II. ročník přehlídky PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - od projektové přípravy až po provedený řemeslný detail stavby".

Na počátku myšlenky PRESTY nebyla představa konkurovat soutěžím jako je např. stavba roku či architektonickým soutěžím, ale umožnit setkání jihočeských stavbařů v tom nejširším pojetí, kteří formou přehlídky odborně zhodnocených staveb, budou mít možnost si zkonfrontovat svůj stavební um navzájem a porovnávat se.

Smyslem přehlídky, která má i svou soutěžní část, je podpora kvalitní komplexní realizace stavebního díla.

Hodnocena je zásadně stavba jako celek , komplexně - rozumí se manažerská (investorská) projektová či realizační činnost.

V tržním prostředí vedou mezi sebou stavební firmy projektové kanceláře tvrdý konkurenční boj, který má pro vývoj společnosti jako celek ozdravný přínos. V mezilidských vztazích stavařské veřejnosti však tento strohý, technokratický závěr by měl mít kultivovanou eticky přijatelnou formu. Prostor pro tuto formu právě vytváří PRESTA.

První ročník plně potvrdil ideovou opodstatněnost soutěžní přehlídky a PRESTA je v současné době již většinou stavební odborné veřejnosti vnímána skutečně jako prestižní událost a počin. Oceněné stavby se zpravidla uplatňují v nabídkových řízeních stavebních firem, projektantů a firem nabízejících engeneering při získávání zakázek.

Soutěžní přehlídku provází publicita v regionálních mediích a z ohlasů putovní výstavy I.ročníku i nezanedbatelný zájem laické veřejnosti.Výstavy shlédlo přes 30 tisíc návštěvníků. Přihlášené a oceněné stavby budou jako v minulém ročníku vystavovány v okresních městech.

Porota složená z odborníků delegovaných zástupců ČSSI, ČKAIT SPS a ČKA měla nelehký úkol vybrat z celkem z 79 přihlášených staveb ty nejvhodnější pro ocenění.

Specifickým rysem stavebnictví je skutečnost, že kvalitu stavebního díla prověřuje teprve čas. Odborná porota různých profesních zaměření měla tak nelehký úkol zvládnout i otázky, jak budou tyto stavby vypadat, co do svého vzhledu a funkce, za pár let, kdy se do nich zakousne zub času. Pokud jde o architekturu je rozhodování exaktní, pokud jde např. o konstrukční fyziku je to problém, protože se pracuje s projektovou dokumentací a s tím, co je při prohlídce stavby zjištěno. Je pak na odborných znalostech poroty, aby uměla třeba na první pohled zdařilou stavbu docenit i z hlediska jiných stavebních disciplín, které zůstávají jinak skryté.

Bylo by jistě velmi zajímavé uvést zde názory a postoje, které jednotliví porotci zaujímali k jednotlivým otázkám i jak bylo hlasováno. Zvažovala se i otázka prezentace komentářů proč ta a ne jiná stavba uspěla a naopak. Dospělo se k tomu, že časové možnosti lidí, kteří se věnují PRESTĚ ve svém volném čase již něco takového neumožňují.

Zajímavým hodnocením by bylo vrátit se k oceněným stavbám po určité době a zkoumat, jak tyto stavby v souboji s časem obstály, jak jsou s nimi jejich uživatelé a investoři spokojeni a dovozovat z toho jak kvalitní byla práce a erudice poroty.

Chtěl bych touto cestou ubezpečit čtenáře, že porota pracovala velmi korektně a značným nasazením soudě z diskusí, které se k jednotlivým problémům vedly.

Jak se mění investorské aktivity, mění se i struktura přihlašovaných staveb. Je tak dokladována pestrost a hledání prostoru pro uspokojování a naplňování potřeb naší společnosti.
Výsledky prvních dvou ročníků naleznete odkaz na hlavní stránce pobočky.

Ing J. Jelínek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky