PRESTA STUDENT 2014 – 2016

IV. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ

JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH ŠKOL

Vyhlašovatel:

Český svaz stavebních inženýrů, OP Č. Budějovice, (ČSSI)

ve spolupráci s:

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě OK ČB (ČKAIT)

Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE)

Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni (VOŠ a SPŠ Volyně)

Střední průmyslovou školou stavební v Českých Budějovicích (SPŠ ČB)

Střední průmyslovou školou strojní a stavební v Táboře (SPŠ SAS Tábor)

Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Písku (SOŠ a SOU Písek) a

Jihočeským krajem (JK)

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU PROJEKTŮ STUDENTŮ JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH ŠKOL DOKONČENÝCH V LETECH 2014 - 2016

(Pro zobrazení více informací klikněte prosím vpravo na odkaz "celý článek")

Poslání a vymezení přehlídky a soutěže:

Smyslem soutěžní přehlídky je prezentovat odbornou a technickou úroveň žáků a studentů stavebních škol v jihočeském regionu. Studentské práce nesou pečeť individuálního projektového návrhu a nestandardního technického a konstrukčního řešení. Posláním přehlídky je ukázat široké veřejnosti, že stavební školy dávají svým žákům a studentům dobré teoretické základy a praktické návyky, které jim umožňují rozvinout své schopnosti a talent.

Soutěžní přehlídka hodnotí přihlášené projekty z pohledu konstrukčního a uživatelského řešení, se zahrnutím hledisek grafického zpracování, techniky prostředí, stavební ekonomiky a v neposlední řadě i architektonického působení návrhu jako celku. Do této soutěžní přehlídky může každý řádný žák, student stavební školy na území Jihočeského kraje přihlásit jeden projekt, vypracovaný v roce 2014 - 2016 jako školní studentskou práci. U všech představovaných projektů bude uvedeno jméno autora, název školy, ročníku a jméno vedoucího učitele projektu.

Soutěžní projekty budou vypracovány v rozsahu projektů pro stavební povolení na stavby:

a) střední školy – občanské stavby a rodinné domy (novostavby, rekonstrukce);

b) vysoké školy – stavby v celém uživatelském rozsahu (novostavby, rekonstrukce).

Kategorie soutěže

A – práce žáků středních škol

B – práce studentů vysokých škol

Soutěž bude probíhat dvoukolově:

1. kolo – školní, na jednotlivých školách proběhne samostatně, porota každé školy z přihlášených projektů vybere 2 – 3 projekty, které postoupí do 2. kola.

2. kolo – krajské, z doporučeného výběru 8 – 12 projektů ze všech stavebních škol vybere porota nejlepší bakalářskou práci a nejlepší středoškolskou práci.

Přihlášení do soutěže:

Přihlašovatelem je řádný student nebo absolvent stavební školy v jihočeském regionu zpracovávající školní projekt v letech 2014 – 2016.

1. Přihláška do 1. kola soutěže včetně technické průvodky potvrzené školou i vedoucím učitelem projektu a projektové soutěžní dokumentace v tištěné podobě i elektronické podobě bude doručena na kontaktní místo školy, kde žák (student) přihlašovanou práci vypracoval, v termínu do 13. 1. 2017.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

MANUAL - PRESTA Student 2017

PŘIHLÁŠKA - PRESTA Student 2017

TECHNICKÁ PRŮVODKA - PRESTA Student 2017

 

Kontaktní místa jednotlivých škol jsou:

na VŠTE, Katedra stavebnictví - Ing. Jiří Šál

na VOŠ a SPŠ Volyně - Ing. Jiří Neumitka

na SPŠ stavební Č. Budějovice - Ing. Hana Konečná

na SPŠ SAS Tábor - Ing. Alena Bažantová

na SOŠ a SOU Písek - Ing. Lasovský Petr

2. Poroty jednotlivých škol provedou vyhodnocení přehlídkových prací s doporučením vítězů 1. kola pro postup do 2. kola do 21. 1. 2017. Výsledky včetně soupisu všech přihlášených a hodnocených studentů a prací s přihláškou a technickou průvodkou v písemné i elektronické formě doručí organizátorovi soutěže na adresu ČSSI, Staroměstská 1, 370 01 České Budějovice, tel. 386 352 881, formulář v elektronické formě doručí současně na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript v termínu do 23. 1. 2017.

3. Vítězné práce 1. kola (2 až 3 za školu) budou žáky a studenty ve spolupráci se svou školou zdokumentovány jako výstavní panel nebo jako návrh na výstavní panel v elektronické podobě, který předají do 24. 2. 2017 na adresu ČSSI, Staroměstská 1, 370 01 České Budějovice.

Soutěžní projekty, které postoupily do 2. kola, budou studenti prezentovat dne 28. 1. 2017 před odbornou porotou osobně v připravené prezentaci v délce max. 10 minut.

Odbornou porotou vybrané práce 2. kola – nejlepší vysokoškolská práce, nejlepší středoškolská práce (možná jedna třetí cena), tj. 2 až 3 práce budou doporučeny školám k doručení jako výstavního panel.

Bude-li součástí přihlášeného návrhu, projektu prezentován model, nenahrazuje tento model výstavní panel. Model je nadstandardní nepovinnou částí.

Panely předají školy do kanceláře ČSSI a za každý vystavený panel bude uhrazen poplatek ve výši 1 000,- Kč v termínu do 24. 2. 2017 (poplatky za soutěžícího studenta může uhradit škola, sponzor). Technická průvodka a závazná přihláška -viz formulář v příloze.

4. Výstavní panel pro vítězné práce s povinnými údaji o projektu podle grafického manuálu (ke stažení na www.cssi-cr.cz , www.ckait.cz ), bude z desky plastové bez kovového rámu, rozměrů 800 x 600 x 4 mm (v x š x h), orientované na výšku.

Způsob přihlášení studentů bude zveřejněn jednotlivými školami na webových stránkách školy a na www.cssi-cr.cz oblastní pobočky ČSSI České Budějovice nebo www.ckait.cz .

POROTA A HODNOCENÍ

Kvalitu projektů přihlášených do soutěže posoudí poroty nezávislých odborníků ve 2 kolech, složené ze zástupců;

1. kolo – školní; složení poroty na VŠTE a na středních školách budou 3 až 5 členné a budou složeny z učitelů příslušné školy,

2. kolo – krajské; složení komise 11 hlasujících členů - 3 zástupce ČSSI, 2 ČKAIT, 1 SPS,

1 VŠTE, 1 VOŠ a SPŠ Volyně, 1 SPŠS Č. Budějovice, 1 SPŠ SAS Tábor, 1 SOŠ a SOU Písek.

Hlavními kritérii pro hodnocení bude;

1. konstrukční a stavební řešení projektu (50%),

2. kvalita zpracování a grafický výraz projektového návrhu (30%),

3. řešení typologie a účelu, architektonický výraz a jednota (15%),

4. řešení zásad organizace výstavby (5%).

OCENĚNÍ

Diplomy a ceny za nejlepší vysokoškolskou a středoškolskou práci jihočeských stavebních škol v období 2014 - 2016. Rektor a ředitelé jednotlivých škol mohou pro ocenění studentů vyhlásit samostatné ceny.

VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení výsledků studentské soutěže proběhne dne 20. 4. 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice během slavnostního večera, na němž budou vyhlašovány výsledky IX. ročníku přehlídky PRESTA Jižní Čechy. Všem zúčastněným bude předána upomínka a katalog s uvedením studentských prací.

Na tomto společenském setkání se sejdou zástupci přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských stavebních škol s významnými osobnosti v oboru stavebnictví, s představiteli celorepublikových výborů ČSSI, ČKAIT, SPS ČR, ČKA a se zástupci veřejného života kraje, měst a obcí. V sále budou vystaveny prezentační panely všech posuzovaných staveb PRESTA a vítězné panely studentské soutěže.

DALŠÍ PROPAGACE

Oceněné studentské práce budou prezentovány formou katalogu, v odborném tisku, ve Zpravodaji ČSSI, v časopise Stavebnictví, na internetových stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů.

Výstavní panely budou prezentovány na Putovní výstavě PRESTA v Č. Budějovicích, Táboře, Písku, Č. Krumlově, Prachaticích, J. Hradci, Strakonicích, výstavě HOBBY v Českých Budějovicích, v odborných stavebních školách Jihočeského kraje a v sídle Hornorakouské komory Arch+Ing v Linci.

 

Ing. Jan Jelínek, předseda Oblastní pobočky ČSSI ČB.

Ing. Alena Korešová, ředitelka soutěže Jč škol 

Ing. František Hladík, předseda oblasti ČKAIT ČB

Jaroslav Kolář, oblast. manažer SPS v ČR

RNDr. Vladimír Kostka, regionální zastoupení SŠ 

doc. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D., rektor VŠTE Č. Budějovice

 

V Českých Budějovicích dne 22. 10. 2016

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky