Aktuality Olomouc

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 12. 2019

Olomouc 31. 12. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 12. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Hronek, Ing. Fojtík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Výbor se sešel v restauraci „U Morousů“.

V průběhu schůze bylo projednáno:

1. Ing. Drábek dále informoval o jednání sjezdu ČSSI, který se konal dne 28. listopadu v Praze:

1.1. ČSSI má 1577 členů, z toho 744 platících.

1.2. Nedaří se rozšířit počet OS (chybí OS pro pozem. stavby, ocelové konstrukce, pedagogy).

1.3. Průběžné hospodaření je ve ztrátě. Je třeba hledat cesty k úsporám a příjmům. Pro příští období bude předložen vyrovnaný rozpočet.

1.4. Činnost ČSSI je hodnocena jako pozitivní. OP/OS vesměs uspokojivě plní své povinnosti.

1.5. ČSSI má výhradní spolupráci s webem cenyzaprojekty.cz

1.6. Ing. Drábek obdržel na sjezdu Čestný odznak ČSSI za mimořádné zásluhy za rozvoj inženýrské organizace.

2. Úkol: Odhlásit z odběru časopisu Stavebnictví Ing. Hronka.

3. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2019 činil 35.371,- Kč. Bankovní účet byl ke dni 17. 10. 2019 převeden z České spořitelny do FIO banky. Nové číslo účtu je 2101697416/2010.

4. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 14. ledna 2020 v resturaci U Morousů.

Zapsal: Machačík

 

 

 

Pozvánka CŽV I. pololetí 2020

POZVÁNKA na akce zařazené do Programu celoživotního vzdělávání na I. pololetí 2020:

1. Technický dozor stavebníka - 20. 2. 2020

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 14.00 hod.

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví

2. Provádění a kontrola výkopů v komunikacích - 3. 3. 2020

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. František Zajíček, vedoucí národního aplikačního týmu TNK pro podkladní vrstvy vozovek

3. Mapové podklady - 7. 4. 2020

Mapové podklady pro projektování a realizace staveb.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. Renata Nováková, vedoucí obchodního oddělení Zeměměřičského úřadu Praha

4. Odborná diskuze - 5. 5. 2020

Odborná diskuze se zástupci magistrátu - odboru stavebního, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,...

Místo: MMOl, Hynaisova 10, Olomouc

Čas: 14.00 hod.

Přednášející: pracovníci MMOl a dalších dotčených orgánů státní správy

5. Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu - 9. 6. 2020

Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových systémů v olomouckém kraji. Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. Jaromír Vrba, CSc.

 

Na vybraný seminář se závazně přihlašujte na webových stránkách

http://www.ckait.cz/terminova-listina/olomouc

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 15. 10. 2019

Olomouc 14. 10. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 15. 10. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Otrusina

Nepřítomni: Ing. Vlček, Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Fojtík

Bylo projednáno:

1. Informace z výjezdního zasedání prezidia ČSSI, které se konalo 19.9. v Břevnovském klášteře v hotelu Adalbert. Bližší informace po obdržení zápisu z jednání prezidia. Po zasedání proběhla exkurze v prostorách kláštera, s prohlídkou krypty, která byla před několika lety upravena v původně zasypaném prostoru, po odkrytí byl nově proveden železobetonový strop a nová podlaha kostela. Byly prohlédnuty i další prostory.

2. Další zasedání prezidia bude současně tzv. „Malým sjezdem ČSSI“ bude 28.11. v Praze

3. Ing. Drábek dále informoval o případu zřícení střechy na sportovní hale v České Třebové, o odsouzení projektantů a o své iniciativě, která má za cíl podporu odsouzených ze strany ČSSI. Podle Ing. Drábka z nich udělal viníky znalecký posudek nespravedlivě zaujatý proti nim. Bylo projednáno na zasedání prezidia s tím, že další kroky budou dvěma způsoby. V první řadě bude prověřena možnost účinně pomoci dvěma odsouzeným inženýrům a potom, což bude zřejmě dlouhodobější činnost se zabývat tím, jak do budoucna zabránit podobným případům nekorektního a nekvalifikovaného postupu orgánů státní moci, počínaje policií, státním zastupitelstvím a soudy. Byli pověřeni inženýři Jan Jelínek – který je soudním znalcem a Karel Hegenbart, aby se ve spolupráci s právními zástupci odsouzených pokusili oboum odsouzeným účinně pomoci.

4. Ing. Drábek jednal s Českou spořitelnou o možnosti odpuštění poplatků za vedení účtu a za službu Transakce. Zástupkyně spořitelny mu řekla, že to není možné. Proto se rozhodl pro zřízení nového účtu u FIO banky, která má nulové poplatky, pro převedení našich peněz na tento účet, a zrušení účtu u České spořitelny. Účet u FIO banky je už zřízen, naše finanční prostředky ale na něj ještě nejsou převedeny, po prověření bylo zjištěno, že vinou Č. Spořitelny byly použity nesprávné formuláře. Je domluvena schůzka s pracovnicí spořitelny na čtvrtek 17.10., kdy by měla být celá záležitost uzavřena. Číslo účtu u FIO banky: 2101697416/2010 bylo e-mailem sděleno všem členům, jejichž e-mailové adresy máme k dispozici. Předseda OP tímto žádá ing. Vlčka o zaslání této informace písemně členům, kteří nevyužívají elektronickou poštu.

5. Tímto je také požádán ing. Machačík o sdělení stavu účtu, který bude převeden do Fio Banky a informaci o odvodech z příspěvků na ústředí ČSSI.

6. Již asi 2 týdny je v budově, kde sídlí ČKAIT a využíváme kancelář, je zaveden režim, že od 16,00 jsou všichni povinni zamykat vchodové a další dveře do budovy. Pokud se to neuskuteční, budou všichni členové výboru včas informováni a schůze bude uskutečněna v některém restauračním zařízení v dosahu MHD, nejlépe tramvají.

Ing. Kožušníček byl požádán o zhotovení kopií obou klíčů pro naše potřeby.

7. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. listopadu 2019 od 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Drábek 16.10.2019

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 17. 09. 2019

Olomouc 14. 10. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 17. 09. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Hronek, Ing. Fojtík

Nepřítomni: Ing. Otrusina, Ing. Vlček, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Úkoly z minulé schůze:

1. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá v průběhu června Ing. Drábek.

2. Zrevidovat seznam členů, kteří odebírají časopis Stavebnictví a odhlásit Ing. Hronka.

Bylo projednáno:

3. Informace ze zasedání prezidia ČSSI, které se konalo 20. června. Další prezidium má proběhnout 19. září.

4. Ing. Drábek dále informoval o případu zřícení střechy na sportovní hale v České Třebové, o odsouzení projektantů a o své iniciativě, která má za cíl podporu odsouzených ze strany ČSSI. Podle Ing. Drábka z nich udělal viníky znalecký posudek nespravedlivě zaujatý proti nim.

5. Ing. Drábek jednal s Českou spořitelnou o možnosti odpuštění poplatků za vedení účtu a za službu Transakce. Zástupkyně spořitelny mu řekla, že to není možné. Proto se rozhodl pro zřízení nového účtu u FIO banky, která má nulové poplatky, pro převedení našich peněz na tento účet, a zrušení účtu u České spořitelny. Účet u FIO banky je už zřízen, naše finanční prostředky ale na něj ještě nejsou převedeny.

6. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc u České spořitelny ke 31. 08. 2019 činil 35.663,12 Kč.

7. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 15. října 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 6. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 06. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Hronek, Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Úkoly z minulé schůze:

1. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá v průběhu června Ing. Drábek.

2. Zrevidovat seznam členů, kteří odebírají časopis Stavebnictví a odhlásit Ing. Hronka.

Bylo projednáno:

3. Letošní Inženýrský den se konal dne 24. dubna a zúčastnili se ho Ing. Drábek a Ing. Otrusina. Informovali krátce o jeho průběhu.

4. Ing. Drábek dále informoval o jednání prezidia ČSSI, které se konalo dne 25. dubna v Praze. (Další zasedání prezidia se budou konat 20. června a 26. září.)

5. Žádost ČSSI o finanční podporu projektu digitalizace výstavy „150 let SIA“ ze strany Nadace české architektury nebyla schválena. Výstavní materiály jsou zakonzervovány a uloženy v kanceláři ČSSI.

6. Připomínka povinnosti zaslat odvody z členských příspěvků na ústředí do konce června. Odpovídá Ing. Machačík.

7. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS. E-ČSSI navrhuje, aby se sekce Paměť osobností zaměřila nejdříve na zpracování životopisů osobností vyznamenaných čestným členstvím ČSSI. Za naši pobočku se to týká Ing. Karáska, Chlupa, Filla a Vrbové. Kolegové Karásek a Chlup jsou v té věci osloveni e-mailem. Ing. Vrbovou kontaktuje Ing. Vlček a Ing. Filla předseda Ing. Drábek osobně, protože nemají e-mail.

8. Dále informoval předseda o tom, že ČKAIT uvažuje z důvodu nedostatku prostor pro vlastní zaměstnance, že vypoví našemu spolku nájemní smlouvu a že se tedy budou hledat jiné kancelářské prostory. Také nám řekl o uvažovaném rozšíření a vylepšení webových stránek „cenyzaprojekty.cz“, které ovšem naráží na cenové požadavky ze strany programátora z důvodu složitého programátorského úkonu. Budou o tom se zástupci ČKAIT dále jednat Ing. Štěpán a Ing. Vokurka.

9. Ing. Machačík upozornil, že doba, po kterou našemu pobočnému spolku odpouštěla Česká spořitelna poplatek za vedení účtu a poplatek za službu Transakce, už uplynula, a banka nám nyní účtuje měsíčně tyto poplatky v celkové výši 146,- Kč. Proto bychom měli uvažovat o novém jednání s ČS, a.s. o další úlevě nebo změnit banku např. na FIO, která má poplatky v nulové výši.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 05. 2019 činil 37.100,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. září 2019 od 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc ze dne 16. 4. 2019

Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc

Místo jednání: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Datum konání: 16. 4. 2019

Přítomni dle prezenční listiny.

Hosté: RNDr. Luděk Šťastný, ředitel a předseda a.s. Stavoprojekt Olomouc

doc. Ing. František Kuda, CSc., viceprezident ČSSI a předseda ČSMI ČSSI

Ing. Jiří Kožušníček, předseda OK ČKAIT Olomouc

Jednání schůze zahájil předseda OP ČSSI Olomouc Ing. Jan Drábek.

Členy návrhové komise byli zvoleni Ing. Jiří Hronek a Ing. Václav Honzík.

1) RNDr. Luděk Šťastný předvedl vizualizaci řešení některých olomouckých křižovatek a ulic.

2) Ing. Jiří Kožušníček podal zprávu z jednání delegátů ČKAIT. Promluvil o potřebě zvýšení prestiže stavebních odborníků a zapojení členů ČKAIT do dění v komoře. Informoval o plánu exkurze na stavbu „Protipovodňová opatření Olomouce, etapa II.B“, o kterou je očekáván velký zájem.

3) Ing. Jan Drábek přednesl zprávu o činnosti OP v roce 2018. Upozornil na malou angažovanost OP Olomouc při organizování akcí v tomto roce a na pokračující zmenšování a stárnutí členské základny. Informoval o přípravě instalace výstavy z roku 2015 k 150 výročí SIA v Olomouci, která se uskutečnila až v 1Q 2019.

4) Zprávu o hospodaření v roce 2018 přednesl hospodář OP, Ing. Jiří Machačík, v členění výpisů na peněžní deník vedený v programu „ÚČTO 2018“a pokladní deník. V průběhu roku bylo nutno zajistit vrácení částky omylem připsané na náš účet České spořitelně. Největší ze skutečných výdajů byly odvody na ústředí a cestovné.

5) Předseda RK OP, Ing. Jiří Otrusina přečetl zprávu revizní komise OP za hospodářský rok 2018, podepsanou hospodářem OP, Ing. Jiřím Machačíkem a členy revizní komise OP, Ing. Stanislavem Vlčkem a Ing. Jiřím Otrusinou. Informoval také o spoluúčasti RK při většině jednání výboru OP a

o kontaktech s ČSVH při ČSSI. Zájemcům byl předán tiskopis s výsledky všech kategorií soutěže „Stavba roku Olomouckého kraje“ za období 2017 – 2018.

6) Pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Adama Vokurky, Ph.D. tlumočil doc. Ing. František Kuda, CSc. Hodnotil kladně činnost OP i přes úbytek členů. Zopakoval údaje o současné skladbě ČSSI s rozdělením na OP a OS. Problémem je soustředění OS jen na města Praha, Ostrava a České Budějovice. Upozornil na nadcházející akci „Inženýrský den 2019“, která se uskuteční 24. 4. 2019

v Brně na téma „Hospodaření vodou“. Připomněl také potřebu větší angažovanosti v databázi „Paměť stavitelství“.

7) Návrh usnesení, přečtený Ing. Jiřím Hronkem, byl hlasováním přítomných členů přijat.

Příloha: 2 fotografie z průběhu schůze

Zapsal: Ing Jiří Otrusina

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 9. 4. 2019

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 09. 04. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Hlavní náplní schůzky byla příprava výroční členské schůze OP, která proběhne dne 16. dubna v budově Stavoprojektu na Holické 31 od 16 hodin.

2. Ing. Drábek rozeslal pozvánky členům OP a hostům. Ing. Machačík připraví prezenční listinu, Ing. Hronek usnesení, zápis a fotografie z VČS pořídí Ing. Otrusina. Ohledně občerstvení přinese Ing. Drábek perlivou vodu, Ing. Machačík colu, neperlivou vodu a rozpustnou kávu.

3. Ing. Otrusina připravil pro VČS revizní zprávu jako výsledek kontroly hospodaření OP v roce 2018, která proběhla 26. března.

4. Ing. Drábek znovu zmínil své návrhy na účasti členů OS v oblastních pobočkách ČSSI a na možné členství bakalářů a průmyslováků chystajících se ke studiu na VŠ v ČSSI. Chce prostřednictvím usnesení naší VČS přenést k řešení na ústředí a podzimní sjezd svazu.

5. Ing. Machačík připravil podle dohody s OK ČKAIT fakturu Komoře na úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO pro výstavu „150 let SIA“. Fakturu na částku 2.800 Kč předal Ing. Černé na OK ČKAIT, která ji odešle ke schválení do Prahy.

6. Ve věci exkurzí čekáme na výsledek schůze výboru OK ČKAIT.

7. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá na začátku června Ing. Drábek.

8. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

9. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2019 činil 31.900,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 11. června 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 3. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 12. 03. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Hronek

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek podal zprávu o zasedání prezidia ČSSI dne 21. února v Praze.

2. Úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO vyfakturujeme ČKAIT. Fakturu na částku 2.800 Kč vystaví Ing. Machačík a předá Ing. Černé na OK ČKAIT.

3. Výroční členská schůze oblastní pobočky se bude konat 16. dubna na Stavoprojektu.

4. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

5. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

7. Jednou z navrhovaných exkurzí je návštěva výrobního závodu Tondach v Hranicích. Ing. Drábek navrhuje možnost navštívit současně také cementárnu a zorganizovat více střídajících se malých skupin návštěvníků. Dopravu autobusem by zaplatila ČKAIT.

8. Vyhodnocení stavby roku Olomouckého kraje proběhne 25. března. Je přihlášeno 40 staveb.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 28. 02. 2018 činil 33.360,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 09. 04. 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Fojtík

za RK: Ing. Vlček, Ing Otrusina

Bylo projednáno:

1 ) Ing. Drábek upozornil na některé hlavní body ze záznamu z lednového jednání Exekutivy ČSSI, jehož kopie byla rozeslána až 12. 2. 2019.

2) Byl diskutován plán exkurzí společně organizovaných s OK ČKAIT. Předpokládá se mimo jiné s návštěvou stavenišť protipovodňové ochrany města Olomouce a silnice Přerov -

- Říkovice. Předseda OP vyzval k podání návrhů dalších míst.

3) Výstava k 150. výročí SIA byla v olomouckém muzeu zahájena 1. 2. 2019 a neveřejná vernisáž se zde konala za účasti Ing. Štěpána a Ing. arch. Vrany 4. 2. 2019. Demontáž panelů po skočení výstavy provedou pracovníci muzea, jejich odvoz do Prahy nabídl Ing. Drábek.

4) Uskutečnění letošní VČS se předpokládá v měsíci dubnu. O možném poskytnutí místnosti bude jednáno s ředitelem Stavoprojektu Olomouc, a.s., RNDr. Luďkem Šťastným.

5) Ing. Drábek a Ing. Otrusina se zúčastní 1. jednání o akci „Stavba roku Olomouckého kraje“ v budově Krajského úřadu dne 20. 2. 2019. Ke změně plánovaného termínu 3. kola jednání napíše žádost na Omnis Olomouc, a. s., Ing. Otrusina.

Současně se připomíná, že na den 5. 3. 2019 je plánována přednáška ČKAIT v rámci CŽV AO na téma „Dozory na stavbách“.

6) Nadále se připomíná výzva k zapojení členů do poskytnutí podkladů k internetovým informacím ČSSI pod názvy „Paměť firem“, „Paměť staveb“ a „Paměť osobností“.

.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU BYL STANOVEN

NA ÚTERÝ, 12. března 2019 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

Zaznamenal: Ing. Jiří Otrusina

 

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Hronek

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem v Olomouci, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem, instalaci výstavy k 150. výročí SIA a podepsal s VMO smlouvu. Výstava se uskuteční v termínu od 1. do 28. února. Slavnostní zahájení v pondělí 4. února v 16:00 hod, jen pro pozvané hosty. Pondělí je zavírací den pro veřejnost.

2. Úhradu poplatku za instalaci výstavy - poplatek VMO dle uzavřené smlouvy přefakturujeme na OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

5. Znova prezentována a diskutována byla soutěž průmyslovek. O soutěži je také článek v časopise Z+I 5/2018.

6. Odvody na ústředí z opožděně placených členských příspěvků byly odeslány na ústředí dne 21. 12. 2018

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 12. 2018 činil 34.155,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 02. 2019 v 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky