Organizační řád

Česká společnost krajinných inženýrů (dále ČSKI) je výběrové, stavovské a tvůrčí neziskové sdružení odborníků z oblasti tvorby, plánování a ochrany krajiny, navazující na tradici "civilních inženýrů pro kulturní techniku" sdružených ve Spolku kulturních inženýrů. ČSKI byla založena dne 25.2.1998 jako odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů (dále ČSSI) a v souladu s čl. 4. odst. 1. stanov ČSSI, je samostatným právním subjektem ČSSI.

Organizační řád ČSKI rozšiřuje stanovy ČSSI o specifické prvky, umožňující naplnění dále uvedených cílů této multidisciplinární odborné společnosti.

Článek 1. - Cíle a poslání

 1. Základním cílem ČSKI je v souladu s Evropskou úmluvou o krajině, Evropskou vodní chartou a právem EU v environmentální oblasti vést své členy i veřejnost k setrvalému šetrnému plánování a tvorbě krajiny a tak vytvářet podmínky k jejímu trvale udržitelnému využívání.
 2. K dosažení uvedeného cíle ČSKI bude prosazovat v naší společnosti následující zásady:
  1. Pozvednout na profesní úroveň veškerou činnost (biologického, vodohospodářského, ekologického, technického a hospodářského charakteru) ovlivňující půdu, krajinu a životní prostředí ve všech oblastech (výzkum, projektování, realizace i správa).
  2. Vytvořit právní podmínky pro začlenění krajinného plánování do systému územního plánování především širším uplatněním úlohy "krajinného inženýra" při všech činnostech, dotýkajících se krajiny a ovlivňujících její stav.
  3. Spolupracovat se státní správou, samosprávou a širší odbornou veřejností při řešení složitých problémů z oblasti tvorby, plánování a ochrany krajiny i při zvyšování odborností jejich členů celoživotním vzděláváním.
  4. Ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR, vysokými a středními odbornými školami ovlivňovat program výuky v oboru krajinného inženýrství v zájmu souladu s potřebami praxe.
  5. Na základě spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, profesními komorami a odbornými občanskými iniciativami prosazovat v souladu s právem EU přípravu celistvé legislativy ochrany, tvorby, rozvoje a managementu krajiny.
 3. Posláním ČSKI je zvyšovat odbornou erudici svých členů i odborné veřejnosti pořádáním profesních setkání, vzdělávacích akcí, exkurzí a zahraničních odborných cest na významné lokality a semináře, pořádané partnerskými organizacemi. Součástí vzdělávání členů ČSKI je i jejich soustavné informování o přijatých závěrech odborných jednání společnosti i spolupracujících organizací (ČKA, ČKAIT, ÚKIS, ČMKPÚ, SZKT atd.) a podpora odborné publikační činnosti. Pro zajištění lepší připravenosti společnosti při zapojování do spolupráce v rámci struktur Evropské unie, budou navázány a soustavně udržovány kontakty s partnerskými tuzemskými i zahraničními stavovskými, podnikatelskými i odbornými organizacemi v oblasti ochrany, tvorby, využití a managementu krajiny.

Článek 2. - Členství

 1. Členství v ČSKI je řádné, přidružené a čestné. Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby odborně činné v oblasti ochrany, tvorby a využití krajiny s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Přidruženým členem se může stát člen ČSSI, přihlášený v Oblastní pobočce ČSSI jako řádný člen, odborník s ukončeným vysokoškolským i středoškolským vzděláním a právnická osoba se zaměřením své činnosti v oblasti ochrany, tvorby a managementu krajiny. Čestným členem může být výborem a členskou schůzí ČSKI navržen vynikající odborník po jeho schválení Prezidiem ČSSI. Řádný člen ČSKI může být přidruženým členem Oblastní pobočky ČSSI. Student vysoké školy se může na základě písemné žádosti zúčastnit práce ČSKI jako čekatel.
 2. Za člena ČSKI přijímá žadatele výbor ČSKI.
 3. Členství v ČSKI zaniká: písemným oznámením člena, na základě rozhodnutí členské schůze z důvodu neplacení příspěvků, porušování stanov ČSSI, řádů a předpisů ČSKI i ČSSI a dnem úmrtí fyzické osoby nebo likvidace právnické osoby.
 4. Výše členského příspěvku řádného člena je stanovena členskou schůzí ČSKI v hodnotě min. 500 Kč, u člena důchodového věku (nad 62 let) min. 300 Kč. Senioři (nad 70 let), čestní členové a čekatelé (do 26 let) jsou zproštění poplatku. Výše členského příspěvku přidruženého člena je stanovena členskou schůzí ČSKI v hodnotě min. 200 Kč, s právnickou osobou bude uzavřena smlouva o výši ročního členského příspěvku.
 5. Řádný a čestný člen má právo volit a být volen do orgánů ČSKI i ČSSI a jako delegát na Sjezd ČSSI. Každý člen má právo se zúčastnit členských schůzí a všech pořádaných akcí, jednat na nich, přednášet návrhy, hlasovat o jejich přijetí a odvolat se k Prezidiu ČSSI proti rozhodnutí výboru ČSKI.
 6. Každý člen je povinen dodržovat stanovy ČSSI, řády a předpisy ČSKI, aktivně pomáhat při plnění cílů a poslání ČSKI a platit členské příspěvky – vždy do konce března běžného roku.

Článek 3. - Organizační struktura

 1. Česká společnost krajinných inženýrů je odbornou společností ČSSI se samostatnou právní subjektivitou.
 2. Nejvyšším orgánem ČSKI je volební výroční členská schůze ČSKI, konaná jednou za 3 roky, na které se podle Volebního řádu ČSKI volí tajným hlasováním předseda, exekutiva, předsedové sekcí, revizní komise a delegáti na sjezd ČSSI.
 3. Výbor ČSKI má 9 členů a je řídícím a výkonným orgánem mezi volebními výročními členskými schůzemi ČSKI. Výbor je složen z předsedy, exekutivy ( první místopředseda, místopředseda pro ekonomiku, hospodář, tajemník a člen bez funkce ) a předsedů tří sekcí. Výbor (v případě potřeby) může v průběhu funkčního období kooptovat max. dva členy s nejvyšším počtem bodů v části exekutivy.
 4. Předseda je statutárním orgánem ČSKI a zastupuje ČSKI navenek i vůči ČSSI. Svolává a řídí jednání výboru za účasti člena revizní komise minimálně 4 x ročně, podepisuje základní dokumenty včetně založení účtu, změn v registraci u Českého statistického úřadu, Finančního úřadu, atd. Je odpovědný za dodržování stanov a vnitřních řádů ČSSI i ČSKI. Jednání s ústředními orgány ( ministry ) zajišťuje prostřednictvím Prezidenta ČSSI, nebo s jeho pověřením. Minimálně jednou ročně svolává výroční členskou schůzi, která potvrzuje přijetí nových členů, rozhoduje o zániku členství, schvaluje plány činnosti, rozpočty a případné změny vnitřních řádů.
  První místopředseda v době nepřítomnosti předsedy jej plně zastupuje a má podpisové právo. Zajišťuje spolupráci s partnerskými organizacemi a koordinuje činnost ČSKI v oblasti výzkumu, konsultací a organizace workshopů, seminářů a konferencí.
  Místopředseda pro ekonomiku projednává se sponzory, ministerstvy, grantovými agenturami, nositeli podpůrných fondů apod., možnosti získání finančních prostředků pro činnost ČSKI. Spolu s hospodářem sestavuje a kontroluje plnění ročních finančních plánů.
  Hospodář zajišťuje finanční hospodaření ČSKI podle Hospodářského řádu ČSKI a ČSSI v souladu s příslušnými zákony ČR a má podpisové právo ve finanční oblasti. Finanční agenda je vždy potvrzena dvěma členy výboru. Po kladném rozhodnutí výboru, lze finanční agendu zadat odborné firmě.
  Tajemník zajišťuje potřebnou agendu při činnosti výboru ČSKI, tj. pořizování a rozesílání zápisů ze schůzek výboru, členských schůzí, závěrů z workshopů, seminářů a konferencí včetně rozesílání pozvánek, informačních letáků, sborníků, apod.
  Člen exekutivy bez funkce jako náhradník řeší aktuální problémy v činnosti výboru během celého funkčního období.
  Předsedové sekcí zajišťují odbornou činnost svých sekcí za aktivní spoluúčasti exekutivy.
 5. V rámci organizační struktury ČSKI jsou ustaveny 3 sekce, jejichž činnost je organizována předsedou : sekce staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sekce staveb pro plnění funkce lesa a sekce pozemkových úprav a krajinného plánování.
 6. Hospodaření ČSKI je řízeno rámcovým ročním rozpočtem, schváleným členskou schůzí a je vedeno podle zásad, uvedených v čl. 12. Stanov ČSSI.

Článek 4. - Závěrečná ustanovení

 1. Česká společnost krajinných inženýrů se sídlem Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice má působnost na území celé České republiky.
 2. ČSKI používá razítko se schváleným logem a označením Česká společnost krajinných inženýrů.
 3. Jménem ČSKI jsou oprávněni jednat předseda, první místopředseda a hospodář.
 4. O zániku ČSKI rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 5. Tento organizační řád nabyl účinnosti dnem, kdy byl schválen Členskou schůzí ČSKI. Případné doplňky nutno schválit členskou schůzí.

V Praze dne 28.02.2006

Za výbor ČSKI
Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., předseda

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky