ZPRAVODAJ číslo 3 - květen 2011

VÝZVA

 1. k zaslání Vaší e-mailové adresy (na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
 2. k úhradě členského příspěvku členů ČSSI v kanceláři nebo na účet 3802603544/0600 ve výši 700 KČ (var.s.=RČ)
 3. projektantům o sdělení, jaký z programů pro grafické projektování využívají nejvíce:
  • ArchiCAD 13.0 nebo 14.0
  • AutoCAD Architecture 2011
  • AutoCAD Revit 2011
  • Allplan 2009.
Podklad bude sloužit pro potřeby výuky na SPŠ stavební v Č.Budějovicích.
Odpověď zašlete přímo učiteli školy ing.Lanzovi na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

logo_CSSI

INFORMACE Z VÝBORU ČSSI

 1. Výroční členská schůze dne 9.2.2011 zvolila členy výboru oblastní pobočky a následně výbor na své schůzi dne 9.2.2011 zvolil: předsedu ing.Jana Jelínka, místopředsedu ing.Františka Hladíka, hospodáře ing.Jana Maška a jednatelku ing.Alenu Korešovou.
 2. Katalog výsledků 6.ročníku PRESTA je umístěn na webové stránce ČSSI včetně plánu putovních výstav.

ODBORNÉ AKCE

12.květen 2011 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Výstavistě ČB, pavilon „Z“ od 13-17 hod.
Seminář na téma Novostavba rodinného domu – ohlášení stavby nebo stavební povolení, zkušenosti s jednáním s úřady bude mít jak teoretickou část, ve které se bude zaobírat stavebním zákonem a stavebním řízením, tak praktickou část, kde zazní názory ze stavebního úřadu i ze strany projektantů a stavebníků. Organizuje ECČB Č.Budějovice + OK ČKAIT.
Členům ČKAIT a ČSSI proplatíme na semináři vstupenku.

23.-25.září 2011 STAVBY A PŘEMĚNA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
Podkrušnohorská oblast zaznamenala v minulém období mnoho převratných změn. Cílem naší exkurze bude návštěva přemístěného a též nového dřevěného kostela v Mostě, pohled na důsledky rozsáhlé důlní těžby, obnova historických měst, výstavba a zajímavosti v oblasti Karlovy Vary-Loket. Odjezd v pátek ráno, ubytování ve 2lůžkových pokojích s polopenzí v hotelu s vyhřívaným bazénem u K.Varů. Cena zájezdu 2.400 Kč /os. Dotace členů ČKAIT 700 Kč, ČSSI 350 Kč (dotace se nesčítají).
Přihlášky se zálohou 1000 Kč do 30.6.2011 v kanceláři ČKAIT, případně na účet po dohodě.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Dne 18.března 2011 proběhla v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích přednáška Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – prof.ing.Jiří Studnička, DRSc., ze stavební fakulty ČVUT Praha. Přednáška byla zaměřena na Eurokody ČSN EN 1994 1 - 1 Navrhování pozemních staveb; 1 – 2 Požární návrh; 1 – 3 Mosty. Platnost norem od 1. dubna 2010.
Navrhování pozemních staveb – norma řeší obvyklé konstrukce pozemních staveb, obsahuje pravidla a zásady, zásady nutno dodržovat, pravidla označeny písmenem P. Norma má národní přílohy, kterých je 19. Bezpečnost je národní norma a můžeme si ji určovat, pro ocel zachovány hodnoty dle ČSN, beton dle ČSN EN 206-1. Definice – spojení smykové, částečné, podajné dále pak předpínané a nepředpínané konstrukce. Chování spojení beton – ocel, tuhost,bez trhlin, vyloučení – nevyloučení betonu namáhaného tahem. Značení zatížení Ed,únosnost Rd.Součinitele stálého zatížení 1,35,nahodilé 1,15,pro materiály ocel 1,0 výztuž 1,15,beton 1,5. Navrhování dle mezních stavů ČSN EN 1990, zatížení ČSN EN 1991.
Pojem vnitřních sil a jejich výpočet. Samostatné kapitoly normy – nosníky, sloupy. Používané spřažovací prostředky- navařovací trny, perforované lišty a nastřelovací prvky HILTY. Během přednášky uvedeny příklady průběhu napětí u spřažených konstrukčních prvků, fotografie detailů spřažení u různých způsobů spřažených prvků, včetně trapézových plechů.
Požární návrh – požární odolnost staveb řeší pasivní požární bezpečnost. Vysvětleny pojmy normový, parametrický požár, doba požární odolnosti označovaná písmenem R, součinitel průřezu A/V plocha/průřez, kritická teplota a účinný průřez a jeho využití. Způsob výpočtu požární odolnosti-dle tabulek pro jednoduché výpočty, přesné výpočty s použitím softwaru.
Mosty – pro spřažené ocelobetonové mosty platí vše, co obsahuje norma ČSN EN 1991. Podmínky pro navrhování mostních konstrukcí. Vysvětleny a promítnuty řešení spřažených konstrukcí mostů, včetně již téměř nepoužívané technologie se zabetonovanými nosníky. Seznámeno s konstrukcí mostu na spojnici dálnic kolem Prahy, most přes Lochkovské údolí směrem na Ruzyni.
Celá přednáška byla doplněna řadou příkladů, týkajících se navrhování, průběhu napětí v konstrukcích, způsobů spřažení a fotodokumentace významných staveb. Na závěr byly zodpovězeny dotazy, týkajících se zjištěných vad v konstrukcích. Přednášky se zúčastnilo 16 osob. Přednáška dala základ, jak se orientovat a používat výše uvedené normy. K těmto normám vydala ČKAIT publikaci Prof.Studničky, která je na prodej v kanceláři ČKAIT Č. Budějovice.
Ing. Karel Kocina

10. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL STAVEBNÍCH
Proběhl dne 24. března 2011 na SPŠ stavební v Č.Budějovicích. Akci oficiálně zahájil ředitel školy RNDr. Vladimír Kostka přivítáním soutěžících a jejich pedagogického doprovodu. Na soutěžní listinu bylo zapsáno 52 žáků, všichni se dostavili a zúčastnili. Většina pracovala v programu ArchiCAD. V programu Allplan soutěžili dva reprezentanti a v programu REVIT jeden. Možnosti pracovat na vlastním počítači využilo nakonec 27 soutěžících ze 17 škol. Soutěžní úkoly byly:
 • z převzatých podkladů vytvořit model rodinného domu,
 • z modelu vygenerovat výstupy v náležitostech pro stavební řízení: půdorys 1. N. P., typický řez, pohledy dle vlastního výběru a axonometrický náhled,
 • tyto grafické výstupy umístit v zadaném rozvržení na formát výkresu A1 (výstupy v náležitostech pro stavební povolení v obvyklém měřítku),
 • soutěžní grafický výstup připravit pro tisk ve formátu PDF (na dané tiskárně se zadanou kvalitou tisku).
Předsedou soutěžní poroty byl po dohodě mezi SPŠ stavební ČB a oblastní kanceláří ČKAIT jmenován pan Ing. Stanislav Hronek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.
Přesvědčivě, s velkou převahou zvítězila Zdeňka Neuwirthová ze Střední průmyslové školy stavební Ostrava. Na druhém místě skončil Matouš Zachoval z VOŠ stavební a SPŠ stavební Náchod. Třetí místo obsadil Jaroslav Šmerhovský ze SPŠ a VOŠ Příbram.
Ing. Karel Hes, zástupce ředitele SPŠ stavební v Č. Budějovicích

presta0810PRESTA jižní Čechy
Dne 7. dubna 2011 se v Kulturním společenském centru Beseda v Třeboni uskutečnil Reprezentační společenský večer stavbařů u příležitosti vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky stavebních realizací Jižních Čech PRESTA 2008 - 2010 konaný pod záštitou Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za účasti pana hejtmana, zástupců přihlašovatel staveb, představitelů pořádajících organizací a představitelů veřejného života.
Součástí programu bylo vyhlášení výsledků soutěže PRESTA, výstava soutěžních staveb a vyhlášení výsledků Soutěžní přehlídky projektů studentů jihočeských stavebních škol. O celou akci byl mezi stavbaři značný zájem, do soutěže PRESTA bylo přihlášeno celkem 62 staveb a do soutěže o Středoškolskou práci studentů celkem 14 soutěžních prací.
Vyhlašovatelé soutěže ČSSI, ČKA, ČKAIT, SPS a Jihočeský kraj ocenili:
 • v kategorii Občanské a průmyslové stavby: Městskou knihovnu v Soběslavi- záchrana gotického hradu
 • v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby: Rozdělovací objekt Novořecké splavy
 • v kategorii Dopravní a inženýrské stavby: Silnice R4, Mirotice- Třebkov
 • v kategorii Ostatní infrastruktura města a obcí: Odpočinková zóna KOMORA v Táboře
 • cenu INSPIRA udělovanou hejtmanem Jihočeského kraje získala stavba Městskou knihovnu v Soběslavi- záchrana gotického hradu.
V soutěži o nejlepší studentskou práci byli oceněni student Ondřej Klimeš ze SPŠ stavební Č. Budějovice a studentka Kamila Chaloupková z VŠTE Č. Budějovice.
Dále bylo oceněno celkem 26 staveb titulem čestné uznání PRESTA nebo cenami vyhlašovatelů. Ceny předával hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a některý z vyhlašovatelů soutěže.
Součástí večera byl kulturní program s rautem a celý večer probíhal v přátelské atmosféře.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST NA VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (SVOČ)
Dne 27. 4. 2011 se uskutečnil II. ročník SVOČ. Hlavní smysl této činnosti je v rozvíjení schopnosti studenta hovořit o zpracovaném odborném tématu a tak se připravovat na své budoucí profesní vystupování - hájení společenských zájmů. Škola od prvého ročníku nutí studující nejen zvládat odborné znalosti a schopnost aplikace v zadaném tématu, ale i sebevědomí, které v konkurenčním prostředí je též předpokladem úspěšnosti. ČKAIT a ČSSI tuto aktivitu školy podporuje svojí účastí v posuzovatelské komisi. Student tak dostává otázky nejen od svých kantorů, ale i od lidí z praxe navozující kontinuálnost procesu teoretické přípravy a budoucího povolání.
Ing. Jan Jelínek, předseda OP ČSSI

logo_sps

ZÁPIS z regionální konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví

- region Jižní Čechy konané dne 14. 4. 2011 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.
Konferenci zahájil oblastní manažer přivítáním účastníků a uctěním památky zemřelého manažera Antonína Šmejkala.
Dalším bylo vystoupení regionálního ředitele ing. Tvrdíka, který přednesl Zprávu o činnosti krajské organizace za rok 2010. Provedl zhodnocení činnosti krajské organizace, kde konstatoval, že plán roku 2010 byl zcela naplněn. Zhodnotil důležité akce roku 2010:
 • operační program ADAKON
 • vydávání časopisu Zpravodaj
 • Ples stavbařů
 • Den otevřených dveří na stavbách a školách
 • finále Jihočeského kola firma a Živnostník roku 2010
 • výsledky soutěže PRESTA a PRESTA STUDENT
Pan ing. Štancl, provozně-obchodní ředitel SPS ve svém vystoupení podrobně informoval o činnosti SPS a o Workshopu expertního týmu SPS v ČR.
Regionální manažer seznámil účastníky s plánem práce na rok 2011 a s vývojem členské základny v roce 2010. Pan Jaroslav Vítovec přednesl zprávu sekce pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou zakázku.
Zároveň byla provedena doplňující volba do výboru krajské organizace- pan Bohumil Stašek z firmy Mane stavební požádal o uvolnění jak z výboru, tak ze sekce malého a středního podnikání, v obou případech byl nahrazen ing. Františkem Briezstienským z firmy STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ, s. r. o. České Budějovice.
Z hostů vystoupil ing. Hladík z ČKAIT České Budějovice, který zhodnotil spolupráci se SPS při vydávání časopisu Zpravodaj a dalších společných akcích.
Pan RNDr. Vladimír Kostka, ředitel SPŠS v Č. Budějovicích připomněl, že průmyslová škola již 100 let vychovává techniky pro stavební výrobu.
Pan ing. Pavel Jíška ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek seznámil účastníky se špatnou situací v učňovském školství.
Závěrem předseda krajské organizace ing. Tvrdík popřál všem členům krajské sekce dostatek práce a dosažení dobrých hospodářských výsledků a našim profesním partnerům ČKAIT, ČSSI a Hospodářské komoře dobrou spolupráci.

Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS

csvh

A. Zhodnocení akcí konaných na začátku r. 2011

 1. Přednáška 23. 2. 2011 pro studenty magisterského studia ČVUT FSv v Praze.
  Garant: Ing. Jiří Kubeš. Přednáška se uskutečnila v e spolupráci s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství – doc.Ing. Ivou Čihákovou CSc. vedoucí katedry. Hlavním smyslem přednášky pro studenty magisterského studia přibližovat studium životní praxi. Tématem byly Vodárenské soustavy – jejich význam, výběr zdroje surové vody, kvalita vody, změny kvality vody vlivem dopravy, řízení soustavy s ohledem na různé doplňkové zdroje, čerpání vody, funkce vodojemů, efektivita hospodaření, využívání energetického potenciálu apod. Objasnění centrálního zdroje Úpravny vody Plav, odebírání surové vody z vodárenské nádrže Římov.
 2. Přednáška 11. 4. 2011 rovněž pro studenty ČVUT FSv v Praze.
  Garant: Ing. Jiří Kubeš. Stejně jako předchozí přednáška byla tato uskutečněna ve spolupráci s ČVUT FSv. Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství a vedoucí katedry doc.Ing. Ivou Čihákovou CSc. Tématem dubnové přednášky bylo Vodní hospodářství obcí – speciálně zásobování vodou. Obce jako majitelé vodovodní sítě mohou být provozovatelé, nebo si provoz zajišťují subdodavatelsky. Jsou i v pozici investora, jedná – li se o rozšiřování, nebo výstavbu nového vodovodu. V každém případě obec (vedení obce a zastupitelé) musí znát povinnosti provozovatele i technickou problematiku vodovodní sítě (tlaky v potrubí, způsoby jeho posilování, čerpání vody, životnost potrubí a jeho obměnu, smluvní vztahy, financování apod.). Část přednášky byla věnovaná tématu, co očekává praxe od absolventů VŠ. Objasňování a přibližování praktických VH problémů studentům končícím studium je trvalým požadavkem, který nemůže být nikdy vyčerpán.
 3. 20. 4. 2011. Školení povodňových orgánů obcí.
  Tato akce byla konaná ve spolupráci s KÚ Jč.kraje a byla určena zástupcům obcí Jč. kraje. Školení zahájil Ing. Karel Černý vedoucí odboru ŽP, zemědělství a lesnictví a za pořadatele uvedl význam protipovodňové ochrany Ing. Bohumil Kujal předseda ČSVH. Téma školení úzce souvisí s protipovodňovými opatřeními v širších souvislostech. Garantem akce byl Ing. Jiří Baloun – vedoucí hydrotechnické sekce ČSVH. Školení bylo rozděleno do 4 tematických bloků a to: Předpovědní povodňová služba, hlásná povodňová služba a povodňová operativa, zvládání povodňových situací HZS (Hasičským záchranným sborem) a povodňové plány. Lektory jednotlivých bloků byli: Ing. Kateřina Štěrbová a Mgr. Tomáš Vlasák (oba z ČHMU Č. Budějovice), Ing. Petr Hovorka (VH dispečink Povodí Vltavy s.p.Č.Budějovice), plk. Ing. Martin Sviták (HZS Jihočeského kraje) a Ing. Jiří Baloun (VH dispečink Povodí Vltavy s. p. Č. Budějovice).
  Školení se zúčastnilo 76 zástupců obcí Jihočeského kraje v zasedací síni Jihočeského kraje. V diskusi byla vyslovena potřeba lepší informovanosti obcí, plnění manipulačních řádu MVN v souvislosti s povodněmi a potřeba lepší údržby toků – odstraňování nánosů a dalších překážek toků.
 4. Vodohospodářský bulletin ČSVH 2011 – vytištěn a je předáván členům ČSVH a ostatním.

B. Připravované akce.

 1. 24. května 2011 exkurze na Novořecké splavy na Lužnici. Účastníci se sejdou na parkovišti silnice E 49 mezi Třeboní a Majdalenou v 14.00 hod. Doprava není zajišťovaná. Zájemci o účast na exkurzi nechť se přihlásí do 22. 5. 2011 na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 2. 21.července 2011 – exkurze na 2 pstruhařské farmy – odjezd 13.00 hod. od kanceláře ČSVH (Staroměstská 1., Č.Budějovice) Garant doc. Ing. Jan Kouřil CSc.,e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ., tel.: 602 390 633. Na exkurzi možnost nákupu pstruhů.
 3. Vodohospodářské konzultační pondělky (první) – 6. 6. 2011 - garant Ing. Jaroslava Snížková. Místo konání: kancelář ČSVH, Staroměstská 1, České Budějovice. První téma – Povolování VH staveb. Začátek 14.00 hod. do 16.00 hod. Dotazy lze nahlásit předem na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 4. „Vodní zákon“ 8. září 2011. Lektoři: Nietscheová prom. práv., Ing. Krátký, Ing. Zahradníková. Místo konání: ČEVAK, České Budějovice, ul.B.Němcové 2. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Pozvánky budou zaslané zájemcům.

Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky