Česká společnost vodohospodářská

csvh Sídlo: Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice
Tel.:  
E-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Předsedkyně: Ing. Miloslava Melounová
Adresa: Vyšehradská 251, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 602 126 288
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Česká společnost vodohospodářská ČSSI ( dále ČSVH), je dobrovolné sdružení stavovských a tvůrčích pracovníků ve vodohospodářské problematice, navazujících na tradice "civilních inženýrů vodohospodářských a kulturních". ČSVH byla založena dne 20.září 2007 jako odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů ( dále ČSSI ) v souladu se Stanovami ČSSI.
Česká společnost vodohospodářská má působnost na území celé České republiky se sídlem Novohradská 1, České Budějovice 37001.

V současné době má ČSVH 65 řádných a 7 přidružených členů. Poněvadž vodohospodářská činnost je značně rozsáhlá je ČSVH rozdělena zájmově do 5 sekcí a to:

 • vodohospodářská sekce, vedoucí doc.Ing. Iva Čiháková CSc.,
 • čistírenská, vedoucí Ing. Jiří Pudil,
 • hydrotechnická, vedoucí Ing. Jiří Baloun,
 • rybnikářská, vedoucí prof.Ing. Jan Kouřil Ph.D.,
 • vzdělávací a školská, vedoucí Ing.Bc. Miroslav Krejča CSc., zástupce Ing. Miloslav Šír, CSc.

Účast v sekcích je zájmová pro všechny řádné i přidružené členy ČSVH a lze být činný i ve více sekcích.
Činnost ČSVH je řízena výborem a vedoucí sekcí jsou současně jeho členy. Vedle výboru je zvolena revizní komise.

1. Cíle, poslání a činnost

 1. Základním cílem a posláním ČSVH je v souladu s komunitárním právem v oblasti životního prostředí vést své členy a veřejnost k trvalému, průběžnému a šetrnému zacházení s vodou a tímto přispívat k šetření a tvorbě celého životního prostředí a tak vytvářet podmínky jejímu trvale udržitelnému rozvoji. Vodohospodářská problematika ve smyslu tohoto Organizačního řádu představuje: hydrotechnické stavby, objekty vodní dopravy, ochranu před povodněmi, zásobování pitnou i užitkovou vodou, čištění splaškových vod včetně stokování, zavlažování, meliorace a voda pro zemědělské účely, rybnikářství, voda pro rekreační a sportovní účely , voda jako krajinotvorný prvek apod.
  Cíle, poslání a činnost nutno chápat jako kontinuální procesy tj.bez časového omezení a termínu dosažení.
 2. Je vycházeno z Evropské vodní charty vyhlášené 6. května 1968 ve Strasbourgu a která zní:
  1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
  2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné.Je proto nezbytné tyto udržovat,chránit a podle možnosti rozhojňovat.
  3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům závislým na vodě.
  4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití,zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
  5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
  6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo,především les.
  7. Vodní zdroje musí být zachovány.
  8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
  9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
  10. Voda je společným majetkem,jehož hodnota musí být všemi uznávaná.Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
  11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
  12. Voda nezná hranic ,jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
 3. Prosazovat v naší společnosti zvyšování profesní úrovně ve vodohospodářské činnosti a to ve výzkumu,projektování,výstavbě a provozu.
 4. Vytvářet stále lepší právní podmínky a aktivně přispívat jak v legislativě tak při sestavování územních plánů z hlediska vodohospodářského.
 5. Spolupracovat:
  1. se stavovskými, podnikatelskými a ostatními odbornými organizacemi v oblasti vodohospodářské,
  2. se státní správou,samosprávami a širokou odbornou veřejností při řešení nejrůznějších vodohospodářských problémů,
  3. se středně odbornými a vysokými školami, výzkumnými ústavy v oblasti vodohospodářské, apod.,
  4. s ministerstvy životního prostředí,zemědělství, pro místní rozvoj ČR, školství ČR, profesními komorami,odborně občanskými iniciativami ve vodohospodářských otázkách.
 6. Posláním ČSVH je kromě výše uvedeného, zvyšovat odbornou erudici svých členů,dále členů ČSSI i odborné veřejnosti pořádáním odborných akcí, profesních setkání, vzdělávacích akcí, pořádáním exkurzí na domácích i zahraničních významných stavbách, seminářích a ostatních odborných akcích partnerských organizací. Součásti činnosti ČSVH je účast při procesu celoživotního vzdělávání jak svých členů,tak členů ČSSI, ČSKI, ČKAIT, ČKA, SPS, HK a ostatních spolupracujících organizací. Cíle ČSVH zahrnují i podporu členů při odborné publikační činnosti a spolupráci se zahraničními stavovskými, podnikatelskými i odbornými organizacemi v oblasti vodohospodářské.
 7. Všechny výše uvedené cíle,poslání a činnosti nejsou tímto vyčerpány a jsou podmíněny kapacitními možnostmi odborné společnosti ČSVH.

2. Členství

 1. Členství v odborné společnosti ČSVH je řádné,přidružené a čestné.
  Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby odborně činné ve vodohospodářské odbornosti s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
  Přidruženým členem se může stát řádný člen vedený v Oblastní pobočce ČSSI, odborník s ukončeným středoškolským vzděláním a právnická osoba se zaměřením své činnosti v oblasti vodohospodářské,jejiž přijetí za přidruženého člena se řídí smluvním ujednáním. Řádný člen ČSVH může být přidruženým členem Oblastní pobočky ČSSI.
  Čestným členem může být výborem navržený odborník po jeho schválení Prezidiem ČSSI.
 2. Za člena ČSVH přijímá výbor odborné společnosti na základě písemné žádosti (podepsané přihlášky) a schvaluje na nejbližší členské schůzi.
 3. Členství v ČSVH zaniká: - písemným oznámením člena,
  • na základě rozhodnutí členské schůze z důvodů neplacení příspěvků,
  • porušování stanov ČSSI,řádů,a předpisů ČSSI i ČSVH,
  • dnem úmrtí fyzické osoby,likvidací právnické osoby.
 4. Výše členských příspěvků je stanovena členskou schůzi ČSVH a to:
  • u řádného člena 500 Kč/rok,
  • u člena v důchodovém věku 300 Kč/rok,
  • u přidruženého člena min.200 Kč/rok,
  • přidružený člen - právnická osoba 1500 Kč/rok,
 5. Řádný a čestný člen má právo volit,být volen do orgánů ČSVH a ČSSI a jako delegát na Sjezd ČSSI. Každý člen má právo zúčastnit se členských schůzí a všech pořádaných akcí včetně využití případných slev, jednat na nich, přednášet návrhy, hlasovat o jejich přijetí a odvolat se k Prezidiu ČSSI proti výboru ČSVH.

3. Organizační struktura

 1. Česká společnost vodohospodářská je odbornou společností ČSSI se samostatnou právní subjektivitou.
 2. Nejvyšším orgánem ČSVH je volební výroční členská schůze ČSVH, konaná nejméně jednou za 3 roky,na které se podle Volebního řádu ČSVH volí tajným hlasováním předseda, členové exekutivy (místopředseda,hospodář , tajemník a jeden člen exekutivy) a dva členové Revizní komise. V případě potřeby se volí i místopředseda pro ekonomiku a předsedové sekcí. Výroční členská schůze se koná každoročně,obvykle v prvém měsíci následujícího roku.
  Předseda je statutárním orgánem ČSVH a zastupuje ČSVH navenek i vůči ČSSI. Svolává a řídí jednání výboru min. 4 x ročně, podepisuje základní dokumenty, včetně založení účtu, registraci u Českého statistického úřadu, Finančního úřadu, atd. Je odpovědný za dodržování stanov a vnitřních řádů ČSSI a ČSVH. Jednání s ústředními orgány ( ministry) zajišťuje prostřednictvím Prezidia ČSSI, nebo s jeho pověřením. Minimálně jednou za rok svolává členskou schůzi, která schvaluje případné změny vnitřních řádů a přijetí nových členů.
  Místopředseda v době nepřítomnosti předsedy plně jej zastupuje a má podpisové právo. zajišťuje spolupráci s partnerskými organizacemi a koordinuje činnost ČSVH, včetně organizování odborných akcí, seminářů, konferencí apod.
  Místopředseda pro ekonomiku projednává se sponzory, ministerstvy,grantovými agenturami,nositeli podpůrných fondů apod.,možnosti získání finančních prostředků pro činnost ČSVH. Spolu s hospodářem sestavuje a kontroluje plnění ročních finančních plánů.
  Hospodář zajišťuje finanční hospodaření ČSVH podle Hospodářského řádu ČSSI v souladu s příslušnými zákony ČR a má podpisové právo ve finanční oblasti. Po kladném rozhodnutí výboru lze finanční agendu zadat odborné firmě.
  Tajemník zajišťuje potřebnou agendu při činnosti výboru ČSVH tj.pořizování a rozesílání zápisů ze schůzek výboru,členských schůzí,závěrů z pracovních jednání, seminářů a konferencí včetně rozesílání pozvánek,informačních letáků, sborníků apod.
  Předsedové sekcí zajišťují odbornou činnost svých sekcí za aktivní účasti exekutivy (místopředsedů, hospodáře a tajemníka).

4. Dosavadní činnost ČSVH

V roce 2008 byla činnost ČSVH zaměřena na organizování odborných akcí jednak pro malé obce pod 2000 obyvatel a dále pak na odborná školení zaměstnanců vodohospodářských subjektů. Celkem bylo uspořádáno 12 odborných školících akcí.
V roce 2009 bylo do současné doby realizováno 9 odborných akci uvedených v následující odkazu "Dosavadní činnost ČSVH".

Je připravovaná na začátek listopadu odborná akce Vodohospodářská funkce rybníků, kde bude pojednáno o retenční funkci rybníků, jejich začlenění a význam v krajině, odbahňování apod.

Jako významný počin byl sestaven v rámci ČSVH seznam vodohospodářských odborníků - viz informace.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky