ZPRAVODAJ č. 1 - leden 2017

 

Výroční členská schůze ČSSI

8. února 2017

17:00 – 20:00 hod.

Hotel Filip, Lannova tř. 91/51, České Budějovice

Členové oblastní pobočky obdrží pozvánku s programem.

 

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jejich dopady na projektování

Čas: 13 do 17 hod.

Místo: aula SPŠ stavební v Českých Budějovicích

Přednáší: Ing. Roman Šubrt

Zákon 406/2000 Sb. se velmi často novelizuje a neustále vznikají nové prováděcí vyhlášky či změny předchozích. Poslední novela zákona proběhla v roce 2016 a pro rok 2017 se připravuje další významná novela. Jednou z oblastí, která se významně týká stavebnictví je vyhláška o energetické náročnosti budov. Ta, mimo jiné, požaduje, aby se od 1. ledna 2020 všechny budovy navrhovaly ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Projektování se však dotýkají i další vyhlášky, jako např. o energetickém auditu či posudku.

Přihlášky nejlépe prostřednictvím: http://www.ckait.cz/content/novely-zakona-4062000-sb-o-hospodareni-energii-jejich-dopady-na-projektovani

Garant OP ČSSI

3.3. a 4.3. Veletrh úspor energií WELS

Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá oblíbený jednodenní zájezd do Welsu na Veletrh úspor energie. Zájezd se koná v pátek 3.3. a v sobotu 4.3.2016. Autobus odjíždí z Českých Budějovic v 8 hodin ráno. Po příjezdu na výstaviště ve Welsu se zájemci mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s průvodcem a tlumočením do češtiny. Veletrh je každoročně plný novinek a zajímavostí. Hlavními tématy veletrhu je stavebnictví, vytápění, obnovitelné zdroje energie, ale také např. úsporné osvětlení a elektrospotřebiče. V loňském roce se veletrhu zúčastnil rekordní počet vystavovatelů z oblasti sanitární techniky, ke shlédnutí byla vidět pestrá řada nápaditých koupelen, van a sprchových koutů, armatur a obkladů. Celkem na veletrhu vystavuje cca 850 vystavovatelů ze 13 zemí světa. Celková plocha výstaviště činí 64.450 m², v loňském roce veletrh navštívilo více než 120.000 návštěvníků. Pokud máte chuť podívat se na nejnovější trendy, můžete se veletrhu zúčastnit buď individuálně, zvýhodněné vstupenky jsou v prodeji v ECČB, nebo můžete jet s ECČB na zájezd na veletrh, cena za zájezd činí 490,- Kč a obsahuje cestu z Č. Budějovic do Welsu a zpět, organizovanou prohlídku veletrhu s průvodcem a tlumočením a vstupenku na veletrh. Bližší info na: www.eccb.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel.: 387 312 580, 777 030 313

16.3.2017 Změny v zajišťování podmínek BOZP– činnost a plán koordinátora BOZP na staveništi

Čas: 13 do 17 hod.

Místo: aula SPŠ stavební v Českých Budějovicích

Přednáší: Ing. Jindřich Pater

Dne 1. 5. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavedla do výstavby od 1. 1. 2007 posici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Cílem semináře je seznámit posluchače se zkušenostmi z realizace nově zavedených poznatků do praxe.

Přihlášky nejlépe prostřednictvím: http://www.ckait.cz/content/cinnost-koordinatora-bozp-na-stavenisti-plan-bozp-na-stavenisti-0

Garant oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice.

PŘIPRAVUJEME

12.4.-13.4.2017 DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ

Garant SPŠ a VOŠ Volyně

13.4.2017 B I M – co je metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb.

Garant: IC ČKAIT, pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost budov a pro BIM.

26.4.-29.4. Veletrh IBF BRNO

18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení.

Garant akce: IDEA RS, přednáší Ing. Ondřej Perháč

15.6.2017 Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení od stavebního úřadu

Garant: Agentura BONUS, Ing. Jana Lepičová, přednáší Ing. Milan Pacák

ZHODNOCENÍ AKCÍ

20. září 2016 DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ KE STAVBĚ ČÁSTI DÁLNICE D3 A ČÁSTI STAVBY IV. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU V ÚSEKU VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ŠEVĚTÍN

S námětem a nabídkou na spolupráci přišel předseda jihočeské pobočky UMČR (Unií mostařů České Republiky) Ing. J. Pumpr.

Dálnice D3 a 4. železniční koridor je v jihočeském kraji velmi a stále diskutovaný problém, nejen z hlediska čistě technického, ale i z hlediska stále se prodlužující lhůty výstavby propojení krajského města České Budějovice s Prahou a dále na Rakousko.

Zástupci investorů, projektantů a zhotovitelů v diskusní části seznámili účastníky s etapizací výstavby celkem a podrobně s etapou v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice. Rozsah prací a rozlohy staveniště jsme si plně uvědomili až při pohledu shora z výšky 55 m z horní plošiny obilního sila, který se nám naskytl po vystoupání cca 265 schodů.

Dálnice D3 a 4. železniční koridor i budoucí přeložka silnice II/630 probíhají v tomto úseku souběžně a obilní silo, které se nachází právě uprostřed těchto úseků nám naskytlo pohled na staveniště z ptačí perspektivy. Exkurze se zúčastnilo se 51 účastníků.

Co říci závěrem. Pochválit za vyčerpávající technických záležitostí a poděkovat firmě ZS Dynín a.s. za poskytnuté prostor k jednání a žít dále nadějí, že se v nejbližší době začnou stavět další etapy výstavby, zejména obchvat Českých Budějovic.

Ing. J. Pumpr, Ing. F. Hladík

20.10.2016 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se zásadními změnami se zaměřením na veřejné zakázky na projektovou činnost, přípravu zadávací dokumentace stavebních zakázek a samotné stavební zakázky, které jsou platné od 1.10.2016. Přednášející Mgr. David Dvořák seznámil 41 autorizovaných osob s koncepcí zákona č. 134/2016 Sb., jeho strukturou, hlavními novinkami a změnami se zaměřením na:

• Základní pojmy a definice (VZ na služby a stavební práce, dodavatel – účastník apod.)

• Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, zadávací dokumentace VZ na stavební práce, BIM

• Kvalifikace

• Postup výběru nejvhodnější nabídky

• Vybrané druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním)

• Změny uzavřených smluv

• Námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

STAVBY OSTRAVSKA

Ve dnech 27.10.2016 až 30.10.2016 uspořádala oblastní pobočka ČSSI České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT odbornou exkurzi s prohlídkou zajímavých staveb, technických a kulturních památek Severní Moravy a Slezska se zaměřením na:

Národní kulturní památku Hlubina v Dolních Vítkovicích. Odborný výklad nám poskytl Ing. Milan Šraml, autorizovaný inženýr, který společně s arch. Josefem Pleskotem přestavbu (revitalizaci) dolu Hlubina a Žofínské hutě (součást Vítkovických železáren) připravil a celé přestavby se aktivně zúčastnil. V 1. pol. 19. stol. (1828 – 1852) vznikl na území Vítkovic komplex jedinečný v celé střední Evropě. Jednalo se o technologický tok propojující těžbu uhlí, výrobu koksu a surového železa. Díky tomu, že celý tento areál byl prohlášen v r. 2002 za Národní kulturní památku, mohla proběhnout revitalizace jednotlivých objektů a celý bývalý průmyslový komplex byl začleněn do města Ostravy. Z jednotlivých výrobních a sociálních objektů byla vytvořena kulturní, společenská a vzdělávací centra.

Přečerpávací elektrárnu Dolní Stráně, která patřící do skupiny ČEZ a vyznačuje se třemi významnými parametry:

* největší reverzní vodní turbína v Evropě o instalovaném výkonu 325MW

* elektrárna s největším spádem v ČR 510,7 m

* je vodní elektrárnou s největším instalovaným výkonem v ČR 2x325 MW

Absolvovali jsme prohlídku podzemního díla včetně podzemní haly o rozměrech 87,5x25,5x50 m a vrcholové vodní nádrže.

Součástí cesty byly i kulturně společenské záležitosti jako prohlídka skanzenu Veselý Kopec, prohlídka historických center měst Opavy a Olomouce, muzea výroby papíru a zámku ve Velkých Losinách. Odborné exkurze se zúčastnilo 33 autorizovaných osob.

Ing. Jan Mašek

ADVENTNÍ SETKÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Každoroční společnou závěrečnou akcí ČSSI a ČKAIT je adventní setkání. Pro letošek byl zvolen Český Krumlov s tematickou odbornou exkurzí do rekonstruovaných klášterů v Českém Krumlově. Z dřívějších klášterů Klarisek a Minoritů se stalo středisko kulturních a vzdělávacích akcí, prezentující dřívější život a umění nejen v klášterech, ale i řemeslného života tehdejší doby. Večer bylo setkání zakončeno poslechem České mše vánoční J. J. Ryby v zámecké jízdárně státního zámku Český Krumlov.

Navržený atraktivní program přilákal dne 17.12.2016 celkem 74 účastníků z řad našich členů a rodinných příslušníků.

Ing. František Hladík

VALNÁ HROMADA OBLASTI ČESKÉ BUDĚJOVICE se konala dne 11. ledna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice za účasti 125 našich členů, to je 7,3% z 1720 evidovaných autorizovaných osob v oblasti.

Bylo zvoleno 11 delegátů a 3 náhradníci oblasti na shromáždění delegátů, které se bude konat 25. března 2017 v Praze.

Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a oblastní kanceláře vyplynulo, že v rámci CŽV byly v roce 2016 zorganizovány:

počet účast:

                                                                   počet            účast

                            semináře                              7                183

                            exkurze a výstavy                 7                137

                            prezentace firem                   1                  96

                            CELKEM                               15               416

Předseda oblasti vzpomenul všechny organizace, se kterými spolupracujeme, a poděkoval přítomným zástupcům za účast i spolupráci.

Předseda Komory Ing. Pavel Křeček ve svém diskuzním příspěvku připomenul hlavní činnosti Komory v rámci novely stavebního a autorizačního zákona a trvalou snahu o spojení standardů a pracnosti výkonů jako náhradu honorářového řádu.

V plánu činnosti na rok 2017 se zaměříme v rámci CŽV na semináře, odborné exkurze, adventní setkání a vydávání Zpravodaje s konkrétní náplní a termíny seminářů.

Pro tuto činnost využijeme i spolupráci s našimi partnery.

Usnesení z valné hromady najdete na www:

http://www.ckait.cz/content/usneseni-valne-hromady-2017

Výbor oblasti děkuje všem členům, kteří se VH zúčastnili.

Ing. František Hladík, předseda oblasti

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky