Zápis z výroční členské schůze OP ČSSI Ústí nad Labem,

která se konala dne 6.3. 2014 v zasedací místnosti ČKAIT,

Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání řídil Ing. Zima, předseda OP ČSSI Ústí n.L.

 

1. V úvodu Ing. Zima navrhl doplnit program o volbu výboru, protože je „sjezdový" rok.

Tato změna programu byla jednohlasně schválena a zároveň potvrzen způsob volby aklamací.

 

2. Volba komisí

Pro malý počet účastníků – komise mandátní a volební: Ing. Plánička a Ing.Luboš Pauer.

 

3. Zpráva o činnosti OP ČSSI za rok 2013 - Ing. Zima

- veškeré odborné akce se konají v těsné součinnosti s OK ČKAIT. Každoročně

řada školení, seminářů a přednášek, pravidelné právní pondělky. Uskutečnily se i zajímavé exkurze:

- D8

- MVE Roudnice nad Labem

- Konference MI Karlovy Vary

- Adventní setkání v Bečově nad Teplou

Ing. Zima hovořil o činnosti OS – ČSVH, Geotechnická, hydroizolační, MI

- o vydání informační „skládačky" ČSSI, o podání neúspěšné žádosti o snížení odvodů – nabídka podpory akcí

- poděkoval Dáše Urbanové za její bezchybnou a pečlivou činnost, za kterou je OP ČSSI Ústí n.L. na prezídiu vždy kladně hodnocena a předal jí čestný stříbrný odznak ČSSI. Tuto motivaci také nabídl všem členům, kteří se zaslouží o rozšíření a omlazení členské základny.

VČS bere na vědomí zprávu předsedy OP ČSSI Ing. Zimy.

 

4. Vystoupení prezidenta ČSSI Ing. Pavla Štěpána

Přednesl zprávu o činnosti ČSSI v roce 2013. Zdůraznil přednáškovou činnost a

organizování exkurzí na zajímavé stavby. Připomněl činnost odborných společností,

přípravu nové OS – pedagogů ve stavebnictví. Pohovořil o problematice legislativy

ve stavebnictví a snahy ČSSI to ovlivnit i formou spolupráce a komunikace s místní-

mi poslanci a senátory. Připomněl přípravu sjezdu ČSSI, 150 let Královské inženýr-

ské společnosti v r. 2015. Dále připomněl význam zpracované a vydané „skládačky".

Prezident dále vyzval k návrhům osobnosti 150 let činnosti českého Spolku inženýrů

a architektů, posílání návrhů paměti firem.

 

5. Zpráva o hospodaření OP ČSSI - Ing. Scheffel

Prostředky jsou získávány výhradně z členských příspěvků.

VČS schvaluje zprávu hospodáře pobočky o hospodaření v roce 2013.

 

6. Zpráva revizní komise OP ČSSI - Ing. Plánička

Přednesená zpráva byla přijata většinou přítomných.

VČS bere na vědomí zprávu revizní komise pobočky za rok 2013.

 

7. Volba:

Výboru:

Byl navržen staronový výbor ve složení (bez titulů)

Avenarius, Chabera, Rapp, Scheffel, Zima – jednohlasně schváleni

Revizní komise:

Langerová, Plánička – jednohlasně schváleni

Zástupců oblasti na sjezdu:

Návrh: Plánička, Zima, náhradník Pauer – jednohlasně schváleni

VČS jednohlasně schvaluje volbu výboru, revizní komise a zástupců na sjezd.

 

8. Členská základna:

– úbytek v roce 2013 - 4 členové, nový člen v roce 2013, celkem – 3 členové.

VČS schválila od 1.1. 2014 přijetí nové členky do OP ČSSI Ústí nad Labem –

- Ing. Michaela Poláková.

 

9. Předseda Ing. Zima navrhl, aby členové – důchodci nad 70 let platili symbolicky členský příspěvek 200,- Kč.

VČS jednohlasně odsouhlasila návrh předsedy na symbolický členský poplatek důchodců.

 

10. Diskuze

- Ing. Zima navrhl, aby ČSSI za zorganizování akcí pro ČKAIT účtoval jednorázový poplatek 3.000,- Kč.

Odsouhlaseno jednohlasně.

Ing. Zima s Ing. Mandíkem projednají způsob.

 

Náměty na činnost v roce 2014:

- Spolupráce s ČKAIT, SPS, HSRÚK, UJEP a SPŠ

- UJEP má zájem o oponenty k bakalářským a diplomovým pracem.

Na internetu probíhají web semináře z domova a gratis.

Info: http://www.asio.cz/cz/seminare

 

Ing. Zima vyzývá členy OP ČSSI k námětům a přípravě akcí pro další období a

průběžnému náboru nových členů.

Na závěr poděkoval předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima přítomným za účast.

 

Zapsal: Ing. Jiří Zima v.r.

 

Obdrží:

- členové OP ČSSI Ústi nad Labem

- ČSSI Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky