ZPRAVODAJ č. 5 - listopad 2016

 

Celý článek

 ODBORNÉ AKCE V RÁMCI CŽV – 1 BOD

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice

10.11.2016 TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Místo: SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 13-17 hod.

Smyslem je seznámit se s platností technických norem obecně a stávajícími revizemi norem.

přednášející: Ing. J.Víchová (ČKAIT), Ing. J. Korbel (ČKAIT), Dalibor Veselý (SPŠ stav.ČB)

Platnost technických norem obecně

Revize normy ČSN 01 3406-výkresy ve stavebnictví, revize norem třídy 01 31XX

Vztah ČSN a grafických programů.

Garant: OK ČKAIT České Budějovice ve spolupráci se SPŠ stavební ČB.

Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

24.11.2016 a 25.11.2016 DEFEKTY BUDOV 2016

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovolují pozvat k účasti na 8. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty Budov.

Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Konferenční poplatky:

Účast na konferenci 2 750 Kč

Účast na konferenci (ČSSI a ČKAIT) 990 Kč

Cena zahrnuje sborník s přednáškami odborníků na CD a občerstvení v průběhu konference.

Přihlášky je možné zasílat do 30. 9. 2016.

Program konference:

Čtvrtek 24. 11. 2016

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení a uvítání účastníků konference

10:40 – 12:30 STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

13:30 – 16:30 STAVEBNÍ MATERIÁLY

17:00 Prohlídka laboratoří VŠTE a Společenský večer

Pátek 25. 11. 2016

10:00 – 13:00 NAVRHOVÁNÍ BUDOV

Bližší informace na http://defektybudov.vstecb.cz/

17.12.2016 Adventní setkání v Českém Krumlově

Odjezd autobusu v 14.30 hod. z Mariánského náměstí Č. Budějovice

Program:

15.30-17.30 hod. odborná exkurze do rekonstruovaných klášterů v Českém Krumlově s drobným občerstvením

(v rámci projektu CŽV ČKAIT – 1 bod)

17.30-18.30 hod. volný program + adventní program na náměstí Svornosti

18.30-19.00 hod. přesun autobusem směr zámecká jízdárna

19.30 hod. Česká mše vánoční J. J. Ryby v zámecké jízdárně

Předpokládaný návrat do Č .Budějovic cca v 22.00 hod.

Poplatek: Členové ČKAIT/ČSSI 220 Kč, doprovod 320 Kč

Přihlášky včetně zaplacení poplatku do 7.11.2017 v kanceláři.

Garant akce oblastní pobočka ČSSI.

Výzva ČKAIT

11. 1. 2017 VALNÁ HROMADA ČKAIT

od 14 hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Prosím poznamenejte si do diáře !

Pozvánku s programem obdržíte e-mailem nebo poštou.

PŘIPRAVUJEME

16.2.2017 Novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jejich dopady na projektování

Zákon 406/2000 Sb. se velmi často novelizuje a neustále vznikají nové prováděcí vyhlášky či změny předchozích. Poslední novela zákona proběhla v roce 2016 a pro rok 2017 se připravuje další významná novela. Jednou z oblastí, která se významně týká stavebnictví je vyhláška o energetické náročnosti budov. Ta, mimo jiné, požaduje, aby se od 1. ledna 2020 všechny budovy navrhovaly ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Projektování se však dotýkají i další vyhlášky, jako např. o energetickém auditu či posudku.

Garant OP ČSSI, přednáší Ing. Roman Šubrt.

16.3.2017 Změny v zajišťování podmínek BOZP– činnost a plán koordinátora BOZP na staveništi

Dne 1. 5. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavedla do výstavby od 1. 1. 2007 posici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi, oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Cílem semináře je seznámit posluchače se zkušenostmi z realizace nově zavedených poznatků do praxe. Garant OK ČKAIT České Budějovice, přednáší Ing. Jindřich Pater.

11.4.-12.4.2017 DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ

Garant SPŠ a VOŠ Volyně

13.4.2017 B I M – co je metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb.

Garant: IC ČKAIT, pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost budov a pro BIM.

18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu posouzení ocelových styčníků a kotvení.

Garant akce: IDEA RS, přednáší Ing. Ondřej Perháč

15.6.2017 Jak být úspěšný při získávání stavebního povolení od stavebního úřadu

Garant: Agentura BONUS, Ing. Jana Lepičová, přednáší Ing. Milan Pacák

ZHODNOCENÍ AKCÍ

DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ, které se uskutečnilo dne 20. 9. 2016 a bylo zaměřeno ke stavbě části dálnice D3 a části stavby IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Ševětín k problematice těchto staveb s možností prohlídky některého ze stavebních objektů. Akce se zúčastnilo 51 účastníků, z toho 38 AO ČKAIT. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Jihočeskou pobočkou Unie mostařů ČR. Zástupci investorů, projektantů a zhotovitelů informovali účastníky o právě probíhaných etapách. Celkový přehled o rozsahu prováděných prací a velikosti staveniště si účastnici udělali po vystoupání cca 265 schodů na horní plošinu obilního sila firmy Zemědělské služby Dynín a.s., jejichž objekt se v tuto chvíli nachází právě uprostřed staveniště.

Cílem semináře zákona č. 134/2016 Sb., o ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, který se konal dne 20.10.2016 bylo seznámit posluchače se zásadními změnami se zaměřením na veřejné zakázky na projektovou činnost, přípravu zadávací dokumentace stavebních zakázek a samotné stavební zakázky, které jsou platné od 1.10.2016. Přednášející Mgr. David Dvořák seznámil 41 autorizovaných osob s koncepcí zákona, jeho strukturou, hlavními novinkami a změnami se zaměřením na:

• Základní pojmy a definice (VZ na služby a stavební práce, dodavatel – účastník apod.)

• Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, zadávací dokumentace VZ na stavební práce, BIM

• Kvalifikace

• Postup výběru nejvhodnější nabídky

• Vybrané druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním)

• Změny uzavřených smluv

• Námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Účastníkům semináře zašleme na vyžádání prezentaci přednášky.

EXKURZE : TECHMANIE v Plzni

Termín : 9. 11. 2016

Přihlášky : do 2. 11. 2016 na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Doprava autobusem zdarma, vstup platí účastníci.

Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé. Představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou rovněž námětem populárně-vzdělávacích show a programů v laboratořích a dílnách.

Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců.

Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost ŠKODA Investment a.s. a Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce být i nadále pevnou součástí neformálního vzdělávání v České republice.

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se k účasti na exkurzi do TECHMÁNIE dne 9.11.2016 v Plzni.

Odjezd autobusu v 8oo hod. z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích.

Jméno, příjmení :

e-mail:                                        telefon :

Přihlášku odešlete nejpozději do 2.11.2016 na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S VODOU

Česká vodohospodářská společnost ČSSI (ČSVH) uspořádala v Českých Budějovicích 14. a 15. září 2016 druhou konferenci „Povodně a hospodaření s vodou". Jejím hlavním účelem bylo pokračovat v pomoci řešení povodňové problematiky a hospodaření s vodou. Pomoc v uvedené problematice spočívá v osvětové činnosti – o povodních (předvídání, preventivní opatření k minimalizaci škod, jak se chovat při povodních, jak po nich aj.), dále pak o hospodaření s vodou (dešťová voda, retence vody, období sucha, zajišťování pitné i nepitné vody, manipulace s ní, její čištění, vodní díla, revitalizace vodních toků, antropogenní činnost způsobující klimatické změny, skleníkový efekt aj.). Jednou z dalších osvětových činností je konaná konference, na niž jsou zváni přední vodohospodářští odborníci, politické osobnosti a zástupci veřejnoprávních institucí. Jedná se o problematiku, která se dotýká nejen obyvatel naší ČR, ale celého světa, neboť „voda nezná hranic".

Záštitu nad konferencí převzali: Krajský úřad Jihočeského kraje, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Statutární město České Budějovice, Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT),

hlavní partneři: GEFOS a. s., GEFOS inženýring s. r. o.,

mediální partneři: Vodní hospodářství spol. s r. o., časopis Stavebnictví,

odborní partneři: SMP CZ, a.s., DAICH, spol. s r.o., HYDRO a KOV s.r.o., Swietelsky stavební, s.r.o., Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. České Budějovice, SKANSKA a.s., a Tran-Sig-Ma, spol. s r.o.

První den konference byl věnován přednáškám a druhý den byla exkurze do jaderné elektrárny Temelín.

Význam konference byl zdůrazněn účastí zástupců Ministerstva zemědělství (Ing. A. Kendík – náměstek ministra, zastoupený RNDr., P. Punčochářem CSc.), Ministerstva životního prostředí (Ing. J. Kříž – náměstek ministra), Krajským úřadem Jihočeského kraje (Ing. K. Černý – vedoucí odboru ŽP, zemědělství a lesnictví), primátorem SM České Budějovice (Ing. Jiří Svoboda), generálním ředitelem Povodí Vltavy s. p. (RNDr. P. Kubala), rektorem VŠTE v Č. Budějovicích (Vysoká škola technická a ekonomická, doc. Ing. M. Vochozka, Ph.D.), děkanem FROV Jihočeské univerzity (Fakulta rybářství a ochrany vod, prof. Ing. Otomar Linhart DrSc.), viceprezidentem ČSSI (Ing. A. Vokurka Ph.D.), předsedou ČKAIT, OK, České Budějovice (Ing. F. Hladík) a dalšími.

Ing. Miloslava Melounová (předsedkyně ČSVH) přivítala všechny přítomné, poděkovala sponzorům za podporu konference a Ing. Bohumil Kujal (čestný předseda ČSVH) seznámil s účelem konference.

Primátor SM České Budějovice Jiří Svoboda oficiálně zahájil konferenci, ocenil její konání v Č. Budějovicích a zhodnotil protipovodňovou ochranu města. Na primátora navázali stručnými informacemi o svých školách děkan FROV, Otomar Linhart a rektor VŠTE Marek Vochozka. Viceprezident ČSSI Adam Vokurka, (současný předseda České společnosti krajinných inženýrů ČSSI) uvedl souvislosti předmětu činnosti ČSKI s problematikou projednávanou na konferenci. Předseda ČKAIT, František Hladík zdůraznil význam celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků vodohospodářského zaměření. Dále následovaly prezentace dle programu pro den 14. 9. 2016. Ing. Jan Kříž informoval o financování projektů ke snížení rizika povodní, včetně možností dotací z EF. Zástupce firmy GEFOS a.s. informoval o činnosti firmy a prom. právnička Jaroslava Nietscheová uvedla mimo jiné požadavky na novelizaci vodního zákona a potřebu zapojení stavebních úřadů do povodňové problematiky včetně hospodaření s vodou. Po polední přestávce uvedl svoji prezentaci RNDr. Tomáš Vlasák Ph.D. o povodňové prognostice ČHMÚ. Další společná prezentace prof. Ing. Jana Šálka CSc. a Ing. B. Kujala se zabývala hospodařením s vodami v krajině. RNDr. Pavel Punčochář CSc. seznámil účastníky konference s koncepcí Ministerstva zemědělství o hospodaření s vodou. O vodních dílech, zejména přehradách a vodních tocích byl příspěvek Ing. Petra Kubaly. Hospodaření s dešťovými vodami v intravilánech uvedl ve své prezentaci Ing. Jiří Vítek. Voda jako strategická surovina byla tématem příspěvku doc. Ing. Jaroslava Pollerta Ph.D. Ing. Tomáš Pecival Ph.D. seznámil přítomné s realizací protipovodňových hrází a dosažených zkušeností. Právními otázkami hospodaření se srážkovými vodami se zabýval JUDr. Pavel Rubeš Ph.D. O lokálním systému včasné výstrahy před povodněmi byl příspěvek Ing. Miloslava Šíra CSc.

Z přednesených prezentací a příspěvků byl vydán „Sborník referátů", který obdrželi všichni přítomní. Většina referátů byla doprovázena věcnými připomínkami a dotazy. Některé připomínky zasluhují zaznamenání, jako např.:

- voda je základ života

- dešťovou vodu je nutné zadržovat maximálně v místě spadu

- hospodaření s dešťovými vodami by mělo být zakotveno v územních a výhledových plánech

- vzdělávat všechny vrstvy obyvatelstva o hospodaření s vodou a o protipovodňových opatřeních,

- eutrofizace má ze 70 % původ v odpadních vodách z povodí

- klimatické změny se dotýkají všech

- vodohospodářská infrastruktura nemá oficiální podporu

- sucha a povodně souvisí se změnami klimatu

Druhý den konference 15. 9. 2016 se konala exkurze do jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Elektrárna je vybudovaná cca 24 km severně od Č. Budějovic. Z plánovaných 4 energetických bloků jsou vybudovány 2 (2 x 1055 MW), k nim přísluší 4 chladící věže vysoké 154 m. Investiční náklad je 96 miliard Kč a životnost elektrárny se uvádí 30 roků. Vlastních zaměstnanců je 1.100, kromě externích pracovníků. Chladící voda je čerpaná z nádrže Vodního díla Hněvkovice na Vltavě v množství cca 0,9 až 1,3 m3/s a vraceno do Vltavy cca 0,25 až 0,32 m3/s v prostoru nádrže Kořensko. Výtlačná potrubí surové vody z VD Hněvkovice jsou vybudovaná pro potřebu plánovaných 4 reaktorů. Dešťová voda je odváděna do 2 kontrolních nádrží (2 x 6 tis. m3) a odtud vypouštěna do recipientu. Pitná voda pro JETE je odebíraná z vodovodního řadu provozovaného Čevakem s.r.o. Splašková voda je čištěna na ČOV jaderné elektrárny. Informace o JETE byly zpracovány ve spolupráci s Ing. Jiřím Zimou.

Exkurzí na JETE, následnou polední přestávkou v Hluboké nad Vltavou a odvozem účastníků do Č. Budějovic byla konference ukončena.

Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky