Zhodnocení semináře

Zákon o vodovodech a kanalizacích rok od účinnosti novely

Garant akce : JUDr. Pavel Rubeš Ph.D, současně přednášející.

Datum konání: 31. března 2015

Odborný seminář pro pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře a byl zaměřen na vodo-hospodářskou problematiku vzniklou v roce 2014 tj. jeden rok od platnosti Nového občanského zákoníku a vliv na legislativu vodovodů a kanalizací, novely zákona o vodovodech a kanalizacích a novely prováděcí vyhlášky. Seminář se konal v přednáškovém sále SPŠ stavební v Č. Budějo-vicích, ulice Resslova 1579/2, České Budějovice.

Seminář v 13.00 hod. zahájil Ing. Bohumil Kujal, uvítal přítomné a představil činnost ČSVH a vý-znam dnešního semináře. Následně předal slovo přednášejícímu. Seminář probíhal podle stanovené-ho programu, byla probrána všechna témata obsažená na pozvánce. Seminář byl v 17.00 hod. za-končen kratší neformální diskusí několika účastníků semináře s přednášejícím.

Účastníci semináře během celé doby konání semináře průběžně vznášeli dotazy k jednotlivým díl-čím tématům, zejm. k problematice:

• Uzavírání smluv mezi vlastníky VaK, zda tyto smlouvy sjednávat i v situaci, kdy bezpro-středně po kolaudaci dojde k převodu nově budovaného VaK na vlastníka stávajícího VaK.

• Sjednávání odběratelských smluv v případě, že připojená nemovitost je ve spoluvlastnictví, možnost vymáhání plateb vodného a stočného v takových případech.

• Osvobození od placení tzv. srážkovného v případě rodinných domů, které jsou souběžně užívány jak k účelům bydlení, tak i k účelům podnikání (např. podnikatelská provozovna v technickém podlaží RD).

• Poskytování informací o datu a času výměny vodoměru, zda je nezbytné tyto informace po-skytnout i v případě, že vodoměr je umístěn v šachtě na veřejném prostranství.

JUDr. Pavel Rubeš Ph.D.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky