Aktuality ČSSI

Náklady staveb, ceny projektových a inženýrských prací

www.cenyzaprojekty.cz

Rádi bychom informovali své členy a odbornou veřejnost, že se dne 10. ledna 2018, uzavřením smlouvy s dosavadním vlastníkem a provozovatelem, Český svaz stavebních inženýrů stal generálním partnerem webové služby a domény: www.cenyzaprojekty.cz 

V rámci této služby jsou umístěny sekce: Náklady pozemních staveb, Náklady dopravních staveb, Honorářový řád, Hodinové sazby, vedlejší náklady, Rozpočtářské práce, Profese, Rozsahy a další.

Český svaz stavebních inženýrů považuje tyto stránky za relevantní nástroj pro nastavení hodnoty projektových prací.

Přejeme vám hodně zdaru ve vaši práci a pohodlné užívání tohoto webu!

 

Předpisy a normy

AKTUALIZACE INFORMAČNÍHO PORTÁLU

k 18.04.2019 byl aktualizován Informační portál – předpisy a normy.

Podrobnosti o nových změnách v jednotlivých sektorech a oblastech za poslední měsíc naleznete v souboru:

Aktualizace – duben 2019

Informace o všech měsíčních aktualizacích jsou nadále uloženy na portálu v souboru: Archiv aktualizací.

databázi hEN byla již ověřena data ve všech sektorech, kromě EMC, RTTED, strojního zařízení

a obecné bezpečnosti, kde ověření ještě probíhá, viz: Harmonizované normy rozdělené podle sektorů

(+ verze anglicky).

 

 

 

Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

A3_csssi

 

Na výstavu se v nejbližší době můžete vypravit do Olomouce, kde si ji můžete prohlídnout v prostorách Vlastivědného muzea

adresa: náměstí Republiky 5, chodba v přízemí

termín konání: 4. - 28. února 2019

slavnostní zahájení: pondělí 4. února v 16 hodin

 

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební tvorbě. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

 

23. mezinárodní konference

Městské inženýrství Karlovarsko 2018

Dne 8. června se uskutečnila v Chebu v pořadí již 23. mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2018". Tématem konference byla Doprava ve městě. Na konferenci vystoupili odborníci nejen z ČKAIT a ČSSI, ale i z Inženýrských komor Saska, Bavorska, Durynska, Slovenska a Spolku poradních inženýrů Německa (VBI Deutschland). Sborník, který si můžete prohlédnout kliknutím sem, obsahuje v české i německé verzi všechny přednesené přednášky, ale i přednášky, které byly pro konferenci připraveny jako náhradní.

 

25. ROČNÍK!

Grand prix architektů – národní cena za architekturu slaví 25. výročí

Slavnostní vyhlášení 25. ročníku Grand prix architektů proběhne dne 1.10. 2018

v prostorách Španělského sálu na Pražském hradě při slavnostním večeru

Pocta československé architektury u příležitosti 100 let československé architektury.

 

Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti,

projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota.

 

 

Nové volební období

Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů 2017

2017-11-25_11.43.47Sjezd ČSSI se konal 25. listopadu 2017 v Národním technickém muzeu v Praze. Letos byl sjezdem volebním a řídil jej viceprezident doc. Ing. František Kuda, CSc. Zvolení delegáti z oblastních poboček a z odborných společností z celé republiky se sešli, aby zhodnotili činnost svazu za uplynulé volební období od minulého volebního setkání, které se konalo 8. listopadu 2014, aby zvolili svého nového prezidenta a nové členy exekutivy a aby stanovili hlavní směry svého působení ve stavební odborné společnosti.

V současné době má ČSSI celkem deset oblastních poboček a devět odborných společností, svaz řídí prezidium, které se skládá ze členů exekutivy, předsedů oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem je exekutiva v čele s prezidentem svazu.

 

Podmínky 4. ročníku soutěže

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Soutež je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a projektantů.

DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

I PRO ÚSPEŠNOU TVORBU VEREJNÉHO PROSTORU.

Soutež je určena pro:

1. Urbanistické projekty připravované pro území České republiky
bez ohledu na státní príslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

2. Do souteže mohou být přihlášeny územne plánovací dokumentace
krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované
jako podklad pro změny územních plánu, nebo stavební projekty
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo
navrhující rešení veřejného prostranství, a projekty zahrnující prvky Smart cities.

3. Jako soutežní návrhy mohou být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány
a regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence
územne plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro
realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí,
k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozdeji do 30. června roku 2017.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány
a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie
odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané,
nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací
dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, predložené na
stavební úřad nejpozději do 30. června roku 2017.

 

Cesta k zjednodušení stavební legislativy

Stavební legislativa a Stavebnictví 4.0

Na základě iniciativy SIA ČR - Rady výstavby, vydala vláda ČR dne 2. Listopadu 2016 Usnesení č. 958, kde určila MPO gestorem pro zavádění BIM a uložila do 31. července 2017 zpracovat koncepci zavádění BIM v České republice, jako jednu z podmínek pro stavebnictví 4.0. Na podporu tohoto pokroku formulovala SIA ČR – Rada výstavby na svém zasedání 31. října 2016: „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví", která obsahuje požadavky:

1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán - ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády.

2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovní krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů.

3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces.

 

13. ročník soutěže ČKAIT

Cena Inženýrské Komory 2016

CKAIT_logoPosláním soutěže Cena Inženýrské Komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

V současné době, až do 28. února 2017, probíhá na web stránkách ČKAIT hlasování o Cenu veřejnosti, kterého se můžete zúčastnit přes tento odkaz:

http://www.ckait.cz/cena-ckait/2016

Kromě ceny hodnotitelské poroty soutěže ocenění získá i inženýrský návrh s největším počtem hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Je to na Vás!

 

Otevřený dopis předsedy České geotechnické společnosti ČSSI

Reakce na diskusní pořad ČTV "Otázky Václava Moravce" ze dne 27.11.2016 - Dálnice D8

 

Vážený pane moderátore,

ve většině případů musím přiznat, že na rozhovory jste dobře připraven a proto je rád sleduji. Včerejší diskuse či otázky v technické oblasti však prokázaly, že zde je orientace podstatně složitější, než v obecnější problematice.

Prvotním problémem byli samotní pozvaní hosté, když oba si léčí své „bolístky" a v tomto duchu byly vedeny jejich reakce.

Geolog Vladimír Cajz, by logicky razítko pod to, zda by úsek dálnice mohl být 17. prosince otevřen, nedal, protože není, jak sám přiznal geotechnikem, a tak si vlastními výpočty stabilitu svahu či sedání základů nemůže ověřit. Obecně nemůže platit, že historicky sesuvné území nelze využít pro další zástavbu. To by například na Slovensku, kde těchto území je podstatně více, nemohla probíhat téměř žádná výstavba dopravní infrastruktury. Vždyť i jednoduchý případ více než 100 leté existence železniční trati, vedoucí přes území sesuvu Dobkovičky, je toho příkladem.

S podivem jsem zjistil, že bývalá pracovnice ŘSD Miloslava Pošvářová, nezná některá základní fakta. Neví, že Česká republika se v rámci přistoupení k EU současně zavázala, že v případě veřejných stavebních zakázek se musí postupovat v souladu se systémem evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, tzv. Eurokódů, v konkrétním případě dle Eurokódu 7 (ČSN EN 1997) Navrhování geotechnických konstrukcí, a nikoliv dle TP – technických podmínek, na něž v rozhovoru odkazovala.

 

Strana 1 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky