ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2012

ČKAIT - VALNÁ HROMADA se koná v Art IGY (KC Bazilika) 18. ledna 2012 od 15 - 18 hod.

ČSSI - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná 9. 2. 2012 v Hotelu Filip, v salonku restaurace U Dagmary, Lannova ul. č. 51, České Budějovice. Pozvánku s programem zašleme všem členům ČSSI v oblasti.

ČSVH - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná 16. února 2012 v zasedací místnosti ČEVAK ul. B. Němcové v Českých Budějovicích od 15.00 hod. Na VČS budou předávány výtisky Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2011.

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

24.únor 2012 PLES STAVBAŘŮ, garant SPS ČR

16.únor 2012 Novela vyhl. č. 23 O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Novela řady ČSN 73 08 a navazujících předpisů, teorie a praxe.
Přednáší plk.Ing. Brabec HZS Jihočeského kraje, Ing. Burant OBO Bettermann, s.r.o.
Garant: Pavel Otruba

2.březen 2012 ZÁJEZD NA VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2012 DO WELSU
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v pátek 2. března a v sobotu 3. března oblíbený autobusový zájezd na Veletrh úspor energií do hornorakouského Welsu (cca 40 km za Lincem). Jedná se o jeden z největších veletrhů v Evropě, na kterém se prezentují výrobci a dodavatelé z oblasti energeticky efektivního stavebnictví, vytápěcí a sanitární techniky. Důležitým tématem veletrhu jsou také obnovitelné zdroje energie. ECČB nabízí cenově zvýhodněné vstupenky na veletrh a organizované prohlídky veletrhu v češtině. Bližší informace na tel.: 387 312 580 (organizační garant: Isabela Houdková) nebo na www.eccb.cz.

15.březen 2012 ZÁSADY PRO PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Praktické zásady pro navrhování oprav panelových domů, jejich statické posuzování, příklady chybných návrhů ve vztahu na systémy panelových domů užívaných v jižních Čechách. Přednáší ing. Václav Honzík, ing. Luděk Němec, ing. Alena Hynková. Garant: ČKAIT

19.4.2012 PROFESIS 2012 – on line - základní informace k novému způsobu aplikace
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Od ledna 2012 je plánováno převedení Profesisu na internet (www.profesis.cz).
Se Z+i č.4/2011 obdržíte poslední DVD PROFESIS 2011, na kterém bude nalepen štítek s přihlašovacími údaji!
Na semináři představíme nový způsobu vyhledávání. Předností Profesisu na síti budou průběžně aktualizované právní předpisy a dokumenty, jejichž změny budete moci sledovat a dotazovat se přímo autorů.
Přednáší ing. Šárka Janoušková, ing.Radek Hnízdil. Garant: Informační středisko ČKAIT.


ZHODNOCENÍ AKCÍ

EUROKÓD 3 – OCELOVÉ KONSTRUKCE

Dne 20.října 2011 proběhla v aule SPŠ stavební České Budějovice přednáška Navrhování ocelových konstrukcí, dle EUROKÓDU 3.Přednášel Prof.Ing. Josef Macháček z ČVUT –stavební fakulty Praha,katedry ocelových a dřevěných konstrukcí.Přednášky se zúčastnilo 31 posluchačů.
Bylo vysvětleno použití a rozdělení norem ČSN – EN 1993,1až 6 a jejich účinnost pro druhy stavebních konstrukcí,včetně provádění a zatížení konstrukcí.Zásady s ohledem na tloušťky materiálů,životnost konstrukcí(budovy 80 roků,mosty 100 roků).Používání druhů oceli pro stavební konstrukce,současné tendence s využitím kvalitnějších druhů oceli.V další části vysvětlen způsob použití norem při výpočtu konstrukcí,posuzování a kombinace zatížení.Do výpočtů zahrnutí nedokonalosti – geometrické,materiálové a konstrukční.Jednotlivé kapitoly norem byly vysvětleny a zdůrazněny změny a nově zavedené principy a změny.V závěru přednášky zodpovězeny dotazy k projednávané tematice.Přednáška je zveřejněna na webových stránkách Oblastní pobočky www.cssi-cr.cz.
V další následovala přednáška Dr.Ing. Zdeňka Sokola z téže fakulty a katedry ČVUT.Předmětem této přednášky bylo navrhování spojů a hliníkové konstrukce.Vysvětleno navrhování spojů dle ČSN – EN 1993-1-8.U šroubových spojů – druhy spojů dle namáhání,rozdělení do pěti skupin,a vztahy posuzování (v závitě,dříku) posouzení únosnosti otlačením,třením a smykem.U svařovaných spojů vysvětleny druhy svarů a charakteristické znaky a působení napětí (kolmé,rovnoběžné a normálové),které jsou rozhodující pro výpočet.Analýza konstrukce – promítnutí tuhosti styčníku,styčník tuhý a polotuhý,plná a částečná únosnost.Na příkladu vysvětleno navrhování styčníku – posouzení plastické a pružné únosnosti.Možno nalézt na www.access.STEL.com.
Hliníkové konstrukce – norma ČSN-EN 1999 Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin,kapitoly normy 1 až 5. Vlastnosti hliníkových slitin - malá tažnost, malá mez kluzu, modul pružnosti 70 000 MPa a velká tepelná roztažnost. Hlavním komponentem slitin je hliník a ve slitinách použita celá řada dalších kovů. Mechanické vlastnosti slitin uváděny v normě.Důležité při návrhu konstrukce je posoudit tepelně ovlivněnou oblast při svařovaní, ve které jsou sníženy vlastnosti zejména mez kluzu.
V průběhu přednášky zodpovězeny veškeré dotazy.

Ing.Karel Kocina

EXKURZE NA STAVBU DÁLNICE D 3
Dne 27. října 2011 se uskutečnila exkurze na stavbu dálnice D 3 za účasti 17 členů ČKAIT.
V hlavním sídle Sdružení firem, které stavbu realizují v Soběslavi, podal základní informace o stavbě, jejím rozdělení, včetně finančního objemu, pan Pavel Žákovský z vedoucí firmy Sdružení – STRABAG.
Po vyslechnutí základních informací a prohlídce projektové dokumentace se účastníci přesunuli auty k Mostu přes Lužnici u Veselí n/L., kde jsou již na části dálnice provedeny konstrukce vozovky, včetně podkladních živičných vrstev.
Odtud přejeli všichni k Plané n/L. k Mostu přes rybník Koberný, kde podrobnější informace o stavbě mostu sdělil p. Lazo Chovanec z firmy METROSTAV, která v rámci Sdružení tento most staví.

Pár slov o stavbě: Rozdělení stavby a jednotlivé náklady (bez DPH)
Stavba 0306/II – Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu 470 mil. Kč
Stavba 0307A – Tábor – Soběslav 4 230 mil. Kč
Stavba 0307B – Most přes rybník Koberný 950 mil. Kč
Stavba 0307C – Most přes Černovický potok 630 mil. Kč
Stavba 0308A – Soběslav – Veselí nad Lužnicí 2 170 mil. Kč
Stavba 0308B – Most přes Lužnici 1 048 mil. Kč
Stavební náklady celkem 9 498 mil. Kč

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR financován z Operačního programu doprava a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Správce stavby je Sdružení Pragoprojekt a.s. a SGS-D3 Tábor – Veselí n/L.
Projektanti jsou Valbek spol. s r.o., Novák&Partner spol. s r.o. a PRAGOPROJEKT a.s.
Stavbu provádí sdružení firem STRABAG a.s., Metrostav a.s., Eurovia CS a.s. a Inženýrské stavby a.s.
Výstavba dálnice D 3 zajistí požadavky plynoucí z dopravních zátěží s výhledem do roku 2030. Pro celou trasu D 3 byla samostatně řešena prognóza dopravy. Výstavbou se podstatně odlehčí stávající silniční síti v úseku Tábor – Veselí n/L., kde intenzita dopravy v roce 2000 dosahovala až 27 000 voz./den. Výstavbou dálnice dojde k podstatné úspoře času (cca 30%) a pohonných hmot (cca 15%). Dále dojde k podstatnému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a městech.
Most přes Lužnici
Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n/L. překračuje nejen toto území a samotnou řeku, ale také stávající silnici I/3 Tábor – České Budějovice, trať ČD České Velenice – Praha. Přemostěna je též soustava linií vysokotlakých plynovodů a dálkových telekomunikačních kabelů.
Jsou navrženy dva samostatné mosty s délkou nosné konstrukce pravého mostu 1044,3 m, levého mostu 1060,6 m. Konstrukce obou mostů je shodná a jedná se o jednokomorový předpjatý nosník výšky 2,4 m. Nosná konstrukce mostu je uložena na ložiskách, tvoří ji jeden spojitý nosník. Pravý má 21 polí a levý 22 polí o proměnném rozpětí od 30 do 65 m.
Most přes rybník Koberný
Mostní objekt převádí trasu dálnice D 3 přes rybník a celé jeho údolí s biokoridorem. Vlastní nosná konstrukce je tvořena předpjatým komorovým průřezem, samostatným pro každý směr. Most je navržen jako spojitý nosník o šesti polích celkové délky 554,80 m. Teoretická rozpětí nosné konstrukce vztažená na osu dálnice jsou 58,4 + 4x 109,5 + 58,4 m. Výška průřezu v ose mostu je 2,90 m uprostřed a na koncích mostu, 5,80 m nad pilíři. Proveden je letmou betonáží.

Ing. Ivan Štětina

EUROKÓD – 7 GEOTECHNIKA A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Dne 10.listopadu 2011 proběhla v aule SPŠ – stavební v Českých Budějovicích přednáška Eurokód 7 Geotechnika a zakládání staveb,přednášel Doc.Ing.Jan Masopust ze Stavební fakulty Brno. Přednášky se zúčastnilo 32 posluchačů.
Eurokód 7 ruší normu ČSN 731001,731002, platnost Eurokódu je od 1.dubna 2010. Obsahuje 12 kapitol nejsou řešeny tunely .Dosud nebyla vydána Národní příloha,která může osahovat pouze otevřené oblasti.Rozdíl oproti ČSN a Eurokódu můžeme brát v některých částech jako návod.Obsahem jsou definice ,ustanovení,experimentální Metody a zkoušky,příklady aplikačních pravidel s možností použití alternativních řešení.Je-li návrh ovlivněn technologií,je odkaz na prováděcí normy a dle laboratorních a polních zkoušek.Geotechnické kategorie pod pojmem rizika 1GK- zanedbatelné,2GK –není výjimečné riziko a 3GK – výjimečná konstrukce a riziko.U pilotových základů návrhové metody-dle zkoušek dynamických a staticky zatěžovacích a výpočtu.U kotvení dvě kategorie – kotvy trvalé,kotvy dočasné trvání do 2 roků. Návrhové situace – základem trvanlivost zatížení, vlastnosti základové půdy, geotechnické parametry. Návrhové hodnoty zatížení – základní mezní stavy a mezní stavy porušení.
Přednáška byla doplněna celou řadou fotodokumentace z prováděných staveb, zkouškou pilotových základů, diagramů zatížení a působení napětí. V průběhu přednášky zodpovězeny dotazy k obsahu přednášky.
Při uplatnění Eurokódu platí tyto zásady-možno použít včetně předešlých norem, při I mezním stavu u plošných základů nelze odbočit od Eurokódu-Eurokód závazný, pokud se nejedná o plošné základy všechny koeficienty rovné 1.

Ing. Karel Kocina

NÁRODNĚ TECHNICKÉ MUZEUM

V Národně technickém muzeu byla pro účastníky sjezdu ČSSI prezentována stálá muzejní expozice pod názvem „Architektura, stavitelství, design“. Návštěvu této nové expozice z oblasti stavebnictví doporučujeme všem členům ČSSI. Expozice je pojednána netradičním způsobem a v rámci prostorových možností představuje stavitelské dědictví přehledně a uceleně. Muzeum zde předkládá studijní sbírku s nejvýznamnějšími architektonickými počiny realizovaných v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost. Návštěvník se zde seznámí s uplatněním inženýrských prvků ve stavitelství, s technologií stavby řetězových mostů, se železnými konstrukcemi střech a příhradových mostů, ve zkratce pozná nejvýznamnější stavby a charakteristické znaky jednotlivých slohů a stylů – historismu, secese, moderny, kubismu, konstruktivismu, funkcionalismu až k socialistickému realismu a hromadné panelové výstavbě let šedesátých. Vystaveny jsou jak původní, tak zcela nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků plus četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující velké osobnosti české architektury (J. Zítek, J. Kotěra, J. Gočár, Sial).
Expozice nabízí příjemné spočinutí v secesním a kubistickém prostředí, přibližujícím dobovou atmosféru. Lze vstoupit do pracoven architektů 19. a 20. století nebo si připomenout úspěch Československého pavilonu na Expu 58 v Bruselu. Z oblasti designu je představena reprezentativní sbírka historických lamp a svítidel.

Ing. Alena Korešová


logo_CSSISJEZD ČSSI 2011.

Dne 12.11.2011 se v Praze v prostorách Národního technického musea uskutečnil Sjezd ČSSI, na kterém zastupovali naší OP delegáti zvolení na VČS paní Ing. Korešová a pánové inženýři Kujal, Skalík a Jelínek. Pan kolega Chromý byl účastníkem z titulu své funkce vicepresidenta pro VŠ. Po přivítání hostů a procesních povinností sjezdového jednání, vystoupil předseda ČKAIT ing. Křeček, který se ve svém projevu zaměřil na spolupráci s ČSSI a zdůraznil význam této oboustranně výhodné aktivity. Vzpomenuta byla skutečnost, že u zrodu komory byl Svaz, který svým založením a posláním představuje protipól vzájemné působnosti těchto dvou organizací. V závěru poděkoval za obrovský přínos práce Ing. Zídka pro ČSSI. Za ČKA vystoupil arch Ing. Vrana s přednesem básně (Vančura) postihující atmosféru lidského snažení, krásy a zdolávání nesnází. Za obec architektů vystoupil arch Parma s poukazem na společné úsilí architektů a inženýrů zdůraznil význam nadčasovosti staveb nejen jako ukázku stavitelského umu, ale i z pohledu hodnocení veřejnosti tak, jak se názory a technický pokrok vyvíjí.
Ing. Zídek komentoval svojí obsáhlou výroční zprávu, kterou je možné si přečíst nejen na web. stránkách, ale je i dostupná v kanceláři ČSSI – ČB či email pí Kovalovská. Potěšující bylo vyzdvižení práce naší pobočky k otázce atraktivity Svazu v očích odborné i laické veřejnosti. Jeho projev končil mementem, proč je významné být členem Svazu stavebních inženýrů.
V rámci diskuse vystoupil předseda redakční rady časopisu Stavebnictví Ing. Loutocký. Zmínil význam ČSSI v době totality a svobodu projevu, která je dnes především pro mladé lidi samozřejmostí. Pro mnohé z nás je pocit sounáležitosti k lidem, které spojovala nejen profese, ale i touha společnost změnit již jen jakousi vzdálenou minulostí a nedaří se najít jiné formy stejného nadšení. Vyzdvihl význam Svazu při vzniku komory a nutnost mít tuto skutečnost stále na zřeteli. Dále zmínil tradiční hodnoty Svazu představované osobnostmi českého stavebnictví a potřebu vytváření podmínek pro naplňování a udržení těchto hodnot. Po té vystoupili Ing. Trnka OK ČKAIT Praha - studijní programy českých průmyslových škol, Bc na VŠ, problematika energ. náročnosti, mladí lidé a členství ve Svazu,Prof. Vaníček OS geotechnika, soutěže nesoucí jména velkých osobností - Prof. Záruba,problematika Eurocodu - inženýr pracuje s riziky, které musí nést, ale společnost chce bezrizikové výsledky, neochota akceptace veřejností v protikladu např. s lékaři, kteří pracují s riziky, ale veřejnost je akceptuje, nutnost zabývat se environmentálními principy při navrhování staveb, Doc. Bílek význam dřevostaveb z hlediska energetické náročnosti a podíl těchto staveb ve stavebnictví, ČSSI je u vládních představitelů vnímán jako nevýznamná organizace, na Ministerstvech nejsou kompetentní lidé. Z projevu arch. Fibingera presidenta SIA sdružující všechny významné organizace ve stavebnictví stále aktuální problematika neexistence Ministerstva stavebnictví. V závěru analyzoval podivný to svět, ve kterém žijeme reflektující naše vládní garnitury a jejich počínání, kdy SIA je jakousi oázou normálního světa.
Sjezd byl volební. Presidentem byl zvolen Ing. Pavel Štěpán,.vicepresidenti Ing. Hájek ml. předseda OP ČSSI HK, Ing. Zdařilová předsedkyně OP ČSSI Ostrava VŠB a Doc. Kuda Ostrava VŠB. Funkci past presidenta přijal Ing. Zídek. Uvedení budou tvořit E-ČSSI na další volební období. Smutné je, že tak významná osobnost jako je p. Prof. Křístek zvolen nebyl.
Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů uložil P- ČSSI : zabývat se náměty a připomínkami přednesenými v rámci diskuse, zejména více spolupracovat se SŠ a VŠ stavebního směru, prohloubit spolupráci s ČKAIT, více spolupracovat s veřejnoprávními institucemi. Problematika atraktivity ČSSI zejména pro mladou generaci se jako samostatný úkol pro E-ČSSI pro příští tříleté období do usnesení nedostala. Témata jak tuto situaci řešit byla výsledkem práce naší OP ČSSI.
Za zhlédnutí v areálu NTM stojí nově otevřené prostory expozice architektury a stavebnictví, které dříve obývala STB.

Ing. Jan Jelínek, předseda OP ČSSI ČB


 

csvh

 VODOHOSPODÁŘSKÝ BULLETIN ČSVH 2011

Obsah:

 1. O činnosti ČSVH od r. 2008 do listopadu 2011 Ing. Bohumil Kujal
 2. Co je nakládání s vodami podle vodního zákona ? Promovaný právník Jaroslava Nietscheová
 3. Provozní zkušenosti z čištění vrtů tlakovou vodou Ing. Jan Jindra, CSc., RNDr. Jan Paštyka
 4. Možnosti a rizika vsakování čištěných odpadních vod malých producentů do půdy prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
 5. Na Jihočeské Univerzitě vyrůstá výzkumné a školicí centrum v oblasti rybářství a ochrany vod Ing. Martin Kocour, Ph.D.
 6. Nové studijní zaměření ve vodňanské rybářské škole Ing. Karel Dubský
 7. Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice Ing. Tebichová Kateřina
 8. Kartáčové rybí přechody Mgr. Jiří Vait , RNDr.Milan Hladík Ph.D.
 9. Protipovodňová ochrana měst a obcí Ing. Daniel Vaclík
 10. Seznam členů
 11. Životní jubilea

ZHODNOCENÍ EXKURZE NA PSTRUHAŘSTVÍ MLÝNY(konané 25. října 2011).

Garantem exkurze na moderní rybí farmě Mlýny byl doc. Ing. Jan Kouřil Ph.D. Lokalita rybí farmy majitele Josefa Blahovce se nalézá za Prachaticemi poblíž Čkyně. Zvláštností této rybí farmy je její ekonomicky výhodná konstrukce z hlediska biologické filtrace a nízké potřeby přídavné vody neboť se jedná o odchovnu s recirkulací vody ( přestože je odchovna pstruhů v blízkosti říčky, je jako zdroj vody použita voda podzemní). S tím souvisí i ekonomicky příznivé parametry na provozování odchovny. Pstruží farma je vybudovaná na základě dánské technologie. Na recirkulované vodě je kromě okysličování vody i biologická filtrace vody k odstraňování amoniakálního dusíku pomocí aerobní a anaerobní filtrace vody. Zvláštností této technologie je vznášené filtrační lože aerobního procesu a submersní elementy anaerobního procesu, které jsou prostorově uspořádány tak, že výsledný výškový rozdíl mezi provozní hladinou v odchovných nádržích a hladinou po biologické filtraci je pouze 20 až 30 cm. Z toho plynou nízké nároky na překonávání výšek hladin v celém procesu odchovu a čištění vody. Vlastní čerpání recirkulované vody je zajišťováno výkonným aeračním čerpadlem. Sedimentovaný kal je periodicky odtahován do kalové nádrže.Projektovaná kapacita odchovny je 100 tun ryb za rok –(taková je dosahovaná v Dánsku při teplotně příznivějším prostředí). Skutečná současná kapacita v místních poměrech je 60 tun za rok. Je plánovaná výstavba zastřešení odchovny, což by zvýšilo kapacitu zařízení a přiblížilo dánským poměrům tj. 100 tun za rok. Při recirkulaci vody je nutno doplňovat ztrátovou vodu ( odpar, odkalování, manipulace s rybou apod.). Množství ztrátové vody je v tomto odchovném zařízení cca 3 l/s což při 300 l/s celkového recirkulovaného množství představuje potřebu pouhého 1 % přídavné vody.Toto lze označit za mimořádně nízkou potřebu přídavné vody. Přídavná voda je kryta z podzemního zdroje . Kvalitou odpovídá přídavná voda potřebám a požadavkům pro chov ryb.Jsou tu odchovávány tyto druhy ryb: pstruh duhový, siven americký, candát obecný, okoun říční, jeseter malý a hybrid jesetera. Odchovné zařízení má i malou líheň , pouze pro vlastní potřebu a několik kruhových nádrží pro počáteční odchov plůdku.Celkovou koncepcí se jedná o moderní zařízení s vysokou ekonomickou efektivitou. Škoda, že se nemohli zúčastnit exkurze žáci středních rybářských škol.

Zapsal: Ing. Bohumil Kujal, kontroloval: doc. Ing. Jan Kouřil Ph.D.

Odborné akce Č S V H pro rok 2012 - návrh

Poř. číslo Název akce Datum konání Garant akce
1 Den otevřených dveří Střední rybářské školy Vodňany (laboratoře, učebny, akvária) leden 2012 Ing. Karel Dubský
2 Exkurze na recirkulační systém FROV v Č. Budějovicích, Čtyři Dvory únor 2012 Doc. Ing. Kouřil, PhD.
3 Den otevřených dveří FROV v Č. Budějovicích, Čtyři Dvory únor 2012 Ing. Kocour, PhD.
4 Školení povodňových orgánů obcí březen 2012 Ing. Jiří Baloun
5 Přednášky pro končící studenty ČVUT, fakulta stavebnictví Praha - vodohospodářský směr březen 2012 Ing. Jiří Kubeš
7 Spolupráce při zadání studie ochrany nádrže Orlík před eutrofizací 1. polovina roku 2012 Ing. Jan Jindra, CSc., Ing. Miloslav Šír, CSc.
8 Seminář o hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území a čistota vody v malých vodních nádrží říjen 2012 Ing. Jan Jindra, CSc., Ing. Miloslav Šír, CSc.
9 Exkurze na nově vybudovanou plavební komoru Hluboká nad Vltavou listopad 2012 Ing. Jiří Baloun
10 Vodohospodářský bulletin ČSVH 2012 (6 až 9 článků) prosinec 2012 Ing. Bohumil Kujal
11 Spolupráce s Výzkumným centrem VŠERS na grantu: "Podpora vzdělávání pracovníků vodního hospodářství Jihočeského kraje" průběžně Ing. Miloslav Šír, CSc.
12 Spolupráce na Metodický pokyn "Vodovodní přípojky" průběžně Ing. Jiří Kubeš, Ing. Iva Čiháková,CSc.
13 Odborné VH konzultace diplomových a doktorandských prací ČVÚT-FSv, Č. Budějovice průběžně Ing. Jindra, CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky