Aktuality Olomouc

Pozvánka na VČS OP ČSSI Olomouc

Výroční členská schůze OP ČSSI Olomouc, koná se dne 18.4.2018 (středa)

od 16.00 v hotelu Trinity, Pavelčákova 445/22, Olomouc.

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouc, konaného dne 10. 04. 2018

Olomouc 15. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 04. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity. Schůze začne v 16:00.

2. Ing. Drábek vede jednání s Vlastivědným muzeem o možnosti instalace k 150. výročí SIA. Výstava by se mohla uskutečnit v listopadu 2018 nebo na začátku roku 2019.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

5. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

6. V diskusi jsme probírali otázku členstva naší oblastní pobočky. Ing. Drábek navrhuje v oblastní pobočce sdružovat i členy odborných společností z našeho kraje. Bohužel však o těchto členech nic nevíme, nemůžeme je tedy oslovit. Dále jsme hovořili o statutu čekatelů na členství.

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 06. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Olomouc 09. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu.

2. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity.

3. Hospodář Ing. Machačík se sejde s revizní komisí k prověrce hospodaření v pátek 23. března.

4. Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

7. Ing. Otrusina upozornil na Světový den vody, který připadá letos na 19. března a zároveň informoval o akcích konaných při této příležitosti.

8. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. 04. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 02. 2018

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 13. 2. 2018

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Fojtík,

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Machačík,

za RK: Ing. Otrusina,

(nebyla možná účast Ing. Vlčka - omluven).

V návaznosti na záznam z jednání E-ČSSI z 18. 1. 2018, který členové výboru a RK obdrželi

v předstihu a předchozí jednání, zahájil schůzi Ing Drábek.

Bylo projednáno:

1) Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu. Ing. Otrusina očekává doručení formuláře.

2) Plánovaným termínem VČS 2018 zůstává 18. 4. 2018 v 16. týdnu. Většině členů nevyhovuje případné posunutí termínu na 15. týden.

3) Prezidiu byl vysvětlen nezájem škol v Olomouckém kraji o účast v soutěži škol.

4) Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5) Přibývá příspěvků do přehledu „Paměť stavitelství.“ Ing. Otrusina poukazuje na svůj příspěvek o dlouholeté činnosti firmy Sigma Engineering v oborech úpraven vody, ČOV a závlah – prověřit, jestli je zařazen.

6) Připomíná se existence přehledu „Paměť staveb. Ing. Otrusina zvažuje zařazení víceúčelové úpravny vody z řeky Nilu, projektované a realizované podnikem Sigma Engineering, jako největší zahraniční úpravny, získané tímto podnikem v mezinárodní soutěži, pokud bude zájem o zahraniční akce, zpracovávané systémem: nabídkový projekt na úrovni tehdejšího ÚP, dodávky a šéfmontáž technologie, spolupráce s místními kontraktory a supervize celé stavby.

7) Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

8) Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9) Byla doporučena větší společenská činnost členů s využitím možností výměny odborných zkušeností, sportovních aktivit, atd.

10) Při plánování společných exkurzí s OK ČKAIT se počítá především se zahrnutím informací o projektech etapy IIB „Protipovodňových opatření Olomouce“ a prohlídky realizovaných míst.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU OBLASTNÍ POBOČKY A REVIZNÍ KOMISE

JE ÚTERÝ 13. 3. 2018 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Vlček

Bylo projednáno:

1. Zápis ze společného zasedání prezidia a exekutivy ČSSI ze dne 21. 9. 2017:

2. Jeden z bodů zápisu byla kontrola plnění povinností OP a OS. Naše OP má všechny povinnosti své splněny.

3. Zasedání prezidia a exekutivy konstatovalo, že se nedaří posun v zakládání nových odborných společností.

4. Dále se jednalo o celostátní soutěži studentů SPŠ stavebních, která se připravuje na rok 2018. Uzávěrka přihlášek byla do 30. 11. 2017. Ing. Drábek oslovil všechny průmyslovky v našem kraji, zájem však projevila pouze SPŠ fy Horstav v Olomouci. Zda se ovšem do soutěže přihlásila, není známo.

5. Ve věci připravované instalace putovní výstavy ke 150. výročí SIA v Olomouci nemáme, bohužel, vzhledem k nepřítomnosti Ing. Vlčka, žádné informace.

6. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

7. Dne 25. 11. se bude konat v Praze sjezd ČSSI. Jako delegáti se za naši pobočku zúčastní Ing. Drábek a Ing. Otrusina.

8. Pro paní Abadžič máme za úkol dodat aktualizovaný seznam členů. Zařídí to Ing. Machačík.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 10. 2017 činil 37.054,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 12. 2017 v 16:00 v kanceláři OP. Jako hosty chceme pozvat Ing. Najdekrovou a Ing. Černou, za SPS Ing. Hovorku.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z VČS 2016

Zápis z výroční členské schůze ČSSI – OP Olomouc

Místo jednání: Povodí Moravy, závod Horní Morava

Datum konání: 14. 4. 2016

Text zápisu:

1. Předseda OP Ing. Drábek zahájil jednání a přivítal účastníky a hosty. Mezi hosty byli přítomni:     

    Ing. Jiří Zedníček, ředitel závodu Horní Morava, Bc. Chmelař, tiskový mluvčí a vedoucí útvaru 

    vnějších vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., Ing. Kučerová, útvar vnějších

    vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., doc. Ing. Kuda, CSc., viceprezident ČSSI,

    Ing. Michalička, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce, Ing Najdekrová, předsedkyně

    výboru, OK ČKAIT Olomouc.

2. Ing. Zedníček tlumočil pozdrav generálního ředitele Povodí Moravy, s. p., RNDr. Hodovského

    a poté přednesl 2 poutavé přednášky s použitím bohatých video záznamů.

    1. přednáška se týkala přípravy vodního díla Skalička na řece Bečvě. Seznámení se týkalo nejdříve        

    historie záměru vybudování nádrže u Teplic, která měla zajistit množství vody pro zamýšlenou

    jadernou elektrárnu u Blahutovic a nalepšování průtoku v Bečvě pro plánovaný kanál D-O-L, 

    pozdější koncepce poldru k zachycení povodňových stavů a nejnovější koncepce víceúčelové

    nádrže, jejíž hlavní funkce mají být zachycování povodňových stavů i vytvoření zásoby pro suchá

    období.

    2. přednáška vedla k doplnění znalostí o stanovených etapách budované protipovodňové ochrany

    Olomouce a podrobněji se zaměřila na započatou etapu II B, která zahrnuje úsek řeky Moravy 

    od křížení železniční trati Olomouc – Litovel až za most na ulici Komenského. Obsahem této etapy

    budou také náročné rekonstrukce – výměny mostů na Masarykově a Komenského ulicích.

    Obě přednášky byly doplněny znázorněním vizualizací na širokém plátně včetně charakteristických

    příčných řezů hráze a příčných řezů koryta, situačního umístění, atd.

3. Další vystoupení hostů:

    - Ing. Najdekrová oznamuje přípravu exkurze do závodu Fénix v Jeseníku – výroba elektrických

      topných systémů a přemístění konání příštích přednášek ČKAIT – CŽV do BEA Campusu,

    - Ing. Michalička informoval o přípravě investičních akcí v Olomouci v r. 2016 včetně protipovodňo-

      vé ochrany a předpokládaných termínech dopravních omezení,

    - doc. Ing. Kuda, CSc. tlumočil pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Štěpána, hodnotil kladně dobrou

      spolupráci OP s oblastní kanceláří ČKAIT a úroveň přednášek při VČS pobočky.

4. Ing. Drábek přečetl zprávu o činnosti pobočky včetně návrhů čestného členství, zrušení členství a

    nového členství.

5. Ing. Machačík přečetl zprávu o hospodaření pobočky.

6. Ing. Otrusina přečetl revizní zprávu a seznámil s činností revizní komise, nabídl k prohlédnutí

    3 poslední čísla Bulletinu, vydávaného ČSVH při ČSSI.

7. Ing. Hronek přečetl návrh usnesení, připraveného návrhovou komisí Ing. Hronek, Ing. Honzík,

    které bylo jednomyslně odhlasováno účastníky VČS, včetně přijetí návrhů na udělení čestného

    členství Ing. Fillovi, Ing. Vrbové, zrušení členství Ing. Tovačovské na vlastní žádost a přijetí nového

    člena na doporučení Ing. Otrusiny – Ing. Tomáše Fojtíka, stavbyvedoucího, autorizovaného

    inženýra v oboru Pozemní stavby (narozen v r. 1983).

8. V diskuzi:

    - Ing. Vrba, CSc. informoval o svých činnostech v roce 2002 při posuzování základů stávajících  

      domů na nábřeží řeky Moravy v úseku, který je předmětem etapy II B protipovodňové ochrany.

    - Ing. Otrusina při debatě s Ing. Zedníčkem vzpomněl, že v sedmdesátých a devadesátých letech

      se podílel jako HIP a pak i supervizor na projekci a výstavbě objektů vodního hospodářství 

      závodu Barevná televizní obrazovka Tesla Rožnov v rámci tehdejšího „závazného úkolu státního

      plánu“, s odběry surové vody z Rožnovské Bečvy v Rožnově a ze Vsetínské Bečvy ve Vsetíně -

      - Jarcové, včetně vzdouvacích a měrných objektů na obou Bečvách. Očekává se ovlivnění hladin

      a průtočných množství v případě uskutečnění koncepce vodního díla Skalička.    

      V uvedených letech se již také olomoucká pobočka Energoprojektu zabývala řešením studie 

      k využití tepla z plánované jaderné elektrárny Blahutovice pro horkovody a chov ryb.

9. Závěr:

    Při závěrečné debatě Ing. Drábka a Ing. Otrusiny s ředitelem závodu Horní Morava, nabídl

    Ing. Zedníček možnost uskutečnění exkurzí na vodní dílo Bystřička (rekonstrukce koruny hráze)

    a vodní dílo Horní Bečva.

    Ing. Otrusina uvádí, že v případě zájmu, je možno se pokusit vyžádat v rámci jmenovaných exkurzí

    v oblasti, dojednat také exkurzi na chemickou úpravnu vody, úpravnu demineralizované vody, 

    čistírnu průmyslových odpadních vod z výroby elektroniky, případně i na objekty cirkulačních     

    chladicích okruhů. Tyto objekty byly původně v provozu podniku Tesla Rožnov a po roce 1989

    byly převedeny do správy společnosti Energoaqua.

Zapsal: Ing. Jiří Otrusina

 

VCS_2016

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky