Aktuality Ústí nad Labem

Zápis z výroční členské schůze OP ČSSI Ústí nad Labem 2015

která se konala dne 26.2. 2015 v zasedací místnosti ČKAIT,

Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání řídil Ing. Zima, předseda OP ČSSI Ústí nad Labem.

V úvodu Ing. Zima pozdravil hosty a přivítal členy OP ČSSI.

 

1. Zpráva o činnosti OP ČSSI za rok 2014 - Ing. Zima

• veškeré odborné akce se konají v těsné součinnosti s OK ČKAIT. Každoročně

se koná řada školení, seminářů a přednášek, pravidelné právní pondělky.

Uskutečnily se i zajímavé exkurze:

- Splavnění Labe – konference a dvě diskuzní setkání

- D8

- MVE Roudnice nad Labem

- Konference MI Karlovy Vary

- Konference ČSVH – Povodně a hospodaření s dešťovými vodami

- Adventní posezení u vína

Činnost OS-ČSVH, Geotechnická, hydroizolační, MI

Opětovná nabídka podpory akcí ze strany prezídia.

• Ing. Zima poděkoval Dáše Urbanové za její bezchybnou a pečlivou činnost, za kterou je OP ČSSI Ústí n.L. na prezídiu vždy kladně hodnocena. Navrhl finanční odměnu v částce 25% z příjmů za uspořádané aktivity společné s ČKAIT.

Navrhl motivovat také ostatní členy, kteří takové akce připraví a zastřeší jako garanti.

• Ing. Zima jmenoval letošní jubilanty:

- Ing. Saša Kollin v březnu 85 let (ze zdravotních důvodů nebyl přítomen)

Bude mu zaslána gratulace

- Ing. Petr Plichta, CSc. v lednu 75 let (nebyl přítomen)

Byla mu zaslána gratulace

- Ing. Zdeněk Avenarius v květnu 65 let

- Ing. Martin Mandík v červenci 65 let

- Ing. Miroslav Drdla v září 75 let

- Ing. Petr Hajdina v říjnu 45 let

Byli oceněni stříbrným odznakem ČSSI.

- Ing. Jaroslav Šíp v listopadu 75 let (nebyl přítomen)

Bude mu zaslána gratulace

2. Vystoupení viceprezidenta ČSSI Ing. Adama Vokurky

Pozdravil účastníky členské schůze a připomněl, že přijel nasát atmosféru naší oblasti. Zdůraznil přednáškovou činnost a organizování exkurzí na zajímavé stavby. Pohovořil o problematice legislativy ve stavebnictví a snahy ČSSI to ovlivnit. Připomněl konání podzimního sjezdu ČSSI 2014.

Dále pohovořil o přípravě akcí ke 150 letům Královské inženýrské společnosti v tomto roce. Viceprezident dále vyzval k návrhům osobnosti 150 let činnosti českého Spolku inženýrů a architektů, posílání návrhů paměti firem.

Opět potvrdil příslib prezidenta v podpoře našich aktivit, hlavně přednáškovou a exkurzní aktivitu.

Byl potěšen počtem vodohospodářů v řadách členů ústecké pobočky.

3. Zpráva o hospodaření OP ČSSI - Ing. Scheffel

Prostředky jsou získávány výhradně z členských příspěvků.

Zpráva přijata jednomyslně

4. Zpráva revizní komise OP ČSSI - Ing. Plánička

Přednesená zpráva byla přijata většinou přítomných.

5. Celoživotní vzdělávání – účast a příprava

Komunikace a konzultace s obcemi

6. Příprava Almanachu

7. Konference Plasy

8. Betlémská kaple

9. Členská základna:

- ukončení členství v roce 2014 – Ing. Zatloukal, Ing. Špelina

- nový člen v roce 2014 – Ing.M. Poláková, Ing.P. Hajdinová, Ing.V. Milerski

- nový člen v roce 2015 – Ing. Jiří Rous, Ing. Vít Rous

Výzva a motivace k náboru.

10. Diskuze

Ing. Jiří Zima navrhl, aby ČSSI Ústí n.L. za organizování akcí pro OK ČKAIT Ústí n.L. odměnil garanta a paní Urbanovou finanční odměnou:

- garant – 1.000,- Kč za seminář

- Dáša Urbanová 25 % z celku

Tento návrh byl členy VČS přijat.

11. Náměty na činnost v roce 2015

- 26.3. 2015 – kulatý stůl – KÚ Ústeckého kraje, SPS ČR, ČKAIT, ČSSI

- 18.3. 2015 – přípravný výbor u prof. Holešovského-Stav. Ústav schválen ak. senátem

- Spolupráce s ČKAIT, SPS, HSRÚK, UJEP a SPŠ

- Návrh na spolupráci s městy a obcemi

- 150 let činnosti Spolku inženýrů

- Almanach, Konference Plasy, Betlémská kaple – vyhodnocení osobností

- Paměti firem

Pan viceprezident ČSSI Ing. Adam Vokurka v rámci diskuze odpověděl na dotazy ohledně přípravy Almanachu a slavnostního shromáždění v Betlémské kapli.

Ing. Jiří Zima pohovořil o spolupráci s ČSVH a myšlenkou AQUA VIVA – muzeum živé vody. Všichni členové byli vyzváni a požádáni o případné poskytnutí sponzorských darů a reklam do připravovaného almanachu, i na ostatní akce ke 150.výročí SIA i na přípravu podkladů na AQUA VIVA.

OP ČSSI připravuje pro letošní jaro dvě přednášky v rámci CŽV:

- Navrhování a řešení hydroizolací spodních staveb – garant Ing. Jiří Zima

- Dešťové vody, jímání, odvádění, ochrana – garant Ing. Jiří Zima

Na internetu probíhají web semináře z domova a gratis.

Info: http://www.asio.cz/cz/seminare

Na závěr poděkoval předseda OP ČSSI Ústí n.L. Ing. Jiří Zima přítomným za účast.

 

Zde se můžete podívat na USNESENÍ VČS OP ČSSI Ustí nad Labem

 

Zapsal: Ing. Jiří Zima v.r.

Obdrží:

- členové OP ČSSI

- ČSSI Praha

- ČSVH

 

Zápis z výroční členské schůze OP ČSSI Ústí nad Labem,

která se konala dne 6.3. 2014 v zasedací místnosti ČKAIT,

Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání řídil Ing. Zima, předseda OP ČSSI Ústí n.L.

 

1. V úvodu Ing. Zima navrhl doplnit program o volbu výboru, protože je „sjezdový" rok.

Tato změna programu byla jednohlasně schválena a zároveň potvrzen způsob volby aklamací.

 

2. Volba komisí

Pro malý počet účastníků – komise mandátní a volební: Ing. Plánička a Ing.Luboš Pauer.

 

3. Zpráva o činnosti OP ČSSI za rok 2013 - Ing. Zima

- veškeré odborné akce se konají v těsné součinnosti s OK ČKAIT. Každoročně

řada školení, seminářů a přednášek, pravidelné právní pondělky. Uskutečnily se i zajímavé exkurze:

- D8

- MVE Roudnice nad Labem

- Konference MI Karlovy Vary

- Adventní setkání v Bečově nad Teplou

Ing. Zima hovořil o činnosti OS – ČSVH, Geotechnická, hydroizolační, MI

- o vydání informační „skládačky" ČSSI, o podání neúspěšné žádosti o snížení odvodů – nabídka podpory akcí

- poděkoval Dáše Urbanové za její bezchybnou a pečlivou činnost, za kterou je OP ČSSI Ústí n.L. na prezídiu vždy kladně hodnocena a předal jí čestný stříbrný odznak ČSSI. Tuto motivaci také nabídl všem členům, kteří se zaslouží o rozšíření a omlazení členské základny.

VČS bere na vědomí zprávu předsedy OP ČSSI Ing. Zimy.

 

4. Vystoupení prezidenta ČSSI Ing. Pavla Štěpána

Přednesl zprávu o činnosti ČSSI v roce 2013. Zdůraznil přednáškovou činnost a

organizování exkurzí na zajímavé stavby. Připomněl činnost odborných společností,

přípravu nové OS – pedagogů ve stavebnictví. Pohovořil o problematice legislativy

ve stavebnictví a snahy ČSSI to ovlivnit i formou spolupráce a komunikace s místní-

mi poslanci a senátory. Připomněl přípravu sjezdu ČSSI, 150 let Královské inženýr-

ské společnosti v r. 2015. Dále připomněl význam zpracované a vydané „skládačky".

Prezident dále vyzval k návrhům osobnosti 150 let činnosti českého Spolku inženýrů

a architektů, posílání návrhů paměti firem.

 

5. Zpráva o hospodaření OP ČSSI - Ing. Scheffel

Prostředky jsou získávány výhradně z členských příspěvků.

VČS schvaluje zprávu hospodáře pobočky o hospodaření v roce 2013.

 

6. Zpráva revizní komise OP ČSSI - Ing. Plánička

Přednesená zpráva byla přijata většinou přítomných.

VČS bere na vědomí zprávu revizní komise pobočky za rok 2013.

 

7. Volba:

Výboru:

Byl navržen staronový výbor ve složení (bez titulů)

Avenarius, Chabera, Rapp, Scheffel, Zima – jednohlasně schváleni

Revizní komise:

Langerová, Plánička – jednohlasně schváleni

Zástupců oblasti na sjezdu:

Návrh: Plánička, Zima, náhradník Pauer – jednohlasně schváleni

VČS jednohlasně schvaluje volbu výboru, revizní komise a zástupců na sjezd.

 

8. Členská základna:

– úbytek v roce 2013 - 4 členové, nový člen v roce 2013, celkem – 3 členové.

VČS schválila od 1.1. 2014 přijetí nové členky do OP ČSSI Ústí nad Labem –

- Ing. Michaela Poláková.

 

9. Předseda Ing. Zima navrhl, aby členové – důchodci nad 70 let platili symbolicky členský příspěvek 200,- Kč.

VČS jednohlasně odsouhlasila návrh předsedy na symbolický členský poplatek důchodců.

 

10. Diskuze

- Ing. Zima navrhl, aby ČSSI za zorganizování akcí pro ČKAIT účtoval jednorázový poplatek 3.000,- Kč.

Odsouhlaseno jednohlasně.

Ing. Zima s Ing. Mandíkem projednají způsob.

 

Náměty na činnost v roce 2014:

- Spolupráce s ČKAIT, SPS, HSRÚK, UJEP a SPŠ

- UJEP má zájem o oponenty k bakalářským a diplomovým pracem.

Na internetu probíhají web semináře z domova a gratis.

Info: http://www.asio.cz/cz/seminare

 

Ing. Zima vyzývá členy OP ČSSI k námětům a přípravě akcí pro další období a

průběžnému náboru nových členů.

Na závěr poděkoval předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima přítomným za účast.

 

Zapsal: Ing. Jiří Zima v.r.

 

Obdrží:

- členové OP ČSSI Ústi nad Labem

- ČSSI Praha

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky