PRESTA STUDENT

Logo_Studentske_prace_2010-2012_v10_II
PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH ŠKOL 

II. ročník

 


Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Č. Budějovice, ČSSI - OP ČB

ve spolupráci s

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČKAIT- OK ČB

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, regionální zastoupení

Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích

Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni

Střední průmyslovou školou stavební v Českých Budějovicích

Střední průmyslovou školou strojní a stavební v Táboře

Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Písku

a

Jihočeským krajem pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU PROJEKTŮ STUDENTŮ STAVEBNÍCH ŠKOL V JIHOČESKÉM KRAJI DOKONČENÝCH V LETECH 2010 – 2012

Poslání a vymezení přehlídky a soutěže:

Cílem přehlídky je ukázat a prezentovat odbornou a technickou úroveň žáků a studentů stavebních škol v jihočeském regionu. Studentské práce nesou pečeť individuálního projektového návrhu a nestandardního technického a konstrukčního řešení. Posláním přehlídky je ukázat široké veřejnosti, že stavební školy dávají svým žákům a studentům dobré teoretické základy a praktické návyky, které jim umožňují rozvinout své schopnosti a talent.

Snahou soutěže je ohodnotit soutěžní projekty z pohledu konstrukčního a uživatelského řešení, se zahrnutím hledisek grafického zpracování, techniky prostředí, stavební ekonomiky a v neposlední řadě i architektonického působení návrhu jako celku. Do této soutěžní přehlídky může každý řádný žák, student stavební školy na území Jihočeského kraje přihlásit jeden projekt, vypracovaný v roce 2010 - 2012 jako školní studentskou práci. U všech představovaných projektů bude uvedeno jméno autora, název školy, ročníku a jméno vedoucího učitele projektu.

Soutěžní projekty budou vypracovány v rozsahu projektů pro stavební povolení na stavby:

a) střední školy – občanské stavby a rodinné domy (novostavby, rekonstrukce);

b) vysoké školy – stavby v celém uživatelském rozsahu (novostavby, rekonstrukce).

Kategorie soutěže

A – práce žáků středních škol

B – práce studentů vysokých škol

Soutěž bude probíhat dvoukolově:

1. kolo – školní, na jednotlivých školách proběhne samostatně, porota každé školy z přihlášených projektů vybere 2 – 3 projekty, které postoupí do 2. kola.

2. kolo – krajské, z doporučeného výběru 8 – 12 projektů ze všech stavebních škol vybere porota nejlepší bakalářskou práci a nejlepší středoškolskou práci.

Přihlášení do soutěže:

Přihlašovatelem je řádný student nebo absolvent stavební školy v jihočeském regionu zpracovávající školní projekt v letech 2010 – 2012.

1. Přihláška  do 1. kola soutěže včetně  technické průvodky potvrzené školou i vedoucím učitelem projektu a projektové soutěžní dokumentace v tištěné podobě i elektronické podobě bude doručena na kontaktní místo školy, kde žák (student) přihlašovanou práci vypracoval, v termínu do 15. 1. 2013.

Kontaktní místa jednotlivých škol jsou:

na VŠTE, Katedra stavebnictví - Ing. Petra Bednářová, PhD

na VOŠ a SPŠ Volyně - Ing. Jiří Neumitka na SPŠ stavební Č. Budějovice - Ing. Zdeněk Lanz na SSPSaŠ Tábor - Ing. Alena Bažantová na SOŠ a SOU Písek - Ing. Lasovský Petr

2. Poroty jednotlivých škol provedou vyhodnocení přehlídkových prací s doporučením vítězů 1. kola pro postup do 2. kola do 18. 1. 2013.

Výsledky včetně soupisu všech přihlášených a hodnocených studentů a prací s přihláškou a technickou průvodkou v písemné i elektronické formě doručí organizátorovi soutěže na adresu:

ČSSI, Staroměstská 1, 370 01 České Budějovice ( tel. 386 352 881 )

formulář v elektronické formě doručí současně na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  v termínu do 31. 1. 2011.

3. Vítězné práce 1. kola (2 až 3 za školu) budou žáky a studenty ve spolupráci se svou školou zdokumentovány jako výstavní panel nebo jako návrh na výstavní panel v elektronické podobě, který předají do 25. 2. 2013 na adresu: ČSSI, Staroměstská 1, 370 01 České Budějovice. Soutěžní projekty, které postoupily do 2. kola budou studenti prezentovat dne 26. 1. 2013 před odbornou porotou osobně v připravené prezentaci v délce max. 5 minut. Odbornou porotou vybrané práce 2. kola – nejlepší vysokoškolská práce, nejlepší středoškolská práce (možná jedna třetí cena), tj. 2 až 3 práce budou doporučeny školám k doručení jako výstavní panel. Bude-li součástí přihlášeného návrhu, projektu prezentován model, nenahrazuje tento model výstavní panel. Model je nadstandardní nepovinnou částí. Panely předají školy do kanceláře ČSSI a za každý vystavený panel bude uhrazen poplatek ve výši 1.000 Kč do 25. 3. 2013 (poplatky za soutěžícího studenta může uhradit škola, sponzor). Technická průvodka a závazná přihláška – viz formulář v příloze.

4. Výstavní panel pro vítězné práce s povinnými údaji o projektu podle grafického manuálu, bude z desky plastové bez kovového rámu, rozměrů 800 x 600 x 4 mm (v x š x h), orientované na výšku. Způsob přihlášení studentů bude zveřejněn jednotlivými školami na webových stránkách školy a na www.cssi-cr.cz oblastní pobočky ČSSI České Budějovice nebo www.ckait.cz .

POROTA A HODNOCENÍ

Kvalitu projektů přihlášených do soutěže posoudí poroty nezávislých odborníků ve 2 kolech, složené ze zástupců:

1. kolo – školní: Složení poroty na VŠTE a na středních školách budou 3 až 5 členné a budou složeny z učitelů příslušné školy.

2. kolo - krajské: složení komise 11 hlasujících členů: 3 zástupce ČSSI, 2ČKAIT, 1SPS,

1 VŠTE, 1 VOŠ a SPŠ Volyně, 1 SPŠS Č. Budějovice, 1 SPŠSaS Tábor, 1 SOŠ a SOU Písek

Hlavními kritérii pro hodnocení bude:

 konstrukční a stavební řešení projektu (50%),

 kvalita zpracování a grafický výraz projektového návrhu (30%),

 řešení typologie a účelu, architektonický výraz a jednota (15%),

 řešení zásad organizace výstavby (5%).

OCENĚNÍ

Diplomy a ceny za nejlepší vysokoškolskou a středoškolskou práci jihočeských stavebních škol v období 2010 - 2012. Rektor a ředitelé jednotlivých škol mohou pro ocenění studentů vyhlásit samostatné ceny.

VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení výsledků studentské soutěže proběhne dne 10. 4. 2013 v Clarion Congress Hotelu Č. Budějovice během slavnostního večera, na němž budou vyhlašovány výsledky VII. ročníku přehlídky PRESTA Jižní Čechy. Všem zúčastněným bude předána upomínka a katalog s uvedením studentských prací.

Na tomto společenském setkání se sejdou zástupci přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských stavebních škol s významnými osobnosti v oboru stavebnictví, s představiteli celorepublikových výborů ČSSI, ČKAIT, SPS ČR, ČKA a se zástupci veřejného života kraje, měst a obcí. V sále budou vystaveny prezentační panely všech posuzovaných staveb PRESTA a vítězné panely studentské soutěže. Součástí večera bude doprovodný program a občerstvení formou rautu.

DALŠÍ PROPAGACE

Oceněné studentské práce budou prezentovány formou katalogu, v odborném tisku, ve Zpravodaji ČSSI, v časopise Stavebnictví, na internetových stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů.

Výstavní panely budou prezentovány na Putovní výstavě PRESTA v Č.Budějovicích,, Táboře, Písku, Č. Krumlově, Prachaticích, J. Hradci, Strakonicích, výstavách Arch+Ing Salzburg, HOBBY v Č. Budějovicích a v odborných stavebních školách Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2012

Ing. Jan Jelínek, v. r. Ing. Alena Korešová, v. r. Ing. František Hladík, v. r.

předseda oblast. pobočky ČSSI ředitelka soutěže Jč škol předseda oblasti ČKAIT ČB

Jaroslav Kolář, v. r. RNDr. Vladimír Kostka, v. r. Ing. Marek Vochozka MBA, PhD, v.r.

oblast. manažer SPS v ČR regionální zastoupení SŠ rektor VŠTE Č. Budějovice

 

Veškeré potřebné tiskopisy najdete zde:

závazná přihláška

technická průvodka

grafický manuál výstavního panelu

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky