - Vodní zákon č. 254/2001 Sb., potřeba omezit stavební činnost v záplavovaném území, stanovit povinnost orgánům územního plánování omezovat stavební činnost v záplavových územích a povinnost zpracování vodohospodářské části ÚP autorizovaným vodohospodářem

- Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., povinnost umísťovat technická zařízení na retenci vody v ZPF a chránit půdu, zajistit provázanost se zákonem o vodách

- Zákon o pozemkových úpravách č. 139/2002 Sb., povinnost projektantů projektovat technická zařízení k retenci vody na zemědělských půdách, povinnost obcí budovat uvedená zařízení na retenci vody, stát by měl zajišťovat převážnou část finančních prostředků na budování uvedených technických zařízení a jejich údržbu

- Zákon č. 183/1995 Sb., (stavební zákon) – doplnit nebo upravit § 43 tak, že územní plán nesmí povolovat nebo vymezovat územní plochy v záplavovém území pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobní nebo skladovací objekty.

Konference se zúčastnilo cca 56 vodohospodířských pracovníků z celé České republiky. V příštím roce 2015 dne 15. a 16. října je ČSSI připravovaná Mezinárodní konference „Spolupráce sousedních zemí při hospopdaření s vodou a ochraně před povoděmi" u příležitosti 150. výročí založení inženýrské organizace v Českém království. Mezinárodní konfeence se bude konat v Plasích u Plzně, v kongresovém centru Národního technického muzea. Nosné téma konference je obdobné jako konference v Č. Budějovich konané v září 2014, avšak je povýšena na mezinárodní spolupráci, což dává konferenci vyšší odborný i politický význam.

Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jč kraji (2012 – - 2014).

Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s. spolu s partnery - Českou společností vodohospodářskou ČSSI, Jihočeským krajem, Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s. podali v roce 2011 žádost o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem: „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji". Na přípravě a realizaci projektu se podíleli zaměstnanci Výzkumného centra VŠERS, České společnosti vodohospodářské ČSSI zastoupené Ing. Miloslavem Šírem, CSc. (garant a kontaktní pracovník Projektu), Jihočeského kraje zastoupeneho tehdejším ředitelem Krajského úřadu JUDr. Lubošem Průšou. ČSVH se účastnila smlouvou o partnerství bez finanční účasti. Dále se řešení projektu účastnili Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. Každá z výše uvedených partnerských organizací doporučila svého garanta, který provádí metodické vedení, zajišťování a kontrolu nad odbornou částí projektu.

Realizace Operačního programu byla zahájena 1. 1. 2012 a ukončena bude k 31. 12. 2014. V současné době je předmětný Operační program věcně splněn. Projekt obsahuje 5 klíčových aktivit. První aktivitou projektu bylo vytvoření 8 odborných publikací. Každá publikace má své vlastní ISBN a byla vydána v počtu 100 ks. Ke každé knize byly zpracovány dva recenzní posudky. Konkrétně se jedná o tyto tituly (distribuci titulů zajišťuje Výzkumné centrum VŠERS o. p. s., České Budějovice):

Základy technických znalostí ve vodním hospodářství (M. Šír))

Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství (M. Šír, V. Rohlík, J. Pudil, J. Kaňka)

Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody (J. Kubeš)

Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod (J. Kaňka)

Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích (J. Pudil)

Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod (Š. Kavan, Š. Kročová)

Řízení záchranných a zabezpečovacích prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení (Š. Kavan, J. Baloun)

Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství (Z. Hon).

Součástí Operačního programu je „On-line konference" projektu. Jedná se o bezplatnou poradenskou činnost. Nabídka je určena obcím I., II. a III. stupně, odborným pracovníkům, provozovatelům VH zařízení, pracovníkům Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje i široké veřejnosti. On-line konference přispívá cílové skupině nejen k získání nových informací, ale umožní konzultovat své otázky či řešit problémy. Správu této konference zabezpečuje v 15 různých VH oblastech Ing. Bohumil Kujal. Celkem bylo realizováno 8 vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo 259 posluchačů. Největší zájem byl o kurz Řízení záchranných prací při povodních a o kurz Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství.

Velké poděkování patří všem, kdo se na tomto úspěšném projektu podíleli, zejména RNDr. Růženě Ferebauerové prorektorce VŠERS a manažerce projektu a Ing. Petře Klimešové, asistentce projektu.

Dne 8. listopadu 2014 se konal v Praze Sjezd ČSSI, kde kromě volby nového vedení ČSSI, byli navrženi kandidáti na čestná odměnění členové ČSVH: Ing. Jiří Kubeš, Ing. Jan Jindra CSc. a Ing. Bohumil Kujal. Zdůvodnění návrhu kandidátů a zpráva o činnosti ČSVH za poslední 3 roky bylo zasláno stávajícímu vedení ČSSI v minulém měsíci. Podrobnosti budou uvedeny na webových stránkách.

Výbor ČSVH děkuje všem aktivním členům i sympatizantům České společnosti vodohospodářské ČSSI za příspěvkovou i jinou činnost, kterou se ČSVH zabývá, zdraví všechny čtenáře ZPRAVODAJE a všem přeje příjemné prožití svátků vánočních a mnoho energie a optimizmu v roce 2015.

Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky