ZPRAVODAJ číslo 6 - listopad 2013

VÝZVA ČKAIT

Komora připravuje seznam autorizovaných osob jako nabídku pro veřejné zadavatele, které by se chtěli k zadávacím zakázkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto VZ – blíže viz. strana č.8.
Půjde o smluvní vztah mezi Vámi a vypisovatelem soutěže.
Na otázky ohledně financování odpovědět neumíme – neřeší je ani zákon o veřejných zakázkách. Bude na Vás, jak se se zadavatelem dohodnete.
http://www.ckait.cz/content/autorizovana-osoba-v-procesu-zadavani-verejnych-zakazekODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod 14.11.2013 PLASTOVÉ POTRUBÍ VE VODÁRENSTVÍ A ČISTÍRENSTVÍ
V aule SPŠ stavební, Č.Budějovice od 14-18 hod.
Program:

 • Potrubní systémy z plastů a vlastnosti jednotlivých materiálů používaných ve vodárenství a úpravě vody
 • Potrubí a materiály z plastů používané ve výstavbě a sanacích stok a ČOV
 • Plastové materiály používané při výstavbě a opravách VDJ, obecná legislativa, sdílené dokumenty a odborná způsobilost personálu firem, technické vybavení firem
 • Stavební zákon, vztah k zákonu o vodovodech a kanalizacích a vodní zákon

Přednáší: Ing. Alexandr Bareš, ředitel UNO Praha, JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.
Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT OK Č. Budějovice a ČSVH 500 Kč), účastníci se musí prokázat členstvím při registraci.
Přihlášky prostřednictvím www.ckait.cz (termínovník oblasti) nebo t 386 352 881, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Garant: Ing. Bohumil Kujal

21.11.2013 VÝKON PROFESE AO V ČR A AUTORSKÉ PRÁVO + LIKVIDACE ŠKOD Z POJIŠTĚNÍ AO
Seminář se pro malý zájem neuskuteční.

12.12.2013 Odborná exkurze a ADVENTNÍ SETKÁNÍ ve Velešíně

Ve 14,00 hod. odjezd z Mariánského nám., stanoviště ČSAD (ve směru do centra).
Přivítání starostou v galerii Jakub s informací o historii a rozvoji Velešína. Odborná exkurze na rekonstruovaný objekt bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na informační středisko a společenské prostory města, prohlídka vánoční výstavy a betlemu v objektu Kantůrkovec, koncert chrámového sboru v kostele sv.Jakuba. Společná večeře.
Předpokládaný návrat do Č.Budějovice 21 hod.
Vložné 350 Kč (dotace členů ČKAIT a ČSSI 100 Kč). Přihlášky v kanceláři.
Garant: Jaroslav Švec

 

PŘIPRAVUJEME

15. leden 2014 VALNÁ HROMADA ČKAIT
Od 14 hod.c Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14.
Podrobnosti obdržíte v pozvánce.

20. leden 2014 ZMĚNY SOUKROMÉHO PRÁVA VE VAZBĚ NA STAV. ČINNOST V ČR

Od 12.30 - 16.30 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice
Přednáška zaměřená na představení změn soukromého práva (nový občanský zákoník) v oblasti věcných práv a smluvního práva, které mají dopad pro osoby činné ve výstavbě. Srovnání změn, nové zásady a nové pojmy, sousedská práva, změny u smlouvy o dílo a jejich dopad na předpisy veřejného práva (zejména stavební zákon a katastrální zákon).
Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).
Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D. Garant Ing. František Hladík


20. únor 2014 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ KRAJE. STANDARDY - princip vyhlášky 499/2006 SB

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice
V první části bude proveden výklad zásad územního rozvoje kraje s objasněním potřeb a priorit. V druhé části budou vysvětleny zásady vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. a stav přípravy Standardů k jednotlivým částem dokumentace připravovaným ČKAIT. Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).
Přednáší: Ing. Daniela Řežábková - JČ KÚ Odbor reg. rozvoje; Ing. Pavel Štěpán - ČKAIT
Garant. Ing. František Hladík


20. únor 2014 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI
Od 17.30 hod v salonku Vajgar, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14
Podrobnosti obdržíte v pozvánce.

20. březen 2014 BEZPEČNOSTNÍ AUDITY (BA) A BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE (BI) PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice
Úvod do problematiky BA a BI, fáze BA, metody provádění BI, vazby na platnou legislativu, vazby na související projektovou dokumentaci (příp. na zadávání projektové dokumentace – od investorů), činnost bezpečnostního auditora (týmu) – zkoušky, osvědčení, práva, povinnosti apod., zkušenosti z provádění BA a BI
Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).
Přednáší: Ing. Jiří Landa, AF – Cityplan Praha, Garant akce: Ing. Radek Lukeš


26. – 2.březen 2014 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2014 WELS

Veletrh úspor energií ve Welsu (Energiesparmesse Wels) je největším rakouským veletrhem zaměřeným na TZB a stavby a rekonstrukce budov, s akcentem na úspory energií. Více než 900 vystavovatelů ve 20 halách na ploše 66.000 m2 nabízí každoročně své výrobky a služby po dobu 5 dní, členěných na dny pro odbornou (26. – 27. 2.) a dny pro laickou (28. 2. – 2. 3.) veřejnost. Veletrh úspor energií budete mít v roce 2014 opět možnost navštívit s Energy Centre České Budějovice. Již tradičně bude z Českých Budějovic vypraven autobus na jednodenní zájezd, a to v pátek 28. 2. a v sobotu 1.3 2014. Více informací naleznete na www.eccb.cz a na www.energiesparmesse.at.


27. a 28.březen 2014 DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ

16. duben 2014 Požární bezpečnost staveb. Předkládaná projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení konstrukce, zateplení u stávajících a nových objektů
Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice

 1. rozdělení stavby do požárních úseků
  • výpočet požárního rizika ,- požární odolnost stavebních konstrukcí, - požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti, - zabezpečení stavby požární vodou, - technická zařízení a vzduchotechnika, požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
 2. konstrukce zateplení u stávajících a nových objektů
  • ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normy související, - materiálové a konstrukční provedení zateplení, - změny vyvolané Z1 ČSN 73 0810:2012, - vliv konstrukce zateplení na konstrukční systém stavby.

Přednáší: plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP; kpt. Ing. Milan Valouch, odbor prevence, MV GŘ HZS ČR.
Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).
Garant: Ing. František Hladík

14. – 15. duben 2014 Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“ III

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou na zkoušky pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž absolventi se po splnění dalších podmínek dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stávají energetickými specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Energetický auditor Ing. Jan Schwarzer Ph.D. během dvou dní (14. – 15. 4.) seznámí účastníky s okruhy zkouškových otázek MPO a stejně jako u dvou předchozích úspěšných kurzů se zaměří i na praktické výpočty. Cena kurzu je 2.975 Kč + 21% DPH, místo konání: České Budějovice. Bližší informace získáte na www.eccb.cz nebo na tel. č. 387 312 580.


23. - 26. duben 2014 MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH IBF BRNO
Místo konání: Brno - Výstaviště
Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Hlavní témata:

 • Energetická náročnost budov
 • Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII) a její aplikace do české legislativy
 • Dřevostavby
 • Rekonstrukce
 • Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ A INFORMACE

Tematický zájezd a návštěva FOR Arch Praha ve dnech 19.-22.září 2013

Exkurze byla zaměřena na poznání stavebnictví a stavební techniky současné i minulé - současné stavebnictví se prezentovalo na výstavbě FOR Arch Praha a např. novou Státní knihovnou a televizní věží na Ještědu v Liberci- to minulé např. Vyšehradem, Kostelem Míru v Jaworu nebo Halou Století ve Wroclawi.
Termín byl záměrně navázán na stavební veletrh FOR ARCH Praha, na který účastníci exkurze obdrželi volné vstupenky od ČKAIT. Druhým bodem programu v Praze byla exkurze na Vyšehrad se stavebně-historickým výkladem paní Blanky Hájkové. Program dalšího dne nás zavedl do Polska, resp. do oblasti Slezska, do měst Jawor a Wroclaw. Naším cílem zde byly historické stavby a památky UNESCO, které byly a jsou mimořádnými stavebními díly nejen po stránce architektonické, ale hlavně stránce konstrukční a slouží svému účelu dodnes: a to dřevěný Kostel Míru v Jaworu, který je skvělou dřevěnou stavbou mimořádných rozměrů s nádhernou vnitřní výzdobou, postavenou během roku v roce 1657. Kostel má délku lodi 44m, šířku lodi 14m a malovaný strop ve výšce 16m. Velká půdorysná plocha a 4 patra empor umožňují účast až 6.500 osob. Na místě se podává výklad v českém jazyce.
Druhou památkou UNESCO je Hala Století ve Wroclavi. Hala v současnosti slaví století dvojité: postavena byla v roce 1913 na počest stoletého výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska a v květnu letošního roku oslavila 100 let své existence. Hala je stavebním unikátem z počátku éry železobetonu jak svou dispozicí, tak technickým řešením a velkorysé je též řešení jejího okolí s pavilonem Čtyř kopulí a bazénem s vodotryskem. Interiér haly umožňuje pobyt 10.000 osob. V hale a v jejích koridorech se pořádají kromě výstav i sportovní a společenské akce.
Město Wroclaw nese své jméno z doby svého založení po českém králi Vratislavovi, i když historie zaznamenala mnohé proměny jeho vládců. Zajímavé historické stavby z pálených cihel a poloha města na 16ti ostrovech řeky Odry dávají městu zvláštní půvab. Město utrpělo značné škody při povodni v roce 2002, ty jsou již napraveny. Tři století příslušnosti této oblasti k Rakousko-Uhersku a tím pádem k zemím českým zde zanechalo významné stopy, patrné zejména na věhlasné Leopoldově universitě. Zde působil několik let i Jan Evangelista Purkyně a k jeho poctě je pojmenována jedna z hlavních ulic města. Loňské mistrovství Evropy ve fotbale též přispělo k rozmachu města mnohými zajímavými stavbami, z nichž nejvýznamnější je fotbalový stadion s unikátním pláštěm ze sklolaminátu a uhlíkových vláken, pro 44 tis. sedících diváků. I silniční síť si polepšila zejména v kvalitě, její kapacita však nestačí vzrůstající intenzitě dopravy, což nám při odjezdu způsobilo zdržení téměř dvě hodiny.
Třetí den našeho putování směřoval do Německa, přesněji do Dolní Lužice, která byla, podobně jako sousední Slezsko, po více než tři století součástí české historie. Naším zájmem bylo poznat život a prostředí Lužických Srbů, nám jazykově (po Slovácích) nejbližší skupiny západních Slovanů. Správním centrem Lužických Srbů je město Bautzen, tedy Budyšín. Místní názvy ve dvou jazycích jsou zde i v okolí samozřejmé. Město leží na ostrohu nad řekou Sprévou a díky tomu má od západu a severu nádherné panoráma. Půvabné je i vnitřní město s udržovanými historickými stavbami a několika věžemi, jedna z nich názvem připomíná Jana Karáska, který zde byl vězněn. Několik moderních nových staveb – divadlo, ve kterém se hraje lužicky a německy a velké nákupní centrum – kráse historického jádra neubralo. Pro zdejší dvojí náboženské vyznání (katolické a evangelické) byl postaven společný kostel pro obě církve se zajímavou zalomenou dispozicí. Díky rozumné vrchnosti se tak zajistilo tolerantní prostředí pro všechny. Stejně tak pro dvě církve funguje dvojkostel ve Wroclavi. Tuto toleranci však neměly nacistická a komunistická vláda, které v zájmu svých ideologií značnou část historických památek likvidovali.
Dále jsme navštívili duchovní centrum Lužických Srbů – klášter Marienstern, kde je možné si objednat výklad i v češtině. Průjezdem lužickými obcemi jsme mohli konstatovat, že někdejší devastace krajiny rozsáhlou těžbou málo kvalitního hnědého uhlí je napravována.
Dalším navštíveným městem byla Žitava, město, které bylo nejdéle ve svazku s Čechami. Město je upravené s německou precizností, v pěkném historickém jádru je citlivě začleněno několik nových staveb, a tak např. skleněná přístavba u staré sedmipatrové solnice z 18.století působí příjemně.
Poslední den nás středem Liberce provedli kolegové, zdejší stavební inženýři Balcar a Cmíral a představili nám jak historické, tak i současné stavby, zejména moderní stavbu Státní knihovny. Závěrečná cesta lanovkou na Ještěd, den po oslavě 40ti let od dokončení stavby tamní dominanty, program naší exkurze ukončila exkurze splnila plánovaný program a uspokojila všech 37 účastníků.
Ing Jiří Schandl


17. říjen 2013 Změny prováděcích vyhlášek s účinností k 29.3.2013 ve vazbě na velkou novelu SZ; změny v soukromém právu k 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost V ČR

Přednášející JUDr. Petra Adámková, Ph.D. provedla výklad ke změnám ve stavebním zákoně a v prováděcích vyhláškách s účinnosti k 29.3.2013 ve vazbě na velkou novelu SZ. Přiblížila systémové změn v koncepci novelizovaných vyhlášek, rozsahu, působnosti, přechodných ustanovení a shrnula tyto změny a jejich vliv na vybrané činnosti ve výstavbě.
V druhé části objasnila změny v soukromém právu od 1.1.2014 dle Nového občanského zákoníku ve vazbě na stavební činnost v ČR. Přiblížila koncepční změny v soukromém právu ve vazbě na NOZ a zrušený obchodní zákoník, vliv nové právní úpravy na stávající smluvní vztahy právní, přehled nejdůležitějších změn ve vazbě na stavební činnost.
Vzhledem k velkému rozsahu dané problematiky bude proveden další navazující seminář 20.1.2014.


FIRMA ROKU A ŽIVNOSTNÍK ROKU 2013

logo_spsDne 3. října 2013 se uskutečnilo v Českých Budějovicích vyhodnocení soutěže Firma roku a Živnostník roku 2013. Odborná porota pro Jihočeský kraj v Clarion Congres Hotelu vyhodnotila z 10 finalistů v každé kategorii 3 nejlepší firmy a živnostníky.
Pořadí vyhodnocených firem

 1. STEINBAUER LECHNER, s. r. o., Štěpánovice - Firma se zabývá výrobou obalů pro všechny druhy přepravy, je schopna zabalit a odeslat na místo určení od uměleckých děl až po technologické strojní celky. Má vybudovaný stabilní tým spolupracovníků.
 2. INTERSNACK, a. s., Choustník - Společnost nabízí pestrou škálu slaných snacků. Mezi hlavní produkty patří bramborové chipsy, tyčinky nebo oříšky. Vysoká kvalita výrobků je zaručena velkou zkušeností a potvrzena řadou mezinárodních certifikátů
 3. API CZ, s. r. o. ze Slap - Činnost firmy usnadňuje život postiženým lidem. Vyrábí komplety, na které má několik patentů pro bezbariérová vozidla. Své výrobky prodává nejen v EU, ale i mimo ni. Vymýšlí nová řešení a výrobky, které postiženým lidem usnadňují život.


Pořadí vyhodnocených živnostníků

 1. VLADIMÍR HEJNA, Chyšky - Provozuje dnes celkem neobvyklé řemeslo- kamnářství. V tomto oboru zajišťuje nejenom montáž kamen, ale i servis a údržbu. Za úspěch považuje nejen prosperující firmu, ale i spokojenost zaměstnanců.
 2. LUCIE JANŮ, Zárybniční Lhota - Nebála se začít pracovat v zemědělství a začala farmařit. Podniká klasicky v oboru rostlinné a živočišné výroby na výměře 400 ha. V posledních letech dosahuje mimořádně dobrých ekonomických výsledků.
 3. RADEK ALTMAN, České Budějovice - Jeho podnikání je zaměřeno na zpracování velkoformátové fotografie netradičním způsobem, kdy mimo jiné nabízí zpracování na dřevo a akrylátové sklo. Podporuje také kulturní dění v oblasti umělecké fotografie a malířství v celé ČR.

Po vyhlášení výsledků obou soutěží a krátké prezentaci partnerů následoval společenských večer moderovaný Alešem Hámou, včetně kapely, rautu a ochutnávek.
J. Kolář, manažer SPS,Jihočeský kraj

CSVH_logoJe připravena a projednávaná smlouva o spolupráci se SOVAKEM sdružením vodovodů a kanalizací ČR.
Je před uzavřením smlouva o spolupráci s Jihočeským rybářským svazem - Jihočeským územním svazem České Budějovice.
ČSVH organizuje "Seminář - Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe" 19.11.2013 ve 14.00 hod. v budově ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.
Členové ČSVH spolupracují na projektu Výzkumného centra o.p.s. “Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji".
Je připravován k tisku "Vodohospodářský bulletin ČSVH 2013".

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Exkurze 6.9.2013 NA NOVÉ OBJEKTY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (FROV JU)

Exkurzi na nově vybudovaných objektech FROV JU ve Vodňanech připravil Ing. Martin Kocour Ph.D. proděkan fakulty pro pedagogickou činnost. Byly navštíveny objekty: Genetické rybářské centrum, Experimentální rybochovné pracoviště a Hlavní budova FROV JU. Oficiální název takto vzniklého centra zní: „Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzit hydrocenóz“ (CENAKVA)“. Součástí FROV je i Ústav akvakultury v Českých Budějovicích, Ústav komplexních systémů v Nových Hradech a Mezinárodní environmentální vzdělávací poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany – MEVPIS. Středisko MEVPIS je v místě bývalého Brokova mlýna ve Vodňanech.
Genetické rybářské centrum (GRC) Jednou z hlavních náplní Genetického rybářského centra (GRC) je uchování genetických zdrojů stávajících plemen a populací ryb. U kapra obecného se v současnosti chová a udržuje 15 plemen a linií, u lína obecného 11 plemen a u sumce velkého 2 plemena. Kromě toho je na GRC chováno 8 druhů jeseterovitých ryb. Budova GRC je nově vystavená, patrová, zděná a je tepelnými čerpadly temperovaná pro celoroční provoz. V přízemí budovy jsou odchovné nádrže několika velikostí, místnost pro inkubaci jiker jeseterovitých ryb a jejich raný odchov a další technické zázemí. V patře je pak technologie na úpravu vody a to biologické filtry, zařízení na dezinfekci vody UV zářením, výroba kyslíku a další manipulační prostory pro odchov ryb, laboratoře, učebna a sociální zázemí pro zaměstnance. GRC je pověřeno vedením šlechtitelského a testačního programu užitkovosti kapra a lína v ČR. S chovem jeseterovitých ryb se na objektech GRC započalo v roce 2001. Prvním získaným druhem byl jeseter ruský, v roce 2002 proběhl nákup jesetera sibiřského, v roce následujícím byly kromě zmiňovaných druhů nakoupeny ryby jesetera malého, jesetera hvězdnatého a vyzy velké. Prostory jsou pravidelně využívány k specializované výuce odborných předmětů studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FROV JU formou terénních a blokových cvičení. Studenti zde rovněž pod odborným pedagogickým vedením provádí praktické experimenty, které potřebují k vypracování a ke zdárné obhajobě zadané absolventské práce.
Experimentální rybochovné pracoviště Experimentální pracoviště je využíváno stálými zaměstnanci a studenty v jednotlivých laboratořích k realizaci experimentů zaměřených převážně na výzkum chovatelských technologií v akvakultuře, přičemž značná pozornost je věnovaná intenzivním metodám akvakultury, recirkulačním systémům, odchovu raných stádií, chovu raků apod. V budově jsou rovněž laboratoře a studijní místnosti. Nová budova vznikla rekonstrukcí dřívějšího experimentálního rybochovného pracoviště vybudovaného v osmdesátých a devadesátých letech. Původní strojně technologický systém rozvodů, recirkulace a čištění vody byl zachován. Jsou tu řešeny otázky reprodukce ryb včetně hormonální stimulace, rybářská hydrobiologie, potravní biologie ryb v rybnících a volných vodách. Lze tu aplikovat současně několik recirkulačních systémů při odlišných chovných podmínkách.
Hlavní budova FROV JU Původní budova VÚRH Vodňany byla kompletně rekonstruovaná na novou budovu FROV JU. Kromě administrativních kanceláří jsou tu zřízeny laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, environmentální chemie a biochemie, laboratoře genetiky, reprodukce, intenzivní akvakultury, etologie ryb a raků. Ve speciálních místnostech jsou deponovány za velmi nízkých teplot genetické materiály různých druhů ryb. Přístrojové a laboratorní vybavení v hlavní budově FROV je na mimořádně vysoké úrovni, umožňující fyzikální, chemická, biologická i genetická zkoumání v oblasti chovu ryb a souvisejících vodohospodářských problematik. Po stránce stavebně architektonické získala hlavní budova FROV nový výraz, který koresponduje s vnitřním vybavením a celkovým posláním FROV JU.
FROV JU má ve výstavbě i další nové objekty v Českých Budějovicích a Vodňanech, které nebyly předmětem exkurse.
Zapsal Ing. Bohumil Kujal - předseda ČSVH,Korigoval Ing. Martin Kocour Ph.D. – proděkan FROV JU


Seminář 3. října 2013 ZÁKLADNÍ OTÁZKY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Akce konaná Českou společností vodohospodářskou ČSSI ve spolupráci s KÚ jihočeského kraje v zasedací místnosti Jihočeského kraje ul. B. Němcové v Českých Budějovicích. Seminář s tímto obsahem je důležitý pro vedoucí pracovníky obecních úřadů také proto, že po skončení volebního období dochází k zákonité výměně starostů a zastupitelů OÚ a nově zvolení vedoucí pracovníci potřebují kontinuálně pokračovat v činnosti, do čehož spadá i starost o vodohospodářskou infrastrukturu.
Cílem semináře byla především pomoc obcím, které si provozují vodovod a kanalizaci sami, nebo řeší v současné době otázky spojené se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních zdrojů pro dostavbu a obnovu VH majetku. Na rozdíl od velkých měst s odborným provozovatelem vodovodů a kanalizací, a nižšími provozními náklady na jednotku dodávané (odváděné) vody, udržují menší obce nižší ceny vodného a stočného, což zákonitě vede k nižší úrovni provozovatelských služeb a nevytváří ani potřebné finanční zdroje na obnovu vodohospodářského majetku. Složitost současné legislativy a její změny, jsou navíc příčinou obtížné orientace i odborníků, kteří v oboru pracují.
Účastníci semináře byli v úvodu informováni i o konzultační a poradenské činnosti, kterou zajišťuje ČSVH prostřednictvím VAK projekce Ing. Jiřím Pudilem tel.387 761 720, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde je možné vznášet VH dotazy. Všem přítomným byla předaná publikace „Vodní hospodářství obcí – pomůcka pro obce“ a „Vodohospodářský bulletin ČSVH 2012“.
Program:
Legislativní rámec, novela zákona ZVaK, povinnosti provozovatele VaK riziko sankcí. Novela nabude účinnosti k 1.lednu 2014 Ing. Helena Rybková, .KÚ Jč. kraje.
Vlastnictví a správa VH majetku - historický vývoj, druhy majetku, společný majetek soustav, solidarita v ceně a integrace vlastníků, dlouhodobost záměrů , zajištění provozu – provozní modely, vlastní/smluvní provozování, odbornost, oprávněná osoba kvalifikace, provoz/koncese, zadání soutěže, kvalitativní ukazatele , výběr provozovatele, typy a obsah smluv Ing. Veronika Jáglová, VRV Praha.
Činnosti spojené s provozem VaK - provoz, údržba, opravy, technické zhodnocení, kvalita vody a kvalita provozních činností, hospodárnost, ztráty, technické a správní agendy, měření spotřeby, vodovodní a kanalizační přípojky. Ing. Jiří Kubeš, Tábor, ČSVH.
Ekonomika provozu - vodné, stočné, nájemné, regulovaná tvorba cen, skladba nákladů, jak rozumět ekonomickým.výkazům , rozvoj VH infrastruktury – investice a jejich financování, dotace, vliv PRVK, smluvní investice aj. Ing. Pavel Peroutka Energie AG.
V průběhu semináře i v jeho závěru byly vznášeny konkrétní dotazy, které byly přednášejícími zodpověděny.
Semináře se zúčastnilo 47 posluchačů, převážně starostů malých obcí.
Garantem akce byl Ing. Jiří Kubeš.
Akce byla velice kladně hodnocena a ukazuje se potřeba uspořádávat podobné semináře i do budoucna.
Ing. Bohumil Kujal, Ing. Jiří Kubeš.

 

Vážení členové Komory oblasti České Budějovice,

logo_ckait

vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) od 1.1.2014, připravuje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

Aktuálně platné znění ZVZ totiž od 1.1.2014 vyžaduje zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následujících případech:

 • dle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;
 • dle § 74 odst. 5 ZVZ – člen hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

Bližší a konkrétnější informace byly zveřejněny v Z+i č. 2/2013 a na webových stránkách Komory http://www.ckait.cz/content/autorizovana-osoba-v-procesu-zadavani-verejnych-zakazek

K vlastnímu výkonu těchto povinností lze uvést následující:

 • ZVZ nikterak neupřesňuje, k jakým částem zadávacích podmínek, v jakém rozsahu a s jakými důsledky se má osoba se zvláštní způsobilostí vyjádřit; tato věc bude tedy na jejich uvážení, resp. předmětem dohody se zadavatelem;
 • tyto osoby mají v hodnotící komisi stejné postavení jako jakýkoliv jiný člen (s tím, že nepochybně splňují požadavek na účast osoby odborně způsobilé k předmětu veřejné zakázky); z jejich postavení jim tedy neplyne žádná zvláštní odpovědnost, ani zvláštní práva či povinnosti;
 • ZVZ nestanoví žádné speciální požadavky na jejich účast na jednání hodnotící komise, tj. osoby sice musí být jmenovány, ale jejich nepřítomnost nebrání rozhodování komise, pokud jsou jinak přítomny alespoň 2/3 členů či náhradníků;
 • ustavení těchto osob je zcela v kompetenci zadavatele; ZVZ nedává v tomto směru žádná práva ani povinnosti ČKAIT, MMR či komukoliv jinému;
 • povinnost jejich účasti je jen u nadlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele (autorizovaná osoba jen u stavebních)

ČKAIT se obrací na Ty z Vás, kteří byste měli zájem

 1. vyjadřovat se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem anebo/a
 2. být členem hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem

Svůj zájem projevte emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve kterém uvedete základní údaje – jméno, členské číslo, emailovou adresu a mobilní číslo.

Za spolupráci děkujeme.

Ing. František Hladík v.r.
předseda výboru oblasti ČKAIT

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky