ZPRAVODAJ číslo 5 - září 2013

VÝZVA

K přihláškám našich členů do 10. ročníku Soutěže ČKAIT „CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2013“.
Přihlášky do 31.10.2013 prostřednictvím oblastní kanceláře. Informace najedete na: www.ckait.cz/cena-komory
Připomínáme, že v minulém ročníku bylo přihlášeno 5 staveb z oblasti České Budějovice.
A tak do toho!

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

4. září 2013 PASIVNÍ REKONSTRUKCE JSOU BUDOUCNOSTÍ STAVEBNICTVÍ

Místo a čas konání: E.ON Poradenské centrum, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice od 15:00 hodin
Proč se vyplatí stavět jen kvalitní energeticky šetrné domy a jaké jsou základní principy?
Chytré stavění, jak správně rekonstruovat stávající budovy, nejnovější trendy ve stavebnictví a unikátní model „Pasivního paneláku“přímo v budově E.ON.
Přednáší Ing. Michal Hučík, nezávislý odborník z Centra pasivního domu. Pořádá ECČB České Budějovice


6. září 2013 EXKURZE NA NOVĚ VYBUDOVANÉ RYBOCHOVNÉ OBJEKTY VÚRH VODŇANY

Odjezd vlastními prostředky v 9.00 hod. od kanceláře ČSVH, Staroměstská 1, Č. Budějovice.
Odborný doprovod zajišťuje Ing. Martin Kocour Ph.D. proděkan FROV JU.


17.-21.září 2013 MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH

Místo konání: PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 Letňany. Informace o veletrhu na www.forarch.cz . Volné vstupenky jsou k dispozici v oblastní kanceláři ČKAIT.


19. - 22. září 2013 TEMATICKÝ ZÁJEZD A NOVÁ VÝSTAVBA U SEVERNÍCH SOUSEDŮ

+ veletrh FOR ARCH.
Odborná exkurze je naplněna a uzavřena.


3. říjen 2013 ZÁKLADNÍ OTÁZKY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Od 8:30-12:30 hod. v zasedací míst. č. 325 JČ KÚ, B. Němcové 49/3, Č. Budějovice
Seminář je určen nejen obcím, které si provozují vodovod a kanalizaci samy, nebo řeší v současné době otázky spojené se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních zdrojů pro dostavbu a obnovu VH majetku VaK, ale i nejširší vodohospodářské veřejnosti, provozovatelům, zástupcům majetkových společností, poskytovatelům odborných a inženýrských činností a specializovaných služeb.
Garant akce ČSVH: Ing Jiří Kubeš (celá pozvánka s programem dále).

17. říjen 2013 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK S ÚČINNOSTÍ K 29.3.2013 VE VAZBĚ NA VELKOU NOVELU SZ; ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU K 1.1.2014 VE VAZBĚ NA STAVEBNÍ ČINNOST V ČR

Místo a čas konání: Aula SPŠ stavební Č. Budějovice, od 12:30 hod.-16:15 hod.

  • Změny prováděcích vyhlášek s účinnosti k 29.3.2013 ve vazbě na velkou novelu SZ - přiblížení systémových změn v koncepci novelizovaných vyhlášek,rozsah, působnost, přechodná ustanovení, shrnutí změn a jejich vliv na vybrané činnosti ve výstavbě.
  • Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost v ČR- přiblížení koncepčních změn v soukromém právu ve vazbě na nový občanský zákoník a zrušený obchodní zákoník, vliv nové právní úpravy na stávající smluvní vztahy právní, přehled nejdůležitějších změn ve vazbě na stavební činnost.

Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).
Přednáší JUDr. Petra Adámková, garant. Ing. František Hladík

PŘIPRAVUJEME

14.11.2013 VODNÍ ZÁKON, ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH VE VZTAHU NA SZ
+ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (Aula SPŠ stavební, ČB, 14-18 hod.)

21.11.2013 VÝKON PROFESE AO V ČR A AUTORSKÉ PRÁVO
+ LIKVIDACE ŠKOD Z POJIŠTĚNÍ AO (Aula SPŠ stavební, ČB, 14-18 hod.)

12.12.2013 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ve Velešíně

15.1.2014 VALNÁ HROMADA ČKAIT

Podrobnosti v příštím čísle Zpravodaje.

ZHODNOCENÍ AKCÍ A INFORMACE

NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ – ZKUŠENOSTI A PRAXE

+ prezentace IC ČKAIT (16.5.2013) + výstava PRESTA
Akce proběhla ve spolupráci oblasti ČKAIT České Budějovice, IC ČKAIT a ECČB v pavilonu „Z“ jako součást odborného doprovodného programu výstavy HOBBY na Výstavišti v Českých Budějovicích. Skládala se ze 3 částí:

  1. Odborné přednášky na téma NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ – ZKUŠENOSTI A PRAXE, kterou zajišťovalo ECČB Č. Budějovice, přednášel Ing. Karel Srdečný z firmy EKOWATT. Akce se trvale po celou dobu přednášky zúčastnilo 26 osob, návštěvníků včetně AO.
  2. Propagace a prodeje odborných publikací, kterou zajistilo IC ČKAIT Praha. Byly prodávány odborné publikace a poskytovány informace návštěvníkům výstavy.
  3. Putovní výstavy panelů soutěžní přehlídky PRESTA 2010-2012 v pavilonu „T“. Výstavu zajistila oblast ČKAIT a těšila se velkému zájmu návštěvníků po celou dobu výstavy.

Celkové zhodnocení: výborná propagace práce našich členů AO jak v oblasti projektování, tak realizaci staveb, spojená s předáním informací o působnosti ČKAIT i možnosti získání kontaktů na AO.


EXKURZE TROJSKÝ MOST

Každý rok naše oblastní kancelář pravidelně zařazuje do programu CŽV odborné exkurze jak vnitrostátní, tak i zahraniční. První letošní exkurze nás 21.5.2013 zavedla na stavbu Trojského mostu přes Vltavu v Praze. Exkurze se zúčastnilo 17 osob. Spoluúčast jsme v rámci reciprocity spolupráce nabídli též kolegům z Komory Arch+Ing. v Linci. Nabídku přijali 4 odborníci – mostaři.
Technická data a podrobný popis konstrukce 200 m dlouhého mostu, jako součástí vnitropražského okruhu, je v časopisu Stavebnictví 11-12/2012. Pro rozšíření vědomostí o stavbě doporučujeme čtenářům shlédnout vizualizaci Metrostavu http://www.metrostav.cz/cz/reference/trojsky_most.
Naše poděkování patří Ing. Jiřímu Hájkovi, předsedovi oblastní pobočky ČSSI Praha za organizační pomoc a pánům kolegům Ing. Robertovi Brožovi a Ing. Vladimíru Hájkovi za odborný výklad jak na staveništi, tak v kanceláři stavby.
Ing. František Hladík


Exkurze na D3 - obchvat TÁBOR- VESELÍ NAD LUŽNICÍ (5. červen 2013)

Výstavba dálnice D3 v úseku Tábor - Veselí n.Luž. se v době exkurze chýlila ke konci a to byla optimální doba pro návštěvu této, pro Jihočeský kraj tak významné stavby. Délka nové dálniční trasy v profilu „D 27,5“ je 24 km a s dosavadní trasou má dálniční úsek délku 40 km.
Součástí stavby je i rekonstrukce dosavadní trasy v délce 5 km. Na stavbě se stavebním nákladem 9,5 mld.Kč jsou 4 významné mostní objekty, které se na celkových nákladech podílí zhruba jednou třetinou. Jejich délky jsou: 323 m, 580 m, 765 m a 1063 m. Kromě toho je zde několik menších mostů a silničních nadjezdů a též 2 biokoridory. Stavba má živičný povrch v celkové tloušťce 22 cm, uložený na podložních vrstvách z drceného kameniva.
Stavbu realizovalo sdružení 4 firem, z nichž největší podíl má Metrostav. Vedoucí firmou sdružení je STRABAG, jejíž zástupce pan Žákovský nás stavbou provedl a ochotně nás seznámil s technickými i technologickými otázkami provádění této stavby. V době naší exkurze zbývalo pouhých 15 dnů do termínu původně uvažovaného uvedení stavby do (předčasného) zkušebního provozu, avšak silné deště postup výstavby zpozdily a též dosti poškodily ještě nezatravněné svahy. Probíhala proto sanace svahů a dokončovala se pokládka obrusné vrstvy asfaltového krytu. Ta byla prováděna finišerem s pracovní šířkou 12 m - tedy bez spáry na celou šířku jednoho směru. Intenzita dokončovacích prací byla značná a tak 11 účastníků exkurze věřilo, že provoz bude zahájen co nejdříve.
Ing Jiří Schandl


Letní setkání členů Arch+Ing Linec

SOMMERFEST LINEC
Na pozvání rakouské komory Arch+Ing jsem se s doprovodem zúčastnil tradičního společenského setkání členů Arch+Ing pro Horní Rakousko a Salzburg. Setkání se konalo v bývalé největší tabákové továrně v Linci (Tabakfabrik Linz). Stavba byla navržena arch Petrem Behrensem a patří dosud po architektonické stránce k nejvýznamnějším průmyslových stavbám a doporučuji při návštěvě Lince její prohlídku. V současné době stavba neplní svůj původní účel (výroba cigaret byla přestěhována na východ), ale město Linec ji sanuje a rekonstruuje pro společenské a kulturní účely.
V rámci osobního jednání ředitelem Arch+Ing byly dojednány podrobnosti putovní výstavy panelů staveb PRESTA 2010-2012 v Salzburgu. Termín 7.-22.11.2013.
Ing. František Hladík


PRESTA jižní Čechy

V posledním týdnu v červnu skončil „maraton“ putovních výstav výstavních panelů všech 46 staveb přihlášených do 7. ročníku PRESTA jižní Čechy - Soutěžní přehlídky stavebních realizací v Jihočeském kraji, dokončených v letech 2010-2012 na jednotlivých místech Jihočeského kraje:
Dle našich zjištění všude zanechala výstava velký dojem a těšila se velkému počtu zájemců. Touto výstavou byl 7. ročník „ PRESTY“ úspěšně završen. Akce byla úspěšně prezentována jak v odborném, tak i denním tisku. Pokračování výstavy bude v prostorách naší partnerské organizace Arch+Ing rakouských kolegů v Salcburku ve dnech 7.-22.11.2013. Tím bude letošní ročník PRESTA jižní Čechy ukončen.
Ing. František Hladík


POMOC AO PŘI LIKVIDACI NÁSLEDKŮ ČERVNOVÉ POVODNĚ 2013

Oblastní výbor ČKAIT České Budějovice ve spolupráci s krizovým štábem Jihočeského kraje poskytl:

  • Aktualizovaný seznam autorizovaných osob - členů ČKAIT- nabízející svou pomoc a odborné zkušenosti při odstraňování následků povodně.
  • Obdržel a v mimořádném čísle Zpravodaje rozeslal kontakty na nejvíce postižené obce JČ kraje.

Výbor oblasti ČKAIT děkuje členům, kteří nabídli svoji spolupráci a jejich seznam budeme i nadále evidovat.
Ing. František Hladík


3. 10. 2013 ZÁKLADNÍ OTÁZKY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

CSVH_logo

V zasedací místnosti č. 325 Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, Č. Budějovice.
Seminář je určen nejen obcím, které si provozují vodovod a kanalizaci samy, nebo řeší v současné době otázky spojené se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních zdrojů pro dostavbu a obnovu VH majetku VaK, ale i nejširší vodohospodářské veřejnosti, provozovatelům, zástupcům majetkových společností, poskytovatelům odborných a inženýrských činností a specializovaných služeb.

PROGRAM

8,15 –8,30 Prezence účastníků
8,30 – 8,40 Zahájení – cíle semináře
Ing. Bohumil Kujal, Ing. Jiří Kubeš, ČSVH
8,40 -9,30 Legislativní rámec, (novela) ZVaK, povinnosti provozovatele VaK riziko sankcí
Ing. Helena Rybková, KÚ Jč. kraje
9,30 –10,30 Vlastnictví a správa VH majetku - historický vývoj, druhy majetku, společný majetek soustav, solidarita v ceně a integrace vlastníků, dlouhodobost záměrů
Zajištění provozu – provozní modely, vlastní/smluvní provozování, odbornost, oprávněná osoba kvalifikace, provoz/koncese, zadání soutěže, kvalitativní ukazatele , výběr provozovatele, typy a obsah smluv
Ing. Jan Plechatý, VRV Praha
10,30 -10,45 přestávka na kávu, občerstvení
10,45 -11,30 Činnosti spojené s provozem VaK - provoz, údržba, opravy, technické zhodnocení, kvalita vody a kvalita provozních činností, hospodárnost, ztráty, technické a správní agendy, BOZ, přípojky
Ing. Jiří Kubeš, ČSVH
11,30 – 12,30 Ekonomika provozu - vodné, stočné, nájemné, regulovaná tvorba cen, skladba nákladů, jak rozumět ek. výkazům
Rozvoj VH infrastruktury – investice a jejich financování, dotace, vliv PRVK, smluvní investice
Ing. Pavel Peroutka EAG
12,30 –12,45 Diskuse - závěr


ORGANIZAČNÍ POKYNY Garant akce : Ing Jiří Kubeš, ČSVH, tel 606 607577
Účastnický poplatek 800 Kč, zástupci OÚ Jč kraje (starostové a místostarostové) a členové ČSVH zdarma
Cena zahrnuje náklady na organizaci, administrativní agendu a občerstvení
Zájem o seminář potvrďte do 15.9.2013 na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Platbu poukažte na č účtu 218395308/0300, var symbol 080929

P O V O D N Ě - V Š I R Š Í C H S O U V I S L O S T E C H

Povodně představují přírodní katastrofy vzniklé vylitím vody z koryt řek nebo z vodních nádrží. Existují déle než lidstvo samo a budou tu prakticky navždy. Dlouhodobě jsou těžko předvídatelné a lidstvo musí s nimi umět žít. Největší povodeň zvanou „potopa světa“ zmiňuje bible. Mělo k ní dojít v r. 2104 před naším letopočtem. O povodních v našem a minulém tisíciletí existují konkrétní údaje a z nich je patrná určitá opakovatelnost v mnohaletých intervalech.
Povodně jako následek intenzivních dešťů a lijáků mají původ především v klimatických poměrech. Klimatické poměry jsou ovlivňovány malou i velkou recirkulací vody, teplotou ovzduší, oceánů, pevniny a také antropogenní - lidskou činností. Škody způsobované povodněmi si většinou spoluvytváří člověk sám např. nevhodným obhospodařováním zemědělské půdy, lesů, nesprávným hospodařením se srážkovými vodami (urychlováním odtoku srážkových vod, nezadržováním přívalových vod v krajině pro období sucha), nepřiměřenou urbanizací krajiny (nadměrné budování dopravně inženýrských sítí, budování betonových, asfaltových nebo dlážděných ploch, nepřiměřená výstavba skladovacích objektů, parkovacích ploch – viz současnou situaci ve všech předměstích větších a velkých měst), nesprávnou manipulací s retenčním prostorem velkých vodních nádrží – rybníků a přehrad. Protipovodňová ochrana v nejširším slova smyslu postrádá koncepci a mnohdy jsou budovaná protipovodňová opatření, která se ukážou jako nedostatečná, někdy dokonce jako chybná.
Na nevhodném hospodaření se zemědělskou půdou se podstatným způsobem podepsalo období totality (1948 – 1989) a to kolektivizací zemědělské výroby, odstraňováním mezí, likvidací remízků, polních cest, hnojením půdy převážně průmyslovými hnojivy, nesprávnými melioračními zásahy a zemědělskými technologickými postupy. Mnoho luk bylo měněno na ornou půdu a docházelo i k likvidací mokřadů a rybníků. Kolektivizace zemědělství vedla k používání zbytečně těžké mechanizace, dopravních prostředků, která nepříznivě utužovaly a znepropustňovaly půdu. Negativní dopady prohloubilo i nedostatečné střídání zemědělských plodin, a orientace na nevhodné monokultury. Zcela byla zanedbaná péče o půdu, její ochranu, retenční schopnost a drenážní funkci. Nutno připomenout, že v období vynucené kolektivizace bylo odstraněno 35.000 ha lesíků, hájků a remízků ve volné krajině, vymýceno 30.000 km stromořadí, rozoráno 145.000 ha mezí, zrušeno 120.000 km polních cest a zpolněno 270.000 ha luk a pastvin (dle doc. Ing. Zdeňka Vašků CSc.).
Půda je schopna regulovat vodní režim v krajině, proto je ji nutné chránit a nikoliv likvidovat. Toto je nutné zahrnovat do protipovodňových opatření.
Nelze se však vymlouvat v otázkách protipovodňové ochrany a ochrany půdy pouze na období totality. Současná doba některé tyto problémy prohlubuje, vždyť v naší republice, dle statistických údajů likvidujeme každý den cca 15 ha zelených ploch, to znamená, že z těchto ploch odvádíme zbytečně veškerou dešťovou vodu do recipientu. Tím prohlubujeme deficit v zadržování vody v zemském povrchu. Co na to zdroje podzemní vody? Protipovodňová ochrana některých důležitých vodních staveb musí být již v projektové přípravě. Jestliže jsou zaplavovány ČOV (čistírny odpadních vod), pak je něco nesprávného. Zaplavená ČOV nečistí splaškovou vody a ta odtéká přímo do toku a kontaminuje ji. Podobně lze hodnotit i nesprávně projektované odlehčovací šachty na jednotné kanalizaci.
Do protipovodňových opatření nutno zahrnout respektování inundačních ploch, kompletní revitalizaci aktuálních vodních toků (nikoliv neodbornou kanalizaci toků kamennou či betonovou dlažbou). Ochrana sídelních útvarů proti povodním je nutná, ale je třeba volit způsoby přírodě nejpříznivější a dláždění břehů kamennou dlažbou, betonem nebo stabilními protipovodňovými bariérami volit až v tom posledním případě. Vodní toky v sídelních útvarech by měly sloužit také lidem pro rekreaci, sportovní činnost a relaxaci. Pokud je nezbytně nutné mimořádně stavět v inundačním prostoru, pak je třeba v projektové dokumentaci navrhovat stavby tak, aby jednak nebránili povodňovým průtokům a jednak aby byly navrhovány z materiálů odolných vodě i v případě několikadenního zatopení.
V protipovodňové ochraně hraje důležitou roli předpovědní hydrometeorologická služba, stav a dostatečný počet měřících stanic. S tím souvisí i protipovodňová připravenost Obecních úřadů a obyvatel. Na školeních o protipovodňové ochraně je nutné zdůrazňovat, že povodně se opakují a že s nimi musíme neustále počítat a umět s nimi žít. Jak žít s povodní, jak se na ni připravit, preventivní ochrana před ní, jak zabezpečit své sídlo (uzávěry pitné vody, plynu, elektrického proudu, ochrana zvířat apod.), jak se zachovat v případě nutné evakuace, jaké jsou priority (v prvé řadě záchrana života, pak záchrana nebo ochrana majetku), vzájemná solidarita při povodni, možnosti preventivního zatápění neškodnou vodou a znalost na koho se v případě nouze obrátit (Povodňové komise, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie, Správci povodí, Správci vodních toků apod.). Technická a organizační opatření k záchraně životů a majetku zajišťují povodňové orgány obcí. Za zpracování „Povodňových plánů“ (§ 71 Vodní zákon 4.254/2001 Sb.) odpovídají Obecní úřady dle svých pravomocí (Norma pro Povodňové plány: TNV 75 29 31°(113)). Celostátně je nezbytně nutné, centrálně zpracovat „Plány pro zvládání povodňových rizik“. Za součást protipovodňových opatření je nutno pokládat likvidaci škod a nápravu nesprávných protipovodňových opatření.
Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky