92. technický čtvrtek o.p. ČSSI Praha - přednáška spojená s diskuzí

O aplikaci metody PPP na financování rychlostní komunikace R1 na Slovensku

Krátce po uvedení do užívání 4. úseku stavby rychlostní komunikace R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severní obchvat, která je součástí projektu PPP R1 (PRIBINA), se pražské o.p. ČSSI podařilo získat osobu nad jiné povolanou – pana Ing. Martina Pekáčka – pro přednášku a diskuzi o přípravě a realizaci této stavby formou PPP.

Ing. Martin Pekáček je ředitelem a jednatelem společnosti Granvia Construction, s.r.o., která byla zřízena na Slovensku jako 100% dceřiná společnost EUROVIA CS, a.s za účelem realizace tohoto projektu, a která realizuje pro Koncesionáře, společnost GRANVIA, a.s., naprojektování a výstavbu 52 km rychlostí komunikace R1..

Není předmětem této zprávy podrobně popsat celou problematiku, které se bezesporu bude věnovat (nebo již věnuje) řada odborných časopisů a publikací. Proto podáváme jen - heslovitě - stručný výčet podstatných údajů z přednášky:

Soutěž vypsalo Ministerstvo dopravy, pošt a komunikací SR (dnes Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje) na projekt s názvem „Koncesia na projektovanie, výstavby, financovanie, prevadzku a údržbu úsekov rychlostnej cesty R1: Nitra- Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat". Na úpravě a doplnění podstatných legislativních náležitostí pracovala vláda SR dlouho před spuštěním tohoto projektu a i v průběhu zadávacího řízení docházelo ad hoc k potřebným úpravám legislativy, na což s ohledem na parlamentní většinu stačil vládě a parlamentu SR cca 1 měsíc, a i proto nedocházelo k žádným skluzům v procesu veřejné soutěže. Kritériem pro výběr koncesionáře byla výše roční splátky, požadovaná od státu po uvedení do provozu (výše celkové roční platby za dostupnost je cca 125 mil. EUR) Do prekvalifikace se přihlásilo 8 uchazečů, z nichž do dalšího kola soutěže byly vybráni 4. Začátek soutěžního dialogu se datuje k 13. 05. 2008, podkladem pro zpracování nabídky byla dokumentace v úrovni DUR, následně DSP (zatím ale bez právoplatného stavebního povolení). Finální nabídka (BAFO – Best And Final Offer) byla konsorciem GRANVIA předložena 12. 11. 2008.

Smlouva s vítězným Koncesionářem GRANVIA, a.s. (jehož akcionáři jsou společnosti Vinci Concession a Meridiam Infrastructure v poměru 50/50) byla podepsána dne 27. 8. 2009; průběh dalšího jednání byl výrazně ovlivněn začínající finanční a úvěrovou krizí. Finanční uzavření (financial closing) bylo podepsáno dne 27. 8. 2009 a výstavba byla zahájena dne 28. 8. 2009. Datum ukončení koncese/projektu je stanoveno na 27. 7. 2041. Zdrojem finančních prostředků pro Koncesionáře je v současnosti EBRD a 13 komerčních bank (oproti předpokládaným čtyřem při zahájení přípravy). Banky byly pro jednání zastupovány jedním pověřeným zmocněncem, tzv. facility agentem a ve věcech technických společností ATKINS, která zastává funkci Lender´s Technical Advisor. Návratnost vložených prostředků bankám garantuje Koncesionář bez ohledu na stav a postup splátek od státu a bez tzv. underpinningu.

Smlouva o výkonu funkce Nezávislého dozoru, který má za úkol bdít nad řádným dodržováním práv a povinností všech zúčastněných v souladu s Koncesní smlouvou byla uzavřena se slovenskou složkou společnosti ARCADIS Geotechnika. Dílo bude zpětně odevzdáno státu po 30 letech užívání, a to ve stavu předepsaném Koncesní smlouvou.

Jednotlivé úseky byly uvedeny do provozu způsobem „předání do předčasného užívání". Doba výstavby na prvních 3 úsecích (v celkové délce 45 km) byla 25 měsíců, na obchvatu B. Bystica 35 měsíců. Přímo na stavbě pracovalo ve špičce najednou cca 3000 zaměstnanců (mimo zaměstnanců lomů, výroben prefabrikátů, obaloven, betonáren a ostatních servisních zařízení).

Koncesionář je v průběhu užívání vázán přísnými podmínkami uzavřené Koncesní smlouvy, které se týkají např. časových limitů na odstraňování závad na komunikaci nebo havárií apod. Pro výši sankce je stanoven bodový systém, hodnota jednoho pokutového bodu se pohybuje v řádu tisíců EUR! Celá R1 (100%) je pod dohledem kamerového systému, pro sledování a monitoring veškerého provozu.

--------------------------

Součástí přednášky byla i audiovizuální prezentace výstavbového procesu, grafy a schémata smluvních vazeb mezi účastníky PPP projektu. Přednáška byla uzavřena filmem, ve kterém se jednotliví reprezentanti partnerských organizací, počínaje předsedou vlády panem Robertem Ficem, vyjadřovali k průběhu přípravy a realizace díla a vesměs kladně hodnotili vysokou úroveň řízení ze strany Granvia Construction, s.r.o.

Všichni účastníci přednášky a diskuze k předmětné problematice se shodli na tom, že byla výborně připravena, na vysoké odborné úrovni prezentována a ke všem dotazům v diskuzi byla podána kvalifikovaná odpověď.

Dílo, kterého stavební hodnota dosáhla téměř 900 mil.EUR, které bylo uvedeno do provozu za 25 měsíců od zahájení výstavby, zasluhuje všestranný obdiv. Na jeho realizaci se velkou měrou podíleli české společnosti a český management skupiny EUROVIA. Nesporně by pak bylo velkou škodou, kdyby se zkušenosti získané při přípravě a realizaci tohoto projektu nevyužily v brzké obě také v Čechách.

Hlavní technické údaje díla:

Celková délka hlavní trasy: 51,6 km (Nitra-Selenec... 12,16km, Selenec- Beladice... 18,9 km, Beladice - Tekovské Nemce...14,3km, B. Bystrica - severní obchvat...5,7km),

Kategorie: R 22,5/120, vozovka celkem 1 100 000 m2, kryt asfaltový.

Umělé objekty spodní stavby:

10 mimoúrovňových křižovatek; 78 mostů v celkové délce 7 km; 36,6 km protihlukových stěn; 5,5 km zárubních a opěrných zdi.

V Praze dne 16. 11.2012

Jiří Hájek, s odbornou pomocí M. Pekáčka

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky