O Českém svazu stavebních inženýrů

Kdo jsme ...

stanice

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království Českém, založeném v r. 1865 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951.

 Oblasti ve kterých ČSSI působí ...

 • pořádá odborné a vzdělávací akce, konference, semináře, exkurze a diskuze, vykonává konzultační, expertizní a posudkovou činnost,
 • spolupracuje na přípravě významných prognóz, koncepcí a soutěží,
 • spolupracuje při tvorbě legislativy pro oblast stavebnictví, pomáhá při přípravě kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti působnosti stavebního inženýra,
 • ve vztahu k České komoře autorizovaných inženýrů a techniků formuluje sféry zájmů a koordinuje společné aktivity především v oblasti celoživotního vzdělávání a vydavatelské činnosti,
 • podporuje studenty škol se stavebním zaměřením a jejich absolventy při zapojení do praxe,
 • vytváří co největší prostor pro zapojení svých členů do programu vývoje a aplikovaného výzkumu s přirozeným propojením na praxi,
 • sleduje problematiku uplatnění stavebních inženýrů a bakalářů v praxi, zpětně ovlivňuje učební plány vysokých škol s cílem dosažení kvalitativní komplexnosti jejich vzdělání
 • podporuje kolegialitu a etiku vzájemných vztahů mezi stavebními inženýry.

ČSSI a celoživotní vzdělávání 

rozhledna

Český svaz stavebních Inženýrů jako stavovská spolková organizace zaujímá v koncepci celoživotního vzdělávání důležité a nezastupitelné místo. Svými odborníky, specialisty a lektory je schopen postihnout většinu současných trendů ve stavebnictví a nabídnout do programu vzdělávání autorizovaných osob kvalitní a kompetentní odborníky. Na seminářích, konferencích a dalších odborných akcích ČSSI využívá svých kvalifikovaných členů zejména v oblastech legislativy a standardů, stanovení pravidel pro výkon povolání, zadávání inženýrských služeb a aktuálních informací ve všech oblastech stavebních technologií, vývoje trhu a evropských zvyklostí ve stavební praxi.

ČSSI a jeho spolupráce s vládními i nevládními organizacemi ...

 • v oblastech působnosti svých poboček a společností spolupracuje aktivně se státní správou a samosprávou,
 • dlouhodobě spolupracuje s ministerstvy do jejichž kompetence spadá investiční výstavba,
 • především se jedná o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a spojů a dále Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství.
 • zpracovává úkoly zejména na legislativní témata v oblasti stavebnictví, podkladové materiály pro návrhy nových zákonů, vyhlášek a nařízení.

Český svaz stavebních inženýrů má úzkou spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která je zakotvena v dohodě podepsané ihned po ustavení ČKAIT zákonem č. 360/92 Sb.

 • od května 1999 je ČSSI zakládajícím členem Rady výstavby SIA (stavitelství - inženýrství - architektura) České republiky, která koordinuje spolupráci nevládních organizací na poli investiční výstavby,
 • v současné době jsou dalšími členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Česká společnost pro stavební právo, Česká komora architektů, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Obec architektů: Společnost pro techniku prostředí. Svaz zkušeben pro výstavbu, Česká asociace konzultačních inženýrů, Společnost pro výstavbu silnic, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

ČSSI ve vztahu k vysokým školám ...

Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace, poskytuje profesní informace a vydává metodické pomůcky v různých oborech výstavby z oblasti teorie i praxe, je v přímém kontaktu se stavebními vysokými školami v Praze, v Brně a v Ostravě, jejich děkani jsou virilními členy Prezidia ČSSI,

 

cvut_znak_PRAHA

 • do spolkové činnosti je zapojena celá řada pedagogů ze Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, společně je vydáván časopis Stavební obzor, ČSSI má zastoupení ve Vědecké radě FSv ČVUT 

 

fast_vut_znak_BRNO

 • vedení Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně je v úzkém kontaktu s vedením Oblastní pobočky Brno, spolupořádají oborové dny, pedagogové z FS VUT přebírají garanci na odborných akcích a jsou zárukou vysoké profesní úrovně, 

 

81x67xfast_znak_OSTRAVA.jpg.pagespeed.ic.s2ykLmAsAd

 • spolupráce Oblastní pobočky ČSSI Ostrava s vedením Stavební fakulty Technické univerzity v Ostravě začala ihned po ustavení nové fakulty v roce 1997, navázala na předchozí účinnou podporu myšlenky vytvořit v regionu prostor pro výchovu stavebních inženýrů, zástupci ČSSI mají zastoupení ve Vědecké radě FAST. 

Co nabízí ČSSI mladým inženýrům a studentům stavebních fakult ...

most1

 • zprostředkuje kontakty na naše členy a odborníky působící v projektové, dodavatelské a investorské sféře,
 • zabezpečí přípravu a doporučení k autorizačním zkouškám,
 • umožní zapojení do programu celoživotního vzdělávání,
 • studentům pomůže zajistit zadání a témata diplomových prací, praktické konzultace v průběhu jejich zpracování,
 • zprostředkuje možnost zaměstnání v zahraničí.

Vědeckovýzkumná o vývojová činnost ČSSI ...

 • využívá obrovskou kapacitu erudovaných a zkušených odborníků ze své členské základny, kteří na základě znalosti potřeb z oblasti stavebnictví formulují vysoce aktuální a přínosné náměty pro výzkumnou a vývojovou činnost,
 • vytváří specializované týmy kvalifikovaných odborníků pro řešení konkrétně definovaných úkolů, které se ucházejí o udělení grantových projektů a ministerských úkolů, s cílem zajištění bezprostřední široké aplikovatelnosti jejich výsledků,
 • vykazuje vysokou efektivnost dosaženou minimálním aparátem, zajišťujícím kompletní servis, veškerou agendu spojenou s úkoly umožňujícím tvůrčím pracovníkům maximální soustředění na odbornou práci,
 • zapojení členů ČSSI v rámci vědecké a vývojové činnosti umožňuje jejich odborný růst, který je zpětným přínosem pro společnost, pracoviště i samotného stavebního inženýra.

ČSSI a technické památky ...

 • zaměřuje svoji činnost na ochranu profesního odkazu svých předchůdců v oblasti technických památek a konverze průmyslové architektury,
 • v rámci Kolegia pro technické památky ČSSI & ČKAIT sdružuje organizace a soukromé osoby a úzce spolupracuje s významnými institucemi jako jsou Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Fakulta architektury ČVUT, Nadace české architektury, Brněnské výstavy a veletrhy a další,
 • spolupořádá Bienále technických památek a konverze průmyslové architektury, konference s odborným zaměřením na tuto problematiku, účastní se aktivně na vydavatelské činnosti zaměřené na propagaci technických památek.

ČSSI a kontakty se zahraničím ... 

most2

 • partnersky spolupracuje s řadou zahraničních stavovských a Inženýrských organizací na základě dohod o spolupráci,
 • vytváří prostor pro osobní, profesní, společenský kontakt svých členů se zahraničními partnery a kolegy,
 • konkrétně se jedná o SLOVENSKÝ ZVÄZ STAVEBNÝCH INŽINIEROV, POLSKI ZWIAZOK INŽYNIEROW I TECHNIKOW BUDOWNICTWA, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE), INSITUTION OF CIVIL ENGINEERS (Velká Británie), RUSKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, KOMPLEX PERSPEKTIVNÍHO ROZVOJE (Moskva), LOTYŠSKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, ESTONSKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, LITEVSKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ,
 • spolupracuje s profesními komorami SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, POLSKA IZBA INŽYNIEROW BUDOWNICTWA, MÉRNÖKI KAMARA, BUNDESINGENIEURKAMMER (Německo), BAYERISCHE INGENIEURKAMMER-BAU, INGENIEURKAMMER SACHSEN, BUNDESKAMMER DER ARCHITEKTEN UND INGENIEURKONSULTENTEN (Rakousko), INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA IINŽENJERA U GRADITELJSTVU,
 • je řádným členem EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS (ECCE).

Jak v rámci Evropské Unie ...

euČeský svaz stavebních inženýrů pravidelně seznamuje své členy s nejnovějšími trendy v oblasti investiční výstavby a prostřednictvím celoživotního vzdělávání pomáhá zvyšovat schopnost konkurence na otevřeném trhu práce. Svým členům umožňuje zapojit se do procesu harmonizace našich legislativních předpisů, směrnic a nařízení. Oficiálními kontakty a dohodami o spolupráci s obdobnými inženýrskými organizacemi přispívá k lepší orientaci našich členů v profesním prostředí a kandidátských států EU.

 

Více podrobností o činnosti ČSSI najdete v prezentaci zde:

Prezentace_o_CSSI_30072012.zip

 

Další info

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky