MEMORANDUM ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU

PODPORA ROZVOJE A PRESTIŽE STAVEBNICTVÍ

který se konal 16. ledna 2012 v Humpolci

Dne 16. 1. 2012 se v Humpolci sešli představitelé českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci mnoha odborných svazů a asociací, které jsou činné ve stavebnictví na workshopu, jehož téma bylo Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví. Uspořádání workshopu bylo iniciováno obavami ze současného postavení stavebnictví a hlavně z jeho dalšího vývoje v období, kdy hrozí výrazný propad v celém hospodářství.

Účastníci tohoto workshopu na závěr přijali následující memorandum ve formě tzv. Humpolecké výzvy, kterou se obracejí jak na nejširší odbornou i neodbornou veřejnost tak zejména na zástupce státní správy ve všech úrovních:

  • Stavebnictví tvoří významnou část HDP, zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva a stát v nejširším slova smyslu je největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek. Přesto stavebnictví není zaštítěno vlastním ústředním orgánem.
  • Stavebnictví má v ČR kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému, a to na všech úrovních (učňovské, středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské i celoživotní).
  • České stavební společnosti realizační, projektové a inženýrské, mají kvalitativní úroveň srovnatelnou i v mezinárodním měřítku.

Pro zvýšení rozvoje a prestiže stavebnictví je nutno :

  • změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnotícím kritériem je pouze cena
  • odpovědně vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit příliš komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování
  • obnovit tvorbu vizí, dlouhodobě plánovat a připravovat výstavbu, a tím i stabilizovat obor
  • k tomu je nutno samozřejmě také naplánovat a zajistit odpovídající zdroje financí
  • odpovědně a efektivně využívat zdroje v rámci EU a nepřipustit jejich nevyužití
  • dbát na profesní odbornost úředníků ve státní správě a investorských organizacích, stabilizovat je bez ohledu na politickou reprezentaci
  • dbát na kvalitu díla (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba během životnosti stavby)

Účastníci workshopu proto vyzývají všechny odborníky a představitele státní správy k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu ke stavebnictví, tak k jeho využití pro společenský a ekonomický růst a k dalšímu rozvoji odpovídajícímu jeho postavení v České republice.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky