ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2013

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

PRESTA jižní Čechy

Presta 2010 - 2012již po sedmé máme možnost před odbornou i širokou laickou veřejností prezentovat naší práci - jak projektantů, tak stavbyvedoucích.
Termíny 7.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2010-2012 PRESTA jižní Čechy.
Uzávěrka přihlášek 31. leden 2013
Odevzdání výstavních panelů 12. únor 2013
Vyhlášení výsledků 10. duben 2013
Prosíme – přispějte k úspěchu akce a prezentujte vaší práci přihlášením se do soutěžní přehlídky. Zjednodušené přihlášky a soutěžní podmínky najdete na www.ckait.cz/ termínovník nebo informace oblasti České Budějovice.


24.leden 2013 SANACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice.
Sanace a zateplování již zateplených budov, technicky a legislativně spolehlivá řešení. Sanace balkonových konstrukcí. Nové trendy u designových a průmyslových podlah. Lepení přírodního kamene na svislé konstrukce staveb. Sanace betonových konstrukcí, sanace vlhkého zdiva. Dřevostavby – konstrukční desky do dřevostaveb.
Garant akce Saint-Gobain Construction Product CZ, Divize Weber, Rigips a Isover.
Vložné 0 Kč. Informace Ing. Blanka Richtrová tel. 603 615 419.


21. únor 2013 OPTIMALIZACE NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice.
Optimalizace navrhování konstrukcí suché stavby; Nedostatky při projektování konstrukcí suché výstavby; Suchá výstavby versus tradiční „mokrá“ výstavba; Poruchové stavby konstrukcí suché stavby a jejich příčiny; Požárně bezpečnostní navrhování staveb. konstrukcí-systém suché výstavby; použití suché výstavby ve dřevostavbách; Provětrávané fasády ve spojitosti se suchou výstavbou; Akustika a systémy suché výstavby.
Garant akce Cech suché výstavby ČR, informace Ing. Lenka Karabinová, tel.603 143 910, www.cechsv.cz


1. březen 2013 EXKURZE NA VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2013 DO WELSU

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v pátek 1. března a v sobotu 2. března oblíbený autobusový zájezd na Veletrh úspor energií do hornorakouského Welsu. Jedná se o jeden z největších veletrhů v Evropě, na kterém se prezentují výrobci a dodavatelé z oblasti energeticky efektivního stavebnictví, vytápěcí a sanitární techniky. Důležitým tématem veletrhu jsou také obnovitelné zdroje energie. ECČB nabízí cenově zvýhodněné vstupenky na veletrh a organizované prohlídky veletrhu v češtině. Bližší informace na tel.: 387 312 580 nebo na www.eccb.cz.


21. březen 2013 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2013

Od 13-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice.
Směrnice EP a Rady 2013/31/EU o energetické náročnosti budov byla převzata do českého právního řádu novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č.318/2012 Sb. Účinnost novely je stanovena na 1.1.2013. Nová vyhláška nahradí vyhlášku č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Seminář bude obsahovat 3 základní okruhy:

  1. Umisťování staveb, architektonické řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie
  2. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie
  3. Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie

Přednáší Ing.arch.Josef Smola, Ing.Jaroslav Šafránek a Prof.Ing.Karel Kabele.
Bližší informace v oblastní kanceláři. Přihlášky prostřednictvím termínové listiny na webové stránce ČKAIT. Garant akce IC ČKAIT Praha


18. duben 2013 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č.350/2012 Sb. a navazující vyhláškyOd 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.

Přednáší JUDr. Václava Koukalová. Přihlášky prostřednictvím termínové listiny na webové stránce ČKAIT. Garant Ing. František Hladík, předseda legislativní komise ČKAIT.


25. duben 2013 VELETRH IBF BRNO + VILA TUGENDHAT Přihlášky v oblastní kanceláři do 10.dubna 2013.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

Již 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ proběhlo dne 6. prosince 2012 v Táboře za účasti členů ČSSI, ČKAIT a rodinných příslušníků. Program byl velmi pestrý jak po stránce odborné, tak společenské. Účastníci ocenili odborné výklady k rekonstruovaným stavbám v centru města i rekonstruovaný KD Střelnice. Starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer nás seznámil s plány rozvoje města a vedoucí odboru živ.prostředí v Táboře Ing. Jan Fišer nás seznámil se stavem rekonstrukce rybníku Jordán, založeného v r.1492. V bývalém kostele sv.Jakuba a Filipa, sloužícího nyní jako koncertní sál, jsme vyslechli velice pěkný vánoční koncert pěveckého sboru „Nokturno“. V této souvislosti děkujeme starostovi města za poskytnutí tohoto sálu a převzetí záštity nad naším adventním setkáním. Organizace adventu se paní Ing. Mileně Honzákové, Ing. Vilému Honzákovi a Ing. Jiřímu Kubešovi velmi povedla, za což jim patřil dík všech 40 účastníků.

EXKURZE NA STAVBU RAKOUSKÉ DÁLNICE S10 FREISTADT

Exkurze proběhla 8.listopadu 2012 za účasti 18 AO. Na úvod mohu říci, že kdo nebyl, mohl litovat. Výklad pracovníků firmy ASFINAG – investora rakouských dálnic a stavbyvedoucího firmy POOR, zhotovitele stavby, byl velmi obsáhlý a detailní. Stavba je dlouhá 22 km, je stavěna jako rychlostní komunikace, odtud název S10, a zahrnuje úsek mezi Unterweitersdorfem a Freistadtem. Stavba je rozdělena na 4 úseky a více etap a my jako účastníci jsme měli možnost si prohlédnout a projít části stavby na obchvatu města Freistadt. S10 je na tomto obchvatu vedena z části v tunelech, z části jako galerie, část je řešena jako podzemní, prováděná ve výkopu a následně zasypána, součástí jsou i mostní křížení. Viděli jsme technologii provádění všech částí, na stavbě se pracuje nepřetržitě ve dne v noci a betonování má probíhat i přes zimu. Jednotlivé části stavby a úseky S10 budou uváděny do provozu postupně od r.2013 a celý úsek v délce 22 km má být předán k užívání v r.2015.

VÝZVA - AKTUÁLNÍ E-MAIL

logo_ckait

Vyzýváme členy ČKAIT, aby nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu ! event. zaslali informaci, že si nepřejete informace zasílat způsobem on line. Tyto skutečnosti zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštou do oblastní kanceláře.


 

Konference BIM 2 DAY

Dne 29.11.2012 proběhla v NTK v Praze v pořadí 2.konfetence na téma informační modely budov (volný překlad angl. zkratky Building Information Modeling). Nejlépe asi smysl BIM vystihnul předseda odborné rady sdružení BIM Ing P. Vaněk, který vnímá stavebnictví ČR v technologické aplikaci informačních technologii jako zaostalé oproti jiným odvětvím NH. Jako příklad byl uváděn automobilový průmysl, kde představa návrhu, výroby a servisu auta stále finálně pracuje s výkresy v papírovém provedení, byť projektová příprava stavby dnes již vesměs probíhá digitální formou nebo využití modelů pro řízení dodávek, logistiky a toku materiálů. Že fungující systém v konečném důsledku přináší značné úspory finančních prostředků a času je evidentní.
Nebylo cílem konference nějak analyzovat proč stavebnictví je takové jaké je, ale zabývat se tím, jak naše stavebnictví připravit na dobu, kdy zmíněná forma dokumentace již nebude v papírové podobě nutná a co to vlastně představuje konkrétně v praxi. Informace byly čerpány z USA, GB, Finska a dalších zemích, kde tyto BIM (především u veřejných budov) již standardně fungují.
Většina z nás spojuje vizualizaci s BIM jako prezentaci 3D modelu a přitom tato vizualizace je jen formou vyjádření, jen určité omezené formy komunikace. Těžiště myšlenky je v komunikaci při přípravě stavby mezi projektanty, při realizaci mezi dodavateli komponentů stavby, řídící činnost na stavbě. (Uváděn příklad USA, kdy mistr není vybaven PD v mašlích ale notebookem v patřičném odolném provedení, ve kterém má nejen všechny potřebné informace zahrnované do PD, ale celou řadu dalších podpůrných informací od dodavatelů, aktuální informace z úrovně managementu stavby pokyny řízení časové plány apod. Speciální software pak dokáže vyselektovat informace z dat potřebných pro přípravu a realizaci pro účely správy a údržby. Příkladem mohou být informace dnes zahrnované např. do městského inženýrství, pokud jde o inženýrské sítě nebo naopak složité řešení TZB. Jsou tak zde zachyceny informace skutečného provedení stavby zobrazující doplnění změn s vizualizací, ale fotodokumentace či videa, která zachycují montáž významných uzlů a pod a to vše v interaktivním vztahu s patřičnou databází pro vyhledávání informací. Jednotlivý přednášející z úrovně projektové přípravy spolupráce statika s architektem, specialistou stavařem na pozadí rozdílného software vybavení specifika jednotlivých výpočetních programů a selekce informací po realizaci pro účely investora. Znalost problematiky a stylu práce je nyní nanejvýš aktuální pro projektové kanceláře realizující své zakázky v zahraničí zejména v těch zemích kde se pracuje s BIM.
Ing. Jan Jelínek, předseda OP ČSSI ČB


CSVH_logo Na r. 2013 PŘIPRAVUJEME

  • Provozování vodovodů a kanalizací
  • Exkurze na ČOV a ÚV Č.Budějovice
  • Školení povodňových orgánů obcí
  • Exkurze na stavby protipovodňové ochrany v Č.Krumlově
  • Hospodaření s dešťovými vodami


KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHOodborný seminář se konal 13.12.2012 v zasedacím sále zastupitelstva Jihočeského kraje.

Akci zajišťoval SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje) ve spolupráci s Českou vodohospodářskou společností ČSSI a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Vodné a stočné je základem pro financování provozu vodovodů a kanalizací. Provozuje-li vodovod a kanalizaci obec, pak může z poplatků za vodné a stočné použit část na novou výstavbu a zhodnocení. O právních požadavcích na smlouvy mezi vlastníkem vodovodu, kanalizace a provozovatelem, čerpání dotací apod. bylo předmětem přednášky JUDr. Pavla Rubeše Ph.D. Jaká jsou pravidla pro stanovování cen vodného a stočného jednosložkovou či dvousložkovou formou přednesl Ing. Pavel Peroutka. Přednáška Ing. Jana Jindry CSc. se zabývala financováním obnovy a investicemi do vodovodní nebo kanalizační infrastruktury prostřednictvím pronájmu.
Kalkulace vodného a stočného je velice aktuální téma také proto, že dodavatel pitné vody je ve výhodnějším postavení vůči kupujícímu – v pozici odvětví s přirozeným monopolem. Proto vodné a stočné podléhá cenové regulaci. Aktuálnost tématu semináře dokladovala hojná diskuse.
Přítomné na odborném semináři přivítal Ing. Pavel Vondrys – předseda SMOJK a Ing. Bohumil Kujal – předseda ČSVH. Organizačně zajišťoval tento seminář Ing. Beneš – tajemník SMOJK.
Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky