Česká společnost městského inženýrství

csmi Sídlo:  L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.:  +420 597 321 934; +420 597 321 953
Fax:  +420 597 321 990
E-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Předseda: Ing. František Kuda, CSc.
Adresa: VŠB-TU, FAST, L.Podéště 1875, 708 33 Ostrava
Tel.: +420 597 321 934
Mobil: +420 724 861 351
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úvod do problematiky Městského inženýrství

Vymezení pojmu Městské inženýrství dle ČKAIT

Městské inženýrství jako interdisciplinární a relativně mladý obor, stále hledá své nejvhodnější nástroje a postupy působení, svou koncepci. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technickoekonomických a technickoekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pak hledá optimální řešení cestou tvorby reálných variant řešení, jejich vyhodnocení a následným prosazením nejlepší varianty obsluhy technické infrastruktury území.

Oprávněnost či opodstatněnost fungování městského inženýrství vyplývá z požadavků praxe a je podpořena zařazením městského inženýrství jako samostatného oboru pro inženýrskou autorizaci dle zákona ČNR č.360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., a zákona č. 224/2003 Sb. Tento zákon upravuje postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství.

Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Jedním z oborů autorizace je i městské inženýrství, kde rozsah oboru pro autorizované inženýry je definován jako činnosti související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství, zejména komunikací a úprav ploch, zásobování vodou, odvodnění území, plynovody, NTL a STL a regulační stanice STL/NTL, rozvody tepla, sdružené trasy a městský mobiliář. Celková koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a urbanizovaných území.

Možná není od věci, znovu definovat v kontextu dneška pojem městské inženýrství a ujasnit si i obsahové zaměření tohoto oboru v širších souvislostech z některých zorných úhlů pohledu.

Pojem Městské inženýrství dle ČSSI

Na počátku devadesátých let dvacátého století byl Českým svazem stavebních inženýrů definován pojem městské inženýrství a po následné aktualizaci lze použit tuto definici: Městské inženýrství představuje mezioborový okruh poznatků a metod pro aktivní tvorbu koordinaci řešení koncepce technické infrastruktury území a koordinaci jejího řešení s ostatními složkami a činnostmi v území (územní plánování, ekologie území apod.). Svým spolupůsobením v rovnocenném partnerství s klasickým urbanismem garantuje a kontroluje kvalitní technickou funkci území a jeho další rozvoj.

Poznámka - technická infrastruktura zahrnuje technické vybavení (zásobování vodou, v zásobování energiemi, kanalizace včetně čištění odpadních vod, spoje, opatření proti škodlivým účinkům přírody, odstraňování odpadů, městský mobiliář,údržba zeleně, čištění ploch apod.) a pozemní a místní komunikace.

Pojem Městské inženýrství dle FAST VŠB-TU

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava jako jediná v České republice, která má akreditovaný studijní obor Městské inženýrství v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia, rámcově převzala základní vymezení, upravila ho pro potřeby výuky a více rozvinula v architektonicko-urbanistické, ekonomické oblasti a oblasti veřejné infrastruktury. Veřejnou infrastrukturou jsou dle zákona č. 183/2006 Sb., § 2, o územním plánování a stavebním řádu pozemky, stavby, zařízení, a to

 • dopravní infrastruktura,
 • technická infrastruktura,
 • občanské vybavení,
 • veřejné prostranství.

Pojetí Katedry městského inženýrství, která garantuje obor Městského stavitelství a inženýrství na FAST VŠB-TU, jehož cílem je kvalitně připravit stavební odborníky vybavené nejen širokým spektrem profesních znalostí, ale také poznáním souvislostí a vztahů mezi stavebními specializacemi navzájem a stavební činností a dalšími činnostmi při výstavbě, je širší než zaměření oboru autorizace dle ČKAIT.

Studium je specializováno do oblastí:

 • urbanismu a disciplíny územního a regionálního plánování, úvod do architektury, architektury, asanace a rekultivace krajiny,
 • typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení, typologie průmyslových staveb, stavitelské disciplíny,
 • stavby pro technické vybavení města a ochranu životního prostředí,
 • efektivnost investic a jejich financování, investiční proces,
 • organizace a řízení stavební firmy, právních systémů a legislativy ve výstavbě as správě města.

Výuka je soustředěna na potřeby interdisciplinárního studijního oboru městského stavitelství a inženýrství. Rozvoj výukové oblasti vychází se situace, kdy základní program předmětů profilujících stavební odbornost je stabilizován. Předměty profilující oborovou specializaci městského inženýrství a stavitelství jsou rovněž stabilizovány ( investiční proces, urbanismus, územní plánování, typologie bytových, průmyslových a občanských staveb) a byly v poslední době doplněny o provoz města, základy architektury, přípravu a organizaci staveb a rozpočtování a oceňování staveb.

Úloha Městského inženýrství

Městské inženýrství představuje mezioborový okruh poznatků a metod pro aktivní tvorbu a koordinaci řešení koncepce veřejné infrastruktury a koordinaci jeho řešení s ostatními prvky v území. Svým spolupůsobením v rovnocenném partnerství s klasickým urbanismem garantuje a kontroluje kvalitní technickou funkci území a jeho další rozvoj. Městské inženýrství zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technicko- ekonomických a technicko- ekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technického vybavení území (dále TVÚ).

Současná zaostalost a zanedbanost mnoha úseků technické obsluhy území vytváří vážnou hrozbu pro základní fungování měst a obcí. Současný stav a postup řešení v praxi je možné označit spíše za nákladnou a technicky neperspektivní improvizaci. Vzhledem ke zbědovanému faktickému stavu TVÚ, zejména stavu inženýrských sítí, je to úkol v reálném čase těžko zvládnutelný. Východiskem může být jen spolehlivé zabezpečení udržení TVÚ v provozu bez větších výkyvů a zabezpečení efektivní obnovy, modernizace a kompletace TVÚ a zabezpečení v trvale udržitelném stavu. Dobře technicky zabezpečené území je schopné si zachovat příznivé životní podmínky pro obyvatele sídel, a současně je schopné vyloučit nebo alespoň minimalizovat negativní ekologické dopady. Kromě stavebně technických pohledů se začínají uplatňovat další odborné disciplíny (facility management, rizikové a krizové řízení apod.). Zejména zavádění a rozvoj facility managementu nabízí systémové a koncepční pojetí správy, jejímž cílem je snížení nákladů na provoz i údržbu TVÚ.

Technické vybavení území (TVÚ), tedy pozemní komunikace, inženýrské sítě, systémy odstraňování tuhých odpadů, systémy monitoringu čistoty ovzduší aj. doznaly takového uplatnění a rozvoje, že se staly zcela nepostradatelnými pro fungování urbanizovaného území a pro jeho další rozvoj. Rozhodování o TVÚ musí být maximálně objektivní, homogenní, dostatečně operativní, efektivní a adekvátní dané rozhodovací úrovni, tj. plně kompetentní. TVÚ musí být uplatněno včas a v takovém rozsahu, aby byly pružně uspokojovány požadavky na obsluhu území. Městské inženýrství je interdisciplinární obor a také obor relativně mladý. Stále hledá nejvhodnější nástroje a postupy svého působení.

Vlastní pojetí řešení této problematiky lze označit za koordinační. Vedle tohoto pojetí řešení pak existuje pojetí specializační, nabízející postupy návrhu (zpracování) vlastního detailního technického řešení v úseku technického vybavení území včetně inženýrských sítí (IS) po jednotlivých odvětvích (v případě IS po jednotlivých síťových odvětvích až do požadovaných detailů v souladu s technickými, legislativními a dalšími podklady).

Za základní síťová odvětví pak se považují:

 • odvětví vodohospodářských IS (odvětví veřejných vodovodů a kanalizací),
 • odvětví energetických IS (odvětví sítí, výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, sítí plynovodních a sítí centralizovaného zásobování teplem a teplou užitkovou vodou),
 • odvětví telekomunikačních sítí.

V praxi zatím převládá specializační (resortní) pojetí řešení a promítá se do všech činností územně plánovacích, do územního řízení a stavebního řízení konkrétních investičních záměrů. Koordinační pojetí řešení se pak prosazuje zatím alespoň v rámci rozvinuté a pokračující kolektorizace, či aplikace bezvýkopových technologií IS. V této souvislosti je si nutno uvědomit, že technická infrastruktura tvoří pouze jeden ze segmentů oboru městského inženýrství i když její význam je velmi podstatný. Navíc nutno konstatovat, že městské inženýrství, jak již bylo uvedeno, jako disciplína relativně mladá, stále ještě hledá svou definitivní pozici a tvář. Zmíněné hledání je spíše předností městského inženýrství, neboť obor má nyní ojedinělou příležitost svým obsahem se maximálně přiblížit technickým, ekonomickým, organizačním i sociálním potřebám nacházet řešení současných rozvojových problémů našich měst a obcí.

Nové trendy lze např. ve vyspělých státech zaznamenat prostřednictvím iniciativy EFUC (European Forum on Underground Construction). Městské inženýrství je v našich podmínkách rozvíjeno a zaštítěno především ČKAIT a ČSSI, jejich společnou sekcí městského inženýrství. Ta pak ve spolupráci s katedrou městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a s regionální kanceláří ČKAIT v Karlových Varech pořádá každoročně mezinárodní konferenci s názvem "Městské inženýrství"(v tomto roce, konkrétně 20.6.2008, již třináctou). Nemůže být pochyb o tom, že městské inženýrství má oprávnění pro smysluplnou existenci (též jako samostatný obor inženýrské autorizace) i v dalším období.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky