Profesní, etický a disciplinární řád

Článek 1. - Úvodní ustanovení

 1. Tento řád obsahuje profesní a etické zásady, kterými se řídí člen České společnosti krajinných inženýrů (dále ČSKI) při výkonu své profese i v občanské společnosti.
 2. Řád upravuje chování, práva a povinnosti člena ČSKI ke společnosti, klientovi, profesi a kolegům.
 3. Současně řád upravuje postup disciplinárního řízení tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutečný stav věci a zajištěno spravedlivé rozhodnutí o disciplinárním provinění člena ČSKI.

Článek 2. - Vztah ke společnosti

 1. Člen ČSKI chrání veřejné zájmy, prosazuje zvýšení úrovně ochrany a tvorby krajiny a životního prostředí ve všech aspektech jeho působení. Plně využívá svých vědomostí k dosažení vytčených cílů ČSKI.
 2. Člen ČSKI je povinen dodržovat kromě obecně závazných právních předpisů i vnitřní stanovy, řády a předpisy ČSKI i ČSSI a v rámci svých možností přispívá k harmonizaci naší environmentální legislativy s komunitárním právem.
 3. Člen ČSKI (i právnická osoba) je plně odpovědný za odbornou úroveň výkonu své profese i za kvalitu výsledků své práce. Pokud je činný ve státní správě nebo samosprávě, nesmí úředně rozhodovat o dokumentaci nebo zakázkách, které sám vypracoval, nebo na jejichž vypracování se podílel.
 4. Člen ČSKI aktivně prosazuje ucelené krajinné plánování ve všech fázích přípravy, projekce, realizace i správy a podle svých možností přispívá k vypisování a objektivnímu odbornému vyhodnocování soutěží, zajišťující erudované, hospodárné řešení i ekologické řešení ochrany a tvorby krajiny s cílem zajištění jejího trvale udržitelného využívání.

Článek 3. - Vztah ke klientovi

 1. Člen ČSKI (i právnická osoba) vykonává práce na zakázce na vysoké profesionální úrovni a v souladu s požadavky a zájmy klienta v mezích platných právních předpisů a norem i dotčených veřejných zájmů.
 2. Člen ČSKI musí podřídit svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů (např. požadované nedodržení platných předpisů, norem, řádů ČSKI a ČSSI, atd.), pak je povinen klienta o tom neprodleně vyrozumět a případně od zakázky odstoupit.
 3. Člen ČSKI poskytne klientovi v souvislosti se zakázkou potřebné odborné informace. Jednání s klientem jsou důvěrná a zachovává o nich mlčenlivost, pokud záměry investora nejsou v rozporu s platným právním řádem.
 4. Člen ČSKI má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony, která má být uvedena současně s podmínkami splatnosti v písemně uzavřené dohodě ve smyslu obecně platných předpisů.

Článek 4. - Vztah k profesi

 1. Člen ČSKI musí svým chováním a jednáním odpovědně šířit dobré jméno profese. Musí se vyvarovat takového jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo naši profesi ve společnosti. Zejména se vyhýbá nekalým soutěžím, nezodpovědné a klamavé reklamě, prozrazování důvěrných informací, získaných od klienta nebo kolegů, zatajování vážných přestupků právních předpisů, norem a řádů. Zásadně odmítá různé formy nátlaku a ovlivňování.
 2. Člen ČSKI trvale sleduje vývoj své profese a celoživotním vzděláváním i aktivní činností ve společnosti si zvyšuje svou odbornou erudici.

Článek 5. - Vztah ke kolegům

 1. Člen ČSKI poskytuje na požádání v rámci svých možností kolegům odbornou spolupráci nebo konsultaci pokud tomu nebrání vnitřní řády právnických osob.
 2. Člen ČSKI vyvaruje se úmyslného přímého nebo nepřímého poškození svého kolegy ve všech oblastech činnosti, například autorského práva, nepřiměřenými cenovými nabídkami, neodbornou kritikou, atd.
 3. Člen ČSKI nepřevezme rozpracovanou zakázku bez souhlasu původního zpracovatele, nebo po odůvodněném požadavku klienta dokončit dílo jiným zpracovatelem bez ověření skutečnosti u původního zpracovatele. Pokud přebírá rozpracovanou zakázku, nebo navazuje na předchozí práci kolegy, je povinen respektovat jeho autorská práva.
 4. Člen ČSKI má právo zhotovovat odborné posudky, expertízy , recenze a pod. prací svých kolegů, je však povinen o této skutečnosti kolegu informovat před předáním díla objednateli.

Článek 6. - Disciplinární řád

 1. Disciplinárním proviněním je takové jednání člena ČSKI (i právnické osoby), kterým je porušena jeho odpovědnost za dodržení etických a mravních norem, všeobecně platných předpisů, Stanov ČSSI a řádů ČSKI i ČSSI i nezaplacení členských příspěvků.
 2. Člen ČSKI při zjištění, že byly porušeny v odst.1. uvedené zásady, bezodkladně písemně tuto skutečnost oznámí výboru ČSKI. V oznámení je nutno uvést:
  • jméno, název organizace v níž pracuje, případně adresu proviněného,
  • datum zjištění a popis rozsahu provinění,
  • jméno a adresu oznamovatele.
 3. Na nejbližší schůzce výboru ČSKI bude projednán disciplinární přestupek a výbor rozhodne podle jeho rozsahu o případném projednání na disciplinárním řízení za účastí obou členů, případně o zpracování odborného posudku. Po podrobném projednání disciplinárního přestupku výbor tajným bodovým hlasováním stanoví kárné opatření.Pokud bude neetické chování v rozporu s etickým řádem ČKAIT, postoupí výbor ČSKI případ k řešení dozorčí radě ČKAIT.
 4. Pro objektivní zhodnocení disciplinárního přestupku a stanovení spravedlivého kárného opatření je použito následující bodové hodnocení:
  • do 2 bodů - napomenutí a ústní omluva poškozenému,
  • do 4 bodů - napomenutí a písemná omluva poškozenému,
  • do 6 bodů - změna členství z řádného na přidružené po dobu 3 let, u přidruženého člena viz předchozí odstavec,
  • do 8 bodů - pozastavení členství na dobu 3 let,
  • nad 8 bodů - vyloučení.
  Kárné opatření se stanoví na základě výpočtu aritmetického průměru bodového hodnocení přítomných členů výboru a řádného zápisu o jednání disciplinárního řízení, potvrzeného všemi účastníky. Zápis obdrží obě zúčastněné osoby.
 5. Pokud proviněný člen ČSKI nesouhlasí s rozhodnutím výboru, může se do 1 měsíce odvolat k Prezidiu ČSSI.

Článek 7. - Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád nabývá účinnosti jeho schválením na Sjezdu ČSKI dne 19.1.2000

Za výbor ČSKI
Ing. František Kulhavý, CSc., předseda

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky