Zpravodaj číslo 2 - březen 2010

ODBORNÉ AKCE

18.3.2010 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB z hlediska autorizovaných osob.
Seminář se uskuteční od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Přednášejícím bude ing. mjr. Milan Brabec z odboru prevence Hasičského záchranného sboru České Budějovice. Přednáška bude zaměřena na problémy z hlediska požární ochrany jak při přípravě projektů, tak při provádění staveb. Je určena širokému okruhu stavařů, jak projektantů, tak zástupcům dodavatelských firem. Seznámí účastníky se zá-kladními požadavky na ochranu staveb z hlediska PO. Případné dotazy můžete zasílat předem e-mailem na adresu pobočky ČKAIT a to do 10. 3. 2010. Budou předány předná-šejícímu, který na ně při svém vystoupení bude reagovat.
Účastnický poplatek 500 Kč, pro členy ČKAIT a ČSSI zdarma. Garant: P.Otruba

PŘIPRAVUJEME

27.5.2010 Exkurze na dopravní stavby JČ - stavba II/145 Husinec-Beleč
Zájemci se mohou přihlásit v naši kanceláři. Garant:ing.Štětina

25.-28.9.2010 Exkurze Rakousko-Slovinsko
Plnou informaci poskytneme v květnu. Garant: ing.Schandl

Září/říjen JETE + vodní dílo Hněvkovice
Plavební cesta Č.Budějovice-Hluboká nad Vlt., plavební komora České Vrb-né. Garant: ing.Baloun

INFORMACE

NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA
Seminář se konal dne 19.11.2009 v SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice na téma NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA a DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM. V úvodu uvedl ing.Hodina současnou situaci v přípravě novely stavebního zákona.
Ing.Jiří Šála informoval o technických podmínkách programu :ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (použití v rámci programu)ČSN EN ISO 13790:2008 (použití v rámci programu)
TNI 730329:2009 a TNI 73 0330:2009-04-28 softwarová podpora tepelně technických výpočtů. Akce se zúčastnilo 48 autorizovaných osob. Garantem akce byl ing.Vladimír Dufek

Nová vyhláška Od 26.1.2010 nabyla účinnost vyhláška č. 22/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

OSTATNÍ AKCE

5.3.2010 PLES STAVBARŮ, kulturní dům Metropol České Budějovice

5.a 6.3.2010 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ WELS
Jednodenní zájezd na tradiční veletrh úspor energií. Veletrh nabídne: největší přehled o trhu se solární energií, novinky z oblasti moderní vytápěcí techniky, firmy z oboru biomasy, všechno o renovaci a rekonstrukci domů, výstavu "Energeticky nejúspornější domácí spo-třebiče", trendy v technice chlazení,klimatizace a vzduchotechniky, NOVĚ výstavu staveb-ního softwaru pro projektanty,architekty a stavební mistry. Na veletrhu budou prospekty i prohlídky v českém jazyce. Odjezd z ČB v 7 hod., informace a přihlášky na ECČB Č. Bu-dějovice, tel. 387 312 580. Více informací na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

15.4.2010 IBF Veletrh IBF BRNO
Jednodenní zájezd na veletrh, garant SPS ČR, Přihlášky u Jaroslava Koláře, tel.736150350

13.5.2010 NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE, DOTACE
V rámci výstavy HOBBY pořádá ECČB ve spolupráci s ČKAIT seminář pro členy ČKAIT i další odborné zájemce na téma nízkoenergetické stavění, rekonstrukce budov, možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a dotace. Informace v kanceláři ČKAIT a na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Více informací na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ZHODNOCENÍ AKCÍ

OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Seminář k danému tématu se konal dne 28.1.2010 v aule SPŠ stavební, Reslova 2, Č. Budějovice. V jeho rámci vyložila Ing. Jitka Víchová z České společnosti pro stavební právo vyhlášku MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.) a vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i navazující technické předpisy. Akce se zúčastnilo 54 osob, z toho 50 autorizovaných. Garantem akce byl Ing. Jaroslav Hodina. Zájemci o prezentaci se mohou přihlásit v kanceláři OK, na jejich žádost jim bude elektronicky zaslána.

Prezentace IPOD "Integrovaný plán organizace dopravy města České Budějovice" Dne 15.2.2010 se konala výše zmíněná prezentace firmy Mott MacDonald Praha. Projekt je zpracován na žádost města Č.Budějovic s cílem zlepšit řízení dopravy města s ohledem na opatření ke zvýšení propustnosti hlavních tahů, nejdůležitějších křižovatek, úpravy dopravního značení ve vztahu na všechny druhy dopravy (chodci, cyklisti, MHD, motorová doprava). Bližší informace na webových stránkách Českých Budějovic pod heslem IPOD, kde se mohou uplatnit též připomínky.

logo_CSSIVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

se koná dne 4.března 2010 od 17 hod.
v salonku Bohemia Hotelu GOMEL
Pražská 14, České Budějovice

Vážené kolegyně a kolegové,
Dovolte, abych Vás jménem předsedy OP ČSSI pozval na Výroční členskou schůzi. Kromě standardního programu VČS a vidoukázky naší činnosti budeme mít možnost vyslechnout presidenta ČSSI ing.Svatopluka Zídka a zajímavou prezentaci soukromé cesty ing.Štěpána do Japonska.
Na setkání s Vámi se těší

ing.Jan Jelínek, předseda oblastní pobočky ČSSI

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSSI 2010
Ve výši 700 Kč můžete uhradit na výroční členské schůzi nebo v kanceláři pobočky nebo na účet 3802603544/0600, var.s.= rodné číslo

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

17. valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice se uskutečnila 20.ledna 2010 tentokráte v kongresovém centru BAZILIKA v obchodním centru IGY na Pražské třídě v Č.Budějovicích. Změna prostředí byla jistě i jedním z důvodů zvýšeného zájmu autorizovaných osob i čestných hostů o účast na jednání VH. Autorizovaných osob se zúčastnilo 170 a ti se zájmem vyslechli nejen zprávu o činnosti za rok 2009, ale i návrh činnosti pro rok 2010, jak jí představil vloni zvolený výbor oblasti. Stejně tak si účastníci pozorně vyslechli zásadní informace o současných a plánovaných aktivitách Komory od jejího předsedy Ing. Pavla Křečka.
Všechna vystoupení na Valné hromadě potvrdila, že Komora má již stabilizovánu spolupráci s partnerskými organizacemi, orgány státní správy i samosprávy i veřejnosti, a že má důležitou váhu při rozhodování o odborných otázkách. Valná hromada zvolila 12 delegátů na Shromáždění delegátů v Praze a uložila jim hájit zájmy a závěry přednesené na Valné hromadě. V závěru jednání bylo přijato Usnesení:

  • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2010 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
  • Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2010.
  • Rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č.Budějovice v oblastech společného působení a s odbornými školami v regionu.

logo_spsZ ČINNOSTI JIHOČESKÉHO REGIONU

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zahajuje i v Jihočeském regionu vzdělávací program ADAKON, o kterém jste byli informováni ve Zpravodaji č. 1 letošního roku. Jedná se o modul "Legislativa ve stavebnictví". Školení bude uskutečněno dne 16. 3. 2010 v prostorách hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou od 9 hod. Lektor školení je JUDr. Pavel Novák, vedoucí sekce legislativně právní SPS v ČR.
Dále SPS ve spolupráci se sdružením Stavíme ekologicky a MŽP ČR vyhlašuje soutěž o stavbu s ekologickým přínosem - 8.ročník. Soutěž je vyhlášena pro stavby realizované v období 2007 až 28. 2. 2010. Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti stavební projekty realizované s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné. Je určena pro stavebníky, projektanty i realizátory staveb.
Podrobné informace o obou projektech byly zaslány všem členům SPS v průběhu měsíce února.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS, Jihočeský region

csvh

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH se bude konat 18.března 2010 v 15.00 hod.v zasedací místnosti VAK JČ, B.Němcové 12/2, Č.Budějovice

TÁBORSKÝ JORDÁN - SANACE, ODBAHNĚNÍ
Jordán je naše nejstarší vodárenská nádrž neoddělitelně spojena s městem Tábor. Byl založen v r.1492 a město začal zásobovat vodou o několik roků později. Do té doby byla potřeba vody ve městě zajišťovaná pouze ze studní. Do té doby Tábor trpěl nedostatkem vody. Po vybudování Jordánu byla voda čerpaná do vodárenské věže a odtud odtékala do městských kašen. Hráz Jordánu je vytvořena jako sypaná zemní hráz s výškou 18 m. Největší hloubka vody v nádrži je 12m. Délka hráze je 280 m, vodní plocha Jordánu je 50 ha, celkový objem vody je 3 mil.m3 a velikost povodí je 80 km2. Jordán je vybudován na Košínském potoce s průměrným ročním průtokem 401 l/s. Výškou hráze se zařadil mezi nejpřednější vodní nádrže v Čechách i ve střední Evropě a je tudíž unikátní vodárenskou stavbou. Bývá také uváděn jako naše nejstarší přehrada, i když nejčastěji je nazýván rybníkem. Jordán byl vždy využíván i k chovu ryb. Je uváděno, že vzhledem k jeho hloubce bylo před 180 lety upuštěno od tradičního slovování klasickým způsobem s vypuštěním rybníku a nahrazeno lovením pouze do sítí. Od té doby nebyl Jordán vypuštěn a z tohoto důvodu patrně došlo k "zániku" vypouštěcího zařízení a tento stav trvá dodnes. Funkce Jordánu se v průběhu jeho existence měnila. v době první republiky byly na jeho břehu zřízeny dvě plovárny, v roce 1936 vznikla úpravna pitné vody, z níž byl zásobován Tábor a okolí. V současné době je úpravna vody zakonzervovaná a bude sloužit jako rezerva pro případ poruchy v dodávce vody z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Skutečný stav Jordánu je tedy takový, že jej nelze vypustit a dno je silně zabahněno. Plovárny jsou omezeně provozované a na rybníku je možnost sportovního rybaření. Kromě toho je z nádrže odebíraná voda pro štičí líheň.
Na konci druhé světové války tu prý došlo k odhazování vojenské munice o nezjistitelném množství, takže při sanaci dna nádrže tu bude nutný pyrotechnický dozor.
Sanace Jordánu si vyžádá značné investiční náklady. Je předpokládaná potřebná částka 405,7 mil.Kč, z čehož 383,2 mil. Kč budou čerpány z Evropského regionálního rozvojového fondu a 22,5 mil.Kč přispěje Státní fond životního prostředí. Nejdůležitější práce představuje odtěžení přebytečného bahna, přesun na místo trvalé deponie, vybudování nové základové výpustě, likvidace staré nefunkční výpustě a další sanační práce v zátopě rybníku. Práce jsou rozvrženy do několika etap. Nejdříve bude rozdělen Jordán příčnou hrází Současně bude vystavěna nová spodní výpusť a zrušena stará, nefunkční. V další etapě dojde k odbahnění dolní části Jordánu, v následující etapě bude napuštěna dolní část Jordánu a odbahňovaná jeho horní část. Také dojde k sanačním úpravám ve zdrži. Zahájení prací bude pravděpodobně v červenci 2010 a ukončení je stanoveno pevným termínem do 30.června 2014.
Po sanaci a odbahnění, bude Jordán sloužit vodárenským účelům se sportovním rybařením. Trvalými problémy pro vodárenské využití zůstávají urbanistická zástavba kolem nádrže, významná komunikace po koruně hráze a silniční most přes rameno Jordánu.

ČSVH POŘÁDÁ ODBORNOU AKCI:
25.3.2010 Setkání účastníků výstavby ÚV Plav a VD Římov

V programu je mimo jiné návštěva Úpravny vody Plav a prohlídka Vodního díla Římov.
Účastníci budou informováni o činnosti ÚV Plav a Vodárenské soustavě Jižní Čechy.
Ing.Bohumil Kujal, Česká společnost vodohospodářská ČSSI

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky