Aktuality Olomouc

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 6. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 06. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Hronek, Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Úkoly z minulé schůze:

1. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá v průběhu června Ing. Drábek.

2. Zrevidovat seznam členů, kteří odebírají časopis Stavebnictví a odhlásit Ing. Hronka.

Bylo projednáno:

3. Letošní Inženýrský den se konal dne 24. dubna a zúčastnili se ho Ing. Drábek a Ing. Otrusina. Informovali krátce o jeho průběhu.

4. Ing. Drábek dále informoval o jednání prezidia ČSSI, které se konalo dne 25. dubna v Praze. (Další zasedání prezidia se budou konat 20. června a 26. září.)

5. Žádost ČSSI o finanční podporu projektu digitalizace výstavy „150 let SIA“ ze strany Nadace české architektury nebyla schválena. Výstavní materiály jsou zakonzervovány a uloženy v kanceláři ČSSI.

6. Připomínka povinnosti zaslat odvody z členských příspěvků na ústředí do konce června. Odpovídá Ing. Machačík.

7. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS. E-ČSSI navrhuje, aby se sekce Paměť osobností zaměřila nejdříve na zpracování životopisů osobností vyznamenaných čestným členstvím ČSSI. Za naši pobočku se to týká Ing. Karáska, Chlupa, Filla a Vrbové. Kolegové Karásek a Chlup jsou v té věci osloveni e-mailem. Ing. Vrbovou kontaktuje Ing. Vlček a Ing. Filla předseda Ing. Drábek osobně, protože nemají e-mail.

8. Dále informoval předseda o tom, že ČKAIT uvažuje z důvodu nedostatku prostor pro vlastní zaměstnance, že vypoví našemu spolku nájemní smlouvu a že se tedy budou hledat jiné kancelářské prostory. Také nám řekl o uvažovaném rozšíření a vylepšení webových stránek „cenyzaprojekty.cz“, které ovšem naráží na cenové požadavky ze strany programátora z důvodu složitého programátorského úkonu. Budou o tom se zástupci ČKAIT dále jednat Ing. Štěpán a Ing. Vokurka.

9. Ing. Machačík upozornil, že doba, po kterou našemu pobočnému spolku odpouštěla Česká spořitelna poplatek za vedení účtu a poplatek za službu Transakce, už uplynula, a banka nám nyní účtuje měsíčně tyto poplatky v celkové výši 146,- Kč. Proto bychom měli uvažovat o novém jednání s ČS, a.s. o další úlevě nebo změnit banku např. na FIO, která má poplatky v nulové výši.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 05. 2019 činil 37.100,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. září 2019 od 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc ze dne 16. 4. 2019

Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc

Místo jednání: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Datum konání: 16. 4. 2019

Přítomni dle prezenční listiny.

Hosté: RNDr. Luděk Šťastný, ředitel a předseda a.s. Stavoprojekt Olomouc

doc. Ing. František Kuda, CSc., viceprezident ČSSI a předseda ČSMI ČSSI

Ing. Jiří Kožušníček, předseda OK ČKAIT Olomouc

Jednání schůze zahájil předseda OP ČSSI Olomouc Ing. Jan Drábek.

Členy návrhové komise byli zvoleni Ing. Jiří Hronek a Ing. Václav Honzík.

1) RNDr. Luděk Šťastný předvedl vizualizaci řešení některých olomouckých křižovatek a ulic.

2) Ing. Jiří Kožušníček podal zprávu z jednání delegátů ČKAIT. Promluvil o potřebě zvýšení prestiže stavebních odborníků a zapojení členů ČKAIT do dění v komoře. Informoval o plánu exkurze na stavbu „Protipovodňová opatření Olomouce, etapa II.B“, o kterou je očekáván velký zájem.

3) Ing. Jan Drábek přednesl zprávu o činnosti OP v roce 2018. Upozornil na malou angažovanost OP Olomouc při organizování akcí v tomto roce a na pokračující zmenšování a stárnutí členské základny. Informoval o přípravě instalace výstavy z roku 2015 k 150 výročí SIA v Olomouci, která se uskutečnila až v 1Q 2019.

4) Zprávu o hospodaření v roce 2018 přednesl hospodář OP, Ing. Jiří Machačík, v členění výpisů na peněžní deník vedený v programu „ÚČTO 2018“a pokladní deník. V průběhu roku bylo nutno zajistit vrácení částky omylem připsané na náš účet České spořitelně. Největší ze skutečných výdajů byly odvody na ústředí a cestovné.

5) Předseda RK OP, Ing. Jiří Otrusina přečetl zprávu revizní komise OP za hospodářský rok 2018, podepsanou hospodářem OP, Ing. Jiřím Machačíkem a členy revizní komise OP, Ing. Stanislavem Vlčkem a Ing. Jiřím Otrusinou. Informoval také o spoluúčasti RK při většině jednání výboru OP a

o kontaktech s ČSVH při ČSSI. Zájemcům byl předán tiskopis s výsledky všech kategorií soutěže „Stavba roku Olomouckého kraje“ za období 2017 – 2018.

6) Pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Adama Vokurky, Ph.D. tlumočil doc. Ing. František Kuda, CSc. Hodnotil kladně činnost OP i přes úbytek členů. Zopakoval údaje o současné skladbě ČSSI s rozdělením na OP a OS. Problémem je soustředění OS jen na města Praha, Ostrava a České Budějovice. Upozornil na nadcházející akci „Inženýrský den 2019“, která se uskuteční 24. 4. 2019

v Brně na téma „Hospodaření vodou“. Připomněl také potřebu větší angažovanosti v databázi „Paměť stavitelství“.

7) Návrh usnesení, přečtený Ing. Jiřím Hronkem, byl hlasováním přítomných členů přijat.

Příloha: 2 fotografie z průběhu schůze

Zapsal: Ing Jiří Otrusina

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 9. 4. 2019

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 09. 04. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Hlavní náplní schůzky byla příprava výroční členské schůze OP, která proběhne dne 16. dubna v budově Stavoprojektu na Holické 31 od 16 hodin.

2. Ing. Drábek rozeslal pozvánky členům OP a hostům. Ing. Machačík připraví prezenční listinu, Ing. Hronek usnesení, zápis a fotografie z VČS pořídí Ing. Otrusina. Ohledně občerstvení přinese Ing. Drábek perlivou vodu, Ing. Machačík colu, neperlivou vodu a rozpustnou kávu.

3. Ing. Otrusina připravil pro VČS revizní zprávu jako výsledek kontroly hospodaření OP v roce 2018, která proběhla 26. března.

4. Ing. Drábek znovu zmínil své návrhy na účasti členů OS v oblastních pobočkách ČSSI a na možné členství bakalářů a průmyslováků chystajících se ke studiu na VŠ v ČSSI. Chce prostřednictvím usnesení naší VČS přenést k řešení na ústředí a podzimní sjezd svazu.

5. Ing. Machačík připravil podle dohody s OK ČKAIT fakturu Komoře na úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO pro výstavu „150 let SIA“. Fakturu na částku 2.800 Kč předal Ing. Černé na OK ČKAIT, která ji odešle ke schválení do Prahy.

6. Ve věci exkurzí čekáme na výsledek schůze výboru OK ČKAIT.

7. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá na začátku června Ing. Drábek.

8. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

9. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2019 činil 31.900,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 11. června 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 3. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 12. 03. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Hronek

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek podal zprávu o zasedání prezidia ČSSI dne 21. února v Praze.

2. Úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO vyfakturujeme ČKAIT. Fakturu na částku 2.800 Kč vystaví Ing. Machačík a předá Ing. Černé na OK ČKAIT.

3. Výroční členská schůze oblastní pobočky se bude konat 16. dubna na Stavoprojektu.

4. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

5. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

7. Jednou z navrhovaných exkurzí je návštěva výrobního závodu Tondach v Hranicích. Ing. Drábek navrhuje možnost navštívit současně také cementárnu a zorganizovat více střídajících se malých skupin návštěvníků. Dopravu autobusem by zaplatila ČKAIT.

8. Vyhodnocení stavby roku Olomouckého kraje proběhne 25. března. Je přihlášeno 40 staveb.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 28. 02. 2018 činil 33.360,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 09. 04. 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Fojtík

za RK: Ing. Vlček, Ing Otrusina

Bylo projednáno:

1 ) Ing. Drábek upozornil na některé hlavní body ze záznamu z lednového jednání Exekutivy ČSSI, jehož kopie byla rozeslána až 12. 2. 2019.

2) Byl diskutován plán exkurzí společně organizovaných s OK ČKAIT. Předpokládá se mimo jiné s návštěvou stavenišť protipovodňové ochrany města Olomouce a silnice Přerov -

- Říkovice. Předseda OP vyzval k podání návrhů dalších míst.

3) Výstava k 150. výročí SIA byla v olomouckém muzeu zahájena 1. 2. 2019 a neveřejná vernisáž se zde konala za účasti Ing. Štěpána a Ing. arch. Vrany 4. 2. 2019. Demontáž panelů po skočení výstavy provedou pracovníci muzea, jejich odvoz do Prahy nabídl Ing. Drábek.

4) Uskutečnění letošní VČS se předpokládá v měsíci dubnu. O možném poskytnutí místnosti bude jednáno s ředitelem Stavoprojektu Olomouc, a.s., RNDr. Luďkem Šťastným.

5) Ing. Drábek a Ing. Otrusina se zúčastní 1. jednání o akci „Stavba roku Olomouckého kraje“ v budově Krajského úřadu dne 20. 2. 2019. Ke změně plánovaného termínu 3. kola jednání napíše žádost na Omnis Olomouc, a. s., Ing. Otrusina.

Současně se připomíná, že na den 5. 3. 2019 je plánována přednáška ČKAIT v rámci CŽV AO na téma „Dozory na stavbách“.

6) Nadále se připomíná výzva k zapojení členů do poskytnutí podkladů k internetovým informacím ČSSI pod názvy „Paměť firem“, „Paměť staveb“ a „Paměť osobností“.

.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU BYL STANOVEN

NA ÚTERÝ, 12. března 2019 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

Zaznamenal: Ing. Jiří Otrusina

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Hronek

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem v Olomouci, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem, instalaci výstavy k 150. výročí SIA a podepsal s VMO smlouvu. Výstava se uskuteční v termínu od 1. do 28. února. Slavnostní zahájení v pondělí 4. února v 16:00 hod, jen pro pozvané hosty. Pondělí je zavírací den pro veřejnost.

2. Úhradu poplatku za instalaci výstavy - poplatek VMO dle uzavřené smlouvy přefakturujeme na OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

5. Znova prezentována a diskutována byla soutěž průmyslovek. O soutěži je také článek v časopise Z+I 5/2018.

6. Odvody na ústředí z opožděně placených členských příspěvků byly odeslány na ústředí dne 21. 12. 2018

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 12. 2018 činil 34.155,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 02. 2019 v 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 12. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 12. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Vlček

Host: Ing. Kožušníček, přednosta OK ČKAIT

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem možnost instalace výstavy k 150. výročí SIA. Výstava se uskuteční v únoru 2019. Trvání 1 měsíc. Upevnění panelů provedeme sami.

2. Úhradu poplatku za zapůjčení výstavy přefakturujeme na OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Přihlášky na akce ČKAIT pro členy OP ČSSI, kteří nejsou členy komory, mají podávány přes kontakt s Ing. Černou.

5. S Ing. Kožušníčkem bylo dohodnuto, že na Valné hromadě ČKAIT budou Ing. Drábek a Ing. Otrusina v mandátové komisi, do Prahy jako delegát pojede Ing. Drábek a Ing. Otrusina bude náhradníkem.

6. Znova prezentována a diskutována byla soutěž průmyslovek. O soutěži je také článek v časopise Z+I 5/2018.

7. Odvody na ústředí z opožděně placených členských příspěvků mají být odeslány do 31. 12.

8. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2018 činil 33.955,- Kč.

9. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 08. 01. 2019 v 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 11. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 11. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem možnost instalace výstavy k 150. výročí SIA. Výstava by se měla uskutečnit v únoru 2019. Trvání výstavy 1 měsíc. Zcela dořešena není ještě otázka upevnění panelů.

2. Ing. Drábek projedná s ředitelem olomoucké kanceláře ČKAIT ing. Kožušníčkem možnost úhrady poplatku za zapůjčení výstavy z prostředků OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Dne 29. 11. se v Praze uskuteční „malý sjezd“ ČSSI. Bude se na něm projednávat také revize stanov. Ing. Drábek chce na sjezdu navrhnout: přijímání už mladých lidi, kteří se hlásí ke studiu na vysokou školu a také přidružení členů odborných společností k oblastní pobočce podle místa jejich bydliště.

5. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2018 činil 33.955,- Kč.

6. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 11. 12. 2018 v 16:00 v kanceláři OP.

 

Olomouc 10. 12. 2018, zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 09. 10. 2018

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová,

za RK: Ing. Otrusina (omluven Ing. Vlček)

Bylo projednáno:

1) Ing. Otrusina informoval o účasti na schůzi Prezidia ČSSI v Praze 24. 9. 2018 (viz také rozeslaný zápis paní Amely Abadžič):

Ze záležitostí, projednávaných na schůzi Prezidia ve vztahu k naší OP:

- Ing. Štěpán urguje zajištění výstavy „150 let SIA“ v Olomouci.

- Ing. Vokurka doporučuje doručení základních údajů a parametrů víceúčelové

úpravny vody z řeky Nilu pro městskou část Káhiry (kapacita 3000/6000 l/s) -

- koncepční návrh a supervize Sigma Engineering, realizace technologické části,

koordinace a uvedení do provozu československými podniky a realizace stavební

části místními kontraktory, k zařazení do rubriky www „Paměť staveb“.

- Ing. Vokurka má zájem o přizvání ostatních OP a OS k plánované exkurzi

na současně největší olomouckou stavbu „Protipovodňová opatření – etapa IIB“.

Je možné i přímé oslovení některých firem, na realizaci se podílejících, například

firmy „Zakládání staveb“.

- Ing. Vokurka potvrzuje téma Inženýrského dne ČKAIT a ČSSI při Stavebním

veletrhu v Brně v roce 2019, které bude „Retence vody v krajině“. Ing. Otrusina

má vzhledem k své profesi zájem o účast.

- Ing. Otrusina informoval účastníky schůze Prezidia, s uvedením hlavních parametrů, o exkurzích na stavby, kterých se členové naší OP zúčastnili spolu s členy ČKAIT:

. v září 2018 na stavbu úseku dálnice D1 z Přerova do Lipníku nad Bečvou, délky

14,3 km, s 24 mosty, opěrnými zdmi, dalšími objekty a přeložkami stávající

infrastruktury,

. v dubnu 2018 na realizaci unikátní nové budovy II. interní kliniky a geriatrie

ve Fakultní nemocnici v Olomouci, budované v pasivním standardu.

2) Ing. Drábek zhodnotil naši činnost při organizaci exkurzí v poslední době a upozornil na potřebu naší větší angažovanosti ve spolupráci s ČKAIT(například při

zajištění exkurze na stavbu prodloužení tramvajových tratí v Olomouci).

3) Někteří členové OP ČSSI Olomouc, kteří nemají autorizaci ČKAIT uvádějí omezené možnosti k účasti na akcích pořádaných ČKAIT (přednášky, exkurze). Má se provést ověření původní dohody, případně možnosti potvrdit písemnou dohodou.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU BYL STANOVEN

NA ÚTERÝ, 13. LISTOPADU 2018 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

Zaznamenal: Ing. Jiří Otrusina

 

Zápis z VČS 2018

Zápis z členské schůze ČSSI – OP Olomouc

Místo jednání: hotel Triniti

Datum konání: 18. 4. 2018

Text zápisu:

1. Přítomné členy a hosty přivítal předseda pobočky Ing. Drábek.

V úvodu schůze byla zvolena návrhová komise: Ing. Hronek a Ing. Honzík.

2. První z hostů promluvil doc. Ing. Kuda, CSc.:

- tlumočil pozdrav od prezidenta ČSSI Ing. Adama Vokurky, Ph.D.,

- informoval o výsledku voleb na sjezdu ČSSI,

- seznámil s vystoupením prezidenta ČSSI na shromáždění delegátů ČKAIT a zdůraznil nutnost

spolupráce s komorou,

- činnost olomoucké pobočky hodnotil kladně a referoval o problémech pobočky Zlín a neexistenci

poboček ČSSI ve významných krajských městech Plzeň a Jihlava,

- připravuje se akce Stavba století, v říjnu 2018 bude zahájena výstava v Betlémské kapli,

která bude následně putovní (nominováno 66 staveb českých a 34 slovenských),

- údajně je málo rozvinutá akce Paměť stavitelství,

- Ing. Štěpán navrhuje vystavit menší repliky z výstavy 150 let SIA v Českém domě v Budapešti.

3. Jako host z Okresní hospodářské komory promluvil její předseda Ing. Radim Kašpar. Stručně

Informoval o činnosti komory, která sdružuje nepovinně OSVČ, menší firmy, školy, podporuje

technické obory, prosazuje zájmy podnikatelů a organizuje vzdělávací a společenské akce.

4. Poslední z hostů Ing. Jiří Hovorka, manažer SPS, poukazuje na úsilí SPS za dosažení dobrých

platů za kvalitní práci a také zdůrazňuje potřebu spolupráce s ČKAIT a ČSSI.

5. Ing. Jan Drábek přednesl podrobnou zprávu o činnosti komory, informoval o plnění usnesení,

konání schůzí výboru pobočky za spoluúčasti členů revizní komise. Poděkoval za spolupráci

se zástupci oblastních poboček ČKAIT a SPS. Referoval o zastoupení výboru a revizní komise

v porotě akce Stavba roku Olomouckého kraje. Obeznámil také s plánovanými exkurzemi pro

další období, zejména na největší současnou olomouckou stavbu Protipovodňová opatření,

etapa IIB, sděluje možnosti umístění výstavy k 150. výročí SIA v Olomouci v době 01 – 02/2019.

Za neúspěch se považuje, že se nepodařilo získat účastníky do soutěže středních škol

pro jejich nezájem. Stále se také nedaří prohloubit spolupráci se státní správou.

6. Zprávu o hospodaření pobočky v roce 2017 přednesl hospodář OP Ing. Jiří Machačík.

7. S revizní zprávou za hospodářský rok 2017 seznámil předseda revizní komise Ing. Jiří Otrusina

s konstatováním příjmu o cca 2 400 Kč vyššího oproti roku 2016. Informoval také o spolupráci při

přípravě exkurze na stavbách na severu Olomouckého kraje, zastoupení v porotě akce Stavba roku

a kontaktech s OS vodohospodářskou při ČSSI.

8. Návrh usnesení přednesl Ing. Hronek a návrh byl přijat bez připomínek.

Zapsal: Ing. Jiří Otrusina

vcs_18_2

vcs_18_1

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 04. 2018

Olomouc 15. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 04. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity. Schůze začne v 16:00.

2. Ing. Drábek vede jednání s Vlastivědným muzeem o možnosti instalace k 150. výročí SIA. Výstava by se mohla uskutečnit v listopadu 2018 nebo na začátku roku 2019.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

5. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

6. V diskusi jsme probírali otázku členstva naší oblastní pobočky. Ing. Drábek navrhuje v oblastní pobočce sdružovat i členy odborných společností z našeho kraje. Bohužel však o těchto členech nic nevíme, nemůžeme je tedy oslovit. Dále jsme hovořili o statutu čekatelů na členství.

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 06. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Olomouc 09. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu.

2. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity.

3. Hospodář Ing. Machačík se sejde s revizní komisí k prověrce hospodaření v pátek 23. března.

4. Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

7. Ing. Otrusina upozornil na Světový den vody, který připadá letos na 19. března a zároveň informoval o akcích konaných při této příležitosti.

8. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. 04. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 02. 2018

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 13. 2. 2018

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Fojtík,

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Machačík,

za RK: Ing. Otrusina,

(nebyla možná účast Ing. Vlčka - omluven).

V návaznosti na záznam z jednání E-ČSSI z 18. 1. 2018, který členové výboru a RK obdrželi

v předstihu a předchozí jednání, zahájil schůzi Ing Drábek.

Bylo projednáno:

1) Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu. Ing. Otrusina očekává doručení formuláře.

2) Plánovaným termínem VČS 2018 zůstává 18. 4. 2018 v 16. týdnu. Většině členů nevyhovuje případné posunutí termínu na 15. týden.

3) Prezidiu byl vysvětlen nezájem škol v Olomouckém kraji o účast v soutěži škol.

4) Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5) Přibývá příspěvků do přehledu „Paměť stavitelství.“ Ing. Otrusina poukazuje na svůj příspěvek o dlouholeté činnosti firmy Sigma Engineering v oborech úpraven vody, ČOV a závlah – prověřit, jestli je zařazen.

6) Připomíná se existence přehledu „Paměť staveb. Ing. Otrusina zvažuje zařazení víceúčelové úpravny vody z řeky Nilu, projektované a realizované podnikem Sigma Engineering, jako největší zahraniční úpravny, získané tímto podnikem v mezinárodní soutěži, pokud bude zájem o zahraniční akce, zpracovávané systémem: nabídkový projekt na úrovni tehdejšího ÚP, dodávky a šéfmontáž technologie, spolupráce s místními kontraktory a supervize celé stavby.

7) Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

8) Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9) Byla doporučena větší společenská činnost členů s využitím možností výměny odborných zkušeností, sportovních aktivit, atd.

10) Při plánování společných exkurzí s OK ČKAIT se počítá především se zahrnutím informací o projektech etapy IIB „Protipovodňových opatření Olomouce“ a prohlídky realizovaných míst.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU OBLASTNÍ POBOČKY A REVIZNÍ KOMISE

JE ÚTERÝ 13. 3. 2018 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Vlček

Bylo projednáno:

1. Zápis ze společného zasedání prezidia a exekutivy ČSSI ze dne 21. 9. 2017:

2. Jeden z bodů zápisu byla kontrola plnění povinností OP a OS. Naše OP má všechny povinnosti své splněny.

3. Zasedání prezidia a exekutivy konstatovalo, že se nedaří posun v zakládání nových odborných společností.

4. Dále se jednalo o celostátní soutěži studentů SPŠ stavebních, která se připravuje na rok 2018. Uzávěrka přihlášek byla do 30. 11. 2017. Ing. Drábek oslovil všechny průmyslovky v našem kraji, zájem však projevila pouze SPŠ fy Horstav v Olomouci. Zda se ovšem do soutěže přihlásila, není známo.

5. Ve věci připravované instalace putovní výstavy ke 150. výročí SIA v Olomouci nemáme, bohužel, vzhledem k nepřítomnosti Ing. Vlčka, žádné informace.

6. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

7. Dne 25. 11. se bude konat v Praze sjezd ČSSI. Jako delegáti se za naši pobočku zúčastní Ing. Drábek a Ing. Otrusina.

8. Pro paní Abadžič máme za úkol dodat aktualizovaný seznam členů. Zařídí to Ing. Machačík.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 10. 2017 činil 37.054,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 12. 2017 v 16:00 v kanceláři OP. Jako hosty chceme pozvat Ing. Najdekrovou a Ing. Černou, za SPS Ing. Hovorku.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z VČS 2016

Zápis z výroční členské schůze ČSSI – OP Olomouc

Místo jednání: Povodí Moravy, závod Horní Morava

Datum konání: 14. 4. 2016

Text zápisu:

1. Předseda OP Ing. Drábek zahájil jednání a přivítal účastníky a hosty. Mezi hosty byli přítomni:     

    Ing. Jiří Zedníček, ředitel závodu Horní Morava, Bc. Chmelař, tiskový mluvčí a vedoucí útvaru 

    vnějších vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., Ing. Kučerová, útvar vnějších

    vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., doc. Ing. Kuda, CSc., viceprezident ČSSI,

    Ing. Michalička, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce, Ing Najdekrová, předsedkyně

    výboru, OK ČKAIT Olomouc.

2. Ing. Zedníček tlumočil pozdrav generálního ředitele Povodí Moravy, s. p., RNDr. Hodovského

    a poté přednesl 2 poutavé přednášky s použitím bohatých video záznamů.

    1. přednáška se týkala přípravy vodního díla Skalička na řece Bečvě. Seznámení se týkalo nejdříve        

    historie záměru vybudování nádrže u Teplic, která měla zajistit množství vody pro zamýšlenou

    jadernou elektrárnu u Blahutovic a nalepšování průtoku v Bečvě pro plánovaný kanál D-O-L, 

    pozdější koncepce poldru k zachycení povodňových stavů a nejnovější koncepce víceúčelové

    nádrže, jejíž hlavní funkce mají být zachycování povodňových stavů i vytvoření zásoby pro suchá

    období.

    2. přednáška vedla k doplnění znalostí o stanovených etapách budované protipovodňové ochrany

    Olomouce a podrobněji se zaměřila na započatou etapu II B, která zahrnuje úsek řeky Moravy 

    od křížení železniční trati Olomouc – Litovel až za most na ulici Komenského. Obsahem této etapy

    budou také náročné rekonstrukce – výměny mostů na Masarykově a Komenského ulicích.

    Obě přednášky byly doplněny znázorněním vizualizací na širokém plátně včetně charakteristických

    příčných řezů hráze a příčných řezů koryta, situačního umístění, atd.

3. Další vystoupení hostů:

    - Ing. Najdekrová oznamuje přípravu exkurze do závodu Fénix v Jeseníku – výroba elektrických

      topných systémů a přemístění konání příštích přednášek ČKAIT – CŽV do BEA Campusu,

    - Ing. Michalička informoval o přípravě investičních akcí v Olomouci v r. 2016 včetně protipovodňo-

      vé ochrany a předpokládaných termínech dopravních omezení,

    - doc. Ing. Kuda, CSc. tlumočil pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Štěpána, hodnotil kladně dobrou

      spolupráci OP s oblastní kanceláří ČKAIT a úroveň přednášek při VČS pobočky.

4. Ing. Drábek přečetl zprávu o činnosti pobočky včetně návrhů čestného členství, zrušení členství a

    nového členství.

5. Ing. Machačík přečetl zprávu o hospodaření pobočky.

6. Ing. Otrusina přečetl revizní zprávu a seznámil s činností revizní komise, nabídl k prohlédnutí

    3 poslední čísla Bulletinu, vydávaného ČSVH při ČSSI.

7. Ing. Hronek přečetl návrh usnesení, připraveného návrhovou komisí Ing. Hronek, Ing. Honzík,

    které bylo jednomyslně odhlasováno účastníky VČS, včetně přijetí návrhů na udělení čestného

    členství Ing. Fillovi, Ing. Vrbové, zrušení členství Ing. Tovačovské na vlastní žádost a přijetí nového

    člena na doporučení Ing. Otrusiny – Ing. Tomáše Fojtíka, stavbyvedoucího, autorizovaného

    inženýra v oboru Pozemní stavby (narozen v r. 1983).

8. V diskuzi:

    - Ing. Vrba, CSc. informoval o svých činnostech v roce 2002 při posuzování základů stávajících  

      domů na nábřeží řeky Moravy v úseku, který je předmětem etapy II B protipovodňové ochrany.

    - Ing. Otrusina při debatě s Ing. Zedníčkem vzpomněl, že v sedmdesátých a devadesátých letech

      se podílel jako HIP a pak i supervizor na projekci a výstavbě objektů vodního hospodářství 

      závodu Barevná televizní obrazovka Tesla Rožnov v rámci tehdejšího „závazného úkolu státního

      plánu“, s odběry surové vody z Rožnovské Bečvy v Rožnově a ze Vsetínské Bečvy ve Vsetíně -

      - Jarcové, včetně vzdouvacích a měrných objektů na obou Bečvách. Očekává se ovlivnění hladin

      a průtočných množství v případě uskutečnění koncepce vodního díla Skalička.    

      V uvedených letech se již také olomoucká pobočka Energoprojektu zabývala řešením studie 

      k využití tepla z plánované jaderné elektrárny Blahutovice pro horkovody a chov ryb.

9. Závěr:

    Při závěrečné debatě Ing. Drábka a Ing. Otrusiny s ředitelem závodu Horní Morava, nabídl

    Ing. Zedníček možnost uskutečnění exkurzí na vodní dílo Bystřička (rekonstrukce koruny hráze)

    a vodní dílo Horní Bečva.

    Ing. Otrusina uvádí, že v případě zájmu, je možno se pokusit vyžádat v rámci jmenovaných exkurzí

    v oblasti, dojednat také exkurzi na chemickou úpravnu vody, úpravnu demineralizované vody, 

    čistírnu průmyslových odpadních vod z výroby elektroniky, případně i na objekty cirkulačních     

    chladicích okruhů. Tyto objekty byly původně v provozu podniku Tesla Rožnov a po roce 1989

    byly převedeny do správy společnosti Energoaqua.

Zapsal: Ing. Jiří Otrusina

VCS_2016

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky