VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2015

přednesená na výroční schůzi 3.3.2016

1. Výbor OP-ČSSI v Českých Budějovicích.

Výbor OP zvolený na VČS dne 20.2.2014 pracoval ve složení paní a pánů inženýrů Korešová Alena, Honzáková Milena, Bednářová Petra, Šubrt Roman, Hladík František, Kujal Bohumil, Mašek Jan, Skalík Michal, Kocina Karel, Baloun Jiří, Lengál Petr a Jelínek Jan.

1.1. Předseda se pravidelně účastnil zasedání prezídia ČSSI v Praze a dále jako člen exekutivy-ČSSI též jejího zasedání. O zásadních informacích a otázkách z prezidia byli členové naší pobočky informováni především prostřednictvím našeho časopisu Zpravodaj

1.2. Z jednání výboru byly vedeny zápisy obsahující kontrolu a plnění usnesení, informace z ústředí, běžné organizační záležitosti,. Dále se jednalo a zajišťování zdroje informací pro redakční radu našeho časopisu.".

Další informace o aktivitách bylo možné čerpat z časopisu Stavebnictví a na webových stránkách a Svazu a Komory.

1.3. V roce 2010 byla výborem přijata určitá racionalizační opatření, spočívající v tom, že každý člen výboru měl na starosti určitý segment veřejných a vnitřních aktivit Svazu a ty podle svých možností měl naplňovat. Při nedostatku volného času, širokého záběru angažovanosti ČSSI a finančních prostředků je pro jakýkoliv zdárný výsledek v daných podmínkách nutná dělba práce. Základním principem byla jakási autonomie člena výboru umožňující individuálně podle svých představ a časových možností v tom kterém segmentu působit,.

Chtěl bych v této diferenciaci na prvním místě vyzdvihnout práci pana kolegy Hladíka který má na starost oblast vzdělávání,. Jeho práce pro Svaz je nejen přínosná, ale je tím, co má obě organizace ČKAIT a ČSSI spojovat. Dále pak paní kolegyni Korešovou, dlouholetou ředitelku PREST., Ing Šubrta, (který je zároveň předsedou Asociace energetických specialistů) který přišel s nápadem realizovat prostřednictvím Svazu digitalizovanou databázi panelových budov.

1.4. Naše OP má nadále svoji vlastní kancelář, o kterou se dělíme v časovém denním rozvrhu s OS ČSVH. Soužití je bezproblémové a šetříme tak prostředky za pronájem prostor.

2. Informace o ČSSI a výboru OP, spolupráce s partnerskými organizacemi, výsledky práce OP a naplňování záměrů, plynoucích z usnesení VČS a náměty do diskuse.

2.1. Již delší dobu má naše OP ČSSI za cíl, že nebýt jen nějakou elitářskou sešlostí akademicky vzdělaných osob, ale spolkem, který má své opodstatněné a významné místo ve společnosti. Spolkem, který chce být veřejně prospěšný a který očekává na pozadí své erudované, členské základny a výsledků své práce, že se na něj bude odborná i laická veřejnost s profesně orientovanými problémy obracet.

2.2. V prostředí mezi dalšími spolkovými organizacemi, které mají obdobné programy a cíle, chceme stavět na naší specifické odlišnosti představovanou špičkovými odborníky ve stavebnictví. Měli bychom být tak schopni se fundovaně vyjadřovat formou odborných či oponentních posudků v podstatě k jakékoliv stavební problematice.

2.3. Svaz jako apolitické sdružení nezávislých odborníků by měl být v době, kdy se stále hovoří o odstranění korupce ve stavebnictví, ideální platformou pro naplnění představ veřejnosti i našich politiků.

Typickým prostředím, kde by Svaz měl působit, jsou komise výběrových řízení veřejných zakázek, ale i privátním sektoru, dále angažovanost formou účasti v porotách soutěží apod.

2.4. Spolupráce s veřejnou správou partnerskými organizacemi, institucemi odborného či podnikatelského charakteru je podložena Smlouvami o spolupráci,

2.5. Svaz nabízí svým partnerům svůj duševní potenciál k řešení odborných otázek a partneři přehled o veřejném dění širokého významu. Příkladem nemalého přínosu těchto aktivit je sponzorování našich akcí, především pak soutěžní přehlídky „PRESTA",

2.6. Za nejvýznamnější a oboustranně přínosnou činnost je nutné vyzdvihnout spolupráci s naší nejbližší partnerskou organizací ČKAIT.

Společná realizace akcí umožňuje efektivní využití času, kapacit a duševního potenciálu.

2.7. ČSSI má svoji exekutivu. Prezident je členem rady výstavby SIA. Představitelé exekutivy ČSSI se účastní různých jednání a jsou v kontaktu s celou řadou vládních i nevládních institucí, což pro oblastní pobočky a odborné společnosti Svazu vytváří velmi širokou paletu možných aktivit, kontaktů a podílení se na dění veřejného života.

2.8. Nechci záměrně hovořit z pozice výboru o úspěšných akcích naší pobočky, neboť ty se chválí sami.

Přesto však bych rád zmínil naší soutěžní přehlídku PRESTA, která se po 16 letech své existence stala standardním měřítkem stavebního umu v Jihočeském regionu. S velkým zájmem se setkalo i rozšíření této soutěže o prezentaci nejlepších studentských projekčních prací odborných škol Jihočeského kraje a VŠTE. Studenti jsou tak seznamováni s aktivitami Svazu a Komory tedy s něčím, co bude nadstavbou a nutností jejich profesního života. Jsem přesvědčen v druhém dvouročníku o tom, že je to krok správným směrem.

Slavnostní vyhlášení 8. dvouročníku proběhlo v prostorách hotelu Clarion za účasti presidenta Svazu pana Ing Pavla Štěpána, představitelů spolu vyhlašovatelů, soutěžících firem a krajského hejtmana Mgr.Jiřího Zimoly.

3. Naplňování potřeb členské základny a smyslu ČSSI.

3.1. Jak vyplývá ze stanov ČSSI, jsme tvůrčí, stavovské a neziskový spolek stavebních inženýrů, jehož členové mají zájem být jako celek společnosti prospěšní, dále se vzdělávat a setkávat se na různých akcích pořádaných Svazem či ve spolupráci s jinými organizacemi, diskutovat o problémech i soutěžit.

Účast na odborných akcích však jejich významu neodpovídá.

3.2. Námětem do diskusi jsou různé aktivity komerčních firem, na kterých platí účastník nemalé finanční prostředky a při tom naše svazová akce je minimálně stejně hodnotné, dotovaná a tím i levnější. Přitom být v důchodovém věku a mít možnost si přivydělat nějaký finanční obnos musí být určitě zajímavé.

3.3. Problémy mladé a starší generace.

Na setkání delegací V4 ve Wroclawi v roce 2014 jsem hovořil s panem Ing Pivkovským, který je předsedou polského Svazu a ten sdělil, že mají sekci mladých inženýrů, kteří mají svůj jakýsi podvýbor a ti si své volno časové aktivity organizují podle svých představ. Když mě v druhé polovině roku oslovila paní kolegyně Hynková, že má skupinu mladých lidí, kteří by měli o práci ve Svazu zájem, byl jsem nadšený. Uskutečnila se schůzka, kde jsme si rámcově sdělili, jak by taková činnost mohla vypadat.

4. Akce ČSSI a OP ČSSI Č. Budějovice za rok 2015.

4.1. Nejvýznamnější akcí ČSSI byly oslavy 150. výročí založení spolku stavebních inženýrů a architektů v království Českém.

Mezinárodní zahajovací konference oslav se uskutečnila v říjnu v klášteře v Plasích a byla na téma: Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi. Konference se stala též významnou odbornou součástí programu akcí Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, a byla rovněž oficiálním zahájením odborné kongresové činnosti Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea. Proběhla anketa ankety TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865-2015,

Završení oslav 150. výročí založení „SIA" proběhlo dne 31. 10. 2015 na slavnostní setkání v Betlémské kapli. V úvodní části programu proběhla vernisáž putovní výstavy k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém", kterou máte možnost si zhlednout nyní ve výstavní síni radnice v ČB a to do 10.3, pak až na VOŠ ve Volyni a krátce též na VŠTE . Výstava představuje velmi zajímavý průřezový dokument o našich předních inženýrech , stavitelích a architektech, kteří působili na území Rakousko Uherska později Československé republiky Byly oznámeny výsledky ankety TOP TEN, byl předveden tzv. „Strom života" spolků činných v oboru stavebnictví a architektury, které působily v letech 1865 – 2015. na našem území,

Proběhl křest Almanachu ČSSI vydaný k výročí SIA. Příspěvek do Almanachu za naší OP napsali (Ing Schandl, Hladík, Kujal, Jelínek).

4.2. Akce zdigitalizování panelových soustav s dotačním titulem EFEKT, (Ing Bednářová Ing Šubrt.

Akce Celoživotního vzdělávání Ing Hladík

4.3. Přehled o akcích byl vždy uveden ve Zpravodaji.

5. Členská základna.

5.1. Počet členů OP České Budějovice ke konci roku 2015 byl 79 , struktura cca 40 % důchodový věk,30% před důchodový 50 – 63 let.

6. Informatika

6.1. OP ČSSI ve spolupráci s ČKAIT a SPS vydává pro své členy zdarma regionální časopis „Zpravodaj". Dále se jedná o časopis Stavebnictví, do kterého máme možnost jako OP přispívat prostřednictvím výboru OP. Jde o jediné recenzované periodikum v ČR. Ekonomické problémy časopisu se díky Komoře podařilo zažehnat. Majoritní podíl má ČKAIT díky jíž si můžeme dovolit tento časopis jako 5 % podílník vydávat. Roční náklady časopisu na člena na jednoho našeho člena OP představují 550 Kč, 12 tisíc pak jsou roční náklady na jedno číslo.

6.2. Informace jsou zasílány elektronickou poštou a dále je možné informace získávat přímo na www.cssi-cr.cz .

6.3. OP ČSSI se aktivně podílí na realizaci systému celoživotního vzdělávání jako nezbytné součásti rozvoje osobnosti stavebního inženýra.

6.4. Každý člen má možnost za půlroční paušální poplatek získat přístup k celému souboru (cca 40 000) technických norem

7. Legislativní činnost.

OP ČSSI ČB se podílela na tvorbě legislativy. Diskutována byla prostřednictví svých regionálních zástupců. Člen výboru pobočky Ing Hladík je předsedou legislativní komise komory.

8. Plnění usnesení z minulé VČS

8.1. Pokračovat v pravidelných odborných akcích dle plánu na r.2015 splněno

8.2. Vydávat nadále Zpravodaj ve 2-měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky. Splněno

8.3. Z hlediska tvorby zdrojů byl letošní rok úspěšný a rozpočet máme v dvou ročním cyklu vyrovnaný. Významnou měrou se podílí na příjmech i vydání kalendářů na rok 2013, ve kterém byly prezentovány nejúspěšnější akce soutěžní přehlídky PRESTA za uplynulých deset let.

8.4. Stav na účtu, který byl na počátku volebního období, zústává zachován

Naplnění úkolů z usnesení bylo v zásadě dosaženo.

9. Plán činnosti na rok 2016.

9.1. Plánované akce jsou uvedeny ve Zpravodaji.

10. Vize a strategie OP ČB.

10.1. Za nejdůležitější stále považuji nutnost změnit složení věkového průměru členů Svazu. Těžiště členské základny musí představovat lidé v produktivním věku. Dále je nutné změnit degresivní vývoj počtu členů

10.1.1. Výbor pobočky rozpracoval tematické okruhy, kterými se zabývá.

10.1.1.1. Analyzovat aktivity, které vedly k zájmu o členství v porevoluční době, jejich aktuálnost a tyto rozvíjet.

10.1.1.2. Spolková činnost musí být přitažlivá- motivující, člověk musí spatřovat v činnosti Svazu svojí příležitost k uspokojování svých potřeb.

Typickým případem je posudková činnost, účast v komisích a porotách, výběrových řízení staveb, podpora při výkonu své profese či jen sehnat zaměstnání.

Specifickou částí je pak usnadnění vstupu mladým absolventům škol do praxe.

10.1.1.3. Systematicky pracovat s mladými lidmi, a to již na základních školách, posléze odborných středních, aby vnímali Svaz jako instituci, která např. osvojujíc si právo hodnotit stavební dění v regionu či republice, může takovouto vzdělávací činnost vykonávat, oceňovat či naopak mentorovat.

Pro absolventy VŠ pak jakási logická cesta jak dospět systematickou přípravou rámci Svazu k autorizačním zkouškám. (Přirozenou podmínkou je pochopitelně členství ve Svazu).

10.1.1.4. Je zapotřebí hledat nové atraktivní činnosti a témata oslovující mladé lidi. aby vzrůstal zájem o činnost OP ČSSI, formou kvalitních odborných a společenských akcí.

10.1.1.5. Svaz prezentovat tak, aby byl přirozeným centrem, kde se setkávají zástupci stavebních firem veřejné správy apod. pro řešení svých problémů.

10.1.2. Ve spolupráci s ČKAIT, VŠTE jsou vytvořeny pro naplnění těchto vizí podmínky.

10.1.3. Je nutné změnit situaci v přímé angažovanosti členů na akcích, jako je např. PRESTA, aby tato akce, která je naší největší se stala věcí celé OP a ne jen členů výboru.

10.1.4. Skutečnost, že jsme Svazem stavebních inženýrů, by mělo být z naší činnosti především patrné. Svaz se musí snažit i nadále se podílet na dění věcí veřejných tak, aby se členství v ČSSI stalo předností a výsledky jeho práce byly veřejností pozitivně vnímány a oceňovány.

11. Závěr.

Chtěl bych poděkovat výboru revizní komisy OP ČSSI za jejich práci v uplynulém období, sekretářce paní Kateřině Kovalovské, která má na starosti administrativu Svazu, garantům jednotlivých odborných a společenských akcí za jejich přípravu. Poděkování patří všem členům pobočky, kteří se podíleli svým úsilím na přínos rozvoje svazové činnosti.

předseda OP Ing. Jan Jelínek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky