ZPRAVODAJ č. 4 - září 2016

 Výzva ČSSI

K úhradě členského příspěvku na rok 2016

základní příspěvek ve výši 700 Kč, snížený příspěvek ve výši 400 Kč

na číslo účtu 3802603544/0600, var.s.=RČ, nebo v kanceláři

 

VÝZVA ČKAIT

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2016

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Podmínky soutěže, Přihlášku a její přílohy a Kritéria soutěže najdete na:

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-13-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2016

Uzávěrka evidence přihlášek do 31.10.2016 v oblastní kanceláři.

ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

16.9.2016 FOR Arch Praha + tunel Blanka

Akce pro nezájem členů ZRUŠENA. Vstupenky na FOR Arch jsou k dispozici v oblastní kanceláři.

20. 9. 2016 DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ KE STAVBĚ ČÁSTI DÁLNICE D3 A ČÁSTI STAVBY IV. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU

V ÚSEKU VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ŠEVĚTÍN

Místo: zasedací místnost firmy Zemědělské služby Dynín a.s. v Dyníně (obilní silo)

Čas: 14,30 hodin

Doprava vlastní. Příjezd na akci po silnici I/3 Veselí nad Lužnicí – České Budějovice (sjezd na silnici III/1555 směr Dynín, nebo na silnici III/1558 směr Bošilec). Parkování vozidel na parkovišti před vjezdem do firmy ZS Dynín a.s. (obilní silo).

Program:

14,00 – 14,30: příjezd účastníků, občerstvení

14,30 – 14,50: zahájení

14,50 – 15,30: prohlídka zasazení liniových staveb do krajiny z nejvyššího patra obilního sila (výška 54 metrů, 260 schodů event. průmyslový výtah pro 2 osoby) nebo prohlídka projektů a vizualizace staveb

15,30 -17,00: Informace zástupců projektantů a zhotovitelů k liniovým stavbám. Diskuse k problematice těchto staveb s možností prohlídky některého ze stavebních objektů

17,00:- 18,00 občerstvení spojené s neformální besedou k problematice s vystoupením hostů.

Přihlášky do 14.9.2016:

Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR 602 151 912, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ČKAIT 386 352 881, http://www.ckait.cz/content/odborna-exkurze-na-d3-usek-veseli-nad-luznici-sevetin

Garant: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT Č. Budějovice

Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

20.10.2016 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čas: 13 do 17 hod.

Místo: aula SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Přednáší: Mgr. David Dvořák

Cílem semináře je seznámit posluchače se zásadními změnami se zaměřením na veřejné zakázky na projektovou činnost, přípravu zadávací dokumentace stavebních zakázek a samotné stavební zakázky, který bude platný od 1.10.2016.

Program:

1. Koncepce zákona, struktura, hlavní novinky

2. Základní pojmy a definice (VZ na služby a stavební práce, dodavatel – účastník apod.)

3. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, zadávací dokumentace VZ na stavební práce, BIM)

4. Kvalifikace

5. Postup výběru nejvhodnější nabídky

6. Vybrané druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním)

7. Změny uzavřených smluv

8. Námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

27.10.-30.10.2016 STAVBY OSTRAVSKA

Odborné exkurze: Kouty nad Desnou - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně; Ostrava, Dolní Vítkovice – NKP Hlubina. V rámci programu navštívíme i kulturní památky v Olomouci, Opavě a další zajímavé stavby po trase.

Poslední volná místa včetně složení nevratné zálohy 2.000 Kč/os v oblastní kanceláři nebo na účet 3802603544/0600, v.s.=RČ. Přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.

Úplná informace na http://www.ckait.cz/content/stavby-ostravska

10.11.2016 TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Místo: SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 13-17 hod.

Smyslem je seznámit se s platností technických norem obecně a stávajícími revizemi norem.

přednášející: Ing. J.Víchová (ČKAIT), Ing. J. Korbel (ČKAIT), Dalibor Veselý (SPŠ stav.ČB)

Platnost technických norem obecně

Revize normy ČSN 01 3406-výkresy ve stavebnictví, revize norem třídy 01 31XX

Vztah ČSN a grafických programů.

Garant: OK ČKAIT České Budějovice ve spolupráci se SPŠ stavební ČB.

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

24.11.2016 a 25.11.2016 DEFEKTY BUDOV 2016

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovolují pozvat k účasti na 8. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty Budov.

Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Konferenční poplatky:

Účast na konferenci 2 750 Kč

Účast na konferenci (ČSSI a ČKAIT) 990 Kč

Cena zahrnuje sborník s přednáškami odborníků na CD a občerstvení v průběhu konference.

Přihlášky je možné zasílat do 30. 9. 2016.

Program konference:

Čtvrtek 24. 11. 2016

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení a uvítání účastníků konference

10:40 – 12:30 STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

13:30 – 16:30 STAVEBNÍ MATERIÁLY

17:00 Prohlídka laboratoří VŠTE a Společenský večer

Pátek 25. 11. 2016

10:00 – 13:00 NAVRHOVÁNÍ BUDOV

Bližší informace na http://defektybudov.vstecb.cz/

PŘIPRAVUJEME

Prosinec 2016 ADVENTNÍ SETKÁNÍ v České Krumlově

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Seminář Honoráře a standardy projektových prací se konal 23.6.2016 v aule SPŠ stavební, České Budějovice. Tak jak bylo plánováno byly naše AO seznámeny se zkušenostmi z úrovně projektové dokumentace z pohledu stavebního úřadu. Vedoucí stavebního úřadu v Č. Budějovicích Ing. Vlastislav Eliáš upozornil na nedostatky v textové i grafické části předkládané PD, nesoulad PD se schváleným územním plánem (8.12.2015 úprava územního plánu města Č. Budějovice) i chybějící vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, které vede k přerušení stavebního řízení. Ing. Pavel Štěpán upozornil na povinnosti AO při zpracování PD (§159 odst. 1 a 2 SZ), podrobně rozebral jednotlivé fáze PD, které jsou zapracovány do tabulky „Standardy profesních výkonů a souvisejících činností" a uvedl příklady výpočtu hodinové zúčtovací sazby. Ing. Karel Vaverka seznámil AO s historií ceníků a sazebníků (VC-20/100/89, UNIKA 1994 a 2014, VHŘ ČKAIT 2002) a také představil příklad výpočtu honoráře. Každá AO může mít svůj honorářový řád, který však musí zveřejnit. Semináře se zúčastnilo 40 autorizovaných osob.

 

 

 

 

INFORMACE ČKAIT

Společné jednání zástupců komor Arch+Ing pro Horní Rakousko a Salzburg a ČKAIT OK České Budějovice konané dne 27.6.2016 ve Freistadtu

Účastníci jednán za Arch+Ing: prezident DI Rudolf Kolbe, DI Cora Stöger, DI Klaus Thürriedl, ředitel Reinhard Leitner

Účastníci jednán za ČKAIT: Ing. František Hladík, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Otepka, Ing. Jana Máchová

Jednání se konalo v zasedací místnosti městského pivovaru ve Freistadtu.

V roce 2012 jsme s pomocí kolegů Arch+Ing zorganizovali exkurzi na stavbu obchvatu ve Freistadtu. Stavba byla uvedena do provozu v roce 2015. Snad proto nás zástupci Arch+Ing na tradiční jednání pozvali právě do Freistadtu. Viděli jsme, jak se městu z hlediska dopravy ulevilo.

Jednání zahájit prezident Arch+Ing Kolbe.

Pánové Kolbe a Thürriedl objasnili problematiku potřebného sjednocení vzdělání stavebních inženýrů v zemích EU s ohledem na jejich přecházení v zájmu vykonání profese a žádá od ČKAIT podporu. Za ČKAIT je tato problematika sledována z úrovně Představenstva a kanceláře Komory v Praze.

K otázce platnosti HOŘ v Rakousku stále platí doporučené standardy výkonů + přiřazené finanční ohodnocení. Oficiální HOŘ komora vydat nemůže; jedná s úřady i jednotlivými investory a zadavateli na přistoupení k výše doporučeným standardům a ohodnocení. Jako příklad uvádí kanalizaci v obci, kde jsou dány výkony i ohodnocení na 1 km kanalizace.

Zavedení projektování v systému BIM je zatím v počátcích, čeká se na příslušnou legislativu a zavedení pro veřejné zakázky a vztah na státní správu. Soukromí investoři tento systém již užívají, ne masově. K otázce problematiky povolování staveb a rozsahu a obsahu PD pro SP bude sledována možnost porovnání PD nutných pro vydání SP v Horním Rakousku (různé stavební předpisy v jednotlivých spolkových zemích) a ČR. Vytipuje se stavební objekt (nejlépe RD) a za účasti projektantů a pracovníků stavebního úřadu se provede porovnání a následná diskuze. Byla dojednána možnost uspořádání putovní výstavy PRESTA ročník 2014-2016 v červnu 2017 v kanceláři Arch+Ing v Linci v rozsahu jako v roce 2015. Ze strany ČKAIT byla připomenuta již dvacetiletá tradice společných kontaktů (seznam dokumentů a jednání).

Po společném obědě následovala odborná exkurze rekonstruovanou budovou historické části a nově přistavované části pivovaru se zřetelem na moderní stavbu a moderní provoz při zachování tradiční výroby piva.

Změna „PRAVIDEL PRO POUŽÍVÁNÍ RAZÍTKA....."

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-razitko

Článek 1 odst. 1

Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem1), které zajišťuje Komora.

Novela „SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OSOBY USAZENÉ, RESP. PRO OVĚŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OSOBY HOSTUJÍCÍ"

http://www.ckait.cz/content/uznavani-v-ramci-eu-0 (česká i anglická verze)

POVOLOVÁNÍ VÝJIMEK Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Pracovní pomůcka odboru stavebního řádu

Právnické a fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu, stanovené prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu.

V aplikační praxi to znamená, že všechny osoby zúčastněné ve výstavbě, tj. zejména stavebník/investor, projektant, stavební úřad, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor a vlastník stavby, jsou povinny v každé fázi, tj. od přípravy přes umístění, povolení, kolaudaci, užívání a odstraňování stavby, respektovat obecné požadavky na výstavbu.

Pro usměrnění aplikační praxe odbor stavebního řádu vydává tuto pracovní pomůcku.

Pozn.: celý text na:

http://www.ckait.cz/content/dokument-mmr-cr-povolovani-provadeni-staveb-ve-vazbe-na-jejich-uvadeni-do-uzivani-odstranova

14.-15. 9. 2016 POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S VODOU

Konference je uspořádaná za podpory odborných partnerů, institucí, které převzaly záštitu a mediálních partnerů.

PROGRAM:

14. 9. 2016 9.00 hod – zahájení., 12.00 – 13.00 hod. oběd

Konferenci zahájí Ing. Jiří Svoboda, primátor SM České Budějovice

1. Úvodní slovo, Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, Ing. Bohumil. Kujal

2. Hospodaření s vodou, koncepce,...Ing. Aleš Kendík – náměstek ministra zemědělství

3. Financování projektů k snížení rizika povodní...Ing.Jan Kříž – náměstek ministra životního prostředí

4. Potřebujeme vodu?...RNDr. Petr Kubala – ředitel Povodí Vltavy s.p.

5. Požadavky legislativy na zvládnutí povodní... prom. práv. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy s. p.

6. doc. Ing. Ladislav Satrapa – vedoucí Katedry hydrotechniky, ČSVH Praha

7. Protipovodňová prognostika, RNDr. Tomáš Vlasák Ph.D., ČHMÚ, Č. Budějovice

8. Protipovodňové hráze a zkušenosti...,Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., VD TBD Praha

9. Hospodaření s dešťovými vodami v zastavěné části, Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH, s.r.o., Brno

10. Eutrofizace nádrží – projevy, příčiny a možnosti nápravy, doc. Ing. Josef Hejzlar CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice

11. Právní otázky hospodaření se srážkovými vodami, JUDr. Pavel Rubeš Ph.D., ČSVH

12. Voda jako strategická surovina, doc. Ing, Jaroslav Pollert Ph.D., FSv, ČVUT Praha

13. Hospodaření s dešťovými vodami v krajině, prof. Ing. Jan Šálek CSc., Ing. Bohumil Kujal

14. Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov, Ing. Miloslav Šír CSc. – ČSVH, Ing. Miroslav Tesař CSc., ústav pro hydrodynamiku AV ČR.

Večer bude v hotelu VITA uspořádán raut s možností odborných diskusí.

15. 9. 2016 exkurze do Jaderné elektrárny Temelín, kde bude odborný výklad zaměřen na chlazení termojaderných bloků vodou a vodní hospodářství.

Oběd je předpokládán ve 12.00 hod. v Hluboké nad Vltavou.

Návrat autobusem do Českých Budějovic v cca 14.00 hod.

Z jednání konference bude vydán Sborník.

Přihlášky zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s uvedením zda se účastníte exkurze na Jadernou elektrárnu Temelín.

Ing Bohumil Kujal – ČSVH, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 722 968 114

HOSPODAŘENÍ NEJENOM S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Na naší Zemi je k dispozici pouze část vody, která je využitelná pro život člověka a dalších živočichů, a také pro zajišťování zemědělských produktů, pro průmyslové účely apod.

Nebudeme-li uvažovat vodu z ledovců (která není pro nás zatím aktuální a dosažitelná), pak se jedná převážně o vodu dešťovou, kterou získáváme zdarma z oblak a která je nám poskytovaná v podstatě pravidelně, díky rovnováze v přírodě, pravidelným malým i velkým cyklům vody a vyrovnanosti přírodních podmínek. Jistá nepravidelnosti v přísunu vody na Zemi se projevuje občasnými povodněmi, nebo suchy. Výskytů dešťů, jejich intenzitu, období, místa a dlouhodobé výskyty sucha, neumí člověk naštěstí ovládat, i když „klimatické změny" nám způsobují jejich nepravidelnosti, jsou přisuzovány antropogenní (lidské) činností. Jedná se hlavně o oteplování ovzduší na naší Zemi, vytváření skleníkového efektu, kterému je přisuzován největší podíl na „klimatických změnách", ohrožující naši existenci.

Je mojí povinností, abych upozornil, že další obsah tohoto textu je věnován oblastem naší České republiky, nebo Střední Evropy. Naše republika je z morfologického hlediska na „střeše Evropy", z čehož pro nás plynou, vodohospodářsky vzato, určité výhody, nebo také nevýhody.

Otázky povodní jsou z hlediska odbornosti značně rozpracovány a rozřešeny, takže zejména o běžných povodních v podstatě víme, co bychom měli, či neměli dělat. Měření srážek, průtoků, hydrometeorologická sledování, včasná hlášení, stanovování stupňů nebezpečí, proškolení obyvatel apod., to vše je u nás na velmi dobré úrovni. Velké povodně (o intenzitě nad velikosti z roku 2002), nám způsobují a budou způsobovat neustále velké problémy – ekonomické i lidské. S bleskovými povodněmi, si nevíme rady, neboť se mohou vyskytovat nepředvídaně, co do času i intenzity a téměř vždy v katastrofické podobě. Neumíme je prognostikovat ani co do lokality, intenzity, či doby trvání.

Abychom o daných otázkách rozvinuli diskuzi a následně vyvolali odpovídající řešení, rozhodla se Česká společnost vodohospodářská ČSSI pořádat po dvou letech konferenci, kde by vodohospodářští pracovníci mohli sdělit o svých dosažených výsledcích a informovali o možnostech, jak chránit a zadržovat vodu, které i u nás začíná být nedostatek. Pro letošní konferenci jsme se rozhodli pozměnit název konference, kde jsme vynechali slovo „dešťové" vody, poněvadž jsme toho názoru, že je nutné se zabývat i nedešťovými vodami, což jsou např. vyčištěné vody z ČOV, virtuální vody aj. Do budoucna bude nutné řešit dočišťování vod z ČOV podle daleko přísnějších požadavků, neboť vyčištěné vody jsou kontaminovány škodlivými rozpuštěnými organickými i anorganickými látkami, které současná technologie čištění vod v dosavadních ČOV neumí. Jsou to zbytková léčiva, kosmetické přípravky, antikoncepční přípravky aj. Vod z ČOV jsou poměrně velká množství, použitelná pro závlahy a jiné komunální potřeby a průmysl. Virtuální vody představují množství vody, které je zapotřebí k výrobě určitého množství např. potravinářského produktu (uvádí e, že k výrobě 1 kg hovězího masa je potřeba cca 15 m3 vody, nebo na 1 šálek kávy je třeba 150 l vody apod.). Přitom velké množství dovážených potravin, květin, tropického ovoce je dováženo z oblastí, kde je nedostatek vody pro základní lidskou potřebu – pití, příprava stravy, hygienická potřeba. Tato voda místním obyvatelům existenčně chybí, snižují se hladiny podzemní vody a rozšiřují se pásma sucha.

Ing. Bohumil Kujal

VÝROBA PITNÉ VODY A JEJÍ DODÁVKA SPOTŘEBITELŮM

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s. uskutečnila dne 31. 5. 2016 v konferenčním sále ČEVAK, a. s. v Českých Budějovicích odborný seminář, který byl zaměřen na vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu, pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře. Semináře se zúčastnilo 52 účastníků.

Seminář zahájila Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s., která uvítala přítomné a představila činnost ČSVH, která má kromě jiného za cíl odborné vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Nabídla účastníkům semináře odbornou publikaci Vodní hospodářství obcí - příručka pro obce, která vychází v aktualizovaném vydání v roce 2016.

Program semináře byl rozdělen na několik kapitol. Každá kapitola byla zaměřena na získání základní odborných znalostí o zdrojích vody, kvalitě vody, úpravě vody a dopravě vody ke spotřebitelům. Součástí semináře byla i základní orientace v právech a povinnostech správců a provozovatelů vodovodů vyplývající z legislativních požadavků pro tuto oblast. Zvláštní pozornost byla věnována požadavkům na zásady správné praxe při provozování vodovodů a možným rizikům spojeným s ohrožením kvality vyráběné pitné vody při prováděných opravách vodovodu případně zprovoznění nových vodovodních řadů.

1. Podzemní vodní zdroje

Přednášející Ing. Michaela Polidarová seznámila účastníky se způsoby jímání podzemních vod, druhy podzemních zdrojů, požadavky na kvalitu podzemní vody, požadavky na úpravu podzemní vody, způsoby úpravy podzemní vody, možnosti ohrožení kvality podzemních vod ve zdrojích, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů i se zásadami provozu a údržby jímacích objektů a úpraven vod.

2. Povrchový zdroj vody

Účastníci se seznámili s požadavky na kvalitu povrchového zdroje určeného k výrobě pitné vody, způsoby a základními technologiemi úpravy povrchové vody na vodu pitnou, požadavky na ochranná pásma povrchových vodních zdrojů, hlavní zásady pro provoz a údržbu úpravny vody, požadavky na kontrolu kvality vody v průběhu úpravy, se zásadami a povinnosti obsluhy úpravny vody včetně požadavků na provozní a havarijní řád úpravny vody.

3. Kvalita pitné vody

Kapitola byla věnována požadavkům na kvalitu pitné vody dodávané odběratelům, možnostem získání časově omezených výjimek z požadavků na kvalitu vody, možnosti ohrožení pitné vody sekundární kontaminací, zásadním způsobům zajištění hygienického zabezpečení vody dodávané odběratelům. Součástí této kapitoly bylo proškolení účastníků se zásadami hygienického minima v praxi při obsluze, údržbě a obnově vodovodů. Zásady správné praxe při výstavbě vodovodů a obnově vodovodů v souladu s metodickým doporučením NRC pro pitnou vodu (SZU). Tyto zásady by měli být součástí požadavků na dodavatele stavby vodovodů.

4. Doprava vody k odběratelům

Přednášející Ing. Miloslava Melounová seznámila účastníky s hlavními požadavky na dopravu pitné vody ke spotřebiteli, s hlavními objekty na vodovodu (vodojemy, čerpací stanice) a zásadami údržby objektů a vodovodu. Účastníci byli seznámení s nabídkou výrobců potrubí pro výstavbu a obnovu vodovodů včetně požadavků na kvalitu potrubí použitého pro dopravu pitné vody. Součástí této kapitoly byly zásady pro zjišťování ztrát vody v trubní síti a postup při řešení snížení ztrát včetně řešení snižování energetické náročnosti vodovodního systému. Účastníci byli seznámeni s požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích (č.274/2001 Sb.) na zpracování plánu obnovy vodovodu na min.10let a jeho realizaci.

Během celé doby konání semináře účastníci průběžně vznášeli dotazy k jednotlivým dílčím tématům, zejména k problematice kvality pitné vody dodávané odběratelům, způsobu řešení havarijních stavů v kvalitě dodávané vody a plánům obnovy vodovodu.

Na závěr účastníci semináře získali Osvědčení o absolvování školení výroba vody a hygienické minimum v souladu s vyhl. č.490/2000 Sb.

Seminář byl ukončen ve 14:30 hod. Účastníkům semináře byli poskytnuty odborné prezentace přednášejících prostřednictvím www.csvh.cz

Ing. Miloslava Melounová

 

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE VODÁRENSTVÍ

Dne 19. 4. 2016 byl přijat nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen ZZVZ), který s účinností od 1. 10. 2016 nahradí dosavadní zákon č. 137/20006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen ZVZ).

Související vyhlášky:

260/2016 Sb.

Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

248/2016 Sb.

Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

173/2016 Sb. - RPPVH

Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

172/2016 Sb. - RPPVH

Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

170/2016 Sb. - RPPVH

Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

169/2016 Sb. - RPPVH

Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

168/2016 Sb. - RPPVH

Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Oproti předcházející právní úpravě, je předmětem zákona jak problematika zadávání veřejných zakázek tak i koncesí, které byly v dosavadní právní úpravě regulovány samostatným zákonem.

ZZVZ přináší zcela zásadní změnu pro osoby podnikající v oblasti vodárenství. Dosavadní právní úprava rozlišovala podmínky pro osoby jako veřejní zadavatelé a sektoroví zadavatelé. Podle ZZVZ jsou konečně sjednocena pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro všechny vodárenské společnosti, které dle nové právní úpravy budou postupovat jednotně, a to bez ohledu na to, zda budou naplňovat definici veřejného zadavatele či nikoliv.

Při zadávání veřejných zakázek vodárenskými společnostmi rozhodujícím kritériem bude charakter činnosti zadavatele, nikoliv status zadavatele.

ZZVZ používá nový pojem „sektorové veřejné zakázky".

Sektorovou veřejnou zakázkou je zakázka, kterou veřejný zadavatel nebo jakýkoliv jiný zadavatel zadává při výkonu relevantní činnosti.

Ustanovení § 153 ZZVZ obsahuje výčet jednotlivých relevantních činností. Relevantní činností se pro účely ZZVZ dle § 153 odst. 1 písm. d) a e) rozumí:

d) v odvětví vodárenství

1. poskytování nebo provozování vodovodu podle jiného právního předpisu, nebo

2. dodávka pitné vody do vodovodu,

e) činnost zadavatele vykonávajícího relevantní činnost podle odstavce 1 písm. d), pokud tato činnost souvisí s

1. projekty děl vodního hospodářství, zavlažováním nebo odvodňováním půdy za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody, která má být takovými projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními získána, nebo

2. odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních vod.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že vodárenské společnosti při zadávání zakázek, které budou zadávat při výkonu relevantní činnosti, budou postupovat dle ustanovení ZZVZ upravujících zadávání sektorových veřejných zakázek.

Dle § 158 odst. 1 ZZVZ zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem podle § 25 ZZVZ .

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů pro určení nadlimitních veřejných zakázek, jinými slovy řečeno od jakých finančních limitů budou vodárenské společnosti povinny postupovat při zadávání zakázek dle ZZVZ:

- finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky (bez DPH) = 11.413.000,-Kč

- finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby (bez DPH) = 11.413.000,-Kč

- finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky nastavební práce (bez DPH) = 142.668.000,-Kč

ZZVZ přináší pro vodárenské společnosti zásadní změnu, neboť vodárenské společnosti při zadávání zakázek budou postupovat dle ustanovení ZZVZ upravujících zadávání sektorových zakázek, což zejména s ohledem na finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky znamená výrazné snížení administrativní a ekonomické náročnosti při zadávání takových zakázek.

Ing. Miloslava Melounová

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky