Zpravodaj číslo 4 - září 2009

! ! ! OD 1.11.2009 NA NOVÉ ADRESE ! ! !
ČKAIT, ČSSI, ČSVH

STAROMĚSTSKÁ 1, 370 04 Č. BUDĚJOVICE
(naproti hotelu Gomel, za restaurací Perla)

ODBORNÉ AKCE

26.-28.9.2009 EVROPOU BEZ HRANIC
Tradiční tematický zájezd ve třech dnech pracovního volna.
Programem budou zajímavosti Dolního Rakouska, západního Slovenska a jižní Moravy:
26.9.-7,30 odj. z Č.Budějovic (autobusové nádraží, stanoviště č.12) přes Weitru, klášter Zwettl, který ve 12.a 13.stol. vlastnil jihočeské pohraničí, Melk, největší klášterní komplex střední Evropy, dále lodí údolím Dunaje Wachau do Krems (19 Euro), ubytování 2 noci ve 2lůž.pokojích se snídaní v hotelu Zámeček v Mikulově.
27.9.-Bratislava a okolí, večer společné posezení,
28.9.-Lednicko-Valtický areál, Moravský Krumlov (Slovanská epopea).
Cena 2100 Kč (dotace členům ČKAIT nebo ČSSI 600 Kč). Přihlášky v kanceláři.
Garant: ing. Jiří Schandl

19.11.2009 NOVINKY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice od 14-18 hod.
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
Obecné podmínky programu, administrace žádostí, kontrola poskytnutých podpor (zástupce krajského pracoviště SFŽP).
Technické podmínky programu:
ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (použití v rámci programu)
ČSN EN ISO 13790:2008 (použití v rámci programu)
TNI 730329:2009 a TNI 73 0330:2009-04-28 softwarová podpora tepelně technických výpočtů (v rámci programu)
Přednáší ing. Jiří Šála, ing. Hodina
Garant: ing. Vladimír Dufek

10.12.2009 ADVENTNÍ SETKÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Ve čtvrtek dne 10.12.2009 se uskuteční tradiční adventní setkání - tentokráte v Č.Krumlově. Po prohlídce města z hlediska stavebně historického bude následovat setkání s panem starostou města a vánoční kulturní program. Součástí setkání je i společná večeře. Odjezd autobusu z ČB ve 14.h. autobusové nádraží ČB, stan.č.12. Předpokládaný návrat ve 21.h. do Č.Budějovic. Účastnický poplatek 350 Kč/os. Příspěvek členům pořádajících organizací 100 Kč/os.
Přihlášky v kanceláři Komory.
Garant: Ing. František Hladík

 

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

OSTATNÍ AKCE

01.9.-13.11.2009 Soutěž OSVĚTLENÍ PRO JIHOČESKÉ ZŠ A SŠ
Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

07.09.-09.09.2009 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI dle zák.č.309/2006 Sb
Vzdělávací program se koná v zasedací místnosti Sdružení BD a SV, Těšnov
5, Praha 1, 2.patro. Absolvent získá Osvědčení. Přihláška a informace
na ČSSI, Sokolská 15, Praha2, tel. 227090411, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

10.09.2009 ZELENÁ ÚSPORÁM PRO JHK J. HRADEC
Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

11.09.2009 VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ENERGETICKÉ PORADCE
Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

17.09.2009 SANACE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ A STAVEB 2009
Akce se koná od 9-15 hod. na VUT v Brně, Veveří 95, Brno. Tematické okruhy: Průzkumy dřevěných konstrukcí s ohledem na požadavky památkové péče; Ochrana a životnost dřev.konstr. a staveb; Metody sanace dřev. prvků a konstr.
Přihlášky a informace Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, tel.221082397, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

18.-19.09.2009 DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Návštěva koněspřežní stanice Holkov
V návaznosti na loňskou exkurzi u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví proběhne i letos v objektu bývalého zájezdního hostince Weselka-koněspřežní stanice Holkov čp. 8. Den otevřených dveří s tímto programem: pátek 12.-18.h.-prohlídka objektu s odborným výkladem, ochutnávka zabíjačkových specialit, sobota 9.h.- zabíjačka v hostinci Weselka,10.h.- oficiální zahájení Dne otevřených dveří, uvítání vzácných hostů,11.h.- znovuvztyčení pamětního kříže,18.h.- závěr. V průběhu celého dne prohlídky objektu s odborným výkladem a pochopitelně ochutnávka prasátka. Informace v kanceláři. Garant: Ing. V. Benešová, ČSSI.

22.-26.09.2009 FOR ARCH Praha
20.mezinárodní stavební veletrh, který se koná ve veletržním areálu v Letňanech.
Volné vstupenky jsou k dispozici v kanceláři ČKAIT.

24.09.2009 REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ, DOTACE Z PROGRAMU PANEL, DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM
Seminář se koná od 17-19 hod. v aule SPŠ, Resslova 2, Č.Budějovice
Program: Tepelně technické posouzení budov v návaznosti na změny dotačních titulů; Nový Program Panel dle NV 299/2001 Sb.; Zelená úsporám a její změny; Způsob,rozsah a varianty řešení regenerace bytových domů; Možnosti financování. Na dotazy a diskusi jsou připraveni: ing.Roman Šubrt - energetický auditor, JUDr.Bohuslav Švamberk - poradenská agentura, ing.Blanka Richtrová - Weber-Terranova zateplovací systémy.
Pořádá Saint-Gobain Weber Terranova a.s., tel. 606615419

24.09.2009 ZELENÁ ÚSPORÁM PRO JHK TÁBOR
Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

07.10.2009 (NE)SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ PRO JIHOČESKÉ ŠKOLY
Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Exkurze ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE
10.09. 1 - Nízkoenergetické stavby
17.09. 2 - Pasivní domy
24.09. 3 - Rekonstrukce na nizkoen. a pasivní standard
01.10. 4 - Solární energie
08.10. 5 - Vytápění peletami
15.10. 6 - EPC
Informace a přihlášky na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.11. 2009 VODOHOSPODÁŘSKÁ FUNKCE RYBNÍKŮ
Určeno pro majitele a provozovatele rybníků, pracovníky státní správy, projektanty, školy a odbornou veřejnost v oboru malých vodních nádrží, protipovodňové ochrany a tvorby krajiny. Cílem semináře je odborná příprava žadatelů o dotační titul 129130: Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží (Správce programu / dotačního titulu: MZe-odbor 15140).
Místo a čas: od 9 h. v zasedací místnost, VAK JČ, Boženy Němcové 12/2, Č.Budějovice
Program: Zásady návrhu rybníka z hlediska provozní bezpečnosti, Využití a začlenění malých vodních nádrží do krajiny, Rekonstrukce a odbahnění rybníků, Řízení odtoku velkých vod, Státní dotační politika v oblasti malých vodních nádrží.
Vložné: 700 Kč převodem na účet 218395308 /0300 do 30.9. 2009 (var.s.= 20091105). Doklad o platbě bude předložen u registrace účastníků.
Přihlášky: do 30.9. 2009 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Garant: Ing. Miloslav Šír, ČSVH

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

V Ý Z V A k nahlášení své e-mailové adresy!

VÝZVA
Vážení členové oblastní kanceláře,
v rámci ČKAIT probíhá již 10 let projekt "Systém managementu jakosti ČKAIT". Je provedena aktualizace dokumentů projektů v souladu s novými mezinárodními normami řady ISO převzatými do soustavy do soustavy ČSN EN. V rámci tohoto projektu hledáme konzultanty pro tento projekt. Zájemci nechť se přihlásí v kanceláři OK do konce září 2009 ! Bližší informace jsou obsaženy v Z+i 1/09 v článku "Deset let projektu Systému managementu ČKAIT".

Program NOVÝ PANEL - úspory tepla
Vláda ČR na svém jednání schválila dne 18. 8. 2009 novelu nařízení vlády č.299/2001 Sb. Uvedenou novelou dochází ke změně hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K) - nově bude vyžadováno splnění "požadované hodnoty Uem".
Ing.Jiří Straka

PLOŠINA NA DUNAJI - LINZER AUGE
Dne 21.8.2009 jsem se spolu s ing.J.Schandlem zúčastnil letního setkání členů Komory architektů a inženýrských konzultantů pro Horní Rakousko a Salzburk v Linci. V rámci tohoto setkání došlo za účasti pozvaných místních celebrit k slavnostnímu uvedení do provozu plovoucí otočné plošiny na Dunaji.
Plovoucí plošina s obočným jevištěm má průměr 16,52m, unese 200 osob a průměrná rychlost v protisměru se otáčejících dvou vnitřních segmentů je 0,5m/s. Pohonem je vodní síla Dunaje. Tato technická pozoruhodnost je ukotvena na levém břehu Dunaje v Linci pod mostem Niebelungů.
Ing.František Hladík, přednosta OK ČKAIT

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY

V rámci dnů DSA proběhne na školách dne 28.11.2009 Den otevřených dveří. V našem kraji se k této akci přihlásila Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni (od 8-12 hod.).
SPS ČR zajišťuje exkurzi na dopravní stavbu - Propojení okruhu České Budějovice. Prohlídka stavby včetně odborného výkladu je zajištěna na 9.10.2009 od 14.-18.h. a 10.10.2009 od 8-12.h. Stavba je prováděna sdružením firem pod vedením firmy Swietelsky. Informace - regionální zástupce SPS ČR pan J.Kolář, tel. 736150350.

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

PASIVNÍ DOMY A ENERGETICKÉ PŘEDPISY Seminář se uskutečnil dne 14. 5. 2009 v pavilonu Z na výstavišti České Budějovice, který pořádalo ECČB ve spolupráci s ČKAIT ČB . I v případě tohoto semináře se ECČB podařilo zajistit přednášející, jejichž teoretické a zejména praktické znalosti a zkušenosti a v neposlední řadě i zajímavá forma přednesu upoutala pozornost naprosté většiny účastníků.
Vedle problematiky projektování a realizace nízkoenergetických a pasivních domů (přednášející Ing.Zdeněk Zikán-Atrea), zpracovávání průkazu energetické náročnosti budovy (Ing. Miroslav Urban -ČVUT Praha) a měření a vyhodnocování tepelných ztrát infrakamerou (Lubomír Klobušník-ECČB) se stal "zlatým hřebem" programu blok věnovaný v dubnu 2009 vyhlášenému dotačnímu programu Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí Zelená úsporám (Dr.Blanka Veltrubská SFŽP ČR). Semináře se zúčastnilo celkem cca 80 osob z řad laické i odborné veřejnosti z toho 25 autorizovaných osob ČKAIT. Původně předpokládaná doba trvání semináře (13.00 až 17.00 hodin) se protáhla až do téměř 18.00 hodin, takže účastníci semináře opouštěli areál výstaviště společně s posledními návštěvníky probíhající výstavy HOBBY 2009.
Ing. Vladimír Dufek

ZÁJEZD IRSKO
Plánovaný na minulý rok se pro úpadek cestovní kanceláře neuskutečnil. Na žádost některých kolegů jsem vyhledal cestovní kancelář, která pořádala v letošním roce zájezd s podobným programem a po zveřejnění této informace ve Zpravodaji z 1.3.2009 se přihlásilo 26 zájemců. Protože jsme obsadili jen polovinu autokaru, program byl podřízen předem vyhlášenému termínu. Vyjíždíme 5.července na noc autokarem směrem na Calais. Následující den projíždíme Anglií a ubytujeme se v Birminghamu. Toto město a jeho okolí je kolébkou průmyslové revoluce, jejímuž vzniku pomohla bohatá ložiska uhlí a železné rudy. Rozvoj průmyslové výroby si vyžádal i kapacitní dopravní systémy. Zpočátku to byly vodní cesty - celá Anglie je protkána sítí plavebních kanálů ze 17. a 18. století, které vedou do center měst. Vynález parního stroje Jamesem Wattem a jeho následné využití pro dopravu Stephensonem převádí od začátku 19.století dopravu z vody na silnici a železnici. Nová situace si žádá výstavbu mostů a právě železo - původně litina a později ocel - umožňuje přemostit i značná rozpětí. Anglický sklon zachovat tradici nám zde ponechal mnoho historických mostů, počínaje litinovým s rozpětím 31 m z r.1779, tak že u města Telford byl zřízen muzejní okrsek s názvem IRON BRIDGE.
Další den pokračujeme přes severní Wales do přístavu Holyhead. Přejíždíme mořskou úžinu Menai přemostěnou železničním mostem uzavřeného průřezu BRITANNIA z r.1850 následně upraveným pro dálniční provoz a vedle vidíme provozovaný řetězový most MENAI z r.1826. Autory těchto mostů jsou Robert Stephenson a Thomas Telford.
Plavba katamaránem do Irska je 2x rychlejší než klasickým trajektem, zato i malé vlny nám znemožňují chůzi po palubě. Irsko nás vítá mírným deštěm, dlouhým tunelem a rozestavěnou dálnicí kolem Dublinu. Ostrov sám je plochý, až na různé odstíny zeleně a kamennými ploty ohraničené pozemky neposkytuje očím moc zajímavou podívanou. Půda je málo úrodná a značnou plochu zaujímá rašelina, kterou se dnes i na řídce obydleném venkově topí. Přírodní zajímavosti se koncentrují na východě ostrova do pohoří Wicklow a na západě na hornaté a členité mořské pobřeží.
Zastavujeme u zřícenin hradu Kashel, který patří mezi nejvýznamnější stavby irské historie. Byl totiž s přilehlým klášterem centrem irského království. Ubytováváme se v kempu u národního parku Killarney ve 4lůžkových mobilhomech.
Další den absolvujeme celodenní výlet po poloostrově Iveragh. Zastavujeme v lázeňském městě Waterville - oblíbeným městem Chaplina. Přestože je zde pěkná pláž, ke koupání se odhodlala jen jedna z našich účastnic. Po návštěvě dalších zajímavých míst - přístavních městeček, megalitů a členitého pobřeží, zastavujeme na vyhlídce Ladies View, odkud je nádherný výhled na hory a jezera národního parku. Cestu končíme u zámku Muckross House, kde obdivujeme nádhernou vegetaci středomořského charakteru.
Další den zastavujeme u Blarney Castle - zříceniny typického irského hradu s kamenem výmluvnosti a zajímavým parkem. Poté navštěvujeme destilérku irské whiskey, kde 8 našich účastníků bylo uznáno schopnými posoudit kvalitu tohoto moku. Protože správně vyhodnotili za nejlepší whisky tu irskou, obdrželi celosvětově platný dekret degustátora. Že whiskey není jen národním potěšením, svědčí pomník bojovníka proti alkoholu ve druhém největším městě Cork. Zde i v dalších městech jsme našli početnou komunitu Poláků. Ještě jsme shlédli přístav Cobh, odkud odplul Titanic na svou poslední plavbu a kde byl torpédován parník Lusitania. Tyto smutné události a emigrace 4 miliónů Irů do USA mají zde své pomníky.
Další den jsme navštívili vesnici Adare s historickými domky a hrad Bunratty upravený na museum a obklopený rozsáhlým skanzenem. Po návštěvě dolmenů na vápencové plošině Burren zajíždíme na 200 m vysoké Mohérové útesy. Po přejezdu širokého ústí řeky Shanon trajektem se vracíme do kempu.
Další a poslední den v Irsku absolvujeme návštěvu státního hřebčína a japonské zahrady v Kildare. Poté máme celé dlouhé odpoledne na prohlídku Dublinu, kde procházíme zajímavými místy kolem řeky Liffey, shlédneme zajímavou výstavbu novou i historickou, navštívíme museum Christchurch catedral, královský hrad a univerzitu a za deště končíme ve čtvrti hospůdek Temple bar. V pátečním odpoledni nemáme šanci se do zábavy zapojit, všude plno lidí, hluku a zpěvu.
Po nočním trajektu jsme ráno v Londýně, kde si za krásného počasí prohlížíme zajímavosti Westminsteru, sledujeme jízdu královské gardy na koních až k Buckhinghamskému paláci. Rozchodem na Trafalgarském náměstí prohlídku končíme, přičemž leckdo stihl ještě návštěvu britského muzea nebo národní galerie.
Zájezd proběhl dle programu, navíc jsme shlédli některé stavební zajímavosti Anglie a Irska. Oproti zájezdům které si organizujeme zcela sami, zde chyběla možnost přizpůsobit program konkrétním místním podmínkám jak ve společenském tak i v odborném ohledu.
Ing.Jiří Schandl

Setkání účastníků zájezdu se uskuteční v pondělí dne 14.září v 16 hod. v restauraci Sklep, Lannova 13, Č.Budějovice

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OD A AŽ DO Z
Seminář se uskutečnil dne 9.6.2009 v budově ČKAIT v Praze. Zájemce o seminář nebylo možno uspokojit a proto bude opakován 1.10. v Brně. Praxe ukazuje, že se jedné o nejsložitější část veřejných vodovodů, ale tím že se nejedná o vodní díla, jsou zatím mezery v legislativě, s lokálními rozdíly při povolování a obnově. Složitá je i oblast měření a vyhledávání úniků vody z přípojek. Žádoucí je rovněž prosadit používání materiálů a technologií stejně kvalitních, jako u vodovodních sítí. Seminář kromě toho obsahoval i metody hodnocení a plánování obměn přípojek, neboť podíl ztrát na přípojkách již na řadě vodovodů převažuje.
Ing. Jiří Kubeš - místopředseda ČSVH.

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky